L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA, en anglais EASA), est une agence de la Communauté européenne qui traite la sécurité aérienne, basée à Cologne (Allemagne) et qui est entrée en fonctions en septembre 2003. L’Agence emploie déjà quelque 400 agents issus de tous les pays d’Europe.La création de l'AESA a ouvert la voie à une nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA, en anglais EASA), est une agence de la Communauté européenne qui traite la sécurité aérienne, basée à Cologne (Allemagne) et qui est entrée en fonctions en septembre 2003. L’Agence emploie déjà quelque 400 agents issus de tous les pays d’Europe.La création de l'AESA a ouvert la voie à une nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile. Le nouveau Règlement de base (EC) No 216/2008 est entré en vigueur le 8 avril 2008 et définit les missions de l'Agence.L'AESA a pour mission d'aider la Communauté à :promouvoir le plus haut niveau possible de sécurité et de protection environnementale de l’aviation civilefaciliter la libre circulation des biens, des personnes et des services ;favoriser la rentabilisation des processus réglementaire et de certification ;aider les États membres à remplir, sur une base commune, les obligations que leur impose l'OACI ;promouvoir, au niveau mondial, les vues qu'elle défend quant aux normes de sécurité à appliquer dans l'aviation civile.
 • L'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) és una agència de la Unió Europea (UE) que té responsabilitats en l'àmbit de la seguretat de l'aviació civil.
 • 欧州航空安全機関(おうしゅうこうくうあんぜんきかん、英語:European Aviation Safety Agency、略称:EASA)は、欧州連合の専門機関の一つ。2002年7月15日に設立が批准され、2003年9月28日に正式設立された。主たる業務はヨーロッパにおける民間航空分野における各種調整を執行することで、ドイツ連邦共和国ケルンに本部を置いている。2008年には合同航空機関(en:Joint Aviation Authorities)の機能を引き継ぐことにより完全な機能を達成する。欧州自由貿易連合加盟国も機関への参加を認められた。欧州航空安全機関の任務には安全管理の分析と研究、外国事業者の認可、EU法の起草のための助言、安全規則の施行とモニタリング(加盟国の検査を含む)、航空機や部品の種別証明の認証、航空製品の設計、製造、保守に関わる組織の承認などである。欧州単一空域(シングル・ヨーロピアン・スカイ) II(en:Single European Sky)の一部として機関は追加任務を与えられる。これらは2013年までに実行される。これ以外にも欧州航空安全機関は3つ以上の当事者が関わっている場合、機能別空域ブロックを保証することができる。日本語名称には他に欧州航空安全庁がある。
 • A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (sigla: AESA) é uma organismo da União Europeia que visa promover os mais elevados padrões de segurança e protecção ambiental na aviação civil da UE, emitindo também certificados para aviões e respectivos componentes. A sua sede localiza-se em Colónia, na Alemanha.
 • Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egy, az Európai Unióhóz tartozó ügynökség amit 2002. július 15-én hoztak létre, székhelye Köln, Németország. Teljes funkcióját 2008-ban érte el, amikor átvette a Egyesített Légügyi Hatóságok (JAA – Joint Aviation Authorities) feladatát. Az EASA a repülésbiztonság központi elemét képezi. Az EASA felelőssége, hogy szabályokat alkosson, kidolgozza a repülésbiztonsággal kapcsolatos jogszabálytervezeteket, tanácsot adjon az EU-s jogszabályok tervezésére, végrehajtására és nyomon kövesse a szabványosításban meghatározott biztonsági szabályokat. Ellenőrzéseket hajt végre, illetve kidolgozza a képzési és szabványosítási rendszereket annak elérése érdekében, hogy ezeket az Európai Unió teljes területén egységesen hajtsák végre. Az EASA köteles a közvéleményt a repülésbiztonság általános helyzetéről tájékoztatni így minden évben jelentést tesz közzé a vizsgált kockázatokról.Az EASA hatáskörét az Egységes Európai Égbolt II. Egyezmény javaslatára kiterjesztették a a repülőterek és a légiforgalmi szolgáltatások biztosítására, hogy a repülésbiztonság egy igazgatási rendszerben integrálódjon.
 • The European Aviation Safety Agency (EASA) is a European Union (EU) agency with regulatory and executive tasks in the field of civilian aviation safety. Based in Cologne, Germany, the EASA was created on 15 July 2003, and it reached full functionality in 2008, taking over functions of the Joint Aviation Authorities (JAA). European Free Trade Association (EFTA) countries have been granted participation in the agency.The responsibilities of EASA include to conduct analysis and research of safety, authorising foreign operators, giving advice for the drafting of EU legislation, implementing and monitoring safety rules (including inspections in the member states), giving type-certification of aircraft and components as well as the approval of organisations involved in the design, manufacture and maintenance of aeronautical products.As part of Single European Sky II the agency have been given additional tasks. These will be implemented before 2013. Amongst other things, EASA will now be able to certify Functional Airspace Blocks if more than three parties are involved.
 • Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA; englisch European Aviation Safety Agency) ist die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union für die zivile Luftfahrt.Sie wurde am 15. Juli 2002 auf Beschluss (Verordnung (EG) Nr. 1592/2002, inzwischen ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 216/2008), des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union gegründet und hat seit November 2004 ihren Sitz im Kölntriangle in Köln-Deutz. Der Betrieb startete am 28. September 2003, sie ist seit dem Jahr 2006 voll einsatzfähig. Bevor die EASA nach Köln zog, hatte sie ihren Sitz in Brüssel. Die EASA hat momentan ungefähr 500 Mitarbeiter.
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency, EASA) - agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmująca się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie.Podstawą prawną działania Agencji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 r. Jej celami są: ustanowienie i utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie; zapewnienie wysokiego, ujednoliconego poziomu ochrony środowiska ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług; promowanie rentowności w procesie legislacyjnym i procesie certyfikacji oraz unikanie powielania działań na szczeblu krajowym i europejskim; udzielanie pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z konwencji chicagowskiej przez stworzenie podstawy wspólnej interpretacji i ujednoliconego wykonywania postanowień tej konwencji; propagowanie poglądów Unii w zakresie norm i przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na całym świecie przez ustanowienie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; zapewnienie równych reguł gry wszystkim uczestnikom wewnętrznego rynku lotniczego.Agencja rozwija know-how na wszystkich polach bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, aby pomóc instytucjom unijnym w opracowaniu prawodawstwa i wdrożeniu reguł odnoszących się do nadzorowania wyrobów lotniczych, jak również organizacji i personelu zaangażowanego w ich działanie na wszystkich związanych z tym polach.Jako pierwszy krok, rozporządzenie określające działania Agencji ustanawia bazę dla działań Unii w odniesieniu do certyfikacji wyrobów lotniczych oraz organizacji i personelu zaangażowanego w ich projektowanie, produkcję i obsługę. Komisja, wspierana przez Agencję, proponuje niezbędne poprawki do rozporządzenia, aby rozszerzyć jej kompetencje na wszystkie inne obszary bezpieczeństwa lotniczego.Agencja dysponuje również niezbędnymi prerogatywami w podejmowaniu działań tam, gdzie wspólna akcja jest bardziej efektywna niż indywidualne akcje krajów członkowskich, zwłaszcza w sferze certyfikacji wyrobów lotniczych. Pomaga ona Komisji w monitorowaniu procesu wdrażania niezbędnych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa, udziela pomocy w kontaktach i negocjacjach z władzami lotniczymi krajów trzecich i organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i ochronę środowiska. Pomaga wreszcie całej Unii i jej krajom członkowskim w ich współpracy z krajami trzecimi.Aby mieć pewność, że decyzje dotyczące kwestii bezpieczeństwa są wolne od politycznych wpływów, decyzje muszą być podejmowane przez neutralnych i niezależnych decydentów wyposażonych w niezbędne uprawnienia. Dlatego właśnie decyzje są podejmowane przez dyrektora wykonawczego, pod kontrolą niezależnego ciała, którego rolą jest kontrolowanie, czy dyrektor poprawnie stosuje przyjęte regulacje. Dyrektor jest wyznaczany przez zarząd agencji, który składa się z przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd jest także odpowiedzialny za ustanawianie priorytetów i tworzenie budżetu oraz za monitorowanie działań agencji.Bezpieczeństwo nie kończy się na granicach Unii Europejskiej - Regulacja zezwala na stowarzyszanie wszystkich krajów powiązanych rozmaitymi więzami politycznymi czy gospodarczymi z krajami wspólnotowymi za pomocą umów, dzięki którym mogą one wdrażać wspólnotowe regulacje dotyczące transportu lotniczego.
 • Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Avrupa Birliği'nin sivil havacılık güvenliği çerçevesinde oluşturduğu ve 2010 itibariyle JAA'nın (Müşterek Havacılık Otoriteleri) yerini alan girişimidir. EASA, İngilizce European Aviation Safety Agency ifadesinin kısaltmasıdır.EASA, 15 Temmuz 2002 tarihinde hizmete geçmiş ve Avrupa hava sahasıyla ilgili bir güvenlik kurumudur. Merkezi Almanya´nın Köln şehrindedir ve tüm üye uluslardan yaklaşık 300 görevli çalıştırmaktadır. ABD´de bulunan FAA'ya benzer şekilde, Avrupa hava sahası içinde, hava ve havacılıkla ilgili her türlü hava aracı, uçuş, üretim, müdahale, etkinlik ve geçerli güvenlik mevzuatların takibi ve uygulanmasını kontrol edip uçuş ve yer güvenliğini sağlamaktır.
 • Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) является агентством Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 г., имеет штаб-квартиру в Кёльне. Функционирование организации в полном объёме началось в 2008 г., когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных Совместных авиационных властей (JAA). Членами агентства стали страны участницы Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).В зону ответственности EASA входит анализ и исследования в области безопасности, выдача разрешений иностранным авиакомпаниям, консультации при разработке европейского авиационного законодательства, внедрение и отслеживание правил безопасности (включая функции инспектирования в странах-участницах), выдача сертификатов типа на воздушные суда и компоненты, а также разрешительные функции в отношении организаций, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием авиационных продуктов.С 2013 года в рамках инициативы «Единое небо Европы» агентство будет заниматься сертификацией функциональных блоков воздушного пространства, в случае если вовлечено более трёх сторон.
 • L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (o EASA, dall'acronimo inglese European Aviation Safety Agency) è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea.
 • Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Eng: European Aviation Safety Agency; EASA) is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2002 en gevestigd in Keulen (Duitsland).Het agentschap helpt de EU wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen en verleent de Commissie bijstand bij de controle op de toepassing van EU-regels. Het agentschap verleent ook technische bijstand aan internationale organisaties die voor de veiligheid van de burgerluchtvaart en de bescherming van het milieu verantwoordelijk zijn. Voorts helpt het agentschap luchtvaartautoriteiten in derde landen.Het agentschap heeft het recht bepaalde beslissingen te nemen (bijvoorbeeld het uitreiken van typecertificaten voor luchtvaartproducten).De voorloper van EASA was de JAA (Joint Aviation Authorities), gevestigd in Hoofddorp.
 • La Agencia Europea de Seguridad Aérea o AESA (en inglés European Aviation Safety Agency o EASA) es una agencia de la Unión Europea formada a partir de la antigua JAA. Empezó a operar en el año 2003 a partir de la Regulación Europea (1592/2002). Su función es unificar los estándares comunes de aeronavegabilidad en los Estados miembros de la Unión Europea así como velar por la protección medioambiental en la aviación civil.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 463158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10739 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110733575 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:directeur
 • Patrick Goudou
prop-fr:imageloc
 • EU map brown.svg
prop-fr:latitude
 • 50.930000 (xsd:double)
prop-fr:localisation
 • Cologne
prop-fr:longitude
 • 6.950000 (xsd:double)
prop-fr:nom
 • Agence européenne de la sécurité aérienne
prop-fr:pilier
prop-fr:siteWeb
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:x
 • 91 (xsd:integer)
prop-fr:y
 • 138 (xsd:integer)
prop-fr:établie
 • 2002-07-15 (xsd:date)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA, en anglais EASA), est une agence de la Communauté européenne qui traite la sécurité aérienne, basée à Cologne (Allemagne) et qui est entrée en fonctions en septembre 2003. L’Agence emploie déjà quelque 400 agents issus de tous les pays d’Europe.La création de l'AESA a ouvert la voie à une nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile.
 • L'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) és una agència de la Unió Europea (UE) que té responsabilitats en l'àmbit de la seguretat de l'aviació civil.
 • 欧州航空安全機関(おうしゅうこうくうあんぜんきかん、英語:European Aviation Safety Agency、略称:EASA)は、欧州連合の専門機関の一つ。2002年7月15日に設立が批准され、2003年9月28日に正式設立された。主たる業務はヨーロッパにおける民間航空分野における各種調整を執行することで、ドイツ連邦共和国ケルンに本部を置いている。2008年には合同航空機関(en:Joint Aviation Authorities)の機能を引き継ぐことにより完全な機能を達成する。欧州自由貿易連合加盟国も機関への参加を認められた。欧州航空安全機関の任務には安全管理の分析と研究、外国事業者の認可、EU法の起草のための助言、安全規則の施行とモニタリング(加盟国の検査を含む)、航空機や部品の種別証明の認証、航空製品の設計、製造、保守に関わる組織の承認などである。欧州単一空域(シングル・ヨーロピアン・スカイ) II(en:Single European Sky)の一部として機関は追加任務を与えられる。これらは2013年までに実行される。これ以外にも欧州航空安全機関は3つ以上の当事者が関わっている場合、機能別空域ブロックを保証することができる。日本語名称には他に欧州航空安全庁がある。
 • A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (sigla: AESA) é uma organismo da União Europeia que visa promover os mais elevados padrões de segurança e protecção ambiental na aviação civil da UE, emitindo também certificados para aviões e respectivos componentes. A sua sede localiza-se em Colónia, na Alemanha.
 • L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (o EASA, dall'acronimo inglese European Aviation Safety Agency) è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea.
 • La Agencia Europea de Seguridad Aérea o AESA (en inglés European Aviation Safety Agency o EASA) es una agencia de la Unión Europea formada a partir de la antigua JAA. Empezó a operar en el año 2003 a partir de la Regulación Europea (1592/2002). Su función es unificar los estándares comunes de aeronavegabilidad en los Estados miembros de la Unión Europea así como velar por la protección medioambiental en la aviación civil.
 • Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Avrupa Birliği'nin sivil havacılık güvenliği çerçevesinde oluşturduğu ve 2010 itibariyle JAA'nın (Müşterek Havacılık Otoriteleri) yerini alan girişimidir. EASA, İngilizce European Aviation Safety Agency ifadesinin kısaltmasıdır.EASA, 15 Temmuz 2002 tarihinde hizmete geçmiş ve Avrupa hava sahasıyla ilgili bir güvenlik kurumudur. Merkezi Almanya´nın Köln şehrindedir ve tüm üye uluslardan yaklaşık 300 görevli çalıştırmaktadır.
 • Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Eng: European Aviation Safety Agency; EASA) is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2002 en gevestigd in Keulen (Duitsland).Het agentschap helpt de EU wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen en verleent de Commissie bijstand bij de controle op de toepassing van EU-regels.
 • Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egy, az Európai Unióhóz tartozó ügynökség amit 2002. július 15-én hoztak létre, székhelye Köln, Németország. Teljes funkcióját 2008-ban érte el, amikor átvette a Egyesített Légügyi Hatóságok (JAA – Joint Aviation Authorities) feladatát. Az EASA a repülésbiztonság központi elemét képezi.
 • Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) является агентством Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 г., имеет штаб-квартиру в Кёльне. Функционирование организации в полном объёме началось в 2008 г., когда она полностью взяла на себя функции ликвидированных Совместных авиационных властей (JAA).
 • The European Aviation Safety Agency (EASA) is a European Union (EU) agency with regulatory and executive tasks in the field of civilian aviation safety. Based in Cologne, Germany, the EASA was created on 15 July 2003, and it reached full functionality in 2008, taking over functions of the Joint Aviation Authorities (JAA).
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency, EASA) - agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmująca się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie.Podstawą prawną działania Agencji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
 • Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA; englisch European Aviation Safety Agency) ist die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union für die zivile Luftfahrt.Sie wurde am 15. Juli 2002 auf Beschluss (Verordnung (EG) Nr. 1592/2002, inzwischen ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 216/2008), des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union gegründet und hat seit November 2004 ihren Sitz im Kölntriangle in Köln-Deutz. Der Betrieb startete am 28.
rdfs:label
 • Agence européenne de la sécurité aérienne
 • Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 • Agencia Europea de Seguridad Aérea
 • Agenzia europea per la sicurezza aerea
 • Agència Europea de Seguretat Aèria
 • Agência Europeia para a Segurança da Aviação
 • Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı
 • European Aviation Safety Agency
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 • Europäische Agentur für Flugsicherheit
 • Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
 • Европейское агентство авиационной безопасности
 • 欧州航空安全機関
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of