Une émulsion est un mélange intime de deux substances liquides. Ce sont toujours deux liquides qui en situation normale sont non miscibles (qui normalement ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile, mais qui vont par des opérations spécifiques (agitation, mélange, ajout de quelques principes actifs) réussir à avoir un aspect macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène. L'une des substances sera donc dispersée dans la seconde substance sous forme de petites gouttelettes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une émulsion est un mélange intime de deux substances liquides. Ce sont toujours deux liquides qui en situation normale sont non miscibles (qui normalement ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile, mais qui vont par des opérations spécifiques (agitation, mélange, ajout de quelques principes actifs) réussir à avoir un aspect macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène. L'une des substances sera donc dispersée dans la seconde substance sous forme de petites gouttelettes. Le mélange reste stable grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant (cinétique quasi nul, vitesse d'évolution du mélange).Une mousse est très semblable à une émulsion : la seconde substance est alors un gaz (au lieu d'un liquide) dispersé sous forme de bulles. Une autre différence importante entre mousses et émulsions est la fraction volumique de la phase dispersée (gaz), en général beaucoup plus élevée dans les mousses les plus stables.En photographie argentique, on désigne également du nom d' « émulsion » une pellicule considérée du point de vue de ses caractéristiques techniques (sensibilité, réciprocité…). Le nom remonte aux premières années de la photographie où l'on étendait une émulsion photosensible sur un support en verre avant de prendre un cliché.
 • Az emulzió olyan kolloid, amelyben egy folyadék részecskéit oszlatjuk szét egy másik folyadékban, amelyben nem oldódik. Emulzió például a majonéz. Ha kiöntjük egy tálba és otthagyjuk egy időre, akkor nem válik szét a két oldat.
 • Unter einer Emulsion (lat. ex und mulgēre ‚herausgemolken‘) versteht man ein fein verteiltes Gemisch zweier normalerweise nicht mischbarer Flüssigkeiten ohne sichtbare Entmischung. Beispiele für Emulsionen sind zahlreiche Kosmetika, Milch oder Mayonnaise.
 • Una emulsió és una mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que sovint no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells, com l'oli d'oliva i l'aigua. Una substància, la fase dispersa, és dispersada en l'altra, la fase contínua.Quan aquests dos líquids estan en un mateix recipient, s'anomenen fases. Exemples d'emulsions són la llet, la maionesa i el fluid de tall que s'empra en metal·lúrgia. Les emulsions poden ser col·loïdals o mescles menys estables, com algunes salses per a amanir.La major part de les emulsions consten d'un líquid polar, com l'aigua; i altre apolar, com l'oli i la majoria de dissolvents orgànics. Quan l'emulsió és estable, un dels líquids es troba formant petites gotes a l'interior de l'altre.Una emulsió pot desfer-se, (separar-se els dos líquids) per factors com la manipulació mecànica o per efectes químics, com quan la llet és tallada per vinagre o suc de llimona.Un emulsionant és una substància que ajuda en la formació d'una emulsió. Un tipus d'emulsionant és el detergent, que s'uneix tant als greixos com a l'aigua, mantenint gotes microscòpiques de greix en suspensió. Aquest principi s'utilitza en els preparats per a rentavaixelles, etc.
 • Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo — дою, выдаиваю) — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода, а другой - вещество, состоящее из слабополярных молекул (например, жидкие углеводороды, жиры). Например, молоко — одна из первых изученных эмульсий: в нём капли молочного жира распределены в водной среде.Эмульсии относятся обычно к грубодисперсным системам, поскольку капельки дисперсной фазы имеют размеры от 1 до 50 мкм. Эмульсии низкой концентрации — неструктурированные жидкости. Высококонцентрированные эмульсии — структурированные системы.
 • Una emulsión es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua o fase dispersante). Muchas emulsiones son de aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes de aceites encontrados en la vida diaria. Ejemplos de emulsiones incluyen la mantequilla y la margarina, la leche y crema, el espresso, la mayonesa, el lado fotosensitivo de la película fotográfica, el magma y el aceite de corte usado en metalurgia. En el caso de la mantequilla y la margarina, la grasa rodea las gotitas de agua (en una emulsión de agua en aceite); en la leche y la crema el agua rodea las gotitas de grasa (en una emulsión de aceite en agua). En ciertos tipos de magma, glóbulos de ferroníquel líquido pueden estar dispersos dentro de una fase continua de silicato líquido. El proceso en el que se preparan las emulsiones se llama emulsificación.Las emulsiones son parte de una clase más genérica de sistemas de dos fases de materia llamada coloides. A pesar que el término coloide y emulsión son usados a veces de manera intercambiable, las emulsiones tienden a implicar que tanto la fase dispersa como la continua son líquidos.Existen tres tipos de emulsiones inestables: la floculación, en donde las partículas forman masa; la cremación, en donde las partículas se concentran en la superficie (o en el fondo, dependiendo de la densidad relativa de las dos fases) de la mezcla mientras permanecen separados; y la coalescencia en donde las partículas se funden y forman una capa de líquido.Cuando una emulsión se torna en una emulsión de agua en aceite o en una emulsión de aceite en agua depende de la fracción del volumen de ambas fases y del tipo de emulsificador. Generalmente, la regla de Bancroft se aplica: los emulsificadores y las partículas emulsificantes tienden a fomentar la dispersión de la fase en el que ellos no se disuelven muy bien; por ejemplo, las proteínas se disuelven mejor en agua que en aceite así que tienden a formar emulsiones de aceite en agua (es por eso que ellos fomentan la dispersión de gotitas de aceite a través de una fase continua de agua).El color básico de las emulsiones es el blanco. Si la emulsión es diluida, el efecto Tyndall esparce la luz y distorsiona el color a azul; si es concentrado, el color se distorsiona hacia el amarillo. Este fenómeno se puede ver fácilmente al comparar la leche desnatada (sin o con poca grasa) con la crema (con altas concentraciones de grasa láctea). Las microemulsiones y nanoemulsiones tienden a ser claros debido al pequeño tamaño de la fase dispersa.
 • エマルションまたはエマルジョン(英: Emulsion)とは、分散質・分散媒が共に液体である分散系溶液のこと。乳濁液(にゅうだくえき)あるいは乳剤(にゅうざい)ともいう。身近な例としてはマヨネーズ・木工用接着剤・アクリル絵具・写真フィルムの感光層・アスファルト舗装のシール剤が挙げられる。ときどきエマルション液滴という記述があるが、エマルションとは懸濁している系を指しており、分散媒中の滴を指す言葉としては誤りである(このままだとエマルションの状態を保った液体の液滴、という意味になってしまう)。分離している2つの液体をエマルションにすることを乳化(にゅうか)といい、乳化する作用を持つ物質を乳化剤(にゅうかざい)という。古い文献などではエマルジョンという表記も見られ、これはドイツ語読みだと思われているが、実際は日本語読みである(ドイツ語に近い発音はエムルズィオーン)。現在、JIS規格ではエマルションと表記するのが正しい。また、同義語として、ラテックスという語も広く使用されている。化粧品の乳液を指すこともある。一方、農薬ではエマルションと乳剤を区別し、有効成分を有機溶剤および界面活性剤に溶解した溶液(水と混合してエマルションにしてから使用する)を乳剤(emulsion concentrate:EC)と呼ぶ。
 • Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dibagi menjadi: emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat.
 • Emulsão é a mistura entre dois líquidos imiscíveis em que um deles (a fase dispersa) encontra-se na forma de finos glóbulos no seio do outro líquido (a fase contínua), formando uma mistura estável.Exemplos de emulsões incluem manteiga e margarina, maionese, café expresso e alguns cosméticos. As emulsões mais conhecidas consistem de água e óleo.
 • 유화액(乳化液, emulsion 에멀션[*])은 우유처럼 액체가 다른 액체에 콜로이드 상태로 퍼져 있는 용액이다.
 • Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují. Obvykle jde o kapaliny s různou hustotou a polaritou. Emulze je tvořena disperzním prostředím a dispergovanou (rozptýlenou) látkou. Dispergovaná látka je v disperzním prostředí obvykle ve formě malých kapiček. Velikost kapiček závisí na stupni homogenizace a na povaze jednotlivých kapalin. Emulze mají velký význam v potravinářském průmyslu.
 • Emülsiyon birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Bir sıvı (dağılan faz), öbürü (dağınılan faz) içinde dağılmış durumudadır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir. Bir emülgatör (emülsifikatör, emülsifiyer veya emüljen olarak da bilinir) bir emülsiyonu kararlı kılan, genelde sürfaktan özellikli bir maddedir.Gündelik yaşamdaki emülsiyonların çoğu, yağ/su emülsiyonudur, örneğin, tereyağ, margarin, süt, krema. Tereyağ ve margarinde su damlacıkları yağ ile çevrilidir (yağ içinde su emülsiyonu); süt ve kremada ya damlacıkları su ile çevrilidir (su içinde yağ emülsiyonları). Başka emülsiyon örnekleri olarak fotoğraf filminin ışığa duyarlı yüzü, metal kesmede kullanılan kesici sıvı ve magma sayılabilir. Bazı magma türlerinde NiFe kürecikleri sıvı silikatlardan oluşmuş sürekli bir faz içide dağılmıştır. Emülsiyonlar genelde bulanık görünüşlü olur çünkü emülsiyon içinden geçen ışık, çok sayıda faz arayüzünden (iki faz arasındaki sınıra arayüz denir) geçerken saçılır. Emülsiyonlar kararlı değildir ve kendiliklerinden oluşmazlar. Emülsiyon oluşumu için karıştırma, çalkalama, homojenizasyon veya spreyleme gibi bir işlemle karışıma enerji vermek gerekir. Zaman içinde, emülsiyonu oluşturan fazların kararlı hallerine geri dönme eğilimi vardır. Yüzey etkin bileşikler (sürfaktanlar) emülsiyonların kinetik kararlılığını artırlar, öyle ki emülsiyonlar bir kere oluştuktan sonra yıllar boyunca değişmez. Su-zeytinyağ karışımı sürekli çalkalanmadıkça kısa sürede ayrışır. Bu olguya küçük damlacıkların birleşerek büyük damlacıklar oluşturmasının sonucudur ve kaynaşma (koalesans) olarak adlandırılır. Emülsiyonlarda olabilen bir diğer süreç kremleşme, yani bir fazın öbüründen daha batmaz (buoyant) olması veya santrifügasyon sonucu emülsiyonun üzerine çıkmasıdır.Emülsiyonlar, kolloid olarak adlandırılan iki fazlı madde sistemlerinden biridir. Kolloid ve emülsiyon terimleri bazen eş anlamlı kullanılsa da, emülsiyon genelde hem dağılmış fazın hem de dağınılan fazın sıvı olması durumu için kullanılır.Emülsiyon instabilitelerinin üç tipi vardır: flokülasyon olunca tanecikler öbekler oluşturur; kremleşme olunca tanecikler yüzeyde (veya dipte, iki fazın göreceli yoğunluklarına bağlı olarak); ayrışma ve birleşme durumunda tanecikler birleşip bir sıvı tabaka oluştururlar.Bir emülsiyon yağ içinde su tipli bir emülsiyon mu, yoksa su içinde yağ tipi bir emülsiyon mu oluşturacağı, iki fazı hacimlerinin oranı ve emülsifikatör tipine bağlıdır. Genelde Bankroft kuralı geçerlidir: emülsifikatörler ve emülsifiyan tanecikler içinde çözünmedikleri fazın ayrışmasına neden olurlar; örneğin proteinler, yağda çözündüklerinden daha iyi suda çözünürler ve bu yüzden yağ içinde su emülsiyonları oluştururlar; yani yağ damlacıklarının yekpare bir su fazında dağılmasına önayak olurlar.Emülsiyonların temel renki beyazdır. Eğer emülsiyon derişik olursa Tyndall etkisi ışığı saçar ve rengin maviye kaymasına neden olur. Eğer yoğun ise, renk sarıya kayar. Yağı alınmış süt ile krema (yüksek konsantrasyonlu süt yağı içerir) karşılaştırıldığında bu olgu kolayca farkedilir. Mikroemülsiyonlar ve nanoemülsiyonlar berrak görünürler, dağılmış fazı oluşturan taneciklerin küçük boyutları nedeniyle.
 • An emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible (nonmixable or unblendable). Emulsions are part of a more general class of two-phase systems of matter called colloids. Although the terms colloid and emulsion are sometimes used interchangeably, emulsion should be used when both the dispersed and the continuous phase are liquids. In an emulsion, one liquid (the dispersed phase) is dispersed in the other (the continuous phase). Examples of emulsions include vinaigrettes, milk, mayonnaise, and some cutting fluids for metal working. The photo-sensitive side of photographic film is an example of a colloid.The word "emulsion" comes from the Latin word for "to milk", as milk is an emulsion of milk fat and water, among other components.Two liquids can form different types of emulsions. As an example, oil and water can form, first, an oil-in-water emulsion, wherein the oil is the dispersed phase, and water is the dispersion medium. Second, they can form a water-in-oil emulsion, wherein water is the dispersed phase and oil is the external phase. Multiple emulsions are also possible, including a "water-in-oil-in-water" emulsion and an "oil-in-water-in-oil" emulsion.Emulsions, being liquids, do not exhibit a static internal structure. The droplets dispersed in the liquid matrix (called the “dispersion medium”) are usually assumed to be statistically distributed.
 • Emulsja – dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy - polarnej i niepolarnej. Jest to układ termodynamicznie nietrwały. Kinetycznie trwałe emulsje można jedynie otrzymać w obecności emulgatora.Emulsja jest szczególnym przypadkiem układu koloidalnego.W mniej ścisłym sensie, stosowanym zwłaszcza w inżynierii chemicznej za emulsję uważa się każdą zawiesinę jednej cieczy w drugiej, niezależnie od tego czy występują w niej micele, natomiast nie uważa się za emulsję mieszanin gazów i ciał stałych w cieczy, nawet jeśli w powstałym układzie istnieją micele.Zazwyczaj zawiesiny, w których nie występują micele są bardzo nietrwałe i ulegają łatwej sedymentacji. Niektóre kombinacje dwóch związków chemicznych tworzą trwałe emulsje w sposób spontaniczny po odpowiednio intensywnym ich zmieszaniu. Na ogół jednak do powstania trwałej emulsji niezbędny jest trzeci związek chemiczny zwany emulgatorem, który stabilizuje powstające micele.
 • Een emulsie (Latijn: emulgere, uitmelken) is een begrip uit de scheikunde waarmee een mengsel wordt bedoeld dat bestaat uit twee niet mengbare vloeistoffen die onder normale omstandigheden geen stabiel en homogeen mengsel vormen. Voor het verkrijgen van een emulsie is dan ook een emulgator nodig die het mogelijk maakt om toch een stabiel mengsel te krijgen. Een emulsie is een colloïdaal mengsel van twee vloeistoffen. In een votator wordt een emulsie omgevormd tot een stabiel en homogeen product, zoals margarine of halvarine.
 • L'emulsione è una dispersione, più o meno stabile, di un fluido sotto forma di minutissime goccioline o bollicine (fase dispersa) in un altro fluido non miscibile (fase continua o fase disperdente o veicolo).Le emulsioni fanno parte di una classe più generale di sistemi a due fasi chiamati colloidi.
 • Emultsioa likido-likido sistema heterogenoa da, elkarren artean disolbaezinak diren bi likido edo gehiagoz osatzen dena. Likido nahastezin bat beste likido batean dispertsatzean datza eta beraz, barne fase bat eta kanpo fase bat izango ditu. Emultsioaren fase bat urtsua izango da eta bestea oliotsua. Emultsio mota desberdinak lortuko dira barnean eta kanpoan gelditzen diren faseen arabera. Esaterako, olioa uretan dispertsatuz (barne fasea olioa eta kanpo fasea ura) o/w emultsioa lortuko da eta ura oliotan (barne fasea ura eta kanpo fasea olioa) w/o emultsioa. Osagaien proportzioak eragina izango du emultsio bat edo bestea lortzerako orduan, kantitate handieneko osagaiak kanpo fasea eratuko du. Hala ere, emultsio anizkunak ere badaude w/o/w edo o/w/o emultsioak. Emultsioaren eraketan barne fasea kanpo fasean dispertsatzea lortu behar da, horretarako energia bat aplikatu behar da (beroketa, irabiaketa, sonikatzea). Baina batzuetan hau ez da nahikoa emultsio egonkor bat lortzeko. Kasu horietan emultsionatzailea gehitu behar da. Emultsio motaren arabera eraketa teoria desberdinak daude. Bancroft-en teoria. Emultsionatzailea kanpo fasean izango da disolbagarria. Harkins-en edo falkaren teoria. Emultsionatzailearen zati polar eta apolarrek betetzen duten bolumenean oinarritzen da.Emultsioen prestaketarako orokorrean dispertsioaren bidezko metodoa erabiltzen da. Horretarako, bi faseak dagozkien emultsionatzailearekin nahastu eta berotu egiten dira. Ondoren, barne fasea kanpo faseari gehitzen zaio pixkanaka eta irabiatuz. Beraz, argi izan behar da aurretik o/w edo w/o emultsioa prestatu nahi den.
 • Емулсия се нарича смес от две взаимно несмесващи се течности - например масло и вода. Тя е дисперсна система с течна дисперсна среда и течна дисперсна фаза.Емулсиите обикновено са мътни на вид и разсейват светлината. Например при смесване на оцет и олио (при правене на домашна салата) се получава емулсия. Ако се разклати силно, двете течности се смесват временно, но след това постепенно се отделят отново. Емулсиите намират приложение в козметиката и фотографията. Намира и голямо приложение в строителството,например емулсия -вода и масло за смазване кофражните форми преди всяка употреба.В пътното строителство под емулсия се разбира система от горещи свързващи вещества (най-често битум) и система вода + добавките (емулгатор). Емулгаторът е глинен, бариев или сапунен разтвор, които в състава на емулсията имат временен характер.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5589101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16002 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 68 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110510437 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une émulsion est un mélange intime de deux substances liquides. Ce sont toujours deux liquides qui en situation normale sont non miscibles (qui normalement ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile, mais qui vont par des opérations spécifiques (agitation, mélange, ajout de quelques principes actifs) réussir à avoir un aspect macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène. L'une des substances sera donc dispersée dans la seconde substance sous forme de petites gouttelettes.
 • Az emulzió olyan kolloid, amelyben egy folyadék részecskéit oszlatjuk szét egy másik folyadékban, amelyben nem oldódik. Emulzió például a majonéz. Ha kiöntjük egy tálba és otthagyjuk egy időre, akkor nem válik szét a két oldat.
 • Unter einer Emulsion (lat. ex und mulgēre ‚herausgemolken‘) versteht man ein fein verteiltes Gemisch zweier normalerweise nicht mischbarer Flüssigkeiten ohne sichtbare Entmischung. Beispiele für Emulsionen sind zahlreiche Kosmetika, Milch oder Mayonnaise.
 • エマルションまたはエマルジョン(英: Emulsion)とは、分散質・分散媒が共に液体である分散系溶液のこと。乳濁液(にゅうだくえき)あるいは乳剤(にゅうざい)ともいう。身近な例としてはマヨネーズ・木工用接着剤・アクリル絵具・写真フィルムの感光層・アスファルト舗装のシール剤が挙げられる。ときどきエマルション液滴という記述があるが、エマルションとは懸濁している系を指しており、分散媒中の滴を指す言葉としては誤りである(このままだとエマルションの状態を保った液体の液滴、という意味になってしまう)。分離している2つの液体をエマルションにすることを乳化(にゅうか)といい、乳化する作用を持つ物質を乳化剤(にゅうかざい)という。古い文献などではエマルジョンという表記も見られ、これはドイツ語読みだと思われているが、実際は日本語読みである(ドイツ語に近い発音はエムルズィオーン)。現在、JIS規格ではエマルションと表記するのが正しい。また、同義語として、ラテックスという語も広く使用されている。化粧品の乳液を指すこともある。一方、農薬ではエマルションと乳剤を区別し、有効成分を有機溶剤および界面活性剤に溶解した溶液(水と混合してエマルションにしてから使用する)を乳剤(emulsion concentrate:EC)と呼ぶ。
 • Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dibagi menjadi: emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat.
 • Emulsão é a mistura entre dois líquidos imiscíveis em que um deles (a fase dispersa) encontra-se na forma de finos glóbulos no seio do outro líquido (a fase contínua), formando uma mistura estável.Exemplos de emulsões incluem manteiga e margarina, maionese, café expresso e alguns cosméticos. As emulsões mais conhecidas consistem de água e óleo.
 • 유화액(乳化液, emulsion 에멀션[*])은 우유처럼 액체가 다른 액체에 콜로이드 상태로 퍼져 있는 용액이다.
 • Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují. Obvykle jde o kapaliny s různou hustotou a polaritou. Emulze je tvořena disperzním prostředím a dispergovanou (rozptýlenou) látkou. Dispergovaná látka je v disperzním prostředí obvykle ve formě malých kapiček. Velikost kapiček závisí na stupni homogenizace a na povaze jednotlivých kapalin. Emulze mají velký význam v potravinářském průmyslu.
 • L'emulsione è una dispersione, più o meno stabile, di un fluido sotto forma di minutissime goccioline o bollicine (fase dispersa) in un altro fluido non miscibile (fase continua o fase disperdente o veicolo).Le emulsioni fanno parte di una classe più generale di sistemi a due fasi chiamati colloidi.
 • Emultsioa likido-likido sistema heterogenoa da, elkarren artean disolbaezinak diren bi likido edo gehiagoz osatzen dena. Likido nahastezin bat beste likido batean dispertsatzean datza eta beraz, barne fase bat eta kanpo fase bat izango ditu. Emultsioaren fase bat urtsua izango da eta bestea oliotsua. Emultsio mota desberdinak lortuko dira barnean eta kanpoan gelditzen diren faseen arabera.
 • Una emulsió és una mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que sovint no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells, com l'oli d'oliva i l'aigua. Una substància, la fase dispersa, és dispersada en l'altra, la fase contínua.Quan aquests dos líquids estan en un mateix recipient, s'anomenen fases. Exemples d'emulsions són la llet, la maionesa i el fluid de tall que s'empra en metal·lúrgia.
 • Emülsiyon birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Bir sıvı (dağılan faz), öbürü (dağınılan faz) içinde dağılmış durumudadır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir. Bir emülgatör (emülsifikatör, emülsifiyer veya emüljen olarak da bilinir) bir emülsiyonu kararlı kılan, genelde sürfaktan özellikli bir maddedir.Gündelik yaşamdaki emülsiyonların çoğu, yağ/su emülsiyonudur, örneğin, tereyağ, margarin, süt, krema.
 • Emulsja – dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy - polarnej i niepolarnej. Jest to układ termodynamicznie nietrwały.
 • Een emulsie (Latijn: emulgere, uitmelken) is een begrip uit de scheikunde waarmee een mengsel wordt bedoeld dat bestaat uit twee niet mengbare vloeistoffen die onder normale omstandigheden geen stabiel en homogeen mengsel vormen. Voor het verkrijgen van een emulsie is dan ook een emulgator nodig die het mogelijk maakt om toch een stabiel mengsel te krijgen. Een emulsie is een colloïdaal mengsel van twee vloeistoffen.
 • Емулсия се нарича смес от две взаимно несмесващи се течности - например масло и вода. Тя е дисперсна система с течна дисперсна среда и течна дисперсна фаза.Емулсиите обикновено са мътни на вид и разсейват светлината. Например при смесване на оцет и олио (при правене на домашна салата) се получава емулсия. Ако се разклати силно, двете течности се смесват временно, но след това постепенно се отделят отново. Емулсиите намират приложение в козметиката и фотографията.
 • An emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible (nonmixable or unblendable). Emulsions are part of a more general class of two-phase systems of matter called colloids. Although the terms colloid and emulsion are sometimes used interchangeably, emulsion should be used when both the dispersed and the continuous phase are liquids. In an emulsion, one liquid (the dispersed phase) is dispersed in the other (the continuous phase).
 • Una emulsión es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua o fase dispersante). Muchas emulsiones son de aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes de aceites encontrados en la vida diaria.
 • Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo — дою, выдаиваю) — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода, а другой - вещество, состоящее из слабополярных молекул (например, жидкие углеводороды, жиры).
rdfs:label
 • Émulsion
 • Emulsi
 • Emulsie
 • Emulsion
 • Emulsion
 • Emulsione
 • Emulsió
 • Emulsión
 • Emulsja
 • Emulsão
 • Emultsio
 • Emulze
 • Emulzió
 • Emülsiyon
 • Емулсия
 • Эмульсия
 • エマルション
 • 유화액
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of