La motion de censure est un moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Elle doit être souvent présentée par une fraction précise de députés (souvent au moins un dixième) et adoptée à la majorité absolue des membres constituant la chambre (certains pays prévoient même les deux tiers des voix pour des raisons de stabilité).Dans certains pays, le système est dit de « motion de censure constructive ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La motion de censure est un moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Elle doit être souvent présentée par une fraction précise de députés (souvent au moins un dixième) et adoptée à la majorité absolue des membres constituant la chambre (certains pays prévoient même les deux tiers des voix pour des raisons de stabilité).Dans certains pays, le système est dit de « motion de censure constructive ». En clair, la motion doit prévoir le nom d'un remplaçant au Chef de gouvernement renversé. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Pologne.D'autres pays, comme le Canada prévoient le principe de la « double censure » : l'adoption d'une motion de censure entraîne la dissolution de la chambre, ce qui peut freiner les ardeurs de certains députés.Cependant, la logique veut que la censure au Gouvernement entraîne des élections anticipées, la crise entre l'exécutif et le législatif ne pouvant être tranchée que par les électeurs.
 • Вот на недоверие е парламентарна процедура, при която парламентарната опозиция поставя на гласуване предложение за отстраняване на правителството. Когато искането е от страна на самото правителство, то се нарича вот на доверие.
 • Wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu.
 • Nos países que adotam o sistema parlamentarista de governo, a moção de censura (ou moção de desconfiança) é uma proposta parlamentar apresentada pela oposição com o propósito de derrotar ou constranger o governo. A moção é aprovada ou rejeitada por meio de votação (voto de censura ou voto de desconfiança).Nos países de sistema presidencialista, o legislativo pode eventualmente aprovar moções de censura, como ocorreu com o secretário de Estado dos EUA Dean Acheson na década de 1950, mas tais decisões são apenas simbólicas.Normalmente, quando o Parlamento vota a censura, ou quando não consegue aprovar uma moção de confiança, o governo é obrigado a renunciar ou a pedir a dissolução do parlamento e a convocação de eleições gerais. Em certos países, a depender da Constituição vigente, o Chefe de Estado, a quem o governo requer a dissolução do parlamento, pode deter a prerrogativa de recusá-la, forçando o governo a renunciar.O mecanismo do voto de censura surgiu em março de 1782, no Reino Unido, após a derrota do exército britânico na Revolução Americana. O Parlamento britânico aprovou uma moção afirmando que seus integrantes não mais confiavam nos ministros. O então primeiro-ministro Lord North apresentou então seu pedido de renúncia ao Rei Jorge III.Foi através de uma moção de censura que o governo de James Callaghan no Reino Unido foi demitido, levando à eleição de Margaret Thatcher no ano seguinte, em 1980.
 • Mosi tidak percaya adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan. Pemerintah seringkali menanggapi mosi tidak percaya dengan mengusulkan mosi kepercayaan.Tradisi ini dimulai pada Maret 1782 setelah kekalahan pasukan Britania dalam Pertempuran Yorktown (1781) dalam Perang Revolusi Amerika, Parlemen Kerajaan Britania Raya memutuskan bahwa mereka "tidak lagi percaya kepada menteri saat itu". Perdana Menteri waktu itu, Lord North, menanggapinya dengan meminta Raja George III untuk menerima surat pengunduran dirinya. Hal ini meskipun tidak secara langsung menciptakan konvensi konstitusional; namun, pada awal abad ke-19, percobaan oleh Perdana Menteri untuk memerintah dalam keadaan tanpa mayoritas parlemen terbukti tidak berhasil, dan pada pertengahan abad ke-19, kemampuan mosi tidak percaya untuk memecahkan pemerintahan dibentuk di Britania Raya.Biasanya, ketika parlemen memutuskan tidak percaya, atau gagal memutuskan percaya, sebuah pemerintahan harus mengundurkan diri, atau mencari disolusi parlemen dan meminta pemilihan umum.
 • Een motie van wantrouwen jegens één of meer bestuursleden (of het gehele bestuur) is een motie die wordt ingediend om het vertrouwen in betreffende bestuursleden op te zeggen. Redenen voor dit opzeggen van vertrouwen kunnen zijn: betreffend bestuurslid wordt niet (meer) in staat geacht om kundig zijn bestuurlijke taken uit te voeren, of wordt geacht niet in het belang van het bedrijf, vereniging of land gehandeld te hebben.Het indienen van een motie toont op zich niet meer aan dan dat de indiener reden ziet een motie in te dienen. De vraag is hoeveel steun de motie krijgt. Als de motie van wantrouwen ook daadwerkelijk aangenomen wordt dan is er een ernstige situatie ontstaan. Dit wordt meestal opgevat als een aansporing aan degene wiens functioneren de motie betreft, zijn functie neer te leggen. Een formele verplichting is dit echter niet altijd.In Nederland kan de Tweede Kamer ook een motie van afkeuring aannemen. Het onderscheid tussen een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen is onduidelijk. Ook kan een orgaan een motie van treurnis aannemen.
 • La moción de censura es el procedimiento por el que la Cámara Baja de un Parlamento bicameral o un Parlamento unicameral en pleno de un país o entidad subnacional puede exigir la responsabilidad política al poder ejecutivo respectivo. Es típico y de gran importancia en los sistemas parlamentarios, en los que es el parlamento quien elige al Presidente del Gobierno o Primer Ministro, pudiendo a través de la moción de censura forzar su sustitución. Aunque no es exclusivo de los sistemas parlamentarios. Hay sistemas presidenciales como el de Honduras o Paraguay en los que el presidente es elegido directamente por el pueblo junto con uno o varios vicepresidentes suplentes que accederían al poder en caso de que el presidente dimitiera, falleciera o fuera destituido por sentencia judicial o decisión del parlamento.La moción de censura parte de la oposición, normalmente ante un episodio de crisis política que haya provocado la pérdida del respaldo parlamentario mayoritario a la acción del gobierno. Se diferencian dos tipos de moción de censura en función de si se presenta alternativa o no: Moción de censura destructiva: es aquella que busca la caída del Primer Ministro o Presidente del Gobierno, sin tratar la forma de sustituirle y cubrir el vacío de poder. En un sistema parlamentario habría que proceder después a elegir a un nuevo presidente o primer ministro. En los sistemas presidenciales suele haber una rígida linea sucesoria marcada por la constitución. Moción de censura constructiva: el grupo del Parlamento que eleva la moción de censura propone a su vez un nuevo Primer Ministro o Presidente del Gobierno, con un programa político propio. De esta forma, la elección no es solamente si se mantiene la confianza en el Primer Ministro o Presidente, sino si se le daría en cambio al que ha sido propuesto en la moción.Se diferencian dos tipos de moción de censura en función de si se convocan nuevas elecciones o no: Moción de censura rupturista: Es un tipo de moción de censura, en la que su aprobación supone el adelanto de las elecciones. Moción de censura continuista: Es un tipo de moción de censura, en la que su aprobación no supone el adelanto de las elecciones sino que continua inalterado el calendario electoral como si nada hubiera pasado.
 • Во́тум (лат. votum — желание, воля) — мнение, выраженное путём голосования. В парламентской практике ряда государств в таком порядке выражается одобрение или неодобрение деятельности правительства или министра (вотум недоверия). При получении вотума недоверия правительство или министр уходит в отставку.
 • 内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議。内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的原則である。したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をとる国においては特に重要な意味を持ち、政治制度としては、議会が不信任決議を行った場合には内閣は当然に総辞職する制度をとるか、もしくは内閣は総辞職か議会の解散かの二者択一とする制度のいずれかがとられる(日本国憲法は後者の制度をとっている)。両院制を採る国においては内閣は特に下院の信任を要するものとされ、内閣不信任決議も下院のみに与えられる権限であることが多い。内閣不信任決議が特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議であるのに対して、特定の内閣に対しその職において行政権を行使することを委任することを内容とする決議として内閣信任決議がある。内閣信任決議も現在の内閣を信任すべきか否かを問題とする点で内閣不信任決議と共通し、内閣不信任決議案が可決された場合と内閣信任決議案が否決された場合は、いずれも現在の内閣が議会からの信任を得ていないという点で共通する(日本国憲法でも内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決について、いずれの場合にも「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」として同様の効果を定めている)。このようなことから便宜上、内閣信任決議についてもこの項目で扱う。
 • A modern parlamentáris demokráciák működése a hatalommegosztás elvén alapul. A hatalommegosztás elve elsősorban nem az államhatalmi ágak merev elválasztását jelenti, hanem az alkotmányos szervek működésének, a hatalomgyakorlásnak kölcsönös ellenőrzését, kiegyensúlyozását. A végrehajtó hatalommal szemben gyakorolt parlamenti ellenőrzés eszköze az interpelláció, a kérdés, a politikai vitanap vagy az azonnal kérdések és válaszok órája, továbbá a kormányzattal szembeni bizalom megrendülése esetén alkalmazott bizalmi szavazás és a bizalmatlansági indítvány. A bizalmatlansági indítvány – az általában a kormány által saját maga ellen kezdeményezett bizalmi szavazással szemben – alapvetően a parlamenti ellenzék fegyvere. Általában a parlamenti képviselők egy meghatározott aránynál nem kisebb létszámú csoportja nyújtja be, az indítványról tartott sikeres szavazás nyomán a parlamenti többség megvonja a bizalmat a kormánytól, amelynek megbízatása így megszűnik.Amennyiben az indítvány csak a kormányzattal szembeni bizalmatlanság kinyilvánítására irányul, de nem nevez meg új kormányfőjelöltet, egyszerű (vagy destruktív) bizalmatlansági indítványról beszélünk. A bizalmatlansági indítványnak ez az egyszerű formája létezett a Weimari köztársaságban, ahol a kancellár mellett a miniszterekkel szemben is be lehetett nyújtani, az utód megnevezése nélkül. A kormány tagjainak könnyű leváltása, a kancellárok sűrű cseréje azonban instabillá tette a Weimari Köztársaság politikai rendszerét, annál is inkább, mert az utódok megválasztására már sok esetben képtelennek bizonyult a sok párt képviselőiből álló törvényhozó szerv.Okulva a Weimari Köztársaság negatív tapasztalataiból, a második világháborút követően, 1949-ben megalakult Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának (bonni alkotmány, Grundgesetz) megfogalmazói szigorítottak az előírásokon. Az új, garanciához kötött szabályozás, az ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány értelmében a kormányfővel (Németországban a kancellárral) szembeni bizalmatlansági indítvány csak az új kormányfőjelölt megnevezésével együtt nyújtható be, és az indítvány megszavazásával egyúttal az utódot is megválasztja a törvényhozás. (A Grundgesetz miniszterekkel szemben már nem teszi lehetővé a bizalmatlansági indítvány benyújtását.)A konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét 1990-ben a magyar alkotmányos rendszer is átvette, de hasonló megoldást követ többek között Lengyelország, valamint Spanyolország is. A bizalmatlansági indítvány különböző formákban számos más ország jogrendjében is feltűnik, így ismert pl. Ausztriában (destruktív, nemcsak a kormánnyal, hanem a miniszterekkel szemben is benyújtható), Csehországban (destruktív), Görögországban (a kormány mellett a miniszterekkel szemben is benyújtható), Izlandon (csak a miniszterekkel szemben). A destruktív forma létezett a negyedik francia köztársaságban is, amely ezért hasonló betegségtől szenvedett, mint a Weimari Köztársaság. Ennek köszönhetően az ötödik francia köztársaságban az egyébként is erős jogkörökkel bíró, a végrehajtó hatalom csúcsán elhelyezkedő államelnök már immunitást élvez a bizalmatlansági indítvánnyal szemben, az csak a kormányfővel szemben nyújtható be.
 • La mozione di sfiducia (detta, in alcuni ordinamenti, mozione di censura) è un istituto tipico della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; si tratta di un atto attraverso il quale il parlamento (o l'organo corrispondente di un ente territoriale) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il governo (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale).La mozione di sfiducia è proposta dai membri del parlamento; in genere le costituzioni prevedono che sia sottoscritta da un certo numero di proponenti. Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità del governo.La mozione di sfiducia può essere proposta contro il governo (o il primo ministro, se il rapporto fiduciario intercorre solo con questo) oppure, in alcuni ordinamenti, contro un singolo ministro; se la mozione viene approvata, il governo oppure il ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere. Negli ordinamenti in cui, secondo la forma di governo da taluni definita neoparlamentare, il primo ministro è eletto direttamente dal corpo elettorale, l'approvazione della mozione di sfiducia comporta, oltre alle dimissioni del governo, lo scioglimento del parlamento e l'indizione di nuove elezioni.La prima mozione di sfiducia fu votata nel marzo 1782 quando, a seguito della sconfitta nella Battaglia di Yorktown durante la Guerra d'indipendenza americana, il parlamento britannico deliberò che "can no longer repose confidence in the present ministers" ("non possiamo più riporre fiducia negli attuali ministri"); a seguito di questo voto il primo ministro Frederick North chiese al re Giorgio III di accettare le sue dimissioni.
 • A motion of no confidence (alternatively vote of no confidence, censure motion, no-confidence motion, or (unsuccessful) confidence motion) is a statement or vote which states that a person in a superior position - be it government, managerial, etc. - is no longer deemed fit to hold that position. This may be based on said person falling short in some respect, failing to carry out obligations, or making choices that other members feel are detrimental. As a parliamentary motion, it demonstrates to the head of state that the elected parliament no longer has confidence in (one or more members of) the appointed government.A censure motion is different from a no-confidence motion. "No Confidence" leads to compulsory resignation of the council of ministers whereas "Censure" is meant to show disapproval and does not result in the resignation of ministers. The censure motion can be against an individual minister or a group of ministers, but the no-confidence motion is directed against the entire council of ministers. Censure motions need to state the reasons for the motion while no-confidence motions do not require reasons to be specified.
 • 불신임 결의는 의원내각제나 내각책임제를 정치형태로 채택하고 있는 나라에서, 의회가 내부투표로 내각을 신임하지 않는다는 것을 표시하는 제도로 불신임 결의가 통과되면, 내각은 자진 해산하거나 스스로 총 사직해야 한다.
 • Als Misstrauensvotum wird in einem parlamentarischen Regierungssystem ein mehrheitlicher Parlamentsbeschluss bezeichnet, der die Regierung, den Regierungschef oder einen bestimmten Minister absetzt, wenn die Verfassung diese Möglichkeit vorsieht. Ein Misstrauensvotum enthebt denjenigen, gegen den es gerichtet ist, seines Amtes.Wenn es nicht mit der gleichzeitigen Benennung eines Nachfolgers verbunden ist, wird es als destruktives Misstrauensvotum bezeichnet. Bei einem konstruktiven Misstrauensvotum wird hingegen gleichzeitig ein neuer Kandidat gewählt. Dadurch übernimmt das Parlament die Verantwortung, eine Regierungskrise aktiv zu entschärfen, indem es im Moment des Vertrauensentzuges auch neues Vertrauen ausspricht, also die exekutive Macht gleichzeitig neu ausrichtet und gestaltet, statt lediglich zu demonstrieren, dass es mit dem bisherigen Kurs der Regierung nicht einverstanden ist. Ist ein konstruktives Misstrauensvotum rechtlich festgelegt, schließt dies typischerweise die Möglichkeit eines destruktiven Misstrauensvotums aus.Dem Votum geht der Misstrauensantrag voraus. In den Verfassungen der meisten Staaten muss er von einer Mindestanzahl von Abgeordneten unterstützt werden (z. B. einem Viertel) und die Abstimmung nach einer bestimmten Frist stattfinden.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1435878 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5792 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107396214 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La motion de censure est un moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Elle doit être souvent présentée par une fraction précise de députés (souvent au moins un dixième) et adoptée à la majorité absolue des membres constituant la chambre (certains pays prévoient même les deux tiers des voix pour des raisons de stabilité).Dans certains pays, le système est dit de « motion de censure constructive ».
 • Вот на недоверие е парламентарна процедура, при която парламентарната опозиция поставя на гласуване предложение за отстраняване на правителството. Когато искането е от страна на самото правителство, то се нарича вот на доверие.
 • Wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu.
 • Во́тум (лат. votum — желание, воля) — мнение, выраженное путём голосования. В парламентской практике ряда государств в таком порядке выражается одобрение или неодобрение деятельности правительства или министра (вотум недоверия). При получении вотума недоверия правительство или министр уходит в отставку.
 • 内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議。内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的原則である。したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をとる国においては特に重要な意味を持ち、政治制度としては、議会が不信任決議を行った場合には内閣は当然に総辞職する制度をとるか、もしくは内閣は総辞職か議会の解散かの二者択一とする制度のいずれかがとられる(日本国憲法は後者の制度をとっている)。両院制を採る国においては内閣は特に下院の信任を要するものとされ、内閣不信任決議も下院のみに与えられる権限であることが多い。内閣不信任決議が特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議であるのに対して、特定の内閣に対しその職において行政権を行使することを委任することを内容とする決議として内閣信任決議がある。内閣信任決議も現在の内閣を信任すべきか否かを問題とする点で内閣不信任決議と共通し、内閣不信任決議案が可決された場合と内閣信任決議案が否決された場合は、いずれも現在の内閣が議会からの信任を得ていないという点で共通する(日本国憲法でも内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決について、いずれの場合にも「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」として同様の効果を定めている)。このようなことから便宜上、内閣信任決議についてもこの項目で扱う。
 • 불신임 결의는 의원내각제나 내각책임제를 정치형태로 채택하고 있는 나라에서, 의회가 내부투표로 내각을 신임하지 않는다는 것을 표시하는 제도로 불신임 결의가 통과되면, 내각은 자진 해산하거나 스스로 총 사직해야 한다.
 • Mosi tidak percaya adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan. Pemerintah seringkali menanggapi mosi tidak percaya dengan mengusulkan mosi kepercayaan.Tradisi ini dimulai pada Maret 1782 setelah kekalahan pasukan Britania dalam Pertempuran Yorktown (1781) dalam Perang Revolusi Amerika, Parlemen Kerajaan Britania Raya memutuskan bahwa mereka "tidak lagi percaya kepada menteri saat itu".
 • A motion of no confidence (alternatively vote of no confidence, censure motion, no-confidence motion, or (unsuccessful) confidence motion) is a statement or vote which states that a person in a superior position - be it government, managerial, etc. - is no longer deemed fit to hold that position. This may be based on said person falling short in some respect, failing to carry out obligations, or making choices that other members feel are detrimental.
 • A modern parlamentáris demokráciák működése a hatalommegosztás elvén alapul. A hatalommegosztás elve elsősorban nem az államhatalmi ágak merev elválasztását jelenti, hanem az alkotmányos szervek működésének, a hatalomgyakorlásnak kölcsönös ellenőrzését, kiegyensúlyozását.
 • Als Misstrauensvotum wird in einem parlamentarischen Regierungssystem ein mehrheitlicher Parlamentsbeschluss bezeichnet, der die Regierung, den Regierungschef oder einen bestimmten Minister absetzt, wenn die Verfassung diese Möglichkeit vorsieht. Ein Misstrauensvotum enthebt denjenigen, gegen den es gerichtet ist, seines Amtes.Wenn es nicht mit der gleichzeitigen Benennung eines Nachfolgers verbunden ist, wird es als destruktives Misstrauensvotum bezeichnet.
 • La mozione di sfiducia (detta, in alcuni ordinamenti, mozione di censura) è un istituto tipico della forma di governo parlamentare e semipresidenziale; si tratta di un atto attraverso il quale il parlamento (o l'organo corrispondente di un ente territoriale) manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il governo (o l'organo corrispondente dell'ente territoriale).La mozione di sfiducia è proposta dai membri del parlamento; in genere le costituzioni prevedono che sia sottoscritta da un certo numero di proponenti.
 • La moción de censura es el procedimiento por el que la Cámara Baja de un Parlamento bicameral o un Parlamento unicameral en pleno de un país o entidad subnacional puede exigir la responsabilidad política al poder ejecutivo respectivo. Es típico y de gran importancia en los sistemas parlamentarios, en los que es el parlamento quien elige al Presidente del Gobierno o Primer Ministro, pudiendo a través de la moción de censura forzar su sustitución.
 • Nos países que adotam o sistema parlamentarista de governo, a moção de censura (ou moção de desconfiança) é uma proposta parlamentar apresentada pela oposição com o propósito de derrotar ou constranger o governo.
 • Een motie van wantrouwen jegens één of meer bestuursleden (of het gehele bestuur) is een motie die wordt ingediend om het vertrouwen in betreffende bestuursleden op te zeggen.
rdfs:label
 • Motion de censure
 • Bizalmatlansági indítvány
 • Misstrauensvotum
 • Moción de censura
 • Mosi tidak percaya
 • Motie van wantrouwen
 • Motion of no confidence
 • Mozione di sfiducia
 • Moção de censura
 • Wotum nieufności
 • Вот на недоверие
 • Вотум
 • 内閣不信任決議
 • 불신임 결의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of