Un sonnet (de l'italien sonnetto ou sonetto aujourd'hui) est une forme de poème comportant quatorze vers dont la répartition typographique peut varier — deux quatrains et deux tercets ou un seul sizain final par exemple — et dont le schéma des rimes varie également, soit librement soit en suivant des dispositions régulières.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un sonnet (de l'italien sonnetto ou sonetto aujourd'hui) est une forme de poème comportant quatorze vers dont la répartition typographique peut varier — deux quatrains et deux tercets ou un seul sizain final par exemple — et dont le schéma des rimes varie également, soit librement soit en suivant des dispositions régulières. La longueur du vers n'est pas fixe en français.D'ordinaire l'on distingue parmi les sonnets réguliers les « français », « italiens » et « élisabéthains » ou « shakespeariens ». La régularité de la distribution des rimes suivant des formes codifiées n'est pas une condition nécessaire pour que l'on puisse parler de « sonnet », mais l'est évidemment pour parler de « sonnet régulier ».Le sonnet est un genre qui a été pratiqué dans une bonne partie de l'Europe, tant dans les poésies syllabiques que rythmiques.Dans la littérature française, ce type de poème a été utilisé par beaucoup de poètes : Ronsard, Baudelaire, Du Bellay, Stéphane Mallarmé, Heredia…
 • Soneto (do italiano sonetto, pequena canção ou, literalmente, pequeno som) é um poema de forma fixa, composto por catorze versos.
 • Il sonetto è un breve componimento poetico, tipico soprattutto della letteratura italiana, il cui nome deriva dal provenzale "sonet"= piccolo suono, diminutivo di "son"= suono, melodia, termine che si riferiva in genere a una canzone con l'accompagnamento della musica.Nella sua forma tipica, è composto da quattordici versi endecasillabi raggruppati in due quartine ("fronte") a rima alternata o incrociata e in due terzine ("sirma") a rima varia.
 • Сонет е музикален термин, извлечен от провансалската дума sonet и италианската sonetto, и двете означаващи малка песен. През 13 век той е обозначавал поема от четиринадесет писани реда със стриктна рима и логическа структура. Конвенциите, асоциирани със сонета, се изменят през неговата история.Римата не преминава през цялото стихотворение, а изгражда 3 четиристишия, с кръстосани рими, и заключително двустишие (със съседни рими). Схемата на сонета е: abab cdcd efef gg. Тя е нещо забранено и дори считано за глупаво по време на революцията.Технически определянето на сонета не е проблем: 14 стиха, разделени (обикновено) чрез римата и тезата в единства от по 8 стиха (октава) и 6 стиха (секстина). Метриката е обичайно използваната в конкретния език: в английския това е петостъпният ямб, във френския — александринът, а в италиански — езикът, на който за пръв път се създава sonetto („песничка“) — единадесетосричният стих.Първият виден представител на сонета е Петрарка (1304 — 1374 г.)- „Лаура“. Схемата на римуването на Петрарка (abba, abba, cde, cde или cdc, dcd) е доста по-различна от тази у Шекспир (abba, cdcd, efef, gg).
 • Hamalaudun edo soneto hamalau lerroko poesia lana da, lau lerroko bi ahapaldiz eta hiruko beste biz osatua. Giacomo da Lentini siziliarrak asmatua, soneto italierazko sonetto hitzetik dator, "kantatxo" esan nahi duena. Erdarazko literaturetan erabilia da oso: Ingelesezko literaturan a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g du errima-egitura eta William Shakespearek 154 idatzi zituen. Italierazko literaturan a-b-b-a, a-b-b-a hasi ondoren bi aldaera ditu: c-d-e-c-d-e eta c-d-c-c-d-c. Denboraren poderioz beste aldaerak agertu ziren, c-d-c-d-c-d adibidez. Okzitanierazko literaturan a-b-a-b, a-b-a-b, c-d-c-d-c-d du egitura eta Paolo Lanfranchi da Pistoia koblakariak jada 1284an erabili zuen. Gaztelaniazko literaturan a-b-b-a, a-b-b-a hasi ondoren hiru aldaera klasiko ditu: c-d-e-c-d-e, c-d-e-d-c-e eta c-d-c-d-c-d. Frantsesezko literaturan, italierazko sonetoa da tradizionala baina bere aldaerak ere badituzte, adibidez: françoiseses sonetoa a-b-b-a, a-b-b-a-c-d-c-e-d-e du egitura.↑ ↑
 • Das Sonett (Plural: die Sonette, von lat. sonus ‚Klang, Schall‘, auch: Klanggedicht oder auch lat. sonare ‚tönen‘ und ital. sonetto ‚Klinggedicht‘) ist eine Gedichtform. Der Name bedeutet „kleines Tonstück“ und wurde im deutschen Barock als „Klinggedicht“ übersetzt.
 • Sonet – kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje temat, druga odnosi go do podmiotu wiersza, a tercyny zawierają refleksję na jego temat.Forma ta ukształtowana została we Włoszech w XIII-XIV wieku na podstawie wzorów z poezji ludowej, głównie w twórczości Dantego Alighieri i Francesco Petrarki. Twórcą sonetu jest poeta szkoły sycylijskiej Iacopo (Giacomo) da Lentini.W XV-XVI w. sonet upowszechnił się w całej Europie, stając się jedną z głównych form literackich odrodzenia, zwłaszcza w poezji francuskiej, np. Pierre'a Ronsarda i Joachima du Bellaya. W Hiszpanii sonety pisali m.in.: Juan Boscán Almogaver, Garcilaso de la Vega, w Portugalii: Luís de Camões, w Anglii – Philip Sidney, Edmund Spenser, William Szekspir.W odmianie włoskiej sonetu dwie ostatnie zwrotki mają rymy podwójne (cdd cdc, cdc dcd itp.) tak ułożone, by nie można ich było zamienić na czterowiersz i dwuwiersz. W odmianie francuskiej, zapoczątkowanej w XVI wieku przez C.Marota, przy zachowaniu układu graficznego dwóch ostatnich zwrotek ich rymy układają się w czterowiersz i dwuwiersz (np. cdc dee). W odmianie angielskiej (sonet szekspirowski) wprowadzony został wizualny podział na trzy czterowierszowe zwrotki i jedną dwuwierszową oraz zmieniony został układ rymów w początkowych czterowierszach (abab cdcd efef gg).Pierwsze sonety w poezji polskiej (Mikołaj Sęp Szarzyński) nawiązywały do wzorów francuskich, dopiero w XVII wieku ustaliła się ostatecznie włoska forma sonetu (Jan Andrzej Morsztyn).Jednakże już u Jana Kochanowskiego można odnaleźć nawiązania do trzech odmiennych form sonetu we "Fraszkach", a mianowicie w utworach: "Do Paniej" (I, 97), "Do Franciszka" (II, 105), "Do Stanisława Wapowskiego" (III, 24).Powtórny rozkwit sonetu jako gatunku miał miejsce w romantyzmie (William Wordsworth, John Keats, Aleksander Puszkin, Heinrich Heine, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki). Bogatą twórczość sonetową przyniósł francuski parnasizm (Charles Baudelaire), w Polsce – Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. Formę tę ceniono także w okresie modernizmu i Młodej Polski (Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff).Najwięcej sonetów na świecie, według Księgi Rekordów Guinnessa, napisał polski poeta Jan Stanisław Skorupski.
 • ソネット(十四行詩、Sonnet)は14行から成るヨーロッパの定型詩。ルネサンス期にイタリアで創始され、英語詩にも取り入れられ、代表的な詩形のひとつとなった。ソネットの形式には大きく3つのタイプがあり、それはイタリア風ソネット、イギリス風ソネット、スペンサー風ソネットである。イギリス風ソネットの中のウィリアム・シェイクスピアが用いた形式はシェイクスピア風ソネット、シェークスピア風十四行詩と呼ばれ、押韻構成は「ABAB CDCD EFEF GG」となる(「Shall I compare thee to a summer's day?」など)。代表的なソネット作家には、ペトラルカ、シェイクスピア、ジョン・ミルトン、ウィリアム・ワーズワースなどがいる。
 • Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir. Batı edebiyatında kullanılan bu tür, Servet-i Fünuncular tarafından Türk edebiyatına geçirilmiştir. Edebiyatımızda ilk örneği Cenap Şahabettin'in, "Şi'r-i Na-Nüvişte" (Yazılmamış Şiir) adlı şiiridir. Genellikle dörtlükleri sarmal kafiye ile yazılır. Sonede işlenen konuları sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Sonede her türlü konu işlenebilir. Son dize, duygu yönunden en baskın dizedir. Devrik cümleler kullanılır. Doğu edebiyatındaki sonelerde aşk konusu işlenir. İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatına, oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir. Edebiyatımızda ilk Süleyman Nesip’in sone şeklinde şiir yazdığını görüyoruz. Servet-i Fünûn şairlerinin hemen hepsi bu nazım şeklini benimser. Sone kafiye sistemi 2'ye ayrılır:1. İtalyan tipi: Kafiye şeması abba, abba, ccd, ede2. Fransız tipi: Kafiye şeması abba, abba, ccd, eed (İtalyan ve Fransız tipi sone arasındaki tek fark son üçlüğün düzenindedir.) 3. İngiliz tipi: Mısra sayısı değişmemekle beraber ilk on iki mısra tek bir bend, son iki mısra da ayrı bir bend halinde yazılırlar.Özellikleri:1. Genel olarak kısa şiir, türkü demektir.2. 14 mısradan oluşan ve daha çok lirik konuların işlendiği bir nazım şeklidir.3. İlk iki bent dörder, son iki bent üçer mısradır.4. Kafiye örgüsü şöyledir. abba abba ccd ede5. Türk şairleri sonenin kafiye örgüsünde serbest hareket etmişlerdir.6. Edebiyatımıza Servet-i Fünun döneminde Fransız Edebiyatı etkisiyle geçmiştir.7. Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin bu türün örneklerini çok vermişlerdir.8) Nazım ölçüsüyle yazılmıştır
 • Un soneto es una forma poética compuesta por 14 versos endecasílabos. Los versos se organizan en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos). Aunque la distribución del contenido del soneto no es estricta, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto, y que el segundo lo amplifica o lo desarrolla. El primer terceto reflexiona sobre la idea central, o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos. El terceto final, el más emotivo, remata con una reflexión grave o con un sentimiento profundo, en ambos casos, desatados por los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión en el último terceto, que de algún modo da sentido al resto del poema.De Sicilia, el soneto pasó a la Italia central, donde fue también cultivado por los poetas del dolce stil nuovo: Guido Guinizzelli (1240 - 1276), Guido Cavalcanti (1259 - 1300) y Cino da Pistoia, entre otros, quienes emplean ya los dos cuartetos y los dos tercetos, éstos últimos con una estructura variable. En el siglo XIV son muy importantes los sonetos amorosos de Dante Alighieri, dedicados a su amada Beatrice Portinari, y recogidos en su libro Vita Nuova. Pero el sonetista más influyente de la centuria es, sin duda, el poeta aretino Francesco Petrarca, en cuyo Cancionero (Canzoniere) el soneto se revela como la estructura más adecuada para la expresión del sentimiento amoroso. A través de la influencia de Petrarca, el soneto se extiende al resto de literaturas europeas.
 • A szonett (olaszul: rövid dal) középkori eredetű, a reneszánsztól egész Európában elterjedt versszerkezet. A legkötöttebb formák egyike, ezért a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak kifejezésére a leghatásosabb. 14 sorból áll, általában két quartinára (10-11 szótagos, négy soros szakasz) és két terzinára (ugyanolyan szótagszámú három soros szakasz) tagolva.A reneszánsz korában népszerűvé vált versforma, kötött formájú vers. A szonett a reneszánsz korában az olasz Petrarca nevéhez kapcsolódik. Ő az olasz reneszánsz költészet első jelentős alakja, az antik kultúra kiváló ismerője, a kor legjelesebb humanistája, aki könyvtárakban kutatva régi szerzőket fedez fel. Az ő ösztönzésére készül el Homérosz Iliaszának első latin nyelvű fordítása. Petrarca kedvelt versformája volt a lírai szonett és anyanyelve a firenzei, úgynevezett toszkán tájszólás volt a 14. század három olasz klasszikusának a nyelve, ebből alakult az olasz irodalmi nyelv, ezt tanítják „olasz" néven minden ország iskoláiban és egyetemein. – PetrarcaFőműve a Daloskönyv (Il Canzomiere). A kötet darabjaiban Petrarca az emberi lélek csodálatos területeit, az emberi szenvedélyek világát énekli meg.A versek ihletője a Petrarca által Laurának (laura = babér, babérkoszorú) nevezett hölgy. A kötet 366 költeményt tartalmaz, melyekben nem annyira az imádott női alak, Laura a fontos, hanem a költő érzelmei, megfigyelései önmagáról, a vágy hatalmáról, lelki szenvedésről, boldogságról, boldogtalanságról. Ezekben a versekben a kedves elérhetetlen, a szerelem egyszerre jelenti a boldogságot, beteljesületlenség miatti boldogtalanságot. A költő szerelme Laura halála után sem szűnik meg, de ekkor a reménykedés helyett a visszaemlékezés hangján szól verseiben. A kötet versei óriási hatással voltak a későbbi korok költőire.
 • A sonnet is a poetic form which originated in Italy; the Sicilian poet Giacomo Da Lentini is credited with its invention.The term sonnet is derived from the Italian word sonetto (from Old Provençal sonet a little poem, from son song, from Latin sonus a sound). By the thirteenth century it signified a poem of fourteen lines that follows a strict rhyme scheme and specific structure. Conventions associated with the sonnet have evolved over its history.Writers of sonnets are sometimes called "sonneteers", although the term can be used derisively.
 • Сонет (итал. sonetto, окс. sonet) — твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «французской» последовательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» — abab abab cdc dcd (или cde cde). Принято относить к сонетам также «шекспировский сонет», или сонет с «английской» рифмовкой — abab cdcd efef gg (три катрена и заключительное двустишие, называемое «сонетным ключом»), — приобретший особую популярность благодаря Уильяму Шекспиру. Композиция сонета предполагает сюжетно-эмоциональный перелом (итал. volta), который в «континентальном» сонете приходится, как правило, на переход от катренов к терцетам, а в шекспировском сонете — чаще всего или на 8-й, или на 13-й стих; в ряде случаев, однако, этот перелом оттягивается поэтом, иной раз даже до 14-го стиха (например, в 71-м сонете Филипа Сидни, «Who will in fairest book of Nature know…»).
 • 소네트(Sonnet)는 유럽의 정형시의 한 가지이다. 단어 자체의 의미는 '작은 노래'라는 뜻으로, Occitan(남부 프랑스어 방언)의 단어 sonet 와 이탈리아어 sonetto 에서 유래했다. 13세기경까지 엄격한 형태와 특정 구조를 갖춘 14줄로 구성된 시를 의미하는 말이었다. 소네트와 관련된 형식적 규율들은 시대에 따라 진화했다. 소네트는 엄격히 각운이 맞추어지는 형식이며, 르네상스 시기에 이탈리아에서 만들어졌으나, 잉글랜드로 전해져, 영국 시를 대표하는 시 형식의 한 가지가 되었다. 가장 잘 알려진 소네트 작가는 셰익스피어(Shakespeare)로, 154개의 소네트를 남겼다. 소네트의 운율을 매기는 법은, 8개의 줄을 한 묶음으로 놓는 방식과, 네 줄씩 세번이 나온 후 두 줄이 추가되는 방식이 있다. 소네트의 형식은 크게 이탈리안 소네트(Italian Sonnet), 스펜서리안 소네트(Spenserian Sonnet), 셰익스피어 소네트(Shakespearian Sonnet)의 세 가지가 있다. 셰익스피어 소네트는 셰익스피어가 주로 사용한 방식으로, 10음절로 이루어진 14개의 줄이 약강의 5음보 율격으로 쓰이는 방식이며, 각운의 매기는 방식은 ABAB CDCD EFEF GG 형태이다. (예: Shall I compare thee to a summer's day?)소네트의 대표적인 작가로는 페트라르카, 셰익스피어, 존 밀턴, 워즈워스 등이 있다.
 • El sonet és un tipus d'estrofa poètica d'origen italià composta per catorze versos amb un nombre de síl·labes variable (les versions italiana i castellana són d'onze síl·labes per vers).Els versos s'organitzen en quatre estrofes: dos quartets (estrofes de 4 versos) i dos tercets (estrofes de 3 versos). Encara que la distribució del contingut del sonet no és exacta, es pot dir que el primer quartet presenta el tema del sonet i que el segon l'amplifica o el desenvolupa. El primer tercet reflexiona sobre la idea central, o expressa algun sentiment vinculat amb el tema dels quartets. El tercet final, el més emotiu, remata amb una reflexió greu o amb un sentiment profund (en ambdós casos, deslligats dels versos anteriors). D'aquesta manera, el sonet clàssic presenta una introducció, un desenvolupament i una conclusió en l'últim tercet, que d'alguna manera dóna sentit a la resta del poema.De Sicília, que és on es va iniciar, el sonet va passar a la Itàlia central, on va ser també cultivat pels poetes del dolce stil nuovo: Guido Guinizzelli (1240 - 1276) i Guido Cavalcanti (1259 - 1300) entre d'altres.Al segle XIV són molt importants els sonets amorosos de Dante Alighieri, dedicats a la seva estimada Beatrice Portinari, i recollits en el seu llibre Vita Nuova. Però el sonet més influent del segle és, sens dubte, el del poeta Francesco Petrarca, el Canzoniere (Cançoner), en el qual el sonet es revela com l'estructura més adequada per a l'expressió del sentiment amorós. A través de la influència de Petrarca, el sonet s'estén a la resta de literatures europees.
 • Sonet (z provensálského sonet nebo z italského sonetto, tj. písnička) je literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním. V románských jazycích se v sonetech užívá obvykle hendekasylabu nebo alexandrínu, v angličtině blankversu. Poněkud zastaralý český překlad slova sonet je znělka.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7899828 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 40059 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110942466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
 • left
prop-fr:alignt
 • center
prop-fr:contenu
 • ::« Enquanto Quis Fortuna » :Enquanto quis Fortuna que tivesse :Esperança de algum contentamento, :O gosto de um suave pensamento :Me fez que seus efeitos escrevesse. :Porém, temendo Amor que aviso desse :Minha escritura a algum juízo isento, :Escureceu-me o engenho co tormento, :Pera que seus enganos não dissesse. :Ó vos que Amor obriga a ser sujeitos :A diversas vontades! Quando lerdes :Num breve livro casos tão diversos, :Verdades puras são e não defeitos; :E sabei que, segundo o amor tiverdes, :Tereis o entendimento de meus versos — Luís de Camões
 • :How soon hath Time, the subtle thief of youth, :Stolen on his wing my three and twentieth year! :My hasting days fly on with full career, :But my late spring no bud or blossom shew'th. :Perhaps my semblance might deceive the truth, :That I to manhood am arrived so near, :And inward ripeness doth much less appear, :That some more timely-happy spirits indu'th. :Yet be it less or more, or soon or slow, :It shall be still in strictest measure even :To that same lot, however mean or high, :Toward which Time leads me, and the will of Heaven. :All is, if I have grace to use it so, :As ever in my great Task-master's eye. — John Milton
 • :O Amour, ------ O penser ------ O Désir plein de flame, :Ton trait, ---- ton fol appas - la rigueur que je sens, :Me blesse, ---- me nourrit ---- conduit mes jeunes ans :A la mort, ---- aux douleurs -- au profond d’une lame. :Iniuste Amour,- Penser, ------- Desir, cours à Madame, :Porte lui ----- loge lui ------ fay voir comme presens, :A son cœur ---- en l’esprit --- à ses yeux meurtrissans :Le mesme trait- mes pleurs --- les feux que j’ay dans l’ame : :Force, -------- fay consentir- Contrain sa resistance, :Sa beauté ----- son desdain -- et sa fière constance, :A plaindre ---- a soupirer --- A soulager mes vœux, :Les torments, - les sanglots - et les cruels supplices, :Que j’ay ------ que je chery - que je tiens pour délices, :En aimant, ---- en pensant --- en desirant son mieux.
 • :Quand je pense à ce jour, où je la vis si belle :Toute flamber d'amour, d'honneur et de vertu, :Le regret, comme un trait mortellement pointu, :Me traverse le cœur d'une plaie éternelle. :Alors que j'espérais la bonne grâce d'elle, :Amour a mon espoir par la mort combattu ; :La mort a son beau corps d'un cercueil revêtu, :Dont j'espérais la paix de ma longue querelle. :Amour, tu es enfant inconstant et léger ; :Monde, tu es trompeur, piqueur et mensonger, :Décevant d'un chacun l'attente et le courage. :Malheureux qui se fie en l'Amour et en toi ! :Tous deux comme la mer vous n'avez point de foi :La mer toujours parjure, Amour toujours volage. — Pierre de Ronsard
 • ::« Sed non satiata » :Bizarre déité, brune comme les nuits, :Au parfum mélangé de musc et de havane, :Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane, :Sorcière au flanc d’ébène, enfant des noirs minuits, :Je préfère au constance, à l’opium, au nuits, :L’élixir de ta bouche où l’amour se pavane ; :Quand vers toi mes désirs partent en caravane, :Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. :Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme, :Ô démon sans pitié ! verse-moi moins de flamme ; :Je ne suis pas le Styx pour t’embrasser neuf fois, :Hélas ! et je ne puis, Mégère libertine, :Pour briser ton courage et te mettre aux abois, :Dans l’enfer de ton lit devenir Proserpine ! — Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal
 • :Sa robe était de tulle avec des roses pâles, :Et rose pâle était sa lèvre, et ses yeux froids, :Froids et bleus comme l'eau qui rêve au fond des bois. :La mer Tyrrhénienne aux langueurs amicales. :Berçait sa vie éparse en suaves pétales. :Très douce elle mourait, ses petits pieds en croix ; :Et, quand elle chantait, le cristal de sa voix :Faisait saigner au coeur ses blessures natales. :Toujours à son poing maigre un bracelet de fer, :Où son nom de blancheur était gravé "Stéphane", :Semblait l'anneau rivé de l'exil très amer. :Dans un parfum d'héliotrope diaphane :Elle mourait, fixant les voiles sur la mer, :Elle mourait parmi l'automne… vers l'hiver… :Et c'était comme une musique qui se fane…
 • ::« Heureux qui comme Ulysse… » :Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, :Ou comme celui-là qui conquit la toison, :Et puis est retourné, plein d'usage et raison, :Vivre entre ses parents le reste de son âge ! :Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village :Fumer la cheminée : et en quelle saison :Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, :Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ? :Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, :Que des palais Romains le front audacieux : :Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, :Plus mon Loire Gaulois, que le Tibre Latin, :Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, :Et plus que l'air marin la douceur Angevine. — Joachim du Bellay, dans Les Regrets (Orthographe modernisée)
 • ::« Soneto XXIII » : En tanto que de rosa y azucena :se muestra la color en vuestro gesto, :y que vuestro mirar ardiente, honesto, :enciende al corazón y lo refrena; : y en tanto que el cabello, que en la vena :del oro se escogió, con vuelo presto, :por el hermoso cuello blanco, enhiesto, :el viento mueve, esparce y desordena: : coged de vuestra alegre primavera :el dulce fruto, antes que el tiempo airado :cubra de nieve la hermosa cumbre; :Marchitará la rosa el viento helado. :todo lo mudará la edad ligera :por no hacer mudanza en su costumbre. — Garcilaso de la Vega
 • :Larges yeux de Mnasidika, combien vous me rendez heureuse quand l’amour noircit vos paupières et vous anime et vous noie sous les larmes ; :Mais combien folle, quand vous vous détournez ailleurs, distraits par une femme qui passe ou par un souvenir qui n’est pas le mien. :Alors mes joues se creusent, mes mains tremblent et je souffre... Il me semble que de toutes parts, et devant vous ma vie s’en va. :Larges yeux de Mnasidika, ne cessez pas de me regarder ! ou je vous trouerai avec mon aiguille et vous ne verrez plus que la nuit terrible. — Pierre Louÿs.
 • ::« La chevelure » :La chevelure vol d'une flamme à l'extrême :Occident de désirs pour la tout éployer :Se pose :Vers le front couronné son ancien foyer :Mais sans or soupirer que cette vie nue :L'ignition du feu toujours intérieur :Originellement la seule continue :Dans le joyau de l'œil véridique ou rieur :Une nudité de héros tendre diffame :Celle qui ne mouvant bagues ni feux au doigt :Rien qu'à simplifier avec gloire la femme :Accomplit par son chef fulgurante l'exploit :De semer de rubis le doute qu'elle écorche :Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche — Stéphane Mallarmé
prop-fr:lang
 • es
prop-fr:titre
 • 1 (xsd:integer)
 • Poème de Pasquier
 • Soneto XXIII.
 • Un exemple de sonnet Peletier
 • Un exemple de sonnet marotique
 • Un exemple de sonnet élisabéthain
 • « Keepsake », in Au jardin de l'Infante
 • « Les Yeux »
 • « Sonnet VII » in Sur la mort de Marie
 • « On His Being Arrived to the Age of Twenty-three »
prop-fr:trad
 • Soneto con estrambote
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un sonnet (de l'italien sonnetto ou sonetto aujourd'hui) est une forme de poème comportant quatorze vers dont la répartition typographique peut varier — deux quatrains et deux tercets ou un seul sizain final par exemple — et dont le schéma des rimes varie également, soit librement soit en suivant des dispositions régulières.
 • Soneto (do italiano sonetto, pequena canção ou, literalmente, pequeno som) é um poema de forma fixa, composto por catorze versos.
 • Il sonetto è un breve componimento poetico, tipico soprattutto della letteratura italiana, il cui nome deriva dal provenzale "sonet"= piccolo suono, diminutivo di "son"= suono, melodia, termine che si riferiva in genere a una canzone con l'accompagnamento della musica.Nella sua forma tipica, è composto da quattordici versi endecasillabi raggruppati in due quartine ("fronte") a rima alternata o incrociata e in due terzine ("sirma") a rima varia.
 • Das Sonett (Plural: die Sonette, von lat. sonus ‚Klang, Schall‘, auch: Klanggedicht oder auch lat. sonare ‚tönen‘ und ital. sonetto ‚Klinggedicht‘) ist eine Gedichtform. Der Name bedeutet „kleines Tonstück“ und wurde im deutschen Barock als „Klinggedicht“ übersetzt.
 • ソネット(十四行詩、Sonnet)は14行から成るヨーロッパの定型詩。ルネサンス期にイタリアで創始され、英語詩にも取り入れられ、代表的な詩形のひとつとなった。ソネットの形式には大きく3つのタイプがあり、それはイタリア風ソネット、イギリス風ソネット、スペンサー風ソネットである。イギリス風ソネットの中のウィリアム・シェイクスピアが用いた形式はシェイクスピア風ソネット、シェークスピア風十四行詩と呼ばれ、押韻構成は「ABAB CDCD EFEF GG」となる(「Shall I compare thee to a summer's day?」など)。代表的なソネット作家には、ペトラルカ、シェイクスピア、ジョン・ミルトン、ウィリアム・ワーズワースなどがいる。
 • Sonet (z provensálského sonet nebo z italského sonetto, tj. písnička) je literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním. V románských jazycích se v sonetech užívá obvykle hendekasylabu nebo alexandrínu, v angličtině blankversu. Poněkud zastaralý český překlad slova sonet je znělka.
 • A sonnet is a poetic form which originated in Italy; the Sicilian poet Giacomo Da Lentini is credited with its invention.The term sonnet is derived from the Italian word sonetto (from Old Provençal sonet a little poem, from son song, from Latin sonus a sound). By the thirteenth century it signified a poem of fourteen lines that follows a strict rhyme scheme and specific structure.
 • 소네트(Sonnet)는 유럽의 정형시의 한 가지이다. 단어 자체의 의미는 '작은 노래'라는 뜻으로, Occitan(남부 프랑스어 방언)의 단어 sonet 와 이탈리아어 sonetto 에서 유래했다. 13세기경까지 엄격한 형태와 특정 구조를 갖춘 14줄로 구성된 시를 의미하는 말이었다. 소네트와 관련된 형식적 규율들은 시대에 따라 진화했다. 소네트는 엄격히 각운이 맞추어지는 형식이며, 르네상스 시기에 이탈리아에서 만들어졌으나, 잉글랜드로 전해져, 영국 시를 대표하는 시 형식의 한 가지가 되었다. 가장 잘 알려진 소네트 작가는 셰익스피어(Shakespeare)로, 154개의 소네트를 남겼다. 소네트의 운율을 매기는 법은, 8개의 줄을 한 묶음으로 놓는 방식과, 네 줄씩 세번이 나온 후 두 줄이 추가되는 방식이 있다.
 • Сонет (итал. sonetto, окс. sonet) — твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «французской» последовательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» — abab abab cdc dcd (или cde cde).
 • Sonet – kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje temat, druga odnosi go do podmiotu wiersza, a tercyny zawierają refleksję na jego temat.Forma ta ukształtowana została we Włoszech w XIII-XIV wieku na podstawie wzorów z poezji ludowej, głównie w twórczości Dantego Alighieri i Francesco Petrarki.
 • A szonett (olaszul: rövid dal) középkori eredetű, a reneszánsztól egész Európában elterjedt versszerkezet. A legkötöttebb formák egyike, ezért a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak kifejezésére a leghatásosabb. 14 sorból áll, általában két quartinára (10-11 szótagos, négy soros szakasz) és két terzinára (ugyanolyan szótagszámú három soros szakasz) tagolva.A reneszánsz korában népszerűvé vált versforma, kötött formájú vers.
 • El sonet és un tipus d'estrofa poètica d'origen italià composta per catorze versos amb un nombre de síl·labes variable (les versions italiana i castellana són d'onze síl·labes per vers).Els versos s'organitzen en quatre estrofes: dos quartets (estrofes de 4 versos) i dos tercets (estrofes de 3 versos). Encara que la distribució del contingut del sonet no és exacta, es pot dir que el primer quartet presenta el tema del sonet i que el segon l'amplifica o el desenvolupa.
 • Un soneto es una forma poética compuesta por 14 versos endecasílabos. Los versos se organizan en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos). Aunque la distribución del contenido del soneto no es estricta, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto, y que el segundo lo amplifica o lo desarrolla. El primer terceto reflexiona sobre la idea central, o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos.
 • Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir. Batı edebiyatında kullanılan bu tür, Servet-i Fünuncular tarafından Türk edebiyatına geçirilmiştir. Edebiyatımızda ilk örneği Cenap Şahabettin'in, "Şi'r-i Na-Nüvişte" (Yazılmamış Şiir) adlı şiiridir. Genellikle dörtlükleri sarmal kafiye ile yazılır. Sonede işlenen konuları sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Sonede her türlü konu işlenebilir. Son dize, duygu yönunden en baskın dizedir. Devrik cümleler kullanılır.
 • Сонет е музикален термин, извлечен от провансалската дума sonet и италианската sonetto, и двете означаващи малка песен. През 13 век той е обозначавал поема от четиринадесет писани реда със стриктна рима и логическа структура. Конвенциите, асоциирани със сонета, се изменят през неговата история.Римата не преминава през цялото стихотворение, а изгражда 3 четиристишия, с кръстосани рими, и заключително двустишие (със съседни рими). Схемата на сонета е: abab cdcd efef gg.
 • Hamalaudun edo soneto hamalau lerroko poesia lana da, lau lerroko bi ahapaldiz eta hiruko beste biz osatua. Giacomo da Lentini siziliarrak asmatua, soneto italierazko sonetto hitzetik dator, "kantatxo" esan nahi duena. Erdarazko literaturetan erabilia da oso: Ingelesezko literaturan a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g du errima-egitura eta William Shakespearek 154 idatzi zituen. Italierazko literaturan a-b-b-a, a-b-b-a hasi ondoren bi aldaera ditu: c-d-e-c-d-e eta c-d-c-c-d-c.
rdfs:label
 • Sonnet
 • Hamalaudun
 • Sone
 • Sonet
 • Sonet
 • Sonet
 • Soneto
 • Soneto
 • Sonett
 • Sonetto
 • Sonnet
 • Sonnet
 • Szonett
 • Сонет
 • Сонет
 • ソネット
 • 소네트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is foaf:primaryTopic of