Une langue véhiculaire est une langue, souvent simplifiée, servant de moyen de communication entre populations de langues différentes. Elle s’oppose à la langue vernaculaire, parlée localement par une population. Les langues liturgiques jouent souvent un tel rôle en tant que point commun linguistique de communautés multilingues reliées par une même religion.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une langue véhiculaire est une langue, souvent simplifiée, servant de moyen de communication entre populations de langues différentes. Elle s’oppose à la langue vernaculaire, parlée localement par une population. Les langues liturgiques jouent souvent un tel rôle en tant que point commun linguistique de communautés multilingues reliées par une même religion.
 • Una lingua franca è una lingua che viene usata come strumento di comunicazione internazionale o comunque fra persone di differente lingua madre e per le quali è straniera.
 • リングワ・フランカもしくはリンガ・フランカ(Lingua franca)は、「フランク語」、「フランク王国の言葉」を意味するイタリア語であるが、それから転じて、共通の母語を持たない人同士の意思疎通に使われている言語のことを指すようになった。現在では、「共通語」や「通商語」の意味で使われることが多い。
 • Лингва франка (lingua franca), означаващо буквално „език на франките“ на италиански, първоначално е представлявал разнороден език, състоящ се главно от италиански с добавени турски, персийски, френски, гръцки и арабски думи. Днес терминът се използва за всеки разнороден език, използван от хора, говорещи различни езици, с цел общуване помежду си.Пример за лингва франка е суахили, който се говори в Източна Африка.
 • Llengua vehicular o Lingua franca és la que utilitzen els parlants de diverses llengües per entendre's entre ells, generalment en una regió determinada. El cas més general de llengua vehicular és el protagonitzat per l'anglès, que actualment és l'única llengua vehicular vàlida per a tot el món.El sinònim lingua franca, en principi és el nom amb què es coneixia la llengua vehicular emprada a la Mediterrània des del segle XI (i també coneguda com a sabir). Posteriorment, van anar apareixent una multiplicitat de llengües criolles com a instruments de comunicació lligats a l'expansió colonial.La lingua franca, formada inicialment a partir de l'occità, el català i l'italià, amb aportacions posteriors del castellà, el portuguès, l'àrab, el grec i el turc, era coneguda pels mariners mediterranis incloent-hi els portuguesos. Segons el lingüista Hugo Schuchardt, quan els portuguesos van iniciar les exploracions dels mars d'Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania, van decidir comunicar-se amb als nadius de les terres descobertes barrejant una versió de la lingua franca amb influències del portuguès amb les llengües locals. Quan els vaixells anglesos i francesos començaren a competir amb els portuguesos, les tripulacions provaren d'aprendre aquest "portuguès trencat". A través d'un procés de canvi, les paraules provinents de la lingua franca i del portuguès van ser substituïdes per les de les llengües pròpies dels pobles en contacte. Aquesta teoria explicaria les similituds entre la majoria dels pidgins de base europea i les llengües criolles, com ara el Tok Pisin, el Papiamento, el Sranang Tongo, etc. Aquestes llengües usen formes similars a la paraula occitana sabir per a referir-se al mot "saber" i a la portuguesa piquenho per a "petit".Es poden també trobar empremtes de la lingua franca en l'argot actual de l'àrab algerià i en el polari (el Polari, de l'italià parlare, era un cant usat pels artistes londinencs de varietats).Moltes altres llengües han funcionat i funcionen també com a llengua vehicular, com ara el xinès mandarí a l'est d'Àsia, el hindi, l'urdú o el bengalí a diverses zones de l'Índia, l'arameu i després l'àrab al proper orient, el francès i l'anglès a diverses zones d'Àfrica, el swahili a l'Àfrica oriental, el castellà a l'Amèrica Llatina i a l'estat espanyol, l'alemany a l'Europa central i de l'est, el rus als països sorgits de l'antiga Unió Soviètica, etc.D'altra banda, existeixen diversos projectes per a establir una nova lingua franca internacional, entre els quals destaca per la seva gran popularitat l'esperanto.
 • Eine Verkehrssprache, auch Lingua franca, ist eine Sprache, die auf einzelnen Gebieten Menschen verschiedener Sprachgemeinschaften den Verkehr ermöglicht (Handel, Diplomatie, Verwaltung, Wissenschaft). Weit verbreitete Verkehrssprachen sind heute zum Beispiel die englische Sprache und die spanische Sprache.Manche Verkehrssprachen bilden sich im alltäglichen Kontakt neu. Beispiele hierfür sind die Lingua franca des Mittelalters und verschiedene moderne Pidginsprachen. Wenn eine Gemeinschaft eine Pidgin-Sprache als Muttersprache annimmt, wird diese als Kreolsprache bezeichnet.
 • Ли́нгва фра́нка (итал. lingua franca — ничем не ограниченный язык) — язык, используемый как средство межэтнического общения в определённой сфере деятельности.
 • A közvetítőnyelv (vagy közlekedőnyelv), koiné vagy lingua franca (az egykori Földközi-tengeri, közvetítő szerepű pidzsin nyelv, a lingua franca elnevezése után) olyan nyelv, amely eltérő anyanyelvű csoportok, közösségek, vagy országok egymás közti kommunikációjának elősegítésére szolgál. A közvetítőnyelv lehet élő vagy már holt nyelv, természetes vagy mesterséges nyelv, illetve keveréknyelv (pidzsin vagy kreol nyelv) is. Például a középkorban – és még az újkorban is sokáig – fontos európai közvetítő nyelv volt a latin klasszikus formája, még az eredetileg a Római Birodalomhoz tartozó területeken is, amikor már a beszélt nyelv területileg elkülönült, kölcsönösen nehezen érthető dialektusokra bomlott. Ugyanezt a szerepet tölti be ma a klasszikus arab nyelv az arab országokban.
 • Lingua franca veya geçer dil, birçok farklı dil konuşulan karışık toplumlarda, halkın birbirini anlamak amacıyla kullandığı ortak dil. Günümüzde İngilizce için kullanılanılır.
 • A lingua franca also called a bridge language, or vehicular language, is a language systematically (as opposed to occasionally, or casually) used to make communication possible between persons not sharing a mother tongue, in particular when it is a third language, distinct from both mother tongues.Lingua francas have arisen around the globe throughout human history, sometimes for commercial reasons (so-called "trade languages") but also for diplomatic and administrative convenience, and as a means of exchanging information between scientists and other scholars of different nationalities. The term originates with one such language, Mediterranean Lingua Franca.
 • Una lengua vehicular o lengua franca (también en latín medieval lingua franca) es el idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. La aceptación puede deberse a mutuo acuerdo o a cuestiones políticas, económicas, etc. Es importante distinguir propiamente el término lengua franca de los de lengua oficial, lengua clásica, o lengua diplomática, con los que comparte el uso como interlingua entre hablantes de diferentes lenguas maternas (frecuentemente por acuerdo o conveniencia más que por imposición legal). En particular una característica notoria de las lenguas francas es el ser lenguas de propósito general usadas en contextos hablados para la comunicación intergrupal (eso las diferencia de las lenguas clásicas que suelen usarse en el registro escrito, las lenguas diplomáticas que tienen un ámbito restringido o las lengua oficiales cuyo uso está amparado oficialmente).En el Mediterráneo oriental, durante una parte de la Antigüedad, se usó el griego koiné como lingua franca, si bien otras lenguas autóctonas continuaron siendo usadas en esos territorios. En Europa occidental, por el contrario, la romanización hizo que el latín fuera la lengua materna de la mayor parte de la población. En Oriente Medio, desde el imperio aqueménida hasta la expansión musulmana el arameo fungió como lengua franca.También han tenido esa característica el ruso en los países soviéticos, el alemán en el centro de Europa. El portugués, el español y el francés en sus respectivos imperios, el hindi o hindustaní en el subcontinente indio, el chino mandarín o el árabe. En Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles la lengua franca fue el náhuatl. Actualmente, el inglés en muchos contextos ha sido considerado como una lengua vehicular, aunque su uso más bien se corresponde con lo que se conoce lengua diplomática o una lengua de comunicación científica, más que a una lengua franca informal.Lengua franca se llamó originalmente a la lengua tudesca (teutsch) hablada en tiempo de Carlomagno. Luego se llamó así al latín y más recientemente al sabir, una lengua con elementos léxicos del francés, italiano, español, árabe, turco y algunas más, usada en la cuenca Mediterránea, particularmente su parte oriental y en el norte de África para entenderse los habitantes de estos países con los europeos en sus relaciones comerciales.Algunos autores utilizan también el término «lengua franca» para referirse a lo que los lingüistas denominan técnicamente pidgins, es decir una variedad lingüística formada elementos léxicos de diferentes lenguas y una gramática simplificada, como un medio de comunicación entre hablantes que comparten una lengua común, y es apta para entenderse entre sí los hablantes de las distintas lenguas.
 • 링구아 프랑카(lingua franca)는 서로 다른 모국어를 사용하는 화자들이 의사소통을 하기 위해 사용하는 제3의 언어(때로는 한 집단의 모국어)를 말한다. 정의를 통해 알 수 있듯, 링구아 프랑카는 특정 언어를 지칭하는 표현이 아니라, 언어 가교의 기능을 수행하는 언어들을 통칭하는 표현이다. 여기에서 의미가 파생되어 학술, 상업 등의 특정 분야에서 널리 사용되는 언어라는 뜻으로 사용되기도 한다. 피진어나 크리올은 링구아 프랑카와 유사한 개념이지만 정의상 완전히 일치하지는 않는다. (그러나 대다수가 언어 가교의 기능을 수행하기에 많은 부분 겹친다고 볼 수 있다.)
 • Lingua franca (bahasa Latin yang artinya adalah "bahasa bangsa Franka") adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Ayatrohaedi menerjemahkan istilah ini dengan istilah basantara, dari kata "basa" atau "bahasa" dan "antara".Sebagai contoh adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Di kawasan ini bahasa ini dipergunakan tidak hanya oleh para penutur ibunya, namun oleh banyak penutur kedua sebagai bahasa pengantar. Contoh yang lain adalah bahasa Inggris di pentas internasional.
 • Lingua franca (vyslov lingva franka) je jakýkoliv jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích. Status lingvy franky je de facto obvykle „udělen“ lidmi jazyku, který nejvíce ovlivňuje dobu, ve které žijí. Jakýkoliv jazyk, který se stal lingvou frankou, byl prvotně určen pro mezinárodní obchod, ale časem mohl být přijat také pro kulturní výměnu informací či v diplomacii – např. v Evropě byla po celý raný novověk lingvou frankou diplomacie francouzština.Název „lingua franca“ (jinak také sabir) byl původně používán Araby, a sice k pojmenování všech románských jazyků, zejména italštiny (Arabové všechny národy v západní Evropě označují jako „Franky“). Později se tak označoval jazyk s románskou slovní zásobou (většina slov odvozena ze španělštiny a italštiny) a velmi jednoduchou gramatikou, který byl až do konce 19. století používán námořníky ve Středozemním moři, částečně na Středním Východě a severní Africe.
 • De term lingua franca verwijst naar een taal die op grote schaal als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met een verschillende moedertaal. Zo functioneert in Suriname het Sranan als lingua franca, en op Aruba, Bonaire en Curaçao het Papiaments.In de Arabische wereld functioneert het Arabisch als zodanig. In contacten tussen Nederlandstaligen enerzijds en andere Europeanen anderzijds wordt doorgaans gekozen voor "grote" talen (talen met veel moedertaalsprekers) zoals het Engels, Duits of Frans, die steeds meer als "internationale talen" worden aangeduid.
 • Lingua franca é uma expressão latina para língua de contacto ou língua de relação resultante do contacto e comunicação entre grupos ou membros de grupos linguisticamente distintos para o comércio internacional e outras interacções mais extensas.No Império Romano, a lingua franca foi a língua grega no oriente e o latim no ocidente. Estas línguas continuaram com este status até um milênio depois.Posteriormente, uma lingua franca usada na região do mar Mediterrâneo do século XIV (ou mesmo antes) até a atualidade era conhecida pelos marinheiros mediterrâneos, incluindo os portugueses.O português serviu de lingua franca na África e Ásia nos séculos XV e XVI. Quando os portugueses começaram a explorar os mares da África, América, Ásia e Oceania, tentaram comunicar-se com os nativos misturando uma versão da lingua franca, influenciada pela português com as línguas locais. Quando navios ingleses e franceses chegaram para competir com os portugueses, a tripulação tentou aprender esse "Português truncado". Através de sucessivas mudanças ao longo do tempo, a lingua franca, junto com o vocabulário português, foi substituída pela língua dos povos em questão.O francês serviu de lingua franca em seguida, sendo a língua da diplomacia na Europa a partir do século XVII; ainda é a língua de trabalho de instituições internacionais, usada em documentos vários, desde passaportes até formulários do correio aéreo.Na maior parte da Ásia, África e partes da Oceania e Europa o árabe foi lingua franca desde o século VII, sendo utilizado desde as Filipinas até o Senegal.O alemão serviu de lingua franca em grande parte da Europa durante os séculos XIX e XX, especialmente em negócios.O inglês é a lingua franca atual no mundo dos negócios internacionais no ocidente e na diplomacia.Em outras regiões do mundo, outras línguas têm o papel de lingua franca: kiSwahili na África oriental, russo nas regiões da antiga União Soviética, hindi (junto com o inglês) na Índia, urdu no Paquistão (também junto com o inglês), malaio no sudeste asiático, bislama nas ilhas do Pacífico, o árabe (falado por 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo e muito utilizado ainda no comércio) e várias línguas crioulas em outros lugares e épocas.O chinês mandarim também tem a função de prover uma língua falada comum entre os chineses que falam diversos dialetos ininteligíveis entre si.
 • Artikulu hau hizkuntzalaritzaren terminoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Lingua franca (argipena).Lingua franca hizkuntza edo dialekto desberdinetakoak izanik harreman estuak dituztenek, elkar ulertzearren hautatzen duten hizkuntza edo aldaera dialektala da. Hau da ama hizkuntza ezberdina duten bi hiztunek, biena ez bezalakoa den beste hirugarren hizkuntza hautatzen dute elkarri ulertzeko. Batzuetan pidgin eta kreolerak lingua franca terminoaren sinonimo moduan erabiltzen dira.Ingelesa da egungo lingua franca nagusia mundu osoan, politika eta ekonomia harremanetan; frantsesa izan da oraintsu arte nagusi diplomazia hizkuntza gisa; swahili hizkuntza da Afrikako ekialde osoko herriek elkarren arteko harremanetarako duten hizkuntza, pidgin melanesiar hizkuntza Ozeano Bareko hegoaldeko uharteetan eta bazaar malaiera Malaysiako uharteetan. Gurutzaden garaian hasi zen lingua franca moldatzen, sabir izena zuen hasieran eta mediterranear itsasgizonek erabiltzen zuten. Hizkuntza horren %80a italiera bazen ere, turkiera, frantses, gaztelania, greziera eta arabierazko hitzak ere bazituen. Europarren kolonizazio garaian, bestalde, halako hizkuntza komunak sortu ziren munduko hainbat lurraldetan, kolonizatzaileen eta kolonizatuen hizkuntzen artean: indo-portuges (Zeilan), annam-frantses (Indotxina), papiamento (espainiera moldea, Curaçaon) eta pidgin-ingeles moldeak. Hasierako lingua franca komunitate bateko hizkuntza nagusi bihurtzen denean kreolera osatzen da (Antilla frantsesetan, esaterako). Brasilen lingua geral izena ematen zaio indiar herriekin eta indiar herrien arteko harremanetan erabiltzen den hizkuntzari (tupi-namba hizkuntzan oinarritua). Lingua franca antzeko mintzaira moldeak sortu ziren XVI. mendean arrantzale euskaldunen eta Labradorreko herri indiarren artean, eta XVII. mendean arrantzale euskaldunen eta Ipar Europako arrantzaleen artean.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 106576 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10907 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107166076 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une langue véhiculaire est une langue, souvent simplifiée, servant de moyen de communication entre populations de langues différentes. Elle s’oppose à la langue vernaculaire, parlée localement par une population. Les langues liturgiques jouent souvent un tel rôle en tant que point commun linguistique de communautés multilingues reliées par une même religion.
 • Una lingua franca è una lingua che viene usata come strumento di comunicazione internazionale o comunque fra persone di differente lingua madre e per le quali è straniera.
 • リングワ・フランカもしくはリンガ・フランカ(Lingua franca)は、「フランク語」、「フランク王国の言葉」を意味するイタリア語であるが、それから転じて、共通の母語を持たない人同士の意思疎通に使われている言語のことを指すようになった。現在では、「共通語」や「通商語」の意味で使われることが多い。
 • Лингва франка (lingua franca), означаващо буквално „език на франките“ на италиански, първоначално е представлявал разнороден език, състоящ се главно от италиански с добавени турски, персийски, френски, гръцки и арабски думи. Днес терминът се използва за всеки разнороден език, използван от хора, говорещи различни езици, с цел общуване помежду си.Пример за лингва франка е суахили, който се говори в Източна Африка.
 • Ли́нгва фра́нка (итал. lingua franca — ничем не ограниченный язык) — язык, используемый как средство межэтнического общения в определённой сфере деятельности.
 • Lingua franca veya geçer dil, birçok farklı dil konuşulan karışık toplumlarda, halkın birbirini anlamak amacıyla kullandığı ortak dil. Günümüzde İngilizce için kullanılanılır.
 • 링구아 프랑카(lingua franca)는 서로 다른 모국어를 사용하는 화자들이 의사소통을 하기 위해 사용하는 제3의 언어(때로는 한 집단의 모국어)를 말한다. 정의를 통해 알 수 있듯, 링구아 프랑카는 특정 언어를 지칭하는 표현이 아니라, 언어 가교의 기능을 수행하는 언어들을 통칭하는 표현이다. 여기에서 의미가 파생되어 학술, 상업 등의 특정 분야에서 널리 사용되는 언어라는 뜻으로 사용되기도 한다. 피진어나 크리올은 링구아 프랑카와 유사한 개념이지만 정의상 완전히 일치하지는 않는다. (그러나 대다수가 언어 가교의 기능을 수행하기에 많은 부분 겹친다고 볼 수 있다.)
 • De term lingua franca verwijst naar een taal die op grote schaal als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met een verschillende moedertaal. Zo functioneert in Suriname het Sranan als lingua franca, en op Aruba, Bonaire en Curaçao het Papiaments.In de Arabische wereld functioneert het Arabisch als zodanig.
 • Llengua vehicular o Lingua franca és la que utilitzen els parlants de diverses llengües per entendre's entre ells, generalment en una regió determinada. El cas més general de llengua vehicular és el protagonitzat per l'anglès, que actualment és l'única llengua vehicular vàlida per a tot el món.El sinònim lingua franca, en principi és el nom amb què es coneixia la llengua vehicular emprada a la Mediterrània des del segle XI (i també coneguda com a sabir).
 • Lingua franca (bahasa Latin yang artinya adalah "bahasa bangsa Franka") adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Ayatrohaedi menerjemahkan istilah ini dengan istilah basantara, dari kata "basa" atau "bahasa" dan "antara".Sebagai contoh adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di Asia Tenggara.
 • A közvetítőnyelv (vagy közlekedőnyelv), koiné vagy lingua franca (az egykori Földközi-tengeri, közvetítő szerepű pidzsin nyelv, a lingua franca elnevezése után) olyan nyelv, amely eltérő anyanyelvű csoportok, közösségek, vagy országok egymás közti kommunikációjának elősegítésére szolgál. A közvetítőnyelv lehet élő vagy már holt nyelv, természetes vagy mesterséges nyelv, illetve keveréknyelv (pidzsin vagy kreol nyelv) is.
 • Una lengua vehicular o lengua franca (también en latín medieval lingua franca) es el idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. La aceptación puede deberse a mutuo acuerdo o a cuestiones políticas, económicas, etc.
 • Eine Verkehrssprache, auch Lingua franca, ist eine Sprache, die auf einzelnen Gebieten Menschen verschiedener Sprachgemeinschaften den Verkehr ermöglicht (Handel, Diplomatie, Verwaltung, Wissenschaft). Weit verbreitete Verkehrssprachen sind heute zum Beispiel die englische Sprache und die spanische Sprache.Manche Verkehrssprachen bilden sich im alltäglichen Kontakt neu. Beispiele hierfür sind die Lingua franca des Mittelalters und verschiedene moderne Pidginsprachen.
 • Lingua franca é uma expressão latina para língua de contacto ou língua de relação resultante do contacto e comunicação entre grupos ou membros de grupos linguisticamente distintos para o comércio internacional e outras interacções mais extensas.No Império Romano, a lingua franca foi a língua grega no oriente e o latim no ocidente.
 • Lingua franca (vyslov lingva franka) je jakýkoliv jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích. Status lingvy franky je de facto obvykle „udělen“ lidmi jazyku, který nejvíce ovlivňuje dobu, ve které žijí. Jakýkoliv jazyk, který se stal lingvou frankou, byl prvotně určen pro mezinárodní obchod, ale časem mohl být přijat také pro kulturní výměnu informací či v diplomacii – např.
 • A lingua franca also called a bridge language, or vehicular language, is a language systematically (as opposed to occasionally, or casually) used to make communication possible between persons not sharing a mother tongue, in particular when it is a third language, distinct from both mother tongues.Lingua francas have arisen around the globe throughout human history, sometimes for commercial reasons (so-called "trade languages") but also for diplomatic and administrative convenience, and as a means of exchanging information between scientists and other scholars of different nationalities.
 • Artikulu hau hizkuntzalaritzaren terminoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Lingua franca (argipena).Lingua franca hizkuntza edo dialekto desberdinetakoak izanik harreman estuak dituztenek, elkar ulertzearren hautatzen duten hizkuntza edo aldaera dialektala da. Hau da ama hizkuntza ezberdina duten bi hiztunek, biena ez bezalakoa den beste hirugarren hizkuntza hautatzen dute elkarri ulertzeko.
rdfs:label
 • Langue véhiculaire
 • Közvetítőnyelv
 • Lengua vehicular
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Lingua franca
 • Llengua vehicular
 • Verkehrssprache
 • Лингва франка
 • Лингва франка
 • リングワ・フランカ
 • 링구아 프랑카
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of