En langue de tous les jours, l’homonymie est la relation entre des homonymes, c’est-à-dire entre des mots d’une langue qui ont la même forme orale et/ou écrite mais des sens différents. L’homonymie est un cas particulier d’ambiguïté, ici de sens (cas de polysémie).En linguistique, on décrit l'homonymie comme la relation entre plusieurs formes linguistiques ayant le même signifiant, graphique ou phonique, et des signifiés entièrement différents.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En langue de tous les jours, l’homonymie est la relation entre des homonymes, c’est-à-dire entre des mots d’une langue qui ont la même forme orale et/ou écrite mais des sens différents. L’homonymie est un cas particulier d’ambiguïté, ici de sens (cas de polysémie).En linguistique, on décrit l'homonymie comme la relation entre plusieurs formes linguistiques ayant le même signifiant, graphique ou phonique, et des signifiés entièrement différents. Cette acception généralise aussi la notion habituelle d'homonymie à des formes qui ne sont pas des mots, par exemple des locutions.
 • Homonimia (del griego homōnymos, ‘igual nombre’) es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por evolución histórica, que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación o la misma escritura. En un diccionario, las palabras homónimas suelen tener entradas distintas. Es posible distinguir dos tipos de homónimos: Las palabras homógrafas, que coinciden en su escritura, aunque no necesariamente en pronunciación. Las palabras homófonas, que coinciden en pronunciación, aunque no necesariamente en su escritura.Las palabras polisémicas no deben confundirse con las homónimas, ya que mientras las homónimas tienen un origen etimológico distinto, las polisémicas tienen el mismo. Por ejemplo, la palabra banco tiene distintos sentidos en español (asiento, institución financiera, etc.) pero todos esos sentidos tienen la misma etimología. Las palabras que se escriben o pronuncian diferente, pero tienen igual significado, constituyen el fenómeno contrario de la homonimia y se denominan sinónimos.
 • Homónimo (português europeu) ou homônimo (português brasileiro) significa: Que tem a mesma pronúncia (homófono) e/ou a mesma grafia (homógrafo), mas sentidos diferentes. Nome que se dá a uma palavra cuja pronunciação e/ou a forma de escrever é igual à de outra palavra, tendo, no entanto, significado diferente. Nome que se dá a um substantivo próprio, notadamente topónimos e nomes de pessoas, cuja grafia é idêntica. É o equivalente ao termo xará, no caso de nome de pessoa, termo proveniente do tupi *xa'ra (de xe rera, "meu nome") e popularizado na variante da língua portuguesa utilizada no Brasil.Veja a seguir alguns exemplos homónimos da primeira definição dada e seus respectivos significados:== Referências ==
 • 동음이의어(同音異義語)는 글자의 음은 같으나 뜻이 다른 낱말이다. 모든 종류의 언어에서 동음이의어가 발견된다. 동음이의어의 기의(記意)는 문장의 맥락 속에서 구분된다.
 • A homonímia („hason(ló)nevűség”, „azonosalakúság”) két szó – esetleg egyéb nyelvi elem, például szókapcsolat – közötti véletlen egybeesés, amikor írásképük (és többnyire hangalakjuk is) azonos, de a jelentésük különbözik. (Például vár mint 'erődítmény' és vár mint 'várakozik'.) Ez a jelenség minden nyelvben előfordul. Az ilyen szavakat, kifejezéseket, amelyek homonimek egymással, homonimáknak nevezzük (ez utóbbi két szó rövid i-vel írandó).Az elnevezés a görögből ered, és szó szerint hasonlónevűséget jelent. Már Arisztotelész is foglalkozott vele az i. e. 4. sz.-i művében, az Organonban: ő a „zóon” (ζωον) példát hozza fel, amely szónak két, egymástól független jelentése van: „élőlény” és „képmás”.
 • Омонимите са думи, които се пишат и произнасят по един и същ начин, но имат различно значение. Близки до омонимите са омографите и омофоните.
 • L'homonímia (del grec homo-, "igual", i -onoma, "paraula") és una relació lèxica que s'estableix entre dos homònims, és a dir, paraules que presenten identitat formal (fònica o gràfica) però són semànticament diferents. En altres paraules la qualitat que es dóna en una llengua o idioma quan existeixen paraules que tenen un significat diferent, malgrat que s'escriuen o pronuncien igual.Les paraules homònimes poden ser homògrafes (d'igual escriptura) o homòfones (d'igual pronunciació). En català, les paraules homòfones poden ser homògrafes, mentre que les homògrafes són generalment homòfones (tanmateix, per exemple, "sou" es pronuncia amb una «o» oberta si és el mot que correspon al nom 'salari' i amb una «o» tancada si es tracta d'una forma del verb "ser"; en anglès també canvien de categoria gramatical mots com "lead" -segons com es pronunciï la vocal- o "import" i "export" -segons on es faci la vocal tònica).En el cas de l'homonímia, la semblança entre ambdós mots és casual: els dos termes han seguit una evolució diacrònica i han acabat per adquirir significants iguals; tanmateix, els seus significats són totalment diferents. Tot i no tenir una vinculació real, sovint s'ha associat l'homonímia amb la polisèmia. La diferència que presenta la polisèmia respecte de l'homonímia és que dues paraules són polisèmiques quan tenen un mateix origen i, mitjançant procediments com la metàfora o la metonímia, el significat original ha donat lloc a altres significats. Així doncs, són homònimes paraules com coma (signe de puntuació, femení) i coma (quadre clínic, masculí), clau (per obrir panys, femení) i clau (tija de ferro, masculí), etc.Hi ha, en resum, tres tipus de mots homònims: Homònims totals, que s'escriuen i es pronuncien igual Homòfons, que coincideixen en la manera de pronunciar-se, però no s'escriuen exactament igual. Homògrafs, que coincideixen en l'escriptura, però tenen algun so diferent.
 • 同音異義語(どうおんいぎご)とは、発音は同じだが、互いに区別される語。
 • Омо́нимы (др.-греч. ὁμός — одинаковый + ὄνομα — имя) — разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова, морфемы и другие единицы языка. Термин введён Аристотелем. Не следует путать с омофонами, омографами и паронимами.По отношению к словам, относящимся к одинаковым частям речи, в языкознании часто различают омонимию и полисемию. Омонимия — это случайное совпадение слов, в то время как полисемия — наличие у слова разных исторически связанных значений. Например, слова «бор» в значении «сосновый лес» и «бор» в значении «химический элемент» являются омонимами, так как первое слово — славянского происхождения, а второе возникло от персидского «бура» — названия одного из соединений бора. В то же время, например, слова «эфир» в смысле органического вещества и «эфир» в смысле «радиовещание и телевидение» лингвисты называют значениями одного слова, то есть полисемией, поскольку оба происходят от др.-греч. αἰθήρ — горный воздух.Однако другая часть лингвистов проводит границу между полисемией и омонимией по-иному. А именно, если большинство людей видит в двух совпадающих словах общий оттенок смысла (как говорят лингвисты, «общий семантический элемент»), то это — полисемия, а если не видит, то это — омонимия, даже если слова имеют общее происхождение. Например, в словах «коса» (инструмент) и «коса» (причёска) замечаемым большинством людей общим семантическим элементом является «нечто длинное и тонкое».Наконец, некоторые лингвисты считают омонимами все отдельные значения многозначных слов. В этом случае полисемия является частным случаем омонимии.Совпадающие слова, относящиеся к разным частям речи, все или почти все российские лингвисты безусловно относят к омонимам. Примером таких омонимов являются «течь» (протекать) и «течь» (протекание).
 • Homonymum (z řeckého ὅμος homos „tentýž, stejný“; ὄνομα onoma „jméno“) neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu. Výskyt takových slov se nazývá homonymie.Vznik homonym bývá nahodilý, třeba odvozením slov od podobných základů (vinný) nebo přijímáním z cizích jazyků (kolej). V češtině jsou homonyma poměrně řídká a jejich užívání většinou nezpůsobuje nedorozumění; k jazykům s hojným výskytem homonym patří např. angličtina, francouzština nebo čínština.
 • In linguistics, a homonym is, in the strict sense, one of a group of words that share the same spelling and pronunciation but may have different meanings. Thus homonyms are simultaneously homographs (words that share the same spelling, regardless of their pronunciation) and homophones (words that share the same pronunciation, regardless of their spelling). The state of being a homonym is called homonymy. Examples of homonyms are the pair stalk (part of a plant) and stalk (follow/harass a person) and the pair left (past tense of leave) and left (opposite of right). A distinction is sometimes made between "true" homonyms, which are unrelated in origin, such as skate (glide on ice) and skate (the fish), and polysemous homonyms, or polysemes, which have a shared origin, such as mouth (of a river) and mouth (of an animal).In non-technical contexts, the term "homonym" may be used (somewhat confusingly) to refer to words that are either homographs or homophones. In this looser sense, the word row (propel with oars) and row (argument) are considered homonyms, as are the words read (peruse) and reed (waterside plant).
 • Als Homonym bezeichnet man ein Wort, das für verschiedene Begriffe steht. Vor allem in der Philosophie spricht man auch von Äquivokation. Ein Beispiel ist das Wort „Tau“, das ein Seil, den morgendlichen Niederschlag oder einen Buchstaben des griechischen Alphabets bedeuten kann.Der Begriff Homonymie ist ein Gegenbegriff zum Begriff der Synonymie: bei der Homonymie steht derselbe sprachliche Ausdruck für verschiedene Begriffe, bei der Synonymie stehen verschiedene sprachliche Ausdrücke für denselben Begriff.
 • Homonimia – relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych. Występuje w morfologii fleksyjnej (synkretyzm form fleksyjnych, np. dam jako forma fleksyjna czasownika dać i rzeczownika dama) oraz słowotwórczej (np. ranny – zraniony, ranny – o poranku), a także w słownictwie (wyrazy homonimiczne, np. bal – przyjęcie (fr.), bal – kłoda (niem.) i składni (zdrada przyjaciela, oznaczająca fakt bycia zdradzonym przez przyjaciela lub zdradzenia go).Wyrażenia, które łączy relacja homonimii, nazywamy homonimami lub wyrazami homonimicznymi. O znaczeniu homonimu decyduje jego użycie, czyli kontekst, w jakim może występować. Zdarza się jednak, iż celowo przywoływane są dwa lub więcej znaczeń, na przykład w reklamie, w celu podniesienia atrakcyjności tekstu. Pozwala na to odpowiednie manipulowanie kontekstem oraz elementami pozajęzykowymi komunikatów.W zależności od tego, czy rozpatrujemy poziom fonetyczny, czy graficzny języka, rozróżniamy odpowiednio homofony i homografy.
 • Homonim suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. contoh homonim antara lain: bulan (nama kalender atau nama satelit) genting (gawat atau atap rumah) rapat (pertemuan atau tidak renggang)↑
 • Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze dezelfde uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen hebben.
 • Omonimia (dal latino omonymia, dalle parole greche ὁμός, "stesso, medesimo", e ὄνομα, "nome") in semantica indica un fenomeno per cui una stessa forma ortografica e fonologica esprime più significati. Ad esempio, in italiano le parole vite (plurale di vita) e vite (pianta) sono sia omofone (si pronunciano allo stesso modo) e omografe (si scrivono allo stesso modo), quindi si dicono omonime.Si distingue dalla polisemia in quanto, nel caso dell'omonimia, i diversi significati di un lessema si trovano a essere rappresentati da un'unica forma ortografica solo per caso, per una serie di controversie etimologiche, mentre nel caso della polisemia i diversi significati della parola polisemica sono correlati etimologicamente e semanticamente, e tale correlazione è avvertita chiaramente dal parlante.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7683 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 79 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110896428 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Dictionnaire des quasi-synonymes en français#homonymie/paronymie/synonymie/parasynonymie/polysémie
prop-fr:wiktionary
 • homonymie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En langue de tous les jours, l’homonymie est la relation entre des homonymes, c’est-à-dire entre des mots d’une langue qui ont la même forme orale et/ou écrite mais des sens différents. L’homonymie est un cas particulier d’ambiguïté, ici de sens (cas de polysémie).En linguistique, on décrit l'homonymie comme la relation entre plusieurs formes linguistiques ayant le même signifiant, graphique ou phonique, et des signifiés entièrement différents.
 • 동음이의어(同音異義語)는 글자의 음은 같으나 뜻이 다른 낱말이다. 모든 종류의 언어에서 동음이의어가 발견된다. 동음이의어의 기의(記意)는 문장의 맥락 속에서 구분된다.
 • Омонимите са думи, които се пишат и произнасят по един и същ начин, но имат различно значение. Близки до омонимите са омографите и омофоните.
 • 同音異義語(どうおんいぎご)とは、発音は同じだが、互いに区別される語。
 • Homonim suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. contoh homonim antara lain: bulan (nama kalender atau nama satelit) genting (gawat atau atap rumah) rapat (pertemuan atau tidak renggang)↑
 • Twee woorden zijn elkaars homoniemen als ze dezelfde uitspraak hebben en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen hebben.
 • In linguistics, a homonym is, in the strict sense, one of a group of words that share the same spelling and pronunciation but may have different meanings. Thus homonyms are simultaneously homographs (words that share the same spelling, regardless of their pronunciation) and homophones (words that share the same pronunciation, regardless of their spelling). The state of being a homonym is called homonymy.
 • Омо́нимы (др.-греч. ὁμός — одинаковый + ὄνομα — имя) — разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова, морфемы и другие единицы языка. Термин введён Аристотелем. Не следует путать с омофонами, омографами и паронимами.По отношению к словам, относящимся к одинаковым частям речи, в языкознании часто различают омонимию и полисемию. Омонимия — это случайное совпадение слов, в то время как полисемия — наличие у слова разных исторически связанных значений.
 • A homonímia („hason(ló)nevűség”, „azonosalakúság”) két szó – esetleg egyéb nyelvi elem, például szókapcsolat – közötti véletlen egybeesés, amikor írásképük (és többnyire hangalakjuk is) azonos, de a jelentésük különbözik. (Például vár mint 'erődítmény' és vár mint 'várakozik'.) Ez a jelenség minden nyelvben előfordul.
 • Als Homonym bezeichnet man ein Wort, das für verschiedene Begriffe steht. Vor allem in der Philosophie spricht man auch von Äquivokation.
 • Homonimia – relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych. Występuje w morfologii fleksyjnej (synkretyzm form fleksyjnych, np. dam jako forma fleksyjna czasownika dać i rzeczownika dama) oraz słowotwórczej (np. ranny – zraniony, ranny – o poranku), a także w słownictwie (wyrazy homonimiczne, np.
 • Homonymum (z řeckého ὅμος homos „tentýž, stejný“; ὄνομα onoma „jméno“) neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu. Výskyt takových slov se nazývá homonymie.Vznik homonym bývá nahodilý, třeba odvozením slov od podobných základů (vinný) nebo přijímáním z cizích jazyků (kolej). V češtině jsou homonyma poměrně řídká a jejich užívání většinou nezpůsobuje nedorozumění; k jazykům s hojným výskytem homonym patří např.
 • Homónimo (português europeu) ou homônimo (português brasileiro) significa: Que tem a mesma pronúncia (homófono) e/ou a mesma grafia (homógrafo), mas sentidos diferentes. Nome que se dá a uma palavra cuja pronunciação e/ou a forma de escrever é igual à de outra palavra, tendo, no entanto, significado diferente. Nome que se dá a um substantivo próprio, notadamente topónimos e nomes de pessoas, cuja grafia é idêntica.
 • Omonimia (dal latino omonymia, dalle parole greche ὁμός, "stesso, medesimo", e ὄνομα, "nome") in semantica indica un fenomeno per cui una stessa forma ortografica e fonologica esprime più significati.
 • Homonimia (del griego homōnymos, ‘igual nombre’) es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por evolución histórica, que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación o la misma escritura. En un diccionario, las palabras homónimas suelen tener entradas distintas. Es posible distinguir dos tipos de homónimos: Las palabras homógrafas, que coinciden en su escritura, aunque no necesariamente en pronunciación.
 • L'homonímia (del grec homo-, "igual", i -onoma, "paraula") és una relació lèxica que s'estableix entre dos homònims, és a dir, paraules que presenten identitat formal (fònica o gràfica) però són semànticament diferents. En altres paraules la qualitat que es dóna en una llengua o idioma quan existeixen paraules que tenen un significat diferent, malgrat que s'escriuen o pronuncien igual.Les paraules homònimes poden ser homògrafes (d'igual escriptura) o homòfones (d'igual pronunciació).
rdfs:label
 • Homonymie
 • Homoniem
 • Homonim
 • Homonimia
 • Homonimia
 • Homonym
 • Homonym
 • Homonymum
 • Homonímia
 • Homonímia
 • Homónimo
 • Omonimia
 • Омоним
 • Омонимы
 • 同音異義語
 • 동음이의어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of