Jésus-Christ (prononcé [ʒezykri] chez les catholiques ou [ʒezykrist] chez les protestants), le Christ ou simplement Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens au prophète qu'ils considèrent comme le Messie (χριστός / Christos en grec ancien), « l’oint du Seigneur » annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité pour le salut des hommes.Les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie et le Fils unique de Dieu.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Jésus-Christ (prononcé [ʒezykri] chez les catholiques ou [ʒezykrist] chez les protestants), le Christ ou simplement Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens au prophète qu'ils considèrent comme le Messie (χριστός / Christos en grec ancien), « l’oint du Seigneur » annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité pour le salut des hommes.Les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie et le Fils unique de Dieu. Pour les musulmans, il est un éminent prophète de Dieu. Ce n'est qu'à partir des recherches critiques du XIXe siècle que les historiens ont peu à peu dissocié Jésus-Christ, la figure religieuse, et Jésus de Nazareth, le personnage historique.
 • Jesús (en grec Ἰησοῦς; 7-2 aC – 30-33 dC), també anomenat Jesús de Natzaret, és la figura central del Cristianisme, on també se l'anomena Fill de Déu. El cristianisme sosté que Jesús fou el Messies anunciat a l'Antic Testament i s'hi refereix com a Jesucrist, nom que també s'utilitza en contexts no cristians com a sinònim de Jesús de Natzaret.Pràcticament tots els actuals estudiosos de l'antiguitat estan d'acord que el Jesús històric va existir encara que les investigacions sobre la recerca del Jesús històric han evidenciat que no hi ha consens en la fiabilitat històrica dels relats evangèlics i que el grau de seguiment que va tenir el Jesús bíblic fos el mateix que el que tingué el Jesús històric. La majoria dels estudiosos estan d'acord que Jesús era un predicador jueu de Galilea, que fou batejat per Joan el Baptista, i fou crucificat a Jerusalem sota les ordres del governador romà, Ponç Pilat. Els erudits han construït diversos retrats literaris del Jesús històric que sovint el representen com el líder d'un moviment apocalíptic, el Messies, un sanador carismàtic, un filòsof savi o un igualitarista que volia impulsar reformes socials. Per elaborar la cronologia de la vida de Jesús, els erudits han relacionat les dades del Nou Testament amb les fonts històriques no cristianes.Els cristians creuen que Jesús va ser concebut per l'Esperit Sant, va tenir un naixement virginal, va fer miracles, va fundar l'Església Cristiana, va morir crucificat com un sacrifici d'expiació, va ressuscitar després de la mort, i va ascendir al cel, des d'on tornarà a venir. La gran majoria dels cristians adoren a Jesús com l'encarnació del Fill de Déu, la segona de les Persones de la Santíssima Trinitat.A l'islam, Jesús (normalment transcrit com a Isa), és considerat un dels profetes de Déu més importants i el Masih o Messies. Per als musulmans, Jesús és un profeta i missatger de l'islam que va néixer d'una verge, però a diferència dels cristians no el consideren Déu ni sostenen que fos víctima d'una crucifixió. Els jueus rebutgen que Jesús fos el Messies esperat, al·legant que no complia les profecies messiàniques de la Tanakh.
 • Jesus (/ˈdʒiːzəs/; Greek: Ἰησοῦς Iesous; 7–2 BC to 30–33 AD), also referred to as Jesus of Nazareth, is the central figure of Christianity, whom the teachings of most Christian denominations hold to be the Son of God. Christianity regards Jesus as the awaited Messiah of the Old Testament and refers to him as Jesus Christ, a name that is also used in non-Christian contexts.Virtually all modern scholars of antiquity agree that Jesus existed historically, although the quest for the historical Jesus has produced little agreement on the historical reliability of the Gospels and how closely the biblical Jesus reflects the historical Jesus. Most scholars agree that Jesus was a Jewish rabbi from Galilee who preached his message orally, was baptized by John the Baptist, and was crucified in Jerusalem on the orders of the Roman prefect, Pontius Pilate. Scholars have constructed various portraits of the historical Jesus, which often depict him as having one or more of the following roles: the leader of an apocalyptic movement, Messiah, a charismatic healer, a sage and philosopher, or an egalitarian social reformer. Scholars have correlated the New Testament accounts with non-Christian historical records to arrive at an estimated chronology of Jesus' life. The most widely used calendar era in the world (abbreviated as "AD", alternatively referred to as "CE"), counts from a medieval estimate of the birth year of Jesus.Christians believe that Jesus has a "unique significance" in the world. Christian doctrines include the beliefs that Jesus was conceived by the Holy Spirit, was born of a virgin, performed miracles, founded the Church, died by crucifixion as a sacrifice to achieve atonement, rose from the dead, and ascended into heaven, whence he will return. The great majority of Christians worship Jesus as the incarnation of God the Son, the second of three persons of a Divine Trinity. A few Christian groups reject Trinitarianism, wholly or partly, as non-scriptural.In Islam, Jesus (commonly transliterated as Isa) is considered one of God's important prophets and the Messiah. To Muslims, Jesus is a bringer of scripture and was born of a virgin, but neither divine nor the victim of crucifixion. According to the Quran, Jesus was not crucified but was physically raised into the heavens by God. It only appeared to those who tried to crucify him that he was, thus to Muslims it is the ascension rather than the crucifixion that constitutes a major event in the life of Jesus. Judaism rejects the belief that Jesus was the awaited Messiah, arguing that he did not fulfill the Messianic prophecies in the Tanakh.
 • Názáreti Jézus, más néven Jézus Krisztus, vagy egyszerűen csak Jézus, a kereszténység központi személye. Említik a Próféta, az Úr, az Ember Fia, az Isten báránya, a Zsidók Királya, a Pantokrátor, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó megnevezéssel is. A legtöbb keresztény felekezet a megtestesült Isten Fiaként tiszteli őt, aki az evangéliumok szerint feltámadt a halálból, miután keresztre feszítették.Jézus saját magáról a következőket mondta:
 • Jesus (em hebraico: ישוע/ יֵשׁוּעַ; transl.: Yeshua; em grego: Ἰησοῦς, Iesous), também chamado Jesus de Nazaré, que nasceu entre 7–2 a.C e morreu por volta de 30–33 d.C. é a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs além dos judeus messiânicos consideram ser o Filho de Deus. Ainda segundo o cristianismo e o judaísmo messiânico, Jesus seria o Messias aguardado no Antigo Testamento e refere-se a ele como Jesus Cristo (Yeshua Ha'Maschiach), um nome também usado fora do contexto cristão.Praticamente todos os académicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente, embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico. A maior parte dos académicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Os académicos construíram vários perfis do Jesus histórico, que geralmente o retratam em um ou mais dos seguintes papéis: o líder de um movimento apocalíptico, o Messias, um curandeiro carismático, um sábio e filósofo, ou um reformista igualitário. A investigação tem vindo a comparar os testemunhos do Novo Testamento com os registos históricos fora do contexto cristão de modo a determinar a cronologia da vida de Jesus.Os cristãos acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou a Igreja, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Paraíso, do qual regressará. A grande maioria dos cristãos venera Jesus enquanto a encarnação de Deus, o Filho, a segunda de três pessoas na Santíssima Trindade. Alguns grupos cristãos rejeitam a Trindade, no todo ou em parte.No contexto islâmico, Jesus (transliterado como Isa) é considerado um dos mais importantes profetas de Deus e o Messias. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as escrituras e é filho de uma virgem, mas não é divino, nem foi vítima de crucificação. O judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, argumentando que não corresponde às profecias messiânicas do Tanach.
 • Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que ―con su muerte y posterior resurrección― redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios. En el islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes.Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato.Lo que se conoce de Jesús depende casi exclusivamente de la tradición cristiana (aunque se le menciona en fuentes no cristianas), especialmente de la utilizada para la composición de los Evangelios sinópticos, redactados ―según opinión mayoritaria― unos 30 o 40 años, como mínimo, después de la muerte de Jesús. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los Evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Existe una minoría que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret.
 • Gesù di Nazaret (Betlemme o Nazaret, 7-2 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore del Cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia) atteso dalla tradizione ebraica e Dio fatto uomo. Alcune religioni non cristiane, tra cui l'Islam, lo riconoscono invece come profeta mentre altre hanno elaborato una specifica visione su di lui. Gesù ha svolto la sua attività di predicatore, guaritore ed esorcista negli ultimi anni della sua vita nella provincia romana della Giudea.Secondo la tradizione cristiana, le principali fonti testuali relative a Gesù sono i quattro vangeli canonici (Matteo, Marco, Luca e Giovanni). Per quanto concerne le ricerche storiche sulla sua vita le principali fonti si trovano nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo e nei vangeli sinottici, fonti che hanno trovato alcuni interessanti riscontri in ritrovamenti e studi archeologici. Gli ultimi secoli hanno visto infatti lo sviluppo di ricerche volte a valutare l'attendibilità storica dei vangeli, inclusi gli elementi soprannaturali e miracolosi, sia a ricostruire il profilo del Gesù storico.I vangeli narrano la nascita di Gesù da Maria vergine, la predicazione focalizzata sull'annuncio del Regno dei Cieli e sull'amore al prossimo, e realizzata con discorsi e parabole accompagnati da miracoli; narrano infine la sua passione, morte in croce, risurrezione e ascensione al cielo.I vangeli e gli altri scritti del Nuovo Testamento identificano Gesù con il Messia e il Figlio di Dio. Le neotestamentarie lettere paoline esaltano il valore salvifico della sua morte e risurrezione. Per le principali confessioni religiose cristiane è la seconda persona della Trinità, assieme al Padre e allo Spirito Santo, e "vero Dio e vero uomo".Dai vangeli appare come la predicazione e l'operato di Gesù abbiano riscosso nella società ebraica coeva un limitato successo, conseguito peraltro principalmente tra i ceti più bassi. Il breve periodo della sua predicazione si concluse con la morte in croce, richiesta, secondo i vangeli, dalle autorità ebraiche del Sinedrio ma irrogata dall'autorità di Roma (che riservava agli schiavi una tale sorte), su decisione finale del prefetto romano Ponzio Pilato. Dopo la morte, i seguaci di Gesù ne sostennero la risurrezione e diffusero il messaggio della sua predicazione, facendone una delle figure che hanno esercitato maggiore influenza sulla cultura occidentale.Secondo il punto di vista ebraico, Gesù è stato un predicatore itinerante, ma non il Messia atteso; non era Figlio di Dio, non ha compiuto miracoli e, dopo la morte in croce, non è risorto né asceso al cielo. Secondo l'Islam, Gesù è stato uno dei maggiori profeti venuti prima di Maometto; nacque verginalmente, compì dei miracoli (per volere divino), non morì, ascese al Cielo, deve tornare alla fine dei tempi quando sconfiggerà l'Anticristo, ma non era Dio che, secondo la sura CXII, "non ha generato né fu generato". Anche molti degli altri principali movimenti religiosi contemporanei hanno elaborato una propria interpretazione su Gesù.
 • 예수(기원전 약 7~2년 ~ 기원후 약 26~36년 또는 기원후 4년) 또는 나사렛 예수는 유대교와 기독교, 이슬람교 등 여러 종교에서 중요하게 다뤄지는 인물이다. 대부분의 기독교에서는 삼위일체 곧 성부와 성자와 성령이 한 몸인 하나님이라는 신앙 고백에 따라 예수를 동정 마리아에게 잉태되어 강생한 하나님 (니케아-콘스탄티노폴리스 신경), 완전한 사람, 완전한 하나님 이라 여긴다. 그래서 그의 어머니인 마리아도 테오토코스(하나님 의 어머니)로 공경(칼케돈 공의회)하기도 한다. 흔히 메시아라는 뜻의 존칭인 그리스도를 붙여 예수 그리스도라 부른다. 기독교 중 일부 교단에서는 예수 그리스도를 삼위일체 하나님이 아닌, 하나님에 의해 창조된 하나님의 아들로서 신격을 가졌지만 하나님과는 서로 다른 존재로 여기기도 하는 등 논란은 있다. 예수의 생애와 행적은 사복음서를 비롯한 신약성경에서 자세히 다루어지고 있다. 유대교에서는 라삐 중 한 사람으로 여기며, 이슬람교에서는 예수를 무함마드에 앞선 예언자 중 한 사람으로 여긴다.
 • Иису́с Христо́с (др.-греч. Ἰησοῦς Χριστός) или Иисус из Назарета — центральная личность в христианстве, которое рассматривает его как предсказанного в Ветхом Завете Мессию, ставшего искупительной жертвой за грехи людей.Основными источниками информации о жизни и учении Иисуса Христа являются Евангелия и другие книги Нового Завета. Сохранились свидетельства о нём и у нехристианских авторов I-II веков (см. Историчность Иисуса Христа).Согласно христианскому Никео-Цареградскому Символу веры, Христос является Сыном Божьим, единосущным (то есть, одной природы) с Отцом, Богом, воплощенным в человеческую плоть. Также в Никео-Цареградском Символе веры утверждается, что Христос умер ради искупления человеческих грехов, а затем воскрес из мёртвых, вознесся на небеса и придет второй раз, чтобы судить живых и мёртвых. Согласно Афанасьевскому Символу веры Иисус Христос является вторым лицом (ипостасью) Троицы. Другие христианские убеждения включают непорочное зачатие Иисуса, творение чудес и пр. Хотя доктрина о Троице принята большинством христиан, некоторые группы отвергают её полностью или частично, считая небиблейской.Личность Христа вызывает большое количество споров как на академическом, так и на бытовом уровне. Дискуссии ведутся относительно самого факта существования Иисуса, хронологии его жизни, его социального положения и культурной среды, проповедуемых им идей и их значения для человечества. Теологи выдвигают конкурирующие (или дополняющие друг друга) описания Иисуса как ожидаемого Мессии, как лидера апокалипсического движения, как странствующего мудреца, как харизматического целителя и как основателя независимого религиозного движения.Ортодоксальный иудаизм не признаёт Иисуса ни Пророком, ни Мессией. Согласно исламу, Иисус (по араб. عيسى, обычно транслитерируется как Иса) считается одним из важных пророков Бога, принёсшим Писание, и чудотворцем. Иисус называется также «Мессией» (Масих), но ислам не учит, что он был божественным. Ислам учит, что Иисус телесно вознёсся на небо, без какого-либо распятия и воскресения, в отличие от традиционной христианской веры о смерти и воскресении Иисуса Христа.Религиоведы и теологи, придерживающиеся точки зрения, что Иисус является реальной исторической личностью, а не мифом, утверждают что он родился в период приблизительно с 12 года до н. э. по 4 год до н. э. — умер в период с 26 года н. э. по 36 год н. э..
 • Ježíš Kristus (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 36 n. l.) známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství. Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali.Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších proroků.Od data Ježíšova narození, byť pravděpodobně nepřesně vypočítaného, se odvozuje běžně používaný křesťanský letopočet.Ježíšova historicita není dnes až na výjimky zpochybňována, ale nedá se s určitostí zjistit datum jeho narození a smrti.
 • İsa (Aramice: ܝܫܘܥ, Arapça: يسوع Yesua', İbranice: ישו yeshu', Yunanca Ιησούς Iēsoũs) (MÖ 8-1 - MS 24-36), Hıristiyanlıktaki temel figür, İslam dinine göre kendisine İncil isimli ilahi kitab'ın indirildiği bir peygamberdir ve mesihtir.
 • Jesus edo Nazareteko Jesus (Betleem, K. a. 8 / K. o. 1 - Jerusalem, K. o. 29 / 33) erlijioaren erreformadore eta zabaltzailea izan zen, Judeako lurraldean bizi izan zena. Kristautasuneko erlijioak bere doktrinak jarraitzen dituzte eta Jainkoaren seme bezala izendatzen dute. Islamak bere profeta bezala ezagutzen du.
 • Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de 'Zoon' van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid). In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias.
 • Yesus, Yesus bin Yusuf atau Yesus dari Nazaret (Bethlehem, c. 7 SM-2 SM — Yerusalem, Paskah 26-31 M (lihat pula bagian kematian dan kebangkitan) adalah seorang tukang kayu, pengkhotbah, guru, rabi, penyembuh, pembuat mukjizat, dan tokoh Yahudi yang berasal dari Israel. Penanggalan saat ini menandai tarikh modern dengan kelahiran Yesus (lihat pula bagian kelahiran). Yesus di dalam kekristenan juga dikenal dengan gelar Kristus (kata "Kristen" berarti "murid Kristus"), dan di dalam Islam dikenal dengan nama Isa dengan gelar Almasih. Baik di dalam maupun di luar kekristenan, sosok Yesus menjadi salah satu figur paling penting dalam sejarah. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat umat manusia, dan tokoh sentral dalam kepercayaan Kristen. Sedangkan Agama Yahudi menolak anggapan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab suci mereka. Agama Islam menempatkan Yesus sebagai sesosok nabi, sedangkan kaum sekuler mencatat Yesus sebagai seorang guru Yahudi yang memulai ajaran kekristenan.
 • Jesus Christus (von griechisch Ἰησοῦς Χριστός Iēsous Christos, iɛːˈsuːs kʰrisˈtos, Jesus, der Gesalbte) ist nach dem Neuen Testament (NT) der von Gott zur Erlösung aller Menschen gesandte Messias und Sohn Gottes. Mit seinem Namen drückten die Urchristen ihren Glauben aus und bezogen die Heilsverheißungen des Alten Testaments (AT) auf die historische Person Jesus von Nazaret. Kirchliche Lehren zu Jesus Christus behandelt der Artikel Christologie.
 • イエス・キリスト(紀元前4年頃 - 紀元後28年頃、ギリシア語: Ίησοῦς Χριστός、ヘブライ語ラテン文字転記:Yhoshuah ha-Mashiah)は、ギリシア語で「キリストであるイエス」、または「イエスはキリストである」という意味である。すなわち、キリスト教においてはナザレのイエスをイエス・キリストと呼んでいるが、この呼称自体にイエスがキリストであるとの信仰内容が示されている。本項では、ナザレのイエスについてのキリスト教における観点について述べる。日本正教会では中世以降のギリシャ語と教会スラヴ語に由来する転写により「イイスス・ハリストス」と呼ばれる。かつてはカトリック教会ではイエスは「イエズス」と表記されていたが、現在ではあまり用いられない。戦国時代から江戸時代初期にかけてのキリシタンは、「ゼス(ゼスス)・キリシト」を用いていた。「日本ハリストス正教会#「ハリストス」」も参照
 • Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
 • Иисус Христос или Исус Христос (на старобългарски: Їисъ Хрїстъ), в историческата литература се среща и с двете транскрипции, а в българската православна традиция само като Иисус), още като Иисус от Назарет или Иса (в ислямската литература), е едно от трите лица на Бога в християнството. В исляма е един от пророците Божии.Основен източник на сведения за живота и учението на Иисус са четирите канонични евангелия на Новия завет: на Матей, Марко, Лука и Йоан. Някои библейски изследователи и историци са единодушни, че Иисус е еврейски учител от Галилея, считан за лечител, кръстен от Йоан Кръстител, обвинен за противодържавна дейност срещу Римската империя и по заповед на римския прокуратор Пилат Понтийски осъден на смърт чрез разпъване на кръст. Тъй като евангелията не са написани непосредствено след смъртта на Иисус, други учени поставят под въпрос историческата личност Иисус.Християнското гледище за Иисус (обект на христологията) е разностранно и сложно. Иисус Христос се почита от мнозинството християни като Син Божи, Въплъщение на Словото Божие и Второто лице на Светата Троица, изпратен да донесе спасение и помирение с Бога чрез изкупление на човешките грехове. Нонтринитаристичните християни приемат редица други интерпретации относно божествеността на Иисус.Християните вярват, че Иисус е роден от девица, разпнат е и е погребан в гробница, възкръснал е на третия ден от смъртта си и се е възнесъл в рая, където ще седи отдясно на Отца до деня на Второто пришествие. Наред с това се вярва, че е извършил редица чудеса, изпълнявайки библейските пророчества.В исляма Иисус (на арабски Иса) е един от най-обичаните и важни пророци, носител на божествените писания и Месия. Макар да приемат непорочното зачатие, за разлика от Християнството обаче, мюсюлманите не вярват в разпъването и божествения произход на Иисус. Според исляма Иса е възнесен и жив на небето.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 134625 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 52024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 279 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111072525 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Jésus et Jésus-Christ
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Jesus Christ
prop-fr:dateDeDécès
 • vers 30
prop-fr:dateDeNaissance
 • entre 7 et 5 av. J.-C.
prop-fr:fête
 • 0001-12-25 (xsd:date)
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • Le Christ de la basilique Sainte Sophie de Constantinople
prop-fr:nom
 • Jésus-Christ
prop-fr:préface
 • Vincent Holzer
prop-fr:titre
prop-fr:titreVolume
 • Christ dans l'Histoire
prop-fr:volume
 • II
prop-fr:vénéréPar
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q302
prop-fr:wikiquote
 • Jésus
prop-fr:éditeur
 • MamE-Desclée
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Jésus-Christ (prononcé [ʒezykri] chez les catholiques ou [ʒezykrist] chez les protestants), le Christ ou simplement Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens au prophète qu'ils considèrent comme le Messie (χριστός / Christos en grec ancien), « l’oint du Seigneur » annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité pour le salut des hommes.Les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie et le Fils unique de Dieu.
 • Názáreti Jézus, más néven Jézus Krisztus, vagy egyszerűen csak Jézus, a kereszténység központi személye. Említik a Próféta, az Úr, az Ember Fia, az Isten báránya, a Zsidók Királya, a Pantokrátor, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó megnevezéssel is. A legtöbb keresztény felekezet a megtestesült Isten Fiaként tiszteli őt, aki az evangéliumok szerint feltámadt a halálból, miután keresztre feszítették.Jézus saját magáról a következőket mondta:
 • İsa (Aramice: ܝܫܘܥ, Arapça: يسوع Yesua', İbranice: ישו yeshu', Yunanca Ιησούς Iēsoũs) (MÖ 8-1 - MS 24-36), Hıristiyanlıktaki temel figür, İslam dinine göre kendisine İncil isimli ilahi kitab'ın indirildiği bir peygamberdir ve mesihtir.
 • Jesus edo Nazareteko Jesus (Betleem, K. a. 8 / K. o. 1 - Jerusalem, K. o. 29 / 33) erlijioaren erreformadore eta zabaltzailea izan zen, Judeako lurraldean bizi izan zena. Kristautasuneko erlijioak bere doktrinak jarraitzen dituzte eta Jainkoaren seme bezala izendatzen dute. Islamak bere profeta bezala ezagutzen du.
 • Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de 'Zoon' van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid). In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias.
 • Jesus Christus (von griechisch Ἰησοῦς Χριστός Iēsous Christos, iɛːˈsuːs kʰrisˈtos, Jesus, der Gesalbte) ist nach dem Neuen Testament (NT) der von Gott zur Erlösung aller Menschen gesandte Messias und Sohn Gottes. Mit seinem Namen drückten die Urchristen ihren Glauben aus und bezogen die Heilsverheißungen des Alten Testaments (AT) auf die historische Person Jesus von Nazaret. Kirchliche Lehren zu Jesus Christus behandelt der Artikel Christologie.
 • イエス・キリスト(紀元前4年頃 - 紀元後28年頃、ギリシア語: Ίησοῦς Χριστός、ヘブライ語ラテン文字転記:Yhoshuah ha-Mashiah)は、ギリシア語で「キリストであるイエス」、または「イエスはキリストである」という意味である。すなわち、キリスト教においてはナザレのイエスをイエス・キリストと呼んでいるが、この呼称自体にイエスがキリストであるとの信仰内容が示されている。本項では、ナザレのイエスについてのキリスト教における観点について述べる。日本正教会では中世以降のギリシャ語と教会スラヴ語に由来する転写により「イイスス・ハリストス」と呼ばれる。かつてはカトリック教会ではイエスは「イエズス」と表記されていたが、現在ではあまり用いられない。戦国時代から江戸時代初期にかけてのキリシタンは、「ゼス(ゼスス)・キリシト」を用いていた。「日本ハリストス正教会#「ハリストス」」も参照
 • Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
 • Yesus, Yesus bin Yusuf atau Yesus dari Nazaret (Bethlehem, c. 7 SM-2 SM — Yerusalem, Paskah 26-31 M (lihat pula bagian kematian dan kebangkitan) adalah seorang tukang kayu, pengkhotbah, guru, rabi, penyembuh, pembuat mukjizat, dan tokoh Yahudi yang berasal dari Israel. Penanggalan saat ini menandai tarikh modern dengan kelahiran Yesus (lihat pula bagian kelahiran).
 • Gesù di Nazaret (Betlemme o Nazaret, 7-2 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore del Cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia) atteso dalla tradizione ebraica e Dio fatto uomo. Alcune religioni non cristiane, tra cui l'Islam, lo riconoscono invece come profeta mentre altre hanno elaborato una specifica visione su di lui.
 • Ježíš Kristus (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 36 n. l.) známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství. Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání.
 • 예수(기원전 약 7~2년 ~ 기원후 약 26~36년 또는 기원후 4년) 또는 나사렛 예수는 유대교와 기독교, 이슬람교 등 여러 종교에서 중요하게 다뤄지는 인물이다. 대부분의 기독교에서는 삼위일체 곧 성부와 성자와 성령이 한 몸인 하나님이라는 신앙 고백에 따라 예수를 동정 마리아에게 잉태되어 강생한 하나님 (니케아-콘스탄티노폴리스 신경), 완전한 사람, 완전한 하나님 이라 여긴다. 그래서 그의 어머니인 마리아도 테오토코스(하나님 의 어머니)로 공경(칼케돈 공의회)하기도 한다. 흔히 메시아라는 뜻의 존칭인 그리스도를 붙여 예수 그리스도라 부른다. 기독교 중 일부 교단에서는 예수 그리스도를 삼위일체 하나님이 아닌, 하나님에 의해 창조된 하나님의 아들로서 신격을 가졌지만 하나님과는 서로 다른 존재로 여기기도 하는 등 논란은 있다. 예수의 생애와 행적은 사복음서를 비롯한 신약성경에서 자세히 다루어지고 있다.
 • Иису́с Христо́с (др.-греч. Ἰησοῦς Χριστός) или Иисус из Назарета — центральная личность в христианстве, которое рассматривает его как предсказанного в Ветхом Завете Мессию, ставшего искупительной жертвой за грехи людей.Основными источниками информации о жизни и учении Иисуса Христа являются Евангелия и другие книги Нового Завета. Сохранились свидетельства о нём и у нехристианских авторов I-II веков (см.
 • Иисус Христос или Исус Христос (на старобългарски: Їисъ Хрїстъ), в историческата литература се среща и с двете транскрипции, а в българската православна традиция само като Иисус), още като Иисус от Назарет или Иса (в ислямската литература), е едно от трите лица на Бога в християнството. В исляма е един от пророците Божии.Основен източник на сведения за живота и учението на Иисус са четирите канонични евангелия на Новия завет: на Матей, Марко, Лука и Йоан.
 • Jesús (en grec Ἰησοῦς; 7-2 aC – 30-33 dC), també anomenat Jesús de Natzaret, és la figura central del Cristianisme, on també se l'anomena Fill de Déu.
 • Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que ―con su muerte y posterior resurrección― redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios.
 • Jesus (em hebraico: ישוע/ יֵשׁוּעַ; transl.: Yeshua; em grego: Ἰησοῦς, Iesous), também chamado Jesus de Nazaré, que nasceu entre 7–2 a.C e morreu por volta de 30–33 d.C. é a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs além dos judeus messiânicos consideram ser o Filho de Deus.
 • Jesus (/ˈdʒiːzəs/; Greek: Ἰησοῦς Iesous; 7–2 BC to 30–33 AD), also referred to as Jesus of Nazareth, is the central figure of Christianity, whom the teachings of most Christian denominations hold to be the Son of God.
rdfs:label
 • Jésus-Christ
 • Gesù
 • Jesus
 • Jesus
 • Jesus Christus
 • Jesus Nazaretekoa
 • Jesús de Natzaret
 • Jesús de Nazaret
 • Jezus (traditioneel-christelijk)
 • Jezus Chrystus
 • Ježíš Kristus
 • Jézus
 • Yesus
 • İsa
 • Иисус Христос
 • Иисус Христос
 • イエス・キリスト
 • 예수
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:autresNoms of
is prop-fr:spiritualité of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of