Le terme probabilité possède plusieurs sens : venu historiquement du latin probabilitas, il désigne l'opposé du concept de certitude ; il est également une évaluation du caractère probable d'un événement, c'est-à-dire qu'une valeur permet de représenter son degré de certitude ; récemment, la probabilité est devenue une science mathématique et est appelée théorie des probabilités ou plus simplement probabilités; enfin une doctrine porte également le nom de probabilisme.La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme probabilité possède plusieurs sens : venu historiquement du latin probabilitas, il désigne l'opposé du concept de certitude ; il est également une évaluation du caractère probable d'un événement, c'est-à-dire qu'une valeur permet de représenter son degré de certitude ; récemment, la probabilité est devenue une science mathématique et est appelée théorie des probabilités ou plus simplement probabilités; enfin une doctrine porte également le nom de probabilisme.La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1. Plus ce nombre est grand, plus le risque, ou la chance, que l'événement se produise est grand. L'étude scientifique des probabilités est relativement récente dans l'histoire des mathématiques. L'étude des probabilités a connu de nombreux développements depuis le XVIIIe siècle grâce à l'étude de l'aspect aléatoire et en partie imprévisible de certains phénomènes, en particulier les jeux de hasard. Ceux-ci ont conduit les mathématiciens à développer une théorie qui a ensuite eu des implications dans des domaines aussi variés que la météorologie, la finance ou la chimie.
 • Olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir. Olasılık kuramı istatistik, matematik, bilim ve felsefe alanlarında mümkün olayların olabilirliği ve karmaşık sistemlerin altında yatan mekanik işlevler hakkında sonuçlar ortaya atmak için çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır.
 • La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la matemática, las ciencias y la filosofía para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta de sistemas complejos, por lo tanto es la rama de las matemáticas que estudia, mide o determina a los experimentos o fenómenos aleatorios.
 • Kans of waarschijnlijkheid is een basisbegrip uit de kansrekening en statistiek dat in de theorie axiomatisch is gedefinieerd en op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden. De belangrijkste interpretaties zijn: Klassiek: als uitdrukking voor het optreden van gelijk mogelijke uitkomsten. Frequentistisch: als relatieve frequentie of frequentiequotiënt. Bayesiaans: als subjectieve mate van persoonlijke overtuiging
 • Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika, dan kemudian digunakan secara lebih luas dalam tidak hanya dalam matematika atau statistika, tapi juga keuangan, sains dan filsafat.
 • 確率(かくりつ、英: probability)とは、ある現象が起こる度合い、ある事象が現れる割合のことをいう。偶然性を含まないひとつに定まった数値であり、発生の度合いを示す指標として使われる。
 • 확률(確率)은 어떤 사건이 일어날것인지 혹은 일어났는지에 대한 지식 혹은 믿음을 표현하는 방법이다. 수학에서는 확률론에서 설명하고 있으며 수학, 통계학, 회계, 도박, 과학과 철학에서 어떤 잠재적 사건이 일어날 경우의 가능성과 이 가능성 안에 있는 복잡한 시스템의 구조에 대한 답을 이끌어내기 위해 사용되고 있다.
 • Probabilitatea gertakizun baten ziurgabetasuna, gauzatuko ote den alegia, neurtzen duen zenbaki bat da. Probabilitateak [0, 1] tarteko balioak hartzen ditu ([%0, %100], ehunekotan adierazten denean). 1 baliotik zenbat eta gertuago izan, gertakizuna orduan eta seguruagoa edo ziurragoa izango da. Gertakizun baten probabilitatea 1 denean, gertakizuna ziurra dela esaten da, erabateko ziurtasunez gauzatu edo egiaztatuko dela pentsatzen baita. Probabilitatea 0 denean, gertakizuna ezinezkoa dela esaten da. Tarte horretan, 1 baliotik gertuko probabilitatea duten gertakizunak gertagarriak direla esaten da; 0 probabilitatetik gertu dauden gertakizunak, berriz, gertagaitzak direla esaten da.Probabilitatea zorizkoak edo ausazkoak diren gertakizunak azaltzeko erabiltzen da. Txanpon bat botatzen denean, ez dago jakiterik zer alde erakutsiko duen eta horrela txanpon bat bota eta gurutzeko suertatzeko probabilitatea %50 dela esaten da. Beste fenomeno batzuk, ordea, ez dira guztiz zorizkoak, kausalak baizik (pertsona batek azterketa bat gainditu behar duen, adibidez, ikasten aritu den orduen mendean dago), baina kausa horien eraginari buruzko informazio zehatzik ez dagoenez, emaitza ez ziurra da eta probabilitate batez irudikatzen da. Zoriaren eta ziurgabetasunaren mendean ez dauden fenomenoak deterministak dira eta probabilitatearen azterketatik at geratzen dira.Zenbaki handien legearen arabera, honela interpreta daiteke gertakizun baten probabilitatea: epe luzera, zorizko saiakuntza anitzetan burutzen bada alegia, aldi guztietatik probabilitateak adierazten duen ehunekora hurbiltzeko joera izango du gertakizunak. Adibidez, txanpon bat bota eta gurutzeko suertatzeko probabilitatea 0.5 dela adierazten bada; epe luzera, txanpona aldi askotan bota ondoren, gurutzekoen proportzioa % 50era hurbiltzeko joera izango duela esan nahi du.Probabilitateei buruzko kalkulua teoria matematiko zorrotz bat eratuz garatu da, kalkulurako erregela zehatz eta finkoak jarraitzen dituena. Probabilitatearen teoria XVII. mendetik garatu bada ere, probabilitateak kalkulatzeko arauak Andrei Kolmogorov matematikariak finkatu zituen 1930eko hamarkadan urtean. Hortik, probabilitate-teoria zabala eratu da, ziurgabetasunezko fenomenoak probabilitatezko eredu matematikoak erabiliz azaltzen dituena. Beste alde batetik, estatistikak fenomeno aldakorrak eta ez ziurrak aztertzen dituela kontuan hartuz, probabilitatea tresna garrantzitsua da estatistikaren garapen teorikoan eta bertatik zientzia eta teknikaren arlo guztietara zabaltzen da. Adibidez, meteorologiak aztertzen dituen fenomenoak ez ziurrak izaten dira eta hortaz probabilitate kontzeptuan oinarrituriko ereduak eratzen dira fenomeno hauen probabilitateak zehazteko; medikuntzan, farmakoen eraginkortasuna ez ziurra da eta probabilitate batez irudika daitezke; ekonomian, ezezaguna izaten da etorkizunean aldagai ekonomikoek izango duten bilakaera eta probabilitate batez hurbiltzen dira euren balioak. Aldi berean, filosofian eztabaida biziak sortzen dituen kontzeptua da, probabilitate kontzeptuaren onarpenak errealitatearen ikuspegi zorizkoa ote dakarren, adibidez. Ildo horretatik, determinismoak fenomenoen interpretazio guztiz kausala eta ziurrak baieztatzen du, zorizkotasuna erabat ukatuz.
 • Die Wahrscheinlichkeit (Probabilität) ist eine Einstufung von Aussagen und Urteilen nach dem Grad der Gewissheit (Sicherheit). Besondere Bedeutung hat dabei die Gewissheit von Vorhersagen. In der Mathematik hat sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie ein eigenes Fachgebiet entwickelt, das Wahrscheinlichkeiten als mathematische Objekte beschreibt, deren formale Eigenschaften im Alltag und der Philosophie auch auf Aussagen und Urteile übertragen werden.
 • Вероятността е степента на вярата или знанието, че дадено събитие е настъпило или ще настъпи. Понятието има точно математическо значение в теорията на вероятностите, която намира широко приложение при предвиждането на възможни събития и разбирането на поведението на сложни системи в различни области, като статистиката, финансите, природните науки, техниката, философията.По отношение на численото изразяване, вероятността винаги е между 0 и 1. Колкото по-висока е вероятността на едно събитие, толкова по-сигурни сме, че събитието ще се случи.
 • Il concetto di probabilità, utilizzato a partire dal Seicento, è diventato con il passare del tempo la base di diverse discipline scientifiche rimanendo tuttavia non univoco. In particolare su di esso si basa una branca della statistica (la statistica inferenziale), cui fanno ricorso numerose scienze sia naturali che sociali.
 • A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar). Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por algumas palavras como “sorte”, “risco”, “azar”, “incerteza”, “duvidoso”, dependendo do contexto.Tal como acontece com a teoria da mecânica, que atribui definições precisas a termos de uso diário, como trabalho e força, também a teoria das probabilidades tenta quantificar a noção de provável.Em essência, existe um conjunto de regras matemáticas para manipular a probabilidade, listado no tópico "Formalização da probabilidade" abaixo. (Existem outras regras para quantificar a incerteza, como a teoria de Dempster-Shafer e a lógica difusa (em inglês fuzzy logic), mas estas são, em essência, diferentes e incompatíveis com as leis da probabilidade tal como são geralmente entendidas). No entanto, está em curso um debate sobre o que é, exatamente, que as regras se aplicam; a este tópico chama-se interpretações da probabilidade.
 • Probability is a measure of the likeliness that an event will occur.Probability is used to quantify an attitude of mind towards some proposition of whose truth we are not certain. The proposition of interest is usually of the form "Will a specific event occur?" The attitude of mind is of the form "How certain are we that the event will occur?" The certainty we adopt can be described in terms of a numerical measure and this number, between 0 and 1 (where 0 indicates impossibility and 1 indicates certainty), we call probability. Thus the higher the probability of an event, the more certain we are that the event will occur. A simple example would be the toss of a fair coin. Since the 2 outcomes are deemed equiprobable, the probability of "heads" equals the probability of "tails" and each probability is 1/2 or equivalently a 50% chance of either "heads" or "tails".These concepts have been given an axiomatic mathematical derivation in probability theory (see probability axioms), which is used widely in such areas of study as mathematics, statistics, finance, gambling, science (in particular physics), artificial intelligence/machine learning, computer science, and philosophy to, for example, draw inferences about the expected frequency of events. Probability theory is also used to describe the underlying mechanics and regularities of complex systems.
 • Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę przewidywalności bądź pewności względem zjawiska (przy danej o nim wiedzy), co umożliwia ocenę potencjalnie związanego z nim ryzyka.Istnieje wiele interpretacji zagadnienia prawdopodobieństwa: a posteriori, czyli częstotliwościowe (zob. Definicja von Misesa), albo a priori, czyli bayesowskie (od nazwiska Thomasa Bayesa, zob. twierdzenie Bayesa), które dzieli się z kolei na subiektywne, które oddawać ma stan wiedzy osoby używającej rozumowania bayesowskiego, oraz obiektywne, które powinno być takie samo dla każdego używającego tego rozumowania. Osobną jest interpretacja skłonnościowa Karla Raimunda Poppera.Teoria prawdopodobieństwa, nazywana również rachunkiem prawdopodobieństwa, jest ugruntowanym działem matematyki, który wyrósł z rozważań dotyczących gier losowych w XVII wieku i został sformalizowany oraz zaksjomatyzowany jako osobna dziedzina matematyki na początku XX wieku. Z punktu widzenia filozofii matematyki w swojej aksjomatycznej postaci twierdzenia matematyczne dotyczące teorii prawdopodobieństwa niosą ze sobą tę samą pewność epistemologiczną, co wszystkie inne twierdzenia matematyczne. Inną aksjomatyzację pojęcia prawdopodobieństwa w duchu bayesowskiego obiektywizmu podał Richard Threlkeld Cox, która przedstawiana jest często w postaci twierdzenia Coxa.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14937 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37814 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110877021 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Daniel Revuz
 • Iakov Sinaï
 • Jean Bertoin
 • Jean Jacod
 • Jean-François Le Gall
 • Marc Yor
 • Philippe Protter
prop-fr:lienTitre
 • Topiques
prop-fr:lienÉditeur
 • Librairie philosophique J. Vrin
 • Springer Science+Business Media
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Sinaï
 • Tricot
 • Aslangul
 • Bertoin
 • Jacod
 • Le Gall
 • Protter
 • Revuz
 • Yor
prop-fr:numéroChapitre
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 79 (xsd:integer)
 • 138 (xsd:integer)
 • 248 (xsd:integer)
 • 254 (xsd:integer)
 • 368 (xsd:integer)
 • 606 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • J
 • Claude
 • Daniel
 • Jean
 • Jean-François
 • Marc
 • Iakov
 • Philip E.
prop-fr:sousTitre
 • An introductory course
 • cours de l'ENS
prop-fr:titre
 • Continuous martingales and Brownian motion
 • Les topiques
 • Mathématiques pour physiciens
 • Probability Essentials
 • Probability theory
 • Intégration, Probabilités et Processus aléatoires
 • Probabilités : cours de licence de mathématiques appliquées
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:volume
 • 293 (xsd:integer)
 • V
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Département:Statistique et probabilités
prop-fr:wiktionary
 • probabilités
prop-fr:éditeur
 • Springer
 • VRIN
 • Université Pierre et Marie Curie, La science à Paris
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme probabilité possède plusieurs sens : venu historiquement du latin probabilitas, il désigne l'opposé du concept de certitude ; il est également une évaluation du caractère probable d'un événement, c'est-à-dire qu'une valeur permet de représenter son degré de certitude ; récemment, la probabilité est devenue une science mathématique et est appelée théorie des probabilités ou plus simplement probabilités; enfin une doctrine porte également le nom de probabilisme.La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1.
 • Olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir. Olasılık kuramı istatistik, matematik, bilim ve felsefe alanlarında mümkün olayların olabilirliği ve karmaşık sistemlerin altında yatan mekanik işlevler hakkında sonuçlar ortaya atmak için çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Kans of waarschijnlijkheid is een basisbegrip uit de kansrekening en statistiek dat in de theorie axiomatisch is gedefinieerd en op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden. De belangrijkste interpretaties zijn: Klassiek: als uitdrukking voor het optreden van gelijk mogelijke uitkomsten. Frequentistisch: als relatieve frequentie of frequentiequotiënt. Bayesiaans: als subjectieve mate van persoonlijke overtuiging
 • Peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika, dan kemudian digunakan secara lebih luas dalam tidak hanya dalam matematika atau statistika, tapi juga keuangan, sains dan filsafat.
 • 確率(かくりつ、英: probability)とは、ある現象が起こる度合い、ある事象が現れる割合のことをいう。偶然性を含まないひとつに定まった数値であり、発生の度合いを示す指標として使われる。
 • 확률(確率)은 어떤 사건이 일어날것인지 혹은 일어났는지에 대한 지식 혹은 믿음을 표현하는 방법이다. 수학에서는 확률론에서 설명하고 있으며 수학, 통계학, 회계, 도박, 과학과 철학에서 어떤 잠재적 사건이 일어날 경우의 가능성과 이 가능성 안에 있는 복잡한 시스템의 구조에 대한 답을 이끌어내기 위해 사용되고 있다.
 • Die Wahrscheinlichkeit (Probabilität) ist eine Einstufung von Aussagen und Urteilen nach dem Grad der Gewissheit (Sicherheit). Besondere Bedeutung hat dabei die Gewissheit von Vorhersagen. In der Mathematik hat sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie ein eigenes Fachgebiet entwickelt, das Wahrscheinlichkeiten als mathematische Objekte beschreibt, deren formale Eigenschaften im Alltag und der Philosophie auch auf Aussagen und Urteile übertragen werden.
 • Il concetto di probabilità, utilizzato a partire dal Seicento, è diventato con il passare del tempo la base di diverse discipline scientifiche rimanendo tuttavia non univoco. In particolare su di esso si basa una branca della statistica (la statistica inferenziale), cui fanno ricorso numerose scienze sia naturali che sociali.
 • Вероятността е степента на вярата или знанието, че дадено събитие е настъпило или ще настъпи. Понятието има точно математическо значение в теорията на вероятностите, която намира широко приложение при предвиждането на възможни събития и разбирането на поведението на сложни системи в различни области, като статистиката, финансите, природните науки, техниката, философията.По отношение на численото изразяване, вероятността винаги е между 0 и 1.
 • Probabilitatea gertakizun baten ziurgabetasuna, gauzatuko ote den alegia, neurtzen duen zenbaki bat da. Probabilitateak [0, 1] tarteko balioak hartzen ditu ([%0, %100], ehunekotan adierazten denean). 1 baliotik zenbat eta gertuago izan, gertakizuna orduan eta seguruagoa edo ziurragoa izango da. Gertakizun baten probabilitatea 1 denean, gertakizuna ziurra dela esaten da, erabateko ziurtasunez gauzatu edo egiaztatuko dela pentsatzen baita.
 • Probability is a measure of the likeliness that an event will occur.Probability is used to quantify an attitude of mind towards some proposition of whose truth we are not certain.
 • Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia.
 • La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables.
 • A palavra probabilidade deriva do Latim probare (provar ou testar).
rdfs:label
 • Probabilité
 • Kans (statistiek)
 • Olasılık
 • Peluang (matematika)
 • Pravděpodobnost
 • Prawdopodobieństwo
 • Probabilidad
 • Probabilidade
 • Probabilitat
 • Probabilitate
 • Probability
 • Probabilità
 • Wahrscheinlichkeit
 • Вероятност
 • Вероятность
 • 確率
 • 확률
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:notableIdea of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of