La notion de race humaine est employée pour établir des classifications internes à l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels,,. Le concept de « race », qui n'est plus utilisé pour la taxinomie du vivant, a été appliqué à partir du XIXe siècle pour distinguer des groupes humains selon des critères arbitraires (religion, nationalité, couleur de la peau, origine géographique…).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La notion de race humaine est employée pour établir des classifications internes à l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels,,. Le concept de « race », qui n'est plus utilisé pour la taxinomie du vivant, a été appliqué à partir du XIXe siècle pour distinguer des groupes humains selon des critères arbitraires (religion, nationalité, couleur de la peau, origine géographique…). Il est employé par des idéologues racialistes ou des acteurs politiques promouvant une idéologie raciste.Les études scientifiques, fondées depuis le milieu du XXe siècle sur la génétique, ont montré que le concept de « race » n'est pas pertinent pour caractériser les différents sous-groupes géographiques de l'espèce humaine car la variabilité génétique entre individus d'un même sous-groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre sous-groupes géographiques,. Le consensus scientifique actuel rejette en tout état de cause la présence d'arguments biologiques pour légitimer la notion de « race », reléguée à une représentation arbitraire selon des critères morphologiques, ethnico-sociaux, culturels ou politiques, comme les identités.
 • При човека, раса е остаряло понятие, обозначаващо система за класификация, използвана да категоризира човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална принадлежност. Първоначално използван, за да обозначи националната принадлежност, обозначаването на отделени по физически характеристики, като цвят на кожата, популации като отделни раси датира от 17-18. век и достига апогея си през 19. и през 20. век, до Втората световна война, за нуждите на научния расизъм. До втората половина на 20. век, терминът често е бил използван за обозначаване на генетично диференцирани популации, дефинирани от техния фенотип. Докато някои биолози използват понятието раса, за да обозначат различни размити множества, други членове на научната общност настояват, че понятието твърде често се използва по наивен и прекалено опростен начин, т.е. за човека понятието раса няма таксономичен смисъл и всички човешки същества принадлежат към един вид - хомо сапиенс. Учените разглеждат биологичния есенциализъм като отживелица, посочвайки че типичните генетични разлики в рамките на една група, традиционно определяна като „човешка раса“ са значително по-големи в рамките на изследваните групи, отколкото между отделните расови групи. Оттам, расови обяснения, както за физически, така и за поведенчески характеристики, са непрепоръчителни. След като теориите на учените от 19. век за човешките раси са използвани в рамките на различни идеологии, самата употреба на думата „раса“ е проблематична. Въпреки че все още се използва в общ контекст, все повече се заменя с думи с по-малка емоционална натовареност, като популации, етнически групи, народи или общности, според контекста.
 • Ра́са — система популяций человека, характеризующаяся сходством по комплексу определённых наследственных биологических признаков, имеющих внешнее фенотипическое проявление и сформировавшихся в определенном географическом регионе. Черты, характеризующие разные расы, зачастую появляются как результат адаптации к различным условиям среды, происходившей в течение многих поколений.Критерием отличия расы от вида является отсутствие существенных препятствий для создания плодовитого потомства, что приводит к образованию множества переходных форм в области смешения рас.Содержание понятия «раса» более или менее однозначно воспринимается разными исследователями, однако в деталях имеются существенные расхождения; разные школы антропологов выделяли от четырёх до семи основных рас и десятки малых антропологических типов. Единая классификация рас до сих пор отсутствует.
 • 人種(じんしゅ)とは、ヒト・人間を分類する用法の1つである。生物学的な種や亜種とは、異なる概念である。現生するヒトは、遺伝的に極めて均質であり、種や亜種に値する差異も存在しない。
 • 인종(人種)은 사회적 또는 생물적으로 구분되는 인간의 무리이다. 가장 널리 통용되는 인종에 대한 인식은 피부 색깔, 얼굴 형태, 조상, 그리고 유전자에 기인한다. 인종에 대한 개념과 인종을 결정짓는 행위는 많은 경우 논란을 일으키는데, 그것은 인종이 사회 정체성과 정체성의 정치에 미치는 영향 때문이다.진화론자들은 1940년대부터 본질주의적 시각으로 인종을 한정된 수의 특징에 따라 분류하는 관점을 (예를 들자면 플라톤주의적인 특징을 이용해 인종을 부여하는 것) 버리게 되었다.
 • Ras (dari bahasa Prancis race, yang sendirinya dari bahasa Latin radix, "akar") adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi. Di awal abad ke-20 istilah ini sering digunakan dalam arti biologis untuk menunjuk populasi manusia yang beraneka ragam dari segi genetik dengan anggota yang memiliki fenotipe (tampang luar) yang sama. Arti "ras" ini masih digunakan dalam antropologi forensik (dalam menganalisa sisa tulang), penelitian biomedis dan kedokteran berdasarkan asal-usul.Di samping itu, di Amerika Serikat misalnya, penegak hukum menggunakan istilah "ras" dalam menentukan profil tersangka dan penggambaran kembali tampang sisa yang belum diidentifikasi. Selain itu, karena di banyak masyarakat, pengelompokan berdasarkan "ras" mengikuti pola pelapisan sosial, bagi ilmuwan sosial yang meneliti kesenjangan sosial, "ras" dapat menjadi variabel yang berarti. Sebagai faktor sosiologis, kategori "ras" dapat secara terbatas mencerminkan penjelasan yang subyektif, mengenai jati diri dan lembaga sosial.Oleh karena itu, paradigma "ras" yang digunakan dalam berbagai disiplin menekan dengan cara yang beraneka pada sifat biologis atau pada segi konstruk sosial.Walau para biologis kadang-kadang menggunakan paham "ras" untuk membuat pembedaan antara kumpulan ciri-ciri yang rancu, ilmuwan lain mengajukan wawasan bahwa paham "ras" sering digunakan secara naif atau terlalu sederhana. "Ras" tidak memiliki arti taksonomis untuk manusia : semua manusia adalah anggota dari subspesies hominid yang sama yaitu Homo sapiens sapiens. Paham sosial dan pengelompokan ras berubah dengan waktu, termasuk taksonomi awam yang menentukan tipe orang yang bersifat esensialisme berdasarkan ciri-ciri yang terlihat. Para ilmuwan menganggap esensialisme biologis sudah ketinggalan jaman, dan pada umumnya tidak mendukung penjelasan berdasarkan ras untuk pembedaan kelompok, baik dari segi ciri-ciri jasamni maupun kelakuan.Saat orang menentukan dan menggunakan satu paham tertentu untuk "ras", mereka menciptakan suatu kenyataan sosial di mana diterapkan suatu kategorisasi sosial tertentu. Oleh sebab itu "ras" dipandang sebagai konstruk sosial. Konstruk tersebut berkembang dalam berbagai konteks hukum, ekonomi dan sosio-politik, dan boleh jadi lebih merupakan akibat daripada sebab dari kenyataan sosial. Walau banyak ilmuwan berpandangan bahwa "ras" adalah suatu konstruk sosial, kebanyakan pakar setuju bahwa "ras" memiliki dampak material yang nyata dalam diskriminasi perhunian, proses hukum, praktek politik, pendidikan dll. Teori Omi dan Winant mengenai pembentukan ras mengatakan bahwa "ras adalah suatu konsep yang mengartika dan melambangkan pertentangan dan kepentingan sosial melalui pengacuan pada tipe jasmani manusia yang berbeda.” Arti dan maksud dari istilah "ras" dihasilkan dan digunakan oleh lembaga sosial melalui pandangan bersifat kebudayaan. Sejak Omi dan Winant, para akademisi telah menyusun dan meninjau kembali maksud "ras" sebagai konstruksi sosial dengan meneliti cara gambaran, paham dan asumsio mengenai "ras" dirumuskan dalam kehidupan sehari-hari. Angela Davis, Ruth Gilmore, dan Imani Perry telah menelusuri hubungan antara paham "ras" dari segi sejarah dan sosial production dalam bahasa hukum dan pidana, dan dampaknya atas kebijakan terhadap orang Hitam di Amerika, dan jumlah mereka dalam penjara yang sudah tidak proporsional lagi. Faktor sosio dan ekonomi, in combination with early but enduring views of race, berakibatkan penderitaan yang sangat besar di dalam kelompok yang terlantar. Diskriminasi rasial sering bertepatan dengan pola pikir yang rasis , di mana para individu dan ideologi satu kelompok melihat anggota dari kelompok lain sebagai suatu "ras" tertentu yang lebih rendah secara moral. Alhasil, kelompok yang tidak banyak berkuasa sering terasing atau tertindas, sedangkan individu dan lembaga yang dominan dituduh bersikap rasis. Rasism berakibatkan banyak contoh tragedi, termasuk perbudakan dan genosid. Scholars continue to debate the degrees to which racial categories are biologically warranted and socially constructed, as well as the extent to which the realities of race must be acknowledged in order for society to comprehend and address racism adequately.
 • Irk etnik kökenlerine göre insanların kategorize edildikleri sistemdir. Taksonomik anlamda yirminci yüzyılın başlarında sık sık kullanılmaya başlandı, benzer fenotipteki insan popülasyonun genetik sapması olarak tanımlandı. "Irk" bu anlamda forensik antropolojide (iskeletlerin kime ait olduğunun belirlenmesinde), biyomedikal araştırmalarda hala kullanılmaktadır. Buna ek olarak kolluk kuvvetleri şüpheli şahısların kimliğinin belirlenmesinde kullanmaktadır.
 • Met menselijk ras wordt de groepering van mensen in verschillende categorieën bedoeld, op basis van uiterlijke en genetische kenmerken.
 • Rassentheorien (zusammenfassend auch als Rassenkunde oder Rassenlehre bezeichnet) sind Theorien, die die Menschheit in verschiedene Rassen einteilen. Sie waren vor allem im 19. und im frühen 20. Jahrhundert sehr einflussreich, gelten aber heute als überholt und wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Die „Rassen“ wurden primär aufgrund äußerlicher Merkmale wie Hautfarbe, Behaarung oder Schädelform unterschieden, häufig wurden aber auch zusätzliche Unterschiede im Charakter und den Fähigkeiten entsprechender Individuen angenommen bzw. behauptet.In verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Milieus und zu verschiedenen Zeiten erfuhr die Bezeichnung „Rasse“ jeweils unterschiedliche Verwendungen bei Versuchen zur Gruppierung oder Klassifizierung des Menschen. In der Anthropologie wurde Rasse vom späten 17. Jahrhundert bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts als Bezeichnung zur Klassifizierung von Menschen verwendet, seit dem 19. Jahrhundert vielfach synonym mit Volk. Daneben entstanden auch in der Ethnologie und der Soziologie auf den Menschen bezogene Rassekonzepte.Derartige Untergliederungen der Menschheit waren zum Teil nur neutrale Versuche einer Klassifizierung, zum Teil waren sie aber auch mit Wertungen verbunden, indem man angeblich höher- und minderwertige Menschenrassen unterschied und Zusammenhänge zwischen rassisch bedingten Eigenschaften und der Kulturentwicklung behauptete (Rassismus).In der Biologie wird die Art Homo sapiens heute weder in Rassen noch in Unterarten unterteilt. Molekularbiologische und populationsgenetische Forschungen seit den 1970er Jahren haben gezeigt, dass eine systematische Unterteilung der Menschen in Unterarten ihrer enormen Vielfalt und den fließenden Übergängen zwischen geographischen Populationen nicht gerecht wird. Zudem wurde herausgefunden, dass der größte Teil genetischer Unterschiede beim Menschen innerhalb einer geographischen Population zu finden ist. Die Einteilung des Menschen in biologische Rassen entspricht damit nicht mehr dem Stand der Wissenschaft.Mit den Rassen in der Tierzucht oder den Sorten der Pflanzenzüchtung sind die vermeintlichen Menschenrassen nur entfernt zu vergleichen, da Haustierrassen und Kulturpflanzensorten durch Zucht (also planmäßig) „reinrassig“ vermehrt werden und daher genetisch hochgradig uniform sind. Natürliche Populationen dagegen weisen immer eine gewisse genetische Vielfalt auf und stehen zudem in der Regel mit angrenzenden Populationen im ständigen Austausch.
 • Raça es refereix a les classificacions dels éssers humans en poblacions grans i relativament diferents o grups sovint basats en factors com l'aspecte basat en característiques fenotípiques hereditaris o ascendència geogràfica, sinó també sovint influenciats per i correlacionats amb trets tals com cultura, ètnia i situació socioeconòmica. Com un terme biològic, raça denota poblacions humanes genèticament divergents que poden ser marcades per trets fenotípics comuns. Aquest sentit de raça és sovint utilitzat per antropòlegs forenses en l'anàlisi de restes esquelètiques, en la investigació biomèdica i en la medicina basada en la raça. L'estudi dels trets comuns entre els pobles també es realitza al llarg de línies ètniques, amb la participació de la història dels grups endogàmics. Grups racials es poden correspondre amb patrons d'estratificació social, ajudant als científics socials a comprendre les diferències subjacents entre grups racials definits de persones. A més, la policia utilitza la raça per crear perfils dels sospitosos buscats de manera expeditiva.Mentre que els científics utilitzen el concepte de raça per fer distincions pràctiques entre els conjunts difusos dels trets, la comunitat científica considera que la idea de raça és sovint utilitzada pel públic en general d'una manera ingènua o simplista, erròniament designant tipus completament discrets d'individus. Entre els humans, la raça no té importància cladística; totes les persones pertanyen a la mateixa subespècie d'homínids, l‘Homo sapiens sapiens. Independentment de l'abast en que raça existeix, la paraula «raça» és problemàtica i pot comportar connotacions negatives. Concepcions socials i agrupacions de races varien amb el temps, amb la participació de taxonomies populars que defineixen tipus essencials d'individus basats en conjunts percebuts de trets. Els científics consideren l'essencialisme biològic obsolet, i generalment descoratgen explicacions racials per a diferenciació col·lectiva, tant en trets físics com de comportament.Com la gent defineix i dissemina diferents concepcions de raça, creen activament realitats socials contrastants a través de les quals la categorització racial s'aconsegueix de maneres variades. En aquest sentit, es diu que les races són construccions socials. Aquestes construccions es poden desenvolupar dins de diversos contexts legals, econòmics i sociopolítics, i de vegades poden ser l'efecte, en lloc de la causa, de situacions socials essencials. Factors socioeconòmics, en combinació amb opinions primerenques, però perdurables, de raça, han portat a molt patiment entre els grups racials desfavorits. Els estudiosos segueixen debatent el grau en què les categories racials són biològicament justificades i socialment construïdes, així com el grau en què les realitats de la raça s'han d'admetre perquè la societat comprengui i lluiti contra el racisme de manera adequada.
 • A nagyrassz a biológiai értelemben véve egységes emberi faj (Homo sapiens) egyetlen és egységes alfaja (H. s. sapiens) populációinak osztályozása örökletes, többnyire földrajzi meghatározottságú csoportokra. Elsősorban biológiai, illetve antropológiai fogalom. Ezen csoportok jellemzői összefüggéseket mutatnak a külső megjelenéssel, etnikai csoportokhoz tartozással és/vagy egy adott társadalomban a csoport szocio-gazdasági helyzetével kapcsolatban. Korábban a rasszal rokonértelemben – illetve etnicitás és nemzeti hovatartozás értelemben is – használt faj szó használata történelmi és politikai okokból sem ajánlott, de biológiailag sem érvényes fogalom. Genetikai szempontból a nagyrasszok közötti és az azokon belüli különbség nagyon csekély: a legnagyobb különbség 0,176%, ez alig 11%-a az ember és a csimpánz genetikai állománya közötti 1,6%-os relatív különbségnek.
 • Artikulu hau animalien arrazari buruz buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Arraza(animaliak)).Arraza gizakien taldea da, fenotipo (azalaren kolorea, aurpegiaren eta ilearen itxura, besteak beste) eta genotipoen ezaugarrien arabera sailkatutakoa.
 • Race is a classification system used to categorize humans into large and distinct populations or groups by anatomical, cultural, ethnic, genetic, geographical, historical, linguistic, religious, and/or social affiliation. First used to refer to speakers of a common language and then to denote national affiliations, in the 17th century, people began to use the term to relate to observable physical traits. Such use promoted hierarchies favorable to differing ethnic groups. Starting from the 19th century, the term was often used, in a taxonomic sense, to denote genetically differentiated human populations defined by phenotype.Social conceptions and groupings of races vary over time, involving folk taxonomies that define essential types of individuals based on perceived traits. Scientists consider biological essentialism obsolete, and generally discourage racial explanations for collective differentiation in both physical and behavioral traits.Even though there is a broad scientific agreement that essentialist and typological conceptualizations of race are untenable, scientists around the world continue to conceptualize race in widely differing ways, some of which have essentialist implications. While some researchers sometimes use the concept of race to make distinctions among fuzzy sets of traits, others in the scientific community suggest that the idea of race often is used in a naive or simplistic way, and argue that, among humans, race has no taxonomic significance by pointing out that all living humans belong to the same species, Homo sapiens, and subspecies, Homo sapiens sapiens.Since the second half of the 20th century, the associations of race with the ideologies and theories that grew out of the work of 19th-century anthropologists and physiologists has led to the use of the word "race" itself becoming problematic. Although still used in general contexts, race has often been replaced by other words which are less ambiguous and emotionally charged, such as populations, people(s), ethnic groups, or communities, depending on context.
 • Rasa człowieka (również odmiana człowieka) – termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny. Na początku XX wieku termin ten był często stosowany w znaczeniu taksonomicznym, w celu podkreślenia genetycznego zróżnicowania ludzkich populacji określonych przez fenotyp.Biolodzy czasami używają pojęcia rasy w celu rozróżnienia między zbiorami rozmytymi poszczególnych cech. Inni naukowcy uważają, że termin rasa używany jest często w naiwny i uproszczony sposób, t.j. pośród ludzi rasa nie ma taksonomicznego znaczenia: wszyscy żyjący ludzie należą do tego samego gatunku – homo sapiens. Społeczne postrzeganie i grupowanie ras zmieniają się z upływem czasu. Postrzeganie ras często opiera się na popularnej taksonomii (folk taxonomy), która definiuje główne typy na podstawie spostrzeganych cech zewnętrznych. Naukowcy uważają biologiczny esencjalizm za przestarzały i zazwyczaj odradzają rozróżnianie ras ze względu na fizyczne i behawioralne cechy.Związek pojęcia rasa z ideologiamii i teoriami (np. antysemityzm lub eugenika) powstałymi na bazie XIX-wiecznej antropologii i fizjologii sprawił, że od drugiej połowy XX wieku samo używanie pojęcia rasa stało się problematyczne. Mimo ciągłego używania, pojęcie to jest coraz częściej zastępowane innymi słowami, które są obciążone mniejszym ładunkiem emocjonalnym, np. populacja, ludność, grupa etniczna albo wspólnota, w zależności od kontekstu.
 • Lidská rasa je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.).Během rozdílného vývoje na rasy působil genetický drift, pohlavní výběr i přírodní výběr, například na barvu pleti měla vliv rakovina kůže.Rasová klasifikace má široké spektrum využití, zejména v biomedicíně (kde existují léky použitelné pouze pro Afroameričany), v kriminologii, kde se používá k popisu pachatele, a ve forenzní antropologii, kde odborníci dokáži jasně rozlišit mezi negroidní a kaukazoidní, popřípadě mongoloidní lebkou.Lze vědecky uvažovat o lidských typech jako o empiricky zjištěných obvyklých konfiguracích genetických a fyzických vlastností jedinců, které prokazatelně koincidují z regionem jejich původu. Shluková analýza například prokázala, že se podobá genetická informace (DNA) lidí, kteří žijí ve stejné geografické oblasti, přičemž na hranicích kontinentů bývají plynulé přechody. K odlišení regionálních populačních shluků přitom dostačuje jen asi 40 vhodně zvolených genetických znaků. Genetická data jsou ve shodě s hypotézou o africkém původu lidstva.V roce 2006 bylo prokázáno, že lidé jsou mnohem odlišnější od šimpanzů, než se dříve myslelo (místo 99% je to jen 96%), ale že i jednotlivé lidské rasy jsou si mnohem vzdálenější. K těmto závěrům došel britsko-americký tým, vedený britským genetikem Matthewem Hurlesem. Tým analyzoval vzorky DNA od 270 lidí negroidní, europoidní a mongoloidní rasy a zjistil mezi nimi významné rozdíly. Variabilita genetické informace vykazuje rozdíly až 12%. Tato variabilita je i příčinou různé náchylnosti k nemocem, projevující se u odlišných etnik, i různé reakce organismu na podávané léky.Kromě antropologie byla a dosud je fyzická lidská typologie také důležitou politickou otázkou. Jako rasismus se označují ideologie, které z příslušnosti k rase odvozují politické důsledky, nejčastěji ve smyslu, že některé lidské rasy jsou hodnotnější než jiné a mají právo či povinnost „méněcenné“ rasy ovládat či dokonce jejich příslušníky hubit. Tato teorie vychází z domněnky, že jednotlivé rasy mají odlišné předky, tzv. "teorie polygenetického vzniku ras". Rasismus založený na údajně vědeckých teoriích byl populární v 19. a první polovině 20. století, zdiskreditoval se však zejména v podobě nacistické ideologie. Dnes je obvykle považován za nevědecký, nesprávný a nemorální, v řadě států včetně České republiky je hlásání rasové nenávisti dokonce trestným činem.
 • El término raza es utilizado para hacer definir grupos con características hereditarias comunes en los que se subdividen algunas especies animales. Desde los años 1940, los científicos evolucionistas han rechazado la conceptualización de raza donde un número finito de características esenciales pueden usarse para determinar el número de razas. Muchos científicos evolucionistas y sociales opinan que a la definición común de raza, o a cualquier definición de raza relativa a los humanos, le falta rigor y validez taxonómica. Argumentan que son imprecisas y arbitrarias, y que las razas observadas varían según la cultura examinada.Parte de los antropólogos postulan que la especie humana está compuesta por una única raza y que ésta se divide en diferentes etnias, que a su vez se dividen en pueblos. Estas teorías antropológicas aparecieron en los años 1960 en parte como reacción frente a las teorías científicas relativas al predeterminismo biológico que predeterminaron el segregacionismo y la discriminación racial, presentes por aquel tiempo en el contexto de los países occidentales. También fueron influyentes los resultados de las investigaciones de los antropólogos Franz Boas y más tarde Claude Lévi-Strauss que resaltaron las tendencias etnocéntricas de toda cultura. A mediados de la década 1950, la UNESCO recomendó sustituir la noción de raza humana, considerada no científica y confusa, por la de etnia, basada más en las diferencias culturales (lengua, religión, costumbres, etc.).[cita requerida]En la antropología moderna la distinción entre factores biológicos y étnicos o culturales propiamente dichos está mejor definida. Ello se debe a los enfoques multidisciplinarios presentes en la actualidad.
 • Raça é um sistema de classificação usado para categorizar os seres humanos em grupos ou populações grandes e distintas divididos por aspectos anatômicos, culturais, étnicos, genéticos, geográficos, históricos, linguísticos, religiosos e sociais. Usado em primeiro lugar para se referir a falantes de uma idioma comum e, posteriormente, para denotar filiações nacionais, no século XVII as pessoas começaram a usar o termo para relacionar os traços físicos observáveis das pessoas. Tal uso promoveu hierarquias favoráveis ​​a diferentes grupos étnicos. A partir do século XIX, o termo passou a ser usado frequentemente, em um sentido taxonômico, para designar as populações humanas geneticamente diferenciadas e definidas pelo fenótipo.As concepções sociais e agrupamentos de raças variaram ao longo do tempo, envolvendo taxonomias populares que definem tipos essenciais de indivíduos com base em traços observáveis. Os cientistas consideram o essencialismo biológico obsoleto, e, geralmente, desencorajam explicações raciais para diferenciações coletivas em relação a traços físicos e/ou comportamentais.Mesmo que haja um amplo consenso científico de que conceituações essencialistas e tipológicas de raça em humanos sejam insustentáveis​, cientistas de todo o mundo continuam a conceituar o termo "raça" de maneiras muito diferentes, algumas das quais com implicações essencialistas. Embora, por vezes, alguns pesquisadores usem o conceito de "raça" para fazer distinções entre conjuntos difusos de traços físicos, outros na comunidade científica sugerem que a ideia de raça muitas vezes é usada de uma maneira ingênua ou simplista e argumentam que, entre os seres humanos, o termo não tem importância taxonômica, apontando que todos os humanos vivos pertencem à mesma espécie (Homo sapiens) e subespécie (Homo sapiens sapiens).Desde a segunda metade do século XX, as associações do conceito de raça com ideologias e teorias que se desenvolveram a partir do trabalho de antropólogos e fisiologistas do século XIX, tornou o uso da palavra "raça" em si problemático. Apesar de ainda ser usado em contextos gerais, a palavra raça tem sido muitas vezes substituída por outras palavras que são menos ambíguas e emocionalmente carregadas, como populações, povos, grupos étnicos ou comunidades, dependendo do contexto
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 333611 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 95741 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 365 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110673711 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La notion de race humaine est employée pour établir des classifications internes à l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels,,. Le concept de « race », qui n'est plus utilisé pour la taxinomie du vivant, a été appliqué à partir du XIXe siècle pour distinguer des groupes humains selon des critères arbitraires (religion, nationalité, couleur de la peau, origine géographique…).
 • 人種(じんしゅ)とは、ヒト・人間を分類する用法の1つである。生物学的な種や亜種とは、異なる概念である。現生するヒトは、遺伝的に極めて均質であり、種や亜種に値する差異も存在しない。
 • 인종(人種)은 사회적 또는 생물적으로 구분되는 인간의 무리이다. 가장 널리 통용되는 인종에 대한 인식은 피부 색깔, 얼굴 형태, 조상, 그리고 유전자에 기인한다. 인종에 대한 개념과 인종을 결정짓는 행위는 많은 경우 논란을 일으키는데, 그것은 인종이 사회 정체성과 정체성의 정치에 미치는 영향 때문이다.진화론자들은 1940년대부터 본질주의적 시각으로 인종을 한정된 수의 특징에 따라 분류하는 관점을 (예를 들자면 플라톤주의적인 특징을 이용해 인종을 부여하는 것) 버리게 되었다.
 • Irk etnik kökenlerine göre insanların kategorize edildikleri sistemdir. Taksonomik anlamda yirminci yüzyılın başlarında sık sık kullanılmaya başlandı, benzer fenotipteki insan popülasyonun genetik sapması olarak tanımlandı. "Irk" bu anlamda forensik antropolojide (iskeletlerin kime ait olduğunun belirlenmesinde), biyomedikal araştırmalarda hala kullanılmaktadır. Buna ek olarak kolluk kuvvetleri şüpheli şahısların kimliğinin belirlenmesinde kullanmaktadır.
 • Met menselijk ras wordt de groepering van mensen in verschillende categorieën bedoeld, op basis van uiterlijke en genetische kenmerken.
 • Artikulu hau animalien arrazari buruz buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Arraza(animaliak)).Arraza gizakien taldea da, fenotipo (azalaren kolorea, aurpegiaren eta ilearen itxura, besteak beste) eta genotipoen ezaugarrien arabera sailkatutakoa.
 • При човека, раса е остаряло понятие, обозначаващо система за класификация, използвана да категоризира човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална принадлежност. Първоначално използван, за да обозначи националната принадлежност, обозначаването на отделени по физически характеристики, като цвят на кожата, популации като отделни раси датира от 17-18.
 • Lidská rasa je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.).Během rozdílného vývoje na rasy působil genetický drift, pohlavní výběr i přírodní výběr, například na barvu pleti měla vliv rakovina kůže.Rasová klasifikace má široké spektrum využití, zejména v biomedicíně (kde existují léky použitelné pouze pro Afroameričany), v kriminologii, kde se používá k popisu pachatele, a ve forenzní antropologii, kde odborníci dokáži jasně rozlišit mezi negroidní a kaukazoidní, popřípadě mongoloidní lebkou.Lze vědecky uvažovat o lidských typech jako o empiricky zjištěných obvyklých konfiguracích genetických a fyzických vlastností jedinců, které prokazatelně koincidují z regionem jejich původu.
 • Race is a classification system used to categorize humans into large and distinct populations or groups by anatomical, cultural, ethnic, genetic, geographical, historical, linguistic, religious, and/or social affiliation. First used to refer to speakers of a common language and then to denote national affiliations, in the 17th century, people began to use the term to relate to observable physical traits. Such use promoted hierarchies favorable to differing ethnic groups.
 • Rassentheorien (zusammenfassend auch als Rassenkunde oder Rassenlehre bezeichnet) sind Theorien, die die Menschheit in verschiedene Rassen einteilen. Sie waren vor allem im 19. und im frühen 20. Jahrhundert sehr einflussreich, gelten aber heute als überholt und wissenschaftlich nicht mehr haltbar.
 • A nagyrassz a biológiai értelemben véve egységes emberi faj (Homo sapiens) egyetlen és egységes alfaja (H. s. sapiens) populációinak osztályozása örökletes, többnyire földrajzi meghatározottságú csoportokra. Elsősorban biológiai, illetve antropológiai fogalom. Ezen csoportok jellemzői összefüggéseket mutatnak a külső megjelenéssel, etnikai csoportokhoz tartozással és/vagy egy adott társadalomban a csoport szocio-gazdasági helyzetével kapcsolatban.
 • Raça es refereix a les classificacions dels éssers humans en poblacions grans i relativament diferents o grups sovint basats en factors com l'aspecte basat en característiques fenotípiques hereditaris o ascendència geogràfica, sinó també sovint influenciats per i correlacionats amb trets tals com cultura, ètnia i situació socioeconòmica. Com un terme biològic, raça denota poblacions humanes genèticament divergents que poden ser marcades per trets fenotípics comuns.
 • Rasa człowieka (również odmiana człowieka) – termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny.
 • Ра́са — система популяций человека, характеризующаяся сходством по комплексу определённых наследственных биологических признаков, имеющих внешнее фенотипическое проявление и сформировавшихся в определенном географическом регионе.
 • El término raza es utilizado para hacer definir grupos con características hereditarias comunes en los que se subdividen algunas especies animales. Desde los años 1940, los científicos evolucionistas han rechazado la conceptualización de raza donde un número finito de características esenciales pueden usarse para determinar el número de razas.
 • Raça é um sistema de classificação usado para categorizar os seres humanos em grupos ou populações grandes e distintas divididos por aspectos anatômicos, culturais, étnicos, genéticos, geográficos, históricos, linguísticos, religiosos e sociais. Usado em primeiro lugar para se referir a falantes de uma idioma comum e, posteriormente, para denotar filiações nacionais, no século XVII as pessoas começaram a usar o termo para relacionar os traços físicos observáveis das pessoas.
 • Ras (dari bahasa Prancis race, yang sendirinya dari bahasa Latin radix, "akar") adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi. Di awal abad ke-20 istilah ini sering digunakan dalam arti biologis untuk menunjuk populasi manusia yang beraneka ragam dari segi genetik dengan anggota yang memiliki fenotipe (tampang luar) yang sama.
rdfs:label
 • Race humaine
 • Arraza
 • Irk
 • Lidská rasa
 • Menselijk ras
 • Nagyrassz
 • Race (human classification)
 • Ras manusia
 • Rasa człowieka
 • Rassentheorie
 • Raza (clasificación de los seres humanos)
 • Raça (classificació d'éssers humans)
 • Raças humanas
 • Раса
 • Раса
 • 人種
 • 인종
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:species of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:espèce of
is foaf:primaryTopic of