データ(英: data。英語発音: /ˈdeɪtə/ デイタ、/ˈdætə/ ダタ、/ˈdɑːtə/ ダータ)とは、基礎的な事実や資料をさす言葉。情報処理や考察によって付加価値を与える前提で集められており、基本的に複数個の事象や数値の集合となっている。個々のデータのことを英語では datum (英語発音: /ˈdeɪtəm/ デイタム、データム)という。

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés. Az adat független az adathordozótól, azonban feltételez valamilyen médiumot amely közvetíti az értesülést, hordozza az adatot. Médium lehet például a levegő (hang esetében), rádióhullám, a fénykábelben terjedő optikai jel, az újságlap, a CD-ROM, de akár a biológiai szövetmintában (vérben) a gén is.Az adathordozó megsemmisülése általában maga után vonja az adat megsemmisülését is, hacsak nem maradt fent róla biztonsági másolat vagy nem rekonstuálható az adat egyéb módon.
 • データ(英: data。英語発音: /ˈdeɪtə/ デイタ、/ˈdætə/ ダタ、/ˈdɑːtə/ ダータ)とは、基礎的な事実や資料をさす言葉。情報処理や考察によって付加価値を与える前提で集められており、基本的に複数個の事象や数値の集合となっている。個々のデータのことを英語では datum (英語発音: /ˈdeɪtəm/ デイタム、データム)という。
 • El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc) de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Sólo cuando un conjunto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones descriptivas. Los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se consideran que son la base de la información humanamente relevante que se pueden utilizar en la toma de decisiones, la reducción de la incertidumbre o la realización de cálculos. Es de empleo muy común en el ámbito informático y, en general, prácticamente en cualquier investigación científica.En programación, un dato es la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo.En Estructura de datos, es la parte mínima de la información.
 • Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten of op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract, dat je ze steeds kan hercoderen in een ander medium of drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door de het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. In de Nederlandse vakliteratuur wordt vaak, net als in de Engelse vakliteratuur, het begrip "data" gebruikt als alternatief voor "gegevens". Het Nederlandse "gegevens" komt veelal overeen met het Engelse data.
 • Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però convenientment tractada (processada) es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions. És d'ocupació molt comuna en l'àmbit informàtic.En programació una dada és l'expressió general que descriu les característiques de les entitats sobre les quals opera un algorisme.En estadística les dades són valors de les variables qualitatives o quantitatives, que pertanyent a un conjunt d'objectes. Exemples d'objectes són persones, mostres biològiques o les visites als serveis d'urgències (cada visita d'un malalt és una objecte).
 • Данните (на английски: data, на руски: данные - дадено) са неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което информацията и знанието произхождат.
 • Estatistikan, datua elementu edo banako baten gainean jasotako neurketa edo behaketa bat da, elementuaren ezaugarri bat adierazten duena. Adibidez, haur baten adina 8 urtekoa dela jasotzen denean, 8 balioa datu bat da. Elementu ezberdinen gainean ezaugarri berari buruzko datuak biltzen direnean, aldagai bat sortzen da, kualitatibo edo koantitatiboa.
 • Да́нные (калька от англ. data) — представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе.Изначально — данные величины, то есть величины, заданные заранее, вместе с условием задачи. Противоположность — переменные величины.В информатике данные — представленные в виде кода сообщения.Данные сами могут выступать в роли сообщений при условии их декодирования. Данные, могут подвергаться обработке, и результаты обработки фиксируются в виде новых данных.
 • Un dato (dal latino datum che significa letteralmente fatto) è una descrizione elementare, spesso codificata, di una cosa, di una transazione, di un avvenimento o di altro.L'elaborazione dei dati può portare alla conoscenza di un'informazione. Ogni tipo di dato dipende dal codice e dal formato impiegati. I dati possono presentarsi sotto diverse forme: numeri e lettere dell'alfabeto (testo), immagini statiche, immagini in movimento (video), suono (audio) ed altri. I dati possono essere conservati su diversi mezzi (o supporti) fisici (cartaceo, magnetico (floppy disk), ottico (CD) ed altri supporti) e/o veicolati (trasmessi) attraverso una rete di telecomunicazioni tra più utenti.In informatica, il termine indica un valore, tipicamente numerico in bit, che può essere elaborato e/o trasformato da un automa o meglio da un elaboratore elettronico. Il dato rappresenta l'oggetto specifico su cui interviene l'esecutore dell'algoritmo. Le memorie di massa consentono di salvare i dati in modo permanente, mentre il processo di registrazione dei dati in una memoria si chiama memorizzazione o archiviazione. Singoli dati o più spesso insiemi di dati possono essere conservati in file o nei database.
 • Data (/ˈdeɪtə/ DAY-tə or /ˈdætə/ DA-tə, also /ˈdɑːtə/ DAH-tə), are tokens that can be interpreted as some kind of value, usually either as a quantitative measurement of, or a qualitative fact about some thing. Data are manipulated either as values or variables by encoding them into information. Data which are derived through reason or which are employed in the course of behaving, are collectively called knowledge.In computing and data processing, data are often represented in a structure that is tabular (made up of rows and columns), a tree (a set of nodes with parent-child relationship), or a graph (a set of connected nodes). Data are typically the results of measurements, and can be visualised as graphs or images.Raw data, i.e., unprocessed data, refers to a collection of numbers, characters and is a relative term; data processing commonly occurs by stages, and the "processed data" from one stage may be considered the "raw data" of the next. Field data refers to raw data that is collected in an uncontrolled in situ environment. Experimental data refers to data that is generated within the context of a scientific investigation by observation and recording.The word data is the traditional plural form of the now-archaic datum, neuter past participle of the Latin dare, "to give", hence "something given". In discussions of problems in geometry, mathematics, engineering, and so on, the terms givens and data are used interchangeably. This usage is the origin of data as a concept in computer science or data processing: data are accepted numbers, words, images, etc.Data is also increasingly used in humanities (particularly in the growing digital humanities) the highly interpretive nature whereof might oppose the ethos of data as "given". Peter Checkland introduced the term capta (from the Latin capere, “to take”) to distinguish between an immense number of possible data and a sub-set of them, to which attention is oriented. Johanna Drucker has argued that the humanities affirm knowledge production as “situated, partial, and constitutive” and that using data may therefore introduce assumptions that are counterproductive, for example that phenomena are discrete or observer-independent. The term capta, which emphasizes the act of observation as constitutive, is offered as an alternative to data for visual representations in the humanities.
 • Unter Daten versteht man im Allgemeinen Angaben, (Zahlen-)Werte oder formulierbare Befunde, die durch Messung, Beobachtung u. a. gewonnen wurden. In der Umgangssprache versteht man darunter Gegebenheiten, Tatsachen, Ereignisse. Daneben existieren in verschiedenen Fachbereichen, wie z. B. der Informatik oder der Wirtschaftstheorie, unterschiedliche – wenn auch meist ähnliche – Definitionen. Eine einheitliche Definition existiert jedoch nicht.Im Datenschutzrecht sind damit im Wesentlichen die personenbezogenen Daten gemeint, d. h. Angaben über natürliche Personen, z. B. das Geburtsdatum oder der Wohnort.Für die Datenverarbeitung und (Wirtschafts-)Informatik werden Daten als Zeichen (oder Symbole) definiert, die Informationen darstellen und die dem Zweck der Verarbeitung dienen.Die Wirtschaftstheorie beschreibt Daten als diejenigen volkswirtschaftliche Gegebenheiten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Ablauf der Wirtschaft haben, selbst dabei aber nicht beeinflusst werden.Die Semiotik definiert Daten als potenzielle Information, siehe dazu semiotisches Dreieck. Hier werden Daten heute in die Sigmatik-Ebene eingeordnet.
 • 자료(資料, data, 데이터, 문화어: 데타)는 수, 영상, 단어 등의 형태로 된 의미 단위이다. 보통 연구나 조사 등의 바탕이 되는 재료를 말하며, 자료를 의미있게 정리하면 정보가 된다.
 • Dane (ang. data, łac. datum) – w informatyce – zbiory liczb i tekstów o różnych formach.
 • Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi.Dalam pokok bahasan Manajemen Pengetahuan, data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks. Dia sekedar ada dan tidak memiliki signifikansi makna di luar keberadaannya itu. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk, terlepas dari apakah dia bisa dimanfaatkan atau tidak. Menurut berbagai sumber lain, data dapat juga didefinisikan sebagai berikut:• Menurut kamus bahasa inggris-indonesia, data berasal dari kata datum yang berarti fakta• Dari sudut pandang bisnis, data bisnis adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu (resources) dan kejadian (transactions)yang terjadi • Pengertian yang lain menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapiintinya data itu adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan
 • Os dados referem-se a uma recolha de informações organizadas, normalmente o resultado da experiência ou observação de outras informações dentro de um sistema de computador, ou um conjunto de instalações. Os dados podem consistir em números, palavras ou imagens, as medições e observações de um conjunto de variáveis; informações, registro que identifica alguma coisa tanto objeto ou animal.
 • Veri (İng. ve Lat. datum; çoğul data) bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri de belirli bir nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır. Ancak enformasyon ve bilginin soyutluk düzeyleri ile karşılaştırıldığında, verilerin soyutluk düzeyi daha düşüktür. Bir verinin tek başına bir anlamı ve işlevi bulunmamaktadır. Veriler toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla işlenip enformasyona dönüştürüldüklerinde anlam kazanmakta; ait oldukları bağlamı açıklama gücüne kavuşmaktadır. Problem çözme ya da karar verme gibi bir amaca hizmet edebilecek duruma gelmektedir.
 • Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv.Data jsou: vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem) číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty entit nebo událostí jakékoliv fyzicky (materiálně) zaznamenané znalosti (vědomosti), poznatky, zkušenosti nebo výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa (reality) surovina, z níž se tvoří informaceData se zejména v humanitních vědách dále dělí na tvrdá data, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva), měkká data, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření).
dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6809161 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1501 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 15 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109417651 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
rdfs:comment
 • データ(英: data。英語発音: /ˈdeɪtə/ デイタ、/ˈdætə/ ダタ、/ˈdɑːtə/ ダータ)とは、基礎的な事実や資料をさす言葉。情報処理や考察によって付加価値を与える前提で集められており、基本的に複数個の事象や数値の集合となっている。個々のデータのことを英語では datum (英語発音: /ˈdeɪtəm/ デイタム、データム)という。
 • Данните (на английски: data, на руски: данные - дадено) са неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което информацията и знанието произхождат.
 • Estatistikan, datua elementu edo banako baten gainean jasotako neurketa edo behaketa bat da, elementuaren ezaugarri bat adierazten duena. Adibidez, haur baten adina 8 urtekoa dela jasotzen denean, 8 balioa datu bat da. Elementu ezberdinen gainean ezaugarri berari buruzko datuak biltzen direnean, aldagai bat sortzen da, kualitatibo edo koantitatiboa.
 • 자료(資料, data, 데이터, 문화어: 데타)는 수, 영상, 단어 등의 형태로 된 의미 단위이다. 보통 연구나 조사 등의 바탕이 되는 재료를 말하며, 자료를 의미있게 정리하면 정보가 된다.
 • Dane (ang. data, łac. datum) – w informatyce – zbiory liczb i tekstów o różnych formach.
 • Os dados referem-se a uma recolha de informações organizadas, normalmente o resultado da experiência ou observação de outras informações dentro de um sistema de computador, ou um conjunto de instalações. Os dados podem consistir em números, palavras ou imagens, as medições e observações de um conjunto de variáveis; informações, registro que identifica alguma coisa tanto objeto ou animal.
 • Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv.Data jsou: vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.
 • Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data.
 • Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten of op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering.
 • Unter Daten versteht man im Allgemeinen Angaben, (Zahlen-)Werte oder formulierbare Befunde, die durch Messung, Beobachtung u. a. gewonnen wurden. In der Umgangssprache versteht man darunter Gegebenheiten, Tatsachen, Ereignisse. Daneben existieren in verschiedenen Fachbereichen, wie z. B. der Informatik oder der Wirtschaftstheorie, unterschiedliche – wenn auch meist ähnliche – Definitionen.
 • Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés. Az adat független az adathordozótól, azonban feltételez valamilyen médiumot amely közvetíti az értesülést, hordozza az adatot.
 • El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc) de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante.
 • Un dato (dal latino datum che significa letteralmente fatto) è una descrizione elementare, spesso codificata, di una cosa, di una transazione, di un avvenimento o di altro.L'elaborazione dei dati può portare alla conoscenza di un'informazione. Ogni tipo di dato dipende dal codice e dal formato impiegati. I dati possono presentarsi sotto diverse forme: numeri e lettere dell'alfabeto (testo), immagini statiche, immagini in movimento (video), suono (audio) ed altri.
 • Да́нные (калька от англ. data) — представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе.Изначально — данные величины, то есть величины, заданные заранее, вместе с условием задачи. Противоположность — переменные величины.В информатике данные — представленные в виде кода сообщения.Данные сами могут выступать в роли сообщений при условии их декодирования.
 • Veri (İng. ve Lat. datum; çoğul data) bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri de belirli bir nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır.
 • Data (/ˈdeɪtə/ DAY-tə or /ˈdætə/ DA-tə, also /ˈdɑːtə/ DAH-tə), are tokens that can be interpreted as some kind of value, usually either as a quantitative measurement of, or a qualitative fact about some thing. Data are manipulated either as values or variables by encoding them into information.
 • Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però convenientment tractada (processada) es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions.
rdfs:label
 • Donnée
 • Adat
 • Dada
 • Dados
 • Dane
 • Data
 • Data
 • Data
 • Daten
 • Dato
 • Dato
 • Datu (estatistika)
 • Gegeven
 • Veri
 • Данни
 • Данные
 • データ
 • 자료
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of