Les oligosaccharides, aussi nommés oligoholoside ou oligosides, sont des oligomères formés d'un nombre n d'oses (monosaccharides) par liaison glycosidique alpha ou beta. Par convention le nombre n varie de 2 à 10,. Là, ils sont placés entre les oses simples (n=1) et les polyosides (polysaccharides) (n>10).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les oligosaccharides, aussi nommés oligoholoside ou oligosides, sont des oligomères formés d'un nombre n d'oses (monosaccharides) par liaison glycosidique alpha ou beta. Par convention le nombre n varie de 2 à 10,. Là, ils sont placés entre les oses simples (n=1) et les polyosides (polysaccharides) (n10). Cependant cette limite de 10 unités n'est pas totalement figée et les polyosides de degré de polymérisation de 11 à 25 leur sont souvent assimilés.Les oligosides comprenant 2 oses sont les diholosides (saccharose), 3 oses les triholosides (mélézitose) et 4 oses les tétraholosides (stachyose). Les oligosides peuvent être linéaires (stachyose), ramifiés ou bien cycliques (cyclodextrine).Ils sont caractérisés par une séquence précise et sont ainsi porteurs d'une information. Ils sont rarement libres, le plus souvent liés de façon covalente à des lipides ou à des protéines (glycolipides ou glycoprotéines). Dans les cellules animales, les oligosaccharides des glycolipides et glycoprotéines membranaires sont situés du côté extracellulaire. Ils constituent des marqueurs de surface (exemple : les antigènes spécifiques des groupes sanguins A, B et O de la membrane des hématies). Ils peuvent aussi avoir un rôle de réserve de sucre chez les végétaux (l'amidon).
 • Oligosachariden zijn koolhydraten die zijn opgebouwd uit een klein aantal (3-9) monosacharide-eenheden. Voorbeelden van oligosachariden: Galacto-oligosacharide in melk: 1 glucose-eenheid en 1 tot 8 galactose-eenheden Raffinose in bonen: 1 galactose, 1 glucose, 1 fructose Stachyose in bonen: 2 galactose, 1 glucose, 1 fructose Verbascose in peulvruchten: 3 galactose, 1 glucose, 1 fructose Ajugose in peulvruchten: 4 galactose, 1 glucose, 1 fructose Kestose in uien: 2 fructose, 1 glucose Melizitose in honingdauw en bestaat uit turanose en glucose Ketens van een klein aantal suiker-eenheden (oligomeren) worden in de cel gebruikt om aan eiwitten (vaak via een arginine-zijketen) te koppelen. De zo gemodificeerde eiwitten worden glycoproteïnen genoemd. Glycoproteïnen worden vaak aan de buitenkant van de cel getoond, en hebben een sterk soort-specifiek karakter. Zo is het voor ons afweersysteem mogelijk om aan de suikers van de glycoproteïnen te herkennen welke cellen tot het eigen lichaam behoren, en welke indringers zijn. Bij transplantaties kan dat tot afstoting leiden. Een bekend voorbeeld van glycoproteïne-herkenning zijn bloedgroepen.
 • Els oligosacàrids són glúcids formats per una cadena curta de monosacàrids units per enllaços O-glicosídics, amb un nombre d'unitats monomèriques entre 2 i 10, típicament.Existeixen una gran diversidtat d'oligosacàrids, ja que pot variar el nombre, les ramificacions, el tipus de monosacàrids que formen la cadena i la forma d'enllaçar-se dels monosacàrids, formant així una cadena de polisacàrids.Aquesta gran diversitat dota als oligosacàrids de la seua propietat més important, que és la capacitat per a emmagatzemar informació, cumplint així la funció de reconeixement cel·lular. De fet, aquesta és la principal funció que cumpleixen aquests compostos en el lloc on principalment es troben en la naturalesa: en la superfície exterior de la membrana cel·ular, enllaçats a proteïnes o a lípids, constituint les glicoproteïnes i glicolípids.En estudiar la membrana cel·lular veem com la part glicídica de glicoproteïnes i glicolípids cumpleix la funció de donar a la cèl·lula un senyal d'identitat, de manera que els diferents tipus cel·lulars es reconeixen pels oligosacàrids presents en l'exterior de la membrana.Els oligosacàrids més abundants en la naturalesa són la inulina, l'oligofructosa (fructooligosacàrids) i els galactooligosacàrids.La inulina i l'oligofructosa estan formats per cadenes de fructosa que poden terminar en glucosa o fructosa. Estan presents en molts vegetals: xicoira, ceba, porro, all, plàtan, carxofa, etc.Els galactooligosacàrids estan formats per cadenes de galactosa i estan presents en la llet i en algunes plantes.
 • Oligosacharydy − oligomery węglowodanowe, które zawierają od 2 do 10 monomerów, którymi są cukry proste (monosacharydy), np. glukoza, fruktoza, galaktoza. Najprostszymi oligosacharydami są dwucukry, z których najbardziej znanym jest sacharoza (zwana także cukrozą). Oligosacharydy składające się z 3 monomerów (trisacharydy): rafinoza i gencjanoza. Z czterech monomerów składa się stachioza. Wiązania pomiędzy poszczególnymi monomerami oligosacharydów to zazwyczaj wiązania O-glikozydowe. Mniejsze oligosacharydy związane z białkami (glikoproteiny) lub lipidami (glikolipidy), wchodzą w skład błon komórkowych. Oligosacharydy determinują na przykład grupy krwi AB0.
 • Олигосахариды представляют собой углеводы, состоящие от 2 до 10 моносахаридных остатков (от греч. ὀλίγος — немногий).Олигосахариды, состоящие из одинаковых моносахаридных остатков, называют гомополисахаридами, а из разных — гетерополисахаридами.Наиболее распространёнными из олигосахаридов являются дисахариды и трисахариды. По химической природе дисахариды — этоО-гликозиды (ацетали), в которых вторая молекула моносахарида выполняет роль агликона. В зависимости от строения дисахариды делятся на две группы: восстанавливающие и невосстанавливающие.
 • オリゴ糖(オリゴとう、oligosaccharide)とは、単糖類同士がグリコシド結合によって結合した化合物の中で、多糖類というほどは分子量が大きくない糖類のことであり、分子量としては300 - 3000程度のものを指す。オリゴはギリシア語(ὀλίγος / ラテン文字転写olígos / カタカナ読み「オリゴス」)で少ないを意味する語であることから、少糖類(しょうとうるい)と呼ぶこともある。二糖である砂糖や、麦芽糖などもオリゴ糖の仲間である。オリゴ糖の定義は世界共通ではなく、二糖類もオリゴ糖に含まれるが3個以上の単糖が結合しているものをオリゴ糖と称することが多い。オリゴ糖の上限については幅があり、10-20個以上の単糖が結合しているものは多糖と呼ばれることが多い。
 • Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de dos a nueve monosacáridos cíclicos, mediante enlaces de tipo glucosídicos. El enlace glucosídico es un enlace covalente que se establece entre grupos alcohol de dos monosacáridos, con desprendimiento de una molécula de agua.El grupo más importante de los oligosacáridos es el de los disacáridos, o azúcares dobles, que son la unión de dos monosacáridos, mediante pérdida de una molécula de agua formando así un enlace tipo éter.Son disacáridos:• La lactosa o azúcar de leche (glucosa + galactosa), que aparece en los productos lácteos y se forma por la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa. La galactosa es una variedad de azúcar simple.• La sacarosa o azúcar de mesa (glucosa + fructosa) que aparece en los productos azucarados, como la remolacha y la caña.• La maltosa (glucosa + glucosa) obtenida del azúcar de malta, está formada por dos moléculas de glucosa.he:פחמימה#מיון הפחמימות
 • Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek. Mají podobné vlastnosti jako monosacharidy. Z oligosacharidů jsou významné především disacharidy (složené ze dvou monosacharidových podjednotek). Jsou rozpustné ve vodě a mají většinou sladkou chuť.
 • Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan lainnya. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa dan sukrosa.Sering terjadi salah kaprah dalam mengenal definisi gula, karena umumnya gula bagi masyarakat adalah gula pasir. Padahal gula pasir adalah suatu disakarida. Molekul disakarida yang disusun oleh dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida.Ikatan glikosida terjadi dari kondensasi gugus hidroksil dua molekul monosakarida, yaitu berasal dari gugus hidroksil dari atom Carbon yang pertama dengan salah satu gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2, 4, atau 6, yang berasal dari monosakarida yang kedua.
 • Gli oligosaccaridi (detti anche zuccheri semplici o carboidrati semplici) costituiscono una classe di composti chimici organici appartenenti alla classe più ampia dei glucidi (o zuccheri o carboidrati). La caratteristica chimica principale degli oligosaccaridi è di essere formati da poche unità ripetitive di monosaccaride. Gli oligosaccaridi possono essere infatti costituiti da un numero massimo di 20 unità ripetitive. Superato questo numero, si parla di "polisaccaridi" (ad esempio gli amidi) o, più volgarmente, "carboidrati complessi".Sono spesso studiati nelle scienze della alimentazione e nel metabolismo umano e animale, I più noti oligosaccaridi presenti in natura sono: i "disaccaridi", costituiti solamente da due unità semplici (ad esempio il saccarosio, il maltosio, il lattosio) i "trisaccaridi", costituiti da 3 unità semplici (ad esempio maltotriosio, raffinosio). In particolare il raffinosio è presente in natura nei legumi, nelle barbabietole e nel miele, ed è formato da tre monomeri: fruttosio, glucosio e galattosio.Gli oligosaccaridi sono biologicamente attivi se coniugati con proteine (a formare le glicoproteine) e lipidi (a formare i glicolipidi); nel metabolismo umano e animale, solo alcuni oligosaccaridi non sono digeribili dall'organismo, perché privo di enzimi specifici. In tal caso, verranno sottoposti a un processo di fermentazione intestinale ad opera del microbiota umano del colon, con una conseguente produzione di gas.
 • An oligosaccharide (from the Greek oligos, a few, and sacchar, sugar) is a saccharide polymer containing a small number (typically three to nine) of simple sugars (monosaccharides). Oligosaccharides can have many functions; for example, they are commonly found on the plasma membrane of animal cells where they can play a role in cell–cell recognition.In general, they are found either O- or 'f-linked to compatible amino acid side-chains in proteins or to lipid moieties (see glycans).
 • 소당류(少糖類), 과당류(寡糖類) 또는 올리고당류(oligosaccharide)는 단당류가 2~10개 결합되어 있는 탄수화물을 의미한다. 당단백질이나 당지질의 구성성분으로서 세포내에서는 주로 생체막에 부착되어 있고, 소포체와 골지체 등의 분비형 단백질과 결합되어 있다. 일부 기능성 올리고당의 경우 소화효소에 의해 분해되지 않고 대장으로 내려가 장내 유익균의 영양원이 되어 대장 환경을 개선하는 데 도움을 준다고 알려져 있다.당은 우리 몸에서 에너지원으로 사용되지만 그 당이 연결된 당쇄는 그 외에도 생명현상을 유지하기 위해 중요한 역할을 담당하고 있다. 세포간의 정보 전달, 세포 분화, 바이러스나 세균의 감염, 암세포의 전이 등을 예로 들 수 있다. DNA의 경우 뉴클레오타이드가, 단백질의 경우 아미노산이 1차원적으로 연결된 생체고분자로서 존재하지만 당쇄의 경우 가지친 구조를 지닐 수 있기에 더욱 다양한 분자 구조를 지닐 수 있다.
 • Oligosaccharide (gr.: oligos – wenig) sind Kohlenhydrate (Zucker), die aus mehreren gleichen oder verschiedenen Monosacchariden (Einfachzuckern) aufgebaut und durch glycosidische Bindungen miteinander verbunden sind. Entsprechend der Anzahl der vorhandenen Monosaccharid-Einheiten spricht man von Di-, Tri-, Tetra-, Pentasacchariden usw., die sowohl linear (unverzweigt) als auch verzweigt sein können. Verbindungen vieler Monosaccharide werden Polysaccharide genannt.Die Abgrenzung zwischen Oligo- und Polysacchariden ist fließend, meist geht man bei Oligosacchariden jedoch von drei bis zehn verbundenen Monosacchariden aus. Nach einer anderen Quelle bestehen Oligosaccharide aus zwei bis zehn Monosaccharid-Einheiten.
 • Oligossacarídeos, ou oligossacáridos, são hidratos de carbono que resultam da ligação glicosídica de entre dois a dez monossacarídeos. Dissacarídeos: Quando, por hidrólise (hidrólise é quando um dissacarídeo reage com uma molécula de água,e faz com que os dois monossacarídeos fiquem hidratados e se separem), produzem dois monossacarídeos. Por exemplo: Sacarose + H2O → glicose + frutose Trissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem três monossacarídeos. Por exemplo: Rafinose + 2 H2O → glicose + frutose + galactose== Referências ==he:פחמימה#מיון הפחמימות
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 171606 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6063 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 93071473 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les oligosaccharides, aussi nommés oligoholoside ou oligosides, sont des oligomères formés d'un nombre n d'oses (monosaccharides) par liaison glycosidique alpha ou beta. Par convention le nombre n varie de 2 à 10,. Là, ils sont placés entre les oses simples (n=1) et les polyosides (polysaccharides) (n>10).
 • オリゴ糖(オリゴとう、oligosaccharide)とは、単糖類同士がグリコシド結合によって結合した化合物の中で、多糖類というほどは分子量が大きくない糖類のことであり、分子量としては300 - 3000程度のものを指す。オリゴはギリシア語(ὀλίγος / ラテン文字転写olígos / カタカナ読み「オリゴス」)で少ないを意味する語であることから、少糖類(しょうとうるい)と呼ぶこともある。二糖である砂糖や、麦芽糖などもオリゴ糖の仲間である。オリゴ糖の定義は世界共通ではなく、二糖類もオリゴ糖に含まれるが3個以上の単糖が結合しているものをオリゴ糖と称することが多い。オリゴ糖の上限については幅があり、10-20個以上の単糖が結合しているものは多糖と呼ばれることが多い。
 • Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek. Mají podobné vlastnosti jako monosacharidy. Z oligosacharidů jsou významné především disacharidy (složené ze dvou monosacharidových podjednotek). Jsou rozpustné ve vodě a mají většinou sladkou chuť.
 • An oligosaccharide (from the Greek oligos, a few, and sacchar, sugar) is a saccharide polymer containing a small number (typically three to nine) of simple sugars (monosaccharides). Oligosaccharides can have many functions; for example, they are commonly found on the plasma membrane of animal cells where they can play a role in cell–cell recognition.In general, they are found either O- or 'f-linked to compatible amino acid side-chains in proteins or to lipid moieties (see glycans).
 • 소당류(少糖類), 과당류(寡糖類) 또는 올리고당류(oligosaccharide)는 단당류가 2~10개 결합되어 있는 탄수화물을 의미한다. 당단백질이나 당지질의 구성성분으로서 세포내에서는 주로 생체막에 부착되어 있고, 소포체와 골지체 등의 분비형 단백질과 결합되어 있다. 일부 기능성 올리고당의 경우 소화효소에 의해 분해되지 않고 대장으로 내려가 장내 유익균의 영양원이 되어 대장 환경을 개선하는 데 도움을 준다고 알려져 있다.당은 우리 몸에서 에너지원으로 사용되지만 그 당이 연결된 당쇄는 그 외에도 생명현상을 유지하기 위해 중요한 역할을 담당하고 있다. 세포간의 정보 전달, 세포 분화, 바이러스나 세균의 감염, 암세포의 전이 등을 예로 들 수 있다. DNA의 경우 뉴클레오타이드가, 단백질의 경우 아미노산이 1차원적으로 연결된 생체고분자로서 존재하지만 당쇄의 경우 가지친 구조를 지닐 수 있기에 더욱 다양한 분자 구조를 지닐 수 있다.
 • Oligosaccharide (gr.: oligos – wenig) sind Kohlenhydrate (Zucker), die aus mehreren gleichen oder verschiedenen Monosacchariden (Einfachzuckern) aufgebaut und durch glycosidische Bindungen miteinander verbunden sind. Entsprechend der Anzahl der vorhandenen Monosaccharid-Einheiten spricht man von Di-, Tri-, Tetra-, Pentasacchariden usw., die sowohl linear (unverzweigt) als auch verzweigt sein können.
 • Oligosachariden zijn koolhydraten die zijn opgebouwd uit een klein aantal (3-9) monosacharide-eenheden.
 • Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan lainnya. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam.
 • Oligossacarídeos, ou oligossacáridos, são hidratos de carbono que resultam da ligação glicosídica de entre dois a dez monossacarídeos. Dissacarídeos: Quando, por hidrólise (hidrólise é quando um dissacarídeo reage com uma molécula de água,e faz com que os dois monossacarídeos fiquem hidratados e se separem), produzem dois monossacarídeos. Por exemplo: Sacarose + H2O → glicose + frutose Trissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem três monossacarídeos.
 • Oligosacharydy − oligomery węglowodanowe, które zawierają od 2 do 10 monomerów, którymi są cukry proste (monosacharydy), np. glukoza, fruktoza, galaktoza. Najprostszymi oligosacharydami są dwucukry, z których najbardziej znanym jest sacharoza (zwana także cukrozą). Oligosacharydy składające się z 3 monomerów (trisacharydy): rafinoza i gencjanoza. Z czterech monomerów składa się stachioza. Wiązania pomiędzy poszczególnymi monomerami oligosacharydów to zazwyczaj wiązania O-glikozydowe.
 • Олигосахариды представляют собой углеводы, состоящие от 2 до 10 моносахаридных остатков (от греч. ὀλίγος — немногий).Олигосахариды, состоящие из одинаковых моносахаридных остатков, называют гомополисахаридами, а из разных — гетерополисахаридами.Наиболее распространёнными из олигосахаридов являются дисахариды и трисахариды. По химической природе дисахариды — этоО-гликозиды (ацетали), в которых вторая молекула моносахарида выполняет роль агликона.
 • Gli oligosaccaridi (detti anche zuccheri semplici o carboidrati semplici) costituiscono una classe di composti chimici organici appartenenti alla classe più ampia dei glucidi (o zuccheri o carboidrati). La caratteristica chimica principale degli oligosaccaridi è di essere formati da poche unità ripetitive di monosaccaride. Gli oligosaccaridi possono essere infatti costituiti da un numero massimo di 20 unità ripetitive.
 • Els oligosacàrids són glúcids formats per una cadena curta de monosacàrids units per enllaços O-glicosídics, amb un nombre d'unitats monomèriques entre 2 i 10, típicament.Existeixen una gran diversidtat d'oligosacàrids, ja que pot variar el nombre, les ramificacions, el tipus de monosacàrids que formen la cadena i la forma d'enllaçar-se dels monosacàrids, formant així una cadena de polisacàrids.Aquesta gran diversitat dota als oligosacàrids de la seua propietat més important, que és la capacitat per a emmagatzemar informació, cumplint així la funció de reconeixement cel·lular.
 • Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de dos a nueve monosacáridos cíclicos, mediante enlaces de tipo glucosídicos.
rdfs:label
 • Oligosaccharide
 • Oligosaccaridi
 • Oligosaccharide
 • Oligosaccharide
 • Oligosacharide
 • Oligosacharidy
 • Oligosacharydy
 • Oligosacàrid
 • Oligosacárido
 • Oligosakarida
 • Oligossacarídeo
 • Олигосахариды
 • オリゴ糖
 • 소당류
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of