Les esséniens (du grec : εσσήνοι, « essēnoi » ; εσσαίοι, « essaioi » ; ou οσσαίοι, « ossaioi ») sont un mouvement du judaïsme de la période du Second Temple qui a prospéré à partir du IIe siècle av. J.-C.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les esséniens (du grec : εσσήνοι, « essēnoi » ; εσσαίοι, « essaioi » ; ou οσσαίοι, « ossaioi ») sont un mouvement du judaïsme de la période du Second Temple qui a prospéré à partir du IIe siècle av. J.-C. et dont l'existence est attestée au Ier siècle en Palestine et dans la province romaine de Syrie.Au Ier siècle, les esséniens sont mentionnés dans Apologia pro Judæis (« Apologie en faveur des Juifs ») et Quod omnis probus liber sit (« Tout homme vertueux est libre ») de Philon d’Alexandrie (v.12 av. J.-C.-v.54), dans la Guerre des Juifs et les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe (v.37-v.100), ainsi que dans une courte notice figurant dans l'Histoire naturelle de Pline l’Ancien (23-79).Le philosophe et chroniqueur judéo-alexandrin Philon et l'historien judéo-romain Josèphe rapportent qu'il existait des esséniens en grand nombre, et que plusieurs milliers vivaient dans la Judée romaine. Pour Flavius Josèphe, les esséniens sont la « troisième secte » de la société juive de Palestine, avec les pharisiens et les sadducéens. Il décrit les esséniens comme des communautés d'ascètes, volontairement pauvres, pratiquant l'immersion quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde.Les esséniens ont acquis une renommée dans les temps modernes à la suite de la découverte, à partir de 1947, d'un vaste groupe de documents religieux connus sous le nom de « manuscrits de la mer Morte », dont une centaine – « sur 870 » – pourraient être esséniens, ou d'un mouvement proche se donnant, dans une trentaine de manuscrits, le nom de « Yahad » (« Unité », « Alliance ») . Toutefois, cette identification ne fait pas consensus.
 • 에세네파는 쿰란공동체라고 불리는 공동체생활을 하던 유대교의 한 조류이다. 에세네파가 쿰란공동체라고 불리는 이유는 이들이 금욕생활을 하던 정착지가 쿰란(Qumran)동굴이었기 때문이다. 이들은 앞으로 도래할 종말에 대한 기대와 신앙을 갖고 있었기 때문에, 사회와 격리되려는 경향이 강하였다. 유대독립전쟁의 와중에 로마 군에 의해서 궤멸된 것으로 보이며, 이들 공동체의 유적에서 현존하는 구약성서 사본들중 가장 오래된 사해사본이 1947년 베드윈청소년에 의해 발견되기도 했다.
 • エッセネ派(ヘブライ語: האיסיים‎)は、紀元前2世紀から紀元1世紀にかけて存在したユダヤ教の一グループの呼称。現代では複数の関連のある集団がまとめてエッセネ派という名で言及されていたと考えられている。呼称の語源は不詳。ファリサイ派から発生したと考えられるが、俗世間から離れて自分たちだけの集団を作ることにより自らの宗教的清浄さを徹底しようとした点で、民衆の中で活動したファリサイ派とも一線を画している。
 • Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu. O hnutí se zmiňují již starověcí autoři, v současné době byl zájem o ně probuzen nálezem svitků od Mrtvého moře a archeologickým průzkumem Kumránu.Název „esejci“ (řec. essaioi) zřejmě nepochází od esejců samotných, ale byli tak pojmenováni jinými. Výraz je odvozen zřejmě od aramejského chasajja – „zbožní“. Jelikož počáteční ch bylo vyslovováno hluboko v krku a řečtina pro ně neměla ekvivalent, bylo vynecháno. Esejci samotní se zřejmě označovali jako Jachad, což znamená „spolek“, „unie“, „společenství“.
 • Esseniler, MÖ 500 yıllarından itibaren Filistin'le Mısır arasındaki Yehuda Krallığı bölgesinde yaşadıkları söylenen Yahudi mezhebi. Esseniler farklı düşündükleri kuralcı Farisilerle sürekli mücadele içinde olmuşlardır. Farisiler, Yahudi halkına tanrı ve öğretileri konusunda gizli ve özel bilgileri olduğunu, Tevrat’ın yorumunu ancak kendilerinin yapabileceğini söylediler. Kötüyle iyinin sürekli mücadele halinde olduğunu, bu mücadeleden nasıl galip çıkılacağını da Tevrat'ı yorumlayarak anladıklarını iddia ettiler. Musa’nın Sina dağında Allah tarafından kendisine verilen bilgilerin yalnızca Esseniler yani kendileri tarafından doğru şekilde yorumlanabileceğini söylediler. Bu düşünceye karşı çıkan diğer Yahudi tarikatleri vardı: Gruplar arasında Saddukiler ve Esenniler vardı. O yıllarda Yahudi dininde yaşanan bu çelişkiler diğer dinlere de yansımıştır. Bu tarikatlerin düşünceleri dünya dinlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.”İsrail Krallığı yıkıldıktan sonra 12 kabile dağılmıştır. Kabilenin bir bölümü Pers tarafında bir bölümü de Mısır tarafında kalmıştır. Sürgün yıllarında Musevi dini Kuzeyde Zerdüşt ve Sümer, Güneyde ise Mısır ve Helen etkisiyle değişikliğe uğramıştır. Mısır Yahudileri İskenderiye okulunu kurmuşlardır. Düşünceleri Helen ve Mısır doktrinleriyle bir senteze gitmiştir. Aynı dönemde Oziris rahipleri de İskenderiye Okulunda yahudilerle birlikte çalışmışlardır. Böylelikle Musevilikte iki ana eksen ortaya çıkmıştır: Filistin Okulu ve İskenderiye Okulu. Zaman içinde giderek Esenilerin oluşturduğu İskenderiye okulundan bir grup ayrılarak John ve İsa‘nın başı çektiği Hıristiyanlığa dönüştüğü söylenmektedir.Yine bazı din tarihçilerine göre, Helen etkisi ve İskenderiye ve Filistin ekolleri John ve İsa her ikisi de fakir Eseni topluluğunun üyeleri olup, Musevi dinine mensuplardı. John, yani John the Babtist, Vaftizci Yahya, Kudüs Tapınağı rahibinin oğluydu. İsa da ona vaazlerinde yardım eden öğrencisiydi. John daha sonra gelip İskenderiye'ye yerleşti. Orada vaazlarına devam etti. Platon'dan çok etkilendiği bilinmektedir. 12 Havariler'den olan Paul, burada yetişen rahiplerden biridir. Paul'ün sonradan Anadolu'ya kaçtığı ve burada Efes'de bir kilise kurduğu söylenmektedir. Mısır Yahudileri yani Eseneler İskenderiye'de bir akademi kurmuşlardır. Burada Helen ve Yahudi kültürü zaman içinde bir senteze gitmiştir. Kutsal Ruh kuramı burada ortaya çıkmıştır. Daha sonra da yeniden diriliş öğesi işlenmiştir.Esenelerde inisiasyona dayalı dört derece vardı: Practici (Tüccar) Therapeutici (Bilim) Buradan anlaşıldığına göre Filistinde yaşayan halklar arasında ,Musevi , Yahudi dinine bağlı olanlar üç guba ayrılmışlardı. Rahipler - Farisiler Zenginler - Saddukiler Halk - Eseniler Bu dönem boyunca bu denklem değişmeyecektir.Önceleri ezilenler arasından çıkan Musa kendi dinini kurduktan sonra, yeniden bir yapılanma oluşmuştur. Halk kesiminden çıkan İsa hıristiyanlığı yaymış, daha sonra bu din içinde yeniden oluşumlar gerçekleşmiştir. Müslümanlığın ortaya çıkışı da böyle olmuştur. Müslümanlık dini de Yahıdilikten çok etkilenmiştir. Bu dönemdeki düşünürler, Therapeuts, Pythagoras ve Orpic adlı düşünürlerdir.Pitagoras'ın sembolü, Konfiçiyus ve Zerdüşt sembolleriyle de çok benzeşmektedir. Öte yandan Filistinde Helen etkisi bertaraf edilmiştir. Özellikle Farisler, Tevrat'ın kurallarına sıkı sıkı bağlı kalmayı tercih etmişler ve bunu da katı prensilerle sağlamaya çalışmışlardır. Bu tavır aslında Yahudi kültürünün yani Dininin baskın askeri güç olan Helen etkisinde kalmasına karşı çıkmadır. Helen kıralları bu dönemde zorla Helen dinini yaymaya çalışmışlar, özellikle Fenikeliler üzerinde başarılı olmuşlardır. Farisiler daha çok Pers etkisinde kalmışlardır. Farislerin gündoğumu ayinleri dikkat çekici olarak anlatılmaktadır. MÖ 323 yılında Büyük İskender ölünce, Suriye ve Mısır da iki kralın etkisi arttı. Suriye Kralı : Seleucus Mısır Kralı ; Ptolomy Bu kralların izlediği din baskıcı politika Makabeler isyanının çıkmasına neden olmuştur.Bu savaşlar ve göçler arasında yüzyıllar geçmiş, Filistin ekolü ise Farisiler ve Saddukiler adlı mezheplerin kuralcı tutumu altında günümüz Musevi dininin temellerini oluşturmuşlardır. Zaman içinde yahudi Tasavvufu Kabala öğretisi de Filistin okulu rabilerinin Avrupa, özellikle İspanya'ya göç etmesiyle oluşan bir ekol olmuştur.
 • The Essenes (in Modern but not in Ancient Hebrew: אִסִּיִים, Isiyim; Greek: Εσσήνοι, Εσσαίοι, or Οσσαίοι, Essḗnoi, Essaíoi, Ossaíoi) were a sect of Second Temple Judaism that flourished from the 2nd century BCE to the 1st century CE which some scholars claim seceded from the Zadokite priests. Being much fewer in number than the Pharisees and the Sadducees (the other two major sects at the time), the Essenes lived in various cities but congregated in communal life dedicated to asceticism (some groups practiced celibacy), voluntary poverty, and daily immersion. Many separate but related religious groups of that era shared similar mystic, eschatological, messianic, and ascetic beliefs. These groups are collectively referred to by various scholars as the "Essenes." Josephus records that Essenes existed in large numbers, and thousands lived throughout Roman Judæa.The Essenes have gained fame in modern times as a result of the discovery of an extensive group of religious documents known as the Dead Sea Scrolls, which are commonly believed to be Essenes' library—although there is no proof that the Essenes wrote them. These documents include preserved multiple copies of parts of the Hebrew Bible untouched from possibly as early as 300 BCE until their discovery in 1946. Some scholars, however, dispute the notion that the Essenes wrote the Dead Sea Scrolls. Rachel Elior questions even the existence of the Essenes.The first reference is by the Roman writer Pliny the Elder (died c. 79 CE) in his Natural History. Pliny relates in a few lines that the Essenes do not marry, possess no money, and had existed for thousands of generations. Unlike Philo, who did not mention any particular geographical location of the Essenes other than the whole land of Israel, Pliny places them in Ein Gedi, next to the Dead Sea.A little later Josephus gave a detailed account of the Essenes in The Jewish War (c. 75 CE), with a shorter description in Antiquities of the Jews (c. 94 CE) and The Life of Flavius Josephus (c. 97 CE). Claiming first hand knowledge, he lists the Essenoi as one of the three sects of Jewish philosophy alongside the Pharisees and the Sadducees. He relates the same information concerning piety, celibacy, the absence of personal property and of money, the belief in communality and commitment to a strict observance of Sabbath. He further adds that the Essenes ritually immersed in water every morning, ate together after prayer, devoted themselves to charity and benevolence, forbade the expression of anger, studied the books of the elders, preserved secrets, and were very mindful of the names of the angels kept in their sacred writings.Pliny, also a geographer, located them in the desert near the northwestern shore of the Dead Sea, where the Dead Sea Scrolls were discovered in the year 1947 by Muhammed edh-Dhib and Ahmed Mohammed, two Bedouin shepherds of the Ta'amireh tribe.
 • Els essenis eren els membres d'una comunitat jueva fundada cap al segle II aC. Les principals comunitats es van establir sobre les riberes del mar Mort. Els essenis són descrits per Flavi Josep, Filó d'Alexandria i Plini el Vell. Els arqueòlegs pensen que l'indret de Qumran era un establiment esseni i que aquests serien els autors dels Manuscrits de la mar Morta. El moviment sembla desaparèixer cap a 70 dCAquesta comunitat jueva era coneguda segurament per Jesús. Aquesta gent vivia al desert, predicaven la fraternitat i el despreniment de les riqueses, i celebraven ritus de purificació a base d'aigua (esseni significa, probablement, pur). Hi ha estudiosos que opinen que el baptisme cristià deriva d'aquests ritus purificadors practicats pels essenis. De fet, Jesús mateix fou batejat per Joan Baptista en aigües del Jordà. Els essenis també creien que els patiments del poble d'Israel eren deguts a la manca de fe, debilitada pel paganisme grec i romà.
 • Eseniar (hebreeraz: אִסִּיִים, Isiyim; antzinako grezieraz: Εσσήνοι, Εσσαίοι edo Οσσαίοι, Essēnoi, Essaioi, Ossaioi) sekta judu bateko kidea izan zen (K. a. II. mendea - K.o. I. mendea). Aszetismoa, garbitasuna, zelibatoa, ondasunen jabego komuna eta jantzi zuria ziren eseniarren ezaugarriak. Qumrâmgo elkarteak Justizia maisu bat zuen, mesias bat iragartzen zuena. Kristautasunaren sorrerarekin lotu izan da, baina ez dago hori ziurtatzerik.
 • Als Essener (zweite Silbe lang: ē) oder Essäer wird eine vermutete religiöse Gruppe im antiken Judentum vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels (70 n. Chr.) bezeichnet.Nach verschiedenen Angaben zeitgenössischer Autoren befolgten sie strenge, zum Teil asketische Lebensregeln. Außer diesen literarischen Zeugnissen gibt es keine Beweise ihrer Existenz. Die seit 1952 einflussreiche These, sie seien identisch oder verwandt mit den Bewohnern von Qumran („Qumran-Essener“) und den Herstellern und Autoren einiger oder aller Schriftrollen vom Toten Meer, wird heute aufgrund der Befunde relativiert oder bestritten.
 • Есеите, наричани още и кумрани, са една от многото юдейски религиозни групи, за която се предполага че възниква през 2 пр. Хр. и просъществува до превземането на Ерусалим от Тит през 70 г. от 1 век. Много по-малко на брой в сравнение с фарисеите и садукеите (другите две големи секти по това време), есеите живеели в различни градове, но изолирано в комуни, били посветени на аскетизъм и доброволна бедност, всекидневни молитви, и въздържание от светски удоволствия, включително и брак. Много отделни, но свързани религиозни групи от тази епоха споделят подобни мистични, есхатологични, и аскетични вярвания и учения, споделят също и очакването на Месията.
 • Ессеи (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Οσσαιοι или кумраниты) — одна из иудейских сект, получившая начало в первой четверти II в. до н. э.Первоначальные сведения о них находятся у Филона Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния Старшего. Во времена первых двух названных историков ессеев было около 4000. Рассеянные в Иудее, они жили сначала в городах и деревнях, под именем ассидеев, и, как думают новейшие учёные, составляли ту национальную партию в еврействе, которая боролась с другой, более могущественной партией — эллинистов. Затем, по Филону, почувствовав отвращение к испорченным нравам городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв надежду на успех в борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи удалились на северо-запад от Мёртвого моря и, составив там обособленные колонии, избегали встречи с остальными соплеменниками даже в Иерусалимском храме, образовали из себя строго замкнутый орден, жили безбрачно, но принимали и воспитывали в своих понятиях чужих детей; принимали в своё сообщество и других — после трёхлетнего испытания.
 • Los esenios (del griego «Εσσηνοι», «Εσσαιοι» o «Οσσαιοι»; Essinoi, Esenios, Ossa) eran un movimiento judío, establecido probablemente desde mediados del siglo II a.C., tras la revuelta macabea y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo, de la época de la dominación Seléucida (197 a 142 a. C.)Sobre el origen de la palabra esenios se han tejido varias hipótesis: puede provenir de la palabra "santos" en griego «ὅσιος» ossa, o ser una referencia a "los piadosos" hasidei, en arameo hesé. Escritos árabes se refieren a ellos como magaritas, "de las cuevas".
 • Az esszénusok egy ókori zsidó vallási közösség, amely tagjaitól szigorú aszkézist kívánt. Maga a szó valószínűleg az arám hasen, ill. hasajija, 'jámborok, szentek' v. 'hallgatagok' szóból ered. Az esszénusok betartották a mózesi törvényeket, saját elkülönült településeiken, szerény körülmények között éltek. Nem kereskedtek és nem katonáskodtak, saját választott előljáróiknak engedelmeskedtek. Kétkezi munkából, főleg földművelésből éltek. Vallási gyakorlataikhoz hozzátartozott a rituális tisztálkodás, Mózesnek és az angyaloknak a tisztelete, a reggeli ima a Nap köszöntésére és a szombat szigorú megtartása. Annak, aki csatlakozni akart, esküt kellett tennie, hogy hűséges lesz a közösséghez és annak tanaihoz. Az eskü megszegése kiközösítést és büntetést vont maga után. A Jeruzsálemi templom kultuszától és az állatáldozatoktól tartózkodtak, épp ezért a korabeli zsidó papság álláspontja elutasító volt velük szemben. Egyes vélemények szerint az esszénusok mozgalma egyfajta tiltakozás volt az elvilágiasodott jeruzsálemi papsággal szemben.A közösség Jonatán Makkabeus idején (Kr. e. 160-142) már aktív volt, eltűnésük pedig nagyjából egybeesik Jeruzsálem pusztulásával (Kr. u. 70). Három ókori szerző ír róluk: Josephus Flavius, idősebb Plinius és Alexandriai Philón.Josephus Flavius részletesen beszámol a „rendkívül különös és semmihez sem hasonlítható” közösségről, életmódjukról, szokásaikról, szabályaikról. Szokásaik tekintetében feltűnő az azonosság Jézus tanaival. Josephus Flavius így ír róluk: „…minden városban vannak házaik, szerte Palesztinában… e házakban szállnak meg és kapnak ellátást, amikor úton vannak”. Plinius említi az egyik esszénus közösséget, akik a Holt-tenger mentén élnek.Josephus szerint úgy gondolták, hogy a túlzások és a mértéktelenség, a testnek és léleknek egyaránt kárára van.Az esszénus tanoknak ma is léteznek követői.
 • De Essenen is de naam van een joodse religieuze partij tussen het midden van de 2e eeuw v.Chr. en het neerslaan van de Joodse Opstand door de Romeinen in 70. Hoewel de Essenen regelmatig worden gelijkgesteld met de sekte in Qumran, vlak bij de Dode Zee (zie verderop), is die opvatting onjuist. De gelijkschakeling komt doordat Plinius de Oudere schreef dat de Essenen bij de Dode Zee woonden. Maar zowel Philo als Flavius Josephus vermeldden dat er ongeveer 4000 Essenen waren, terwijl de nederzetting in Qumran plaats bood aan ten hoogste 400 personen. Josephus schreef ook dat de Essenen in diverse steden woonden.BelangEr is relatief veel bekend over de Essenen en de Qumran-sekte, vooral door de ontdekking van de Dode Zee-rollen bij Qumran, met daarin bijbelcommentaren en documenten als het Verbond van Damascus (waarvan in 1897 al middeleeuwse afschriften waren gevonden in Egypte), archeologische opgravingen, Josephus, Plinius de Oudere en Philo. De Essenen worden in het Nieuwe Testament niet genoemd.Het gegeven dat er zo veel bronnen zijn over de Essenen, inclusief zeer beroemde primaire bronnen (de Dode Zee-rollen), maakt dat het belang van de Essenen regelmatig wordt overschat of dat hun opvattingen bijvoorbeeld worden gezien als kenmerkend voor het Judaïsme in de tijd van Jezus. Van de sadduceeën, een partij in dezelfde periode, is geen enkele primaire bron bewaard gebleven en de opvattingen van de farizeeën moeten met veel moeite worden "gereconstrueerd" aan de hand van latere rabbijnse literatuur. Terwijl deze laatste partijen veel belangrijker waren in die periode, krijgen ze door het ontbreken van primaire bronnen vaak onvoldoende aandacht in vergelijking met de Essenen. Vervolgens moet in gedachten worden gehouden dat alle partijen en sektes slechts een minderheid waren en een afwijking van het "gewone" Judaïsme.
 • Esseńczycy (essenizm) – jedno z żydowskich stronnictw religijnych (obok faryzeuszy i saduceuszy i ewentualnie jeszcze zelotów), a w szerszym rozumieniu ruch religijno-społeczny, działający w drugiej połowie tzw. okresu Drugiej Świątyni (ok. 515 r. p.n.e. – 70 r. n.e.), czyli w latach ok. 152 p.n.e. – 70 n.e. Nie jest do końca wyjaśniona kwestia etymologii nazwy 'esseńczycy'. Bezpośrednio określenie to pochodzi z języka greckiego: essenoi (albo essaioi), co jest najprawdopodobniej odpowiednikiem aramejskich rzeczowników: hasen i hasayya, które odpowiednio oznaczają „milczący” i „pobożni”, albo według innych badaczy: aseya (lub asayya – hassaya) – „uzdrowiciele”.
 • Eseni (bahasa Inggris: Essenes) adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65-an SM hingga 70-an M.Informasi tentang kelompok ini terdapat di dalam naskah-naskah Laut Mati, meskipun di dalam naskah-naskah tersebut tidak pernah disebut mengenai nama Eseni. Nama Eseni digunakan oleh Filo, Yosefus, dan Plinius (sejarawan-sejarawan Yahudi dan Romawi) untuk menyebut kelompok yang memiliki banyak persamaan dengan kelompok yang disebut di dalam naskah-naskah Laut Mati. Kaum Eseni disebut juga komunitas Qumran sebab Qumran adalah nama tempat yang menjadi pusat kelompok Yahudi tersebut, sebagaimana dikisahkan oleh naskah-naskah Laut Mati. Para ahli Perjanjian Baru cenderung menyamakan komunitas Qumran dengan kaum Eseni, atau menganggap Qumran sebagai pusat dari kelompok-kelompok Eseni lainnya yang terpencar-pencar di Palestina atau di luarnya.Kaum Eseni menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindungi dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Karena itulah, mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran dan mempraktikkan hidup yang terpisah dari dunia luar.
 • Gli Esseni furono un gruppo ebraico di incerta origine, nato forse attorno alla metà del II secolo a.C. e organizzato in comunità isolate di tipo monastico e cenobitico.
 • Os Essênios (português brasileiro) ou Essénios (português europeu) (Issi'im) constituíam um grupo que teve existência desde mais ou menos o ano 150 a.C. até o ano 70 d.C. Estavam relacionados com outros grupos religioso-políticos, como os saduceus.O nome essênio provém do termo sírio asaya, e do aramaico essaya ou essenoí, todos com o significado de médico, passa por orum do grego (grego therapeutés), e, finalmente, por esseni do latim.Também se aceita a forma esseniano.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1042772 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 45071 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 269 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108342203 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1959 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Points
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:fr
 • apocalyptiques
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:id
 • BNF2010
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 286839938 (xsd:integer)
 • 9782259183888 (xsd:double)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • André Paul
 • André Dupont-Sommer
 • Ernest-Marie Laperrousaz
 • Hershel Shanks
 • Norman Golb
prop-fr:lienÉditeur
 • Plon
 • Éditions François-Xavier de Guibert
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Paul
 • Cook
 • Bioul
 • Shanks
 • Abegg
 • Del Medico
 • Dupont-Sommer
 • Eisenman
 • Golb
 • Laperrousaz
 • Wise
prop-fr:prénom
 • Martin
 • André
 • Bruno
 • Edward
 • Michael
 • Norman
 • Robert
 • Hershel
 • Ernest-Marie
 • H.E.
prop-fr:sousTitre
 • L'éclatement d'un dogme
 • Enquête sur les rouleaux du désert de Juda et sur leur interprétation contemporaine
 • La grande révélation des manuscrits de la mer Morte
prop-fr:titre
 • L'aventure des manuscrits de la mer Morte
 • La Bible avant la Bible
 • Le Mythe des Esséniens
 • Les Esséniens selon leur témoignage direct
 • Les Manuscrits de la mer Morte
 • Qui a écrit les manuscrits de la Mer morte ?
 • Qumrân et les esséniens
 • Qumrân et les manuscrits de la mer Morte
 • Qumrân le secret des manuscrits de la mer Morte
 • The Dead Sea Scrolls and the First Christians
 • Les Écrits esséniens découverts près de la mer Morte
prop-fr:titreOriginal
 • Understanding the Dead Sea Scrolls
prop-fr:trad
 • Apocalypse
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Payot
 • Perrin
 • Plon
 • Seuil
 • Bibliothèque Nationale de France
 • Desclée
 • Francois-Xavier de Guibert
prop-fr:édition
 • Cerf
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les esséniens (du grec : εσσήνοι, « essēnoi » ; εσσαίοι, « essaioi » ; ou οσσαίοι, « ossaioi ») sont un mouvement du judaïsme de la période du Second Temple qui a prospéré à partir du IIe siècle av. J.-C.
 • 에세네파는 쿰란공동체라고 불리는 공동체생활을 하던 유대교의 한 조류이다. 에세네파가 쿰란공동체라고 불리는 이유는 이들이 금욕생활을 하던 정착지가 쿰란(Qumran)동굴이었기 때문이다. 이들은 앞으로 도래할 종말에 대한 기대와 신앙을 갖고 있었기 때문에, 사회와 격리되려는 경향이 강하였다. 유대독립전쟁의 와중에 로마 군에 의해서 궤멸된 것으로 보이며, 이들 공동체의 유적에서 현존하는 구약성서 사본들중 가장 오래된 사해사본이 1947년 베드윈청소년에 의해 발견되기도 했다.
 • エッセネ派(ヘブライ語: האיסיים‎)は、紀元前2世紀から紀元1世紀にかけて存在したユダヤ教の一グループの呼称。現代では複数の関連のある集団がまとめてエッセネ派という名で言及されていたと考えられている。呼称の語源は不詳。ファリサイ派から発生したと考えられるが、俗世間から離れて自分たちだけの集団を作ることにより自らの宗教的清浄さを徹底しようとした点で、民衆の中で活動したファリサイ派とも一線を画している。
 • Eseniar (hebreeraz: אִסִּיִים, Isiyim; antzinako grezieraz: Εσσήνοι, Εσσαίοι edo Οσσαίοι, Essēnoi, Essaioi, Ossaioi) sekta judu bateko kidea izan zen (K. a. II. mendea - K.o. I. mendea). Aszetismoa, garbitasuna, zelibatoa, ondasunen jabego komuna eta jantzi zuria ziren eseniarren ezaugarriak. Qumrâmgo elkarteak Justizia maisu bat zuen, mesias bat iragartzen zuena. Kristautasunaren sorrerarekin lotu izan da, baina ez dago hori ziurtatzerik.
 • Gli Esseni furono un gruppo ebraico di incerta origine, nato forse attorno alla metà del II secolo a.C. e organizzato in comunità isolate di tipo monastico e cenobitico.
 • Os Essênios (português brasileiro) ou Essénios (português europeu) (Issi'im) constituíam um grupo que teve existência desde mais ou menos o ano 150 a.C. até o ano 70 d.C. Estavam relacionados com outros grupos religioso-políticos, como os saduceus.O nome essênio provém do termo sírio asaya, e do aramaico essaya ou essenoí, todos com o significado de médico, passa por orum do grego (grego therapeutés), e, finalmente, por esseni do latim.Também se aceita a forma esseniano.
 • Az esszénusok egy ókori zsidó vallási közösség, amely tagjaitól szigorú aszkézist kívánt. Maga a szó valószínűleg az arám hasen, ill. hasajija, 'jámborok, szentek' v. 'hallgatagok' szóból ered. Az esszénusok betartották a mózesi törvényeket, saját elkülönült településeiken, szerény körülmények között éltek. Nem kereskedtek és nem katonáskodtak, saját választott előljáróiknak engedelmeskedtek. Kétkezi munkából, főleg földművelésből éltek.
 • Есеите, наричани още и кумрани, са една от многото юдейски религиозни групи, за която се предполага че възниква през 2 пр. Хр. и просъществува до превземането на Ерусалим от Тит през 70 г. от 1 век. Много по-малко на брой в сравнение с фарисеите и садукеите (другите две големи секти по това време), есеите живеели в различни градове, но изолирано в комуни, били посветени на аскетизъм и доброволна бедност, всекидневни молитви, и въздържание от светски удоволствия, включително и брак.
 • Esseniler, MÖ 500 yıllarından itibaren Filistin'le Mısır arasındaki Yehuda Krallığı bölgesinde yaşadıkları söylenen Yahudi mezhebi. Esseniler farklı düşündükleri kuralcı Farisilerle sürekli mücadele içinde olmuşlardır. Farisiler, Yahudi halkına tanrı ve öğretileri konusunda gizli ve özel bilgileri olduğunu, Tevrat’ın yorumunu ancak kendilerinin yapabileceğini söylediler.
 • Ессеи (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Οσσαιοι или кумраниты) — одна из иудейских сект, получившая начало в первой четверти II в. до н. э.Первоначальные сведения о них находятся у Филона Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния Старшего. Во времена первых двух названных историков ессеев было около 4000.
 • Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu. O hnutí se zmiňují již starověcí autoři, v současné době byl zájem o ně probuzen nálezem svitků od Mrtvého moře a archeologickým průzkumem Kumránu.Název „esejci“ (řec. essaioi) zřejmě nepochází od esejců samotných, ale byli tak pojmenováni jinými.
 • Als Essener (zweite Silbe lang: ē) oder Essäer wird eine vermutete religiöse Gruppe im antiken Judentum vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels (70 n. Chr.) bezeichnet.Nach verschiedenen Angaben zeitgenössischer Autoren befolgten sie strenge, zum Teil asketische Lebensregeln. Außer diesen literarischen Zeugnissen gibt es keine Beweise ihrer Existenz.
 • De Essenen is de naam van een joodse religieuze partij tussen het midden van de 2e eeuw v.Chr. en het neerslaan van de Joodse Opstand door de Romeinen in 70. Hoewel de Essenen regelmatig worden gelijkgesteld met de sekte in Qumran, vlak bij de Dode Zee (zie verderop), is die opvatting onjuist. De gelijkschakeling komt doordat Plinius de Oudere schreef dat de Essenen bij de Dode Zee woonden.
 • Esseńczycy (essenizm) – jedno z żydowskich stronnictw religijnych (obok faryzeuszy i saduceuszy i ewentualnie jeszcze zelotów), a w szerszym rozumieniu ruch religijno-społeczny, działający w drugiej połowie tzw. okresu Drugiej Świątyni (ok. 515 r. p.n.e. – 70 r. n.e.), czyli w latach ok. 152 p.n.e. – 70 n.e. Nie jest do końca wyjaśniona kwestia etymologii nazwy 'esseńczycy'.
 • Los esenios (del griego «Εσσηνοι», «Εσσαιοι» o «Οσσαιοι»; Essinoi, Esenios, Ossa) eran un movimiento judío, establecido probablemente desde mediados del siglo II a.C., tras la revuelta macabea y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo, de la época de la dominación Seléucida (197 a 142 a.
 • Eseni (bahasa Inggris: Essenes) adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65-an SM hingga 70-an M.Informasi tentang kelompok ini terdapat di dalam naskah-naskah Laut Mati, meskipun di dalam naskah-naskah tersebut tidak pernah disebut mengenai nama Eseni.
 • Els essenis eren els membres d'una comunitat jueva fundada cap al segle II aC. Les principals comunitats es van establir sobre les riberes del mar Mort. Els essenis són descrits per Flavi Josep, Filó d'Alexandria i Plini el Vell. Els arqueòlegs pensen que l'indret de Qumran era un establiment esseni i que aquests serien els autors dels Manuscrits de la mar Morta. El moviment sembla desaparèixer cap a 70 dCAquesta comunitat jueva era coneguda segurament per Jesús.
 • The Essenes (in Modern but not in Ancient Hebrew: אִסִּיִים, Isiyim; Greek: Εσσήνοι, Εσσαίοι, or Οσσαίοι, Essḗnoi, Essaíoi, Ossaíoi) were a sect of Second Temple Judaism that flourished from the 2nd century BCE to the 1st century CE which some scholars claim seceded from the Zadokite priests.
rdfs:label
 • Esséniens
 • Esejci
 • Eseni
 • Eseniar
 • Esenios
 • Essenen
 • Essener
 • Essenes
 • Esseni
 • Esseniler
 • Essenis
 • Esseńczycy
 • Esszénusok
 • Essênios
 • Есеи
 • Ессеи
 • エッセネ派
 • 에세네파
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of