L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaines à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Le terme a été crédité au milieu des années 1700,. Des exemples incluent notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces de la nature comme le vent, la pluie ou le Soleil sont décrits comme des phénomènes à motivations humaines, ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaines à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Le terme a été crédité au milieu des années 1700,. Des exemples incluent notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces de la nature comme le vent, la pluie ou le Soleil sont décrits comme des phénomènes à motivations humaines, ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir. Le terme dérive du grec ancien ἄνθρωπος / ánthrôpos (« homme », « genre humain »), et μορφή / morphế (« forme »). "anthropos" n'est pas du grec ancien mais appartient à la langue grecque depuis Homère jusqu'à nos jours, c'est le mot le plus courant qui soit en grec démotique et qui signifie "être humain", "homme" et non "genre humain".
 • Antropomorfizacja lub antropomorfizm – zabieg językowy, polegający na nadawaniu niebędącymi ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Termin jest kombinacją dwóch greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających „ludzki”, oraz μορφή (morphē), oznaczającego „kształt” lub „formę”.Przykłady: „kot spojrzał na mnie z wyrzutem”, „wieczorem oziębiło się, ale kamień był przyjaźnie nagrzany”, itd. Istotnym jest przy tym to, że kot dalej jest kotem, a kamień kamieniem.Antropomorfizacja może być świadomym zabiegiem literackim tak jak w mitologii greckiej lub przykładem zaburzeń myślenia. Występuje też w trakcie normalnego rozwoju dziecka. W popkulturze (komiksie, filmie, filmie animowanym) antropomorfizm jest często wykorzystywany, by uwypuklić określone cechy charakteru postaci, kojarzące się z cechami charakteru zwierzęcia, którego pewne fizyczne cechy otrzymuje postać.Antropomorfizacja w odniesieniu do przedmiotów, pojęć abstrakcyjnych, zjawisk itp. jest przypadkiem szczególnym animizacji. Jest formą personifikacji w przypadku przypisywania ludzkich cech przedmiotom nieożywionym. Mitologia egipska zawiera szereg przykładów antropozoomorfizmu – wizerunki bogów stanowią połączenie postaci ludzkiej i zwierzęcej.Granica między antropomorfizacją a personifikacją (uosobieniem) jest nieostra, oba te pojęcia bywają także uznawane za synonimy. == Przypisy ==
 • Да не се бърка с персонализация , термин от техническите и компютърните науки. Антропоморфия или антропоморфизъм (от старогръцки ανθρωπος, антропос — „човек“; и μορφη, морфе — „форма“), също персонификация (от френски: personnifier - персонифицирам, приписвам човешка форма на неща или абстракции, от фр. personne ) е приписване на човешка форма и други характеристики на животни, неодушевени предмети и обекти, природни феномени и стихии, концепции или митологични същества. Терминът антропоморфия датира от средата на 18 век . Персонификацията е фигура на речта и е използвана в Западната и европейската литература от времето на Омир . Тя е особено често срещана в алегорията . Характерно за голяма част от религиите по света е да изобразяват божествата, които почитат, в антропоморфен вид — т.е. с външност, мисли, чувства, желания и отношения, подобни на човешките. Такива примери можем да намерим в Гръцката, Римската и др. митологии. В тотемистичните религии божествата най-често са зооморфни.
 • Antropomorfisme betekent 'van menselijke gedaante'. Het is een samenstelling van de Griekse woorden voor 'mens' (ἄνϑρωπος / ánthrōpos) en 'uiterlijke vorm' (μορφή / morphē).In wetenschap en filosofie wordt de term gebruikt als menselijke eigenschappen en waardeoordelen worden toegeschreven aan niet-menselijke wezens (dieren, planten, goden) of dingen. In de moderne wetenschap wordt er meestal van uitgegaan dat deze manier van denken onjuist is.Voorbeelden zijn: het 'edele paard', de 'dappere wolf', de 'ongenaakbare Mount Everest'.
 • L'antropomorfismo è l'attribuzione di caratteristiche e qualità umane ad esseri animati o inanimati o a fenomeni naturali o soprannaturali, in particolare divinità.Il termine deriva da due termini greci, άνθρωπος (anthrōpos), "umano", e μορφή (morphē), "forma".
 • Der Begriff Anthropomorphismus (griech. ἄνϑρωπος anthropos ‚Mensch‘ und μορφή morphē ‚Form, Gestalt‘) bezeichnet das Zusprechen menschlicher Eigenschaften auf Tiere, Götter, Naturgewalten und Ähnliches (Vermenschlichung). Die menschlichen Eigenschaften können sich dabei sowohl in der Gestalt als auch im Verhalten zeigen.Die rhetorische Figur der Anthropomorphisierung heißt Personifikation oder Prosopopoiia.
 • Anthropomorphism, or personification, is attribution of human form or other characteristics to anything other than a human being. Examples include depicting deities with human form and ascribing human emotions or motives to forces of nature, such as hurricanes or earthquakes.Anthropomorphism has ancient roots as a literary device in storytelling, and also in art. Most cultures have traditional fables with anthropomorphised animals, which can stand or talk like humans, as characters.The word anthropomorphism was first used in the mid-1700s. The word derives from the Greek ἄνθρωπος (ánthrōpos), "human", and μορφή (morphē), "shape" or "form".
 • Az antropomorfizmus olyan, az 1700-as években létrehozott kifejezés, amely élő vagy élettelen dolgok, jelenségek vagy elvont fogalmak emberi (vagy kizárólagosan emberinek hitt) tulajdonságaira utal. Ilyen eset az, ha állatokat, növényeket, vagy természeti erőket, például a szelet, esőt, vagy a Napot emberi indítékokkal ruházzák fel, vagy épp a gondolkodás és a beszéd képességével. A szó a görög görög ἄνθρωπος (anthróposz: ember) és μορφή (morphé: alak) szóból alakult ki.Azokban a kultúrákban, ahol a művészeteknek és meséknek komolyabb hagyománya van, szorosan összefonódik velük az antropomorfizmus. Szinte minden kultúra rendelkezik olyan mondákkal, történetekkel, ahol antropomorf állatok és egyéb szereplők emberként viselkednek.A szó teológiai értelemében az antropomorfizmus olyan emberi kép vagy szólás, amely segítségével a transzcendens Istenről alkotott fogalmat fejezünk ki. Ezért az antropomorfizmust általában csak ott emlegetik, ahol a vallás valóban szellemi, transzcendens Istenhez igazodik. A primitív népek és mitológiák istenei fölnagyított emberek. Legjobban kimutatható ez a görög-római mitológiában, ahol az istenek erkölcsi világa sem múlja fölül az emberekét. Az antropomorfizmus ismeretelméleti gyökere az, hogy Isten transzcendens világát csak tapasztalati világunkon keresztül közelíthetjük meg, és csak emberi kifejezésekkel beszélhetünk róla. A hívő az ilyen kifejezésmód jogát és határait abból vezeti le, hogy az ember Isten képmása.
 • Antroporfisme és la tendència a considerar realitats o elements no humans com si fossin humanes. Aquestes realitats poden ser déus o elements naturals com animals, estrelles o planetes, muntanyes, rius, arbres, etc.La paraula ve del grec (anthhopos home i morphe forma) "amb forma humana". L'antropomorfisme es pot entendre en dos sentits, des d'un punt de vista físic, quan apreciam formes humanes en elements naturals (una arrel, un núvol...) Però també es pot entendre en sentit mental, quan atribuïm característiques humanes, com el llenguatge o la capacitat de raonar a determinats elements no humans (com passa als dibuixos animats). També es parla de personalització per referir-se a aquesta tendència.L'antropomorfisme és un tret característic de molts mites. A la mitologia grega els déus s'assemblaven molt als homes, no només en la forma física, sinó que fins i tot, tenien els seus mateixos defectes (enveja, ira, gelosia, etc.) com ja denuncià Xenòfanes.
 • Antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus, Deuses, elementos da natureza, animais e constituintes da realidade em geral. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica.Por outro lado, ao dar nome próprio ao elemento "inefável", após o período de Aurelius Augustus (Santo Agostinho), e sua consolidação no que fora denominado na História da Filosofia de Tomismo (o conhecimento que veio depois dos escritos de Tomás de Aquino), houve uma eternização deste antropomorfismo no hemisfério ocidental e sua doutrina mestra, o Cristianismo. Antropomorfismo também quer dizer uma pessoa que "mente muito e dá muita doença".Uma outra acepção de Antropomorfismo refere-se a dar característica humanas a animais ou objeto inanimados usado originalmente em contos morais como os contos de fadas, e posteriores livros infantis como por exemplo Peter Rabbit, criado por Beatrix Potter em 1893. Tem tido recentemente uma grande expansão graças à criação do Desenho Animado no final do século XIX e inicio do século XX e com o advento dos grandes estúdios de animação, como o de Walt Disney, Warner Bros, Tex Avery e os estúdios dedicados a Televisão, como o Estúdio Hanna-Barbera. Atualmente esta expressão tem sido em parte substituída pela expressão Furry. Apesar de em geral estes personagens serem baseados em animais, existem muitos exemplos conhecidos com outros objetos como o Herbie de Se meu Fusca falasse (The Love Bug, Estados Unidos, 1969), que se não tinha forma humana, nem falava, apresentava diversas emoções e vida própria. As características podem ser desde viverem como seres humanos (com ou sem estes), ou terem somente a capacidade de fala entre si e de sentir emoções, etc. Personagens animais que agem como animais realmente agiriam não são considerados antropomórficos.
 • 擬人観(ぎじんかん)とは人間以外の動植物、無生物、事物、自然、概念、神仏などに対し人間と同様の姿形、性質を見いだすことである。英語ではAnthropomorphismだが、実際にはPersonificationの訳語として用いられることのほうが多い。しかしPersonificationはより広い意味を持つ。そのため厳密にはAnthropomorphismは「人間形態化(観)」とでも翻訳するが、どちらも「擬人化(観)」という訳語が定着している。
 • Antropomorfismus (z řeckého ανθρωπος anthrópos – člověk; a μορφή morfē – tvar, forma) znamená myšlenkový a řečový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevům přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. Antropomorfizované stvoření se nazývá antropomorf.
 • Antropomorfismo (del griego «ανθρωπος» «anthrōpos», 'humano', y «μορφη», «morphē», 'figura o forma') es la atribución de características y cualidades humanas a animales de otras especies, a objetos o a fenómenos naturales. Se trata de una forma de personificación parecida a la prosopopeya.El término también se utiliza para referirse a un conjunto de creencias o doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades humanas (antropoteísmo).
 • Антропоморфизм (греч. ανθρωπος человек, μορφή вид) — наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических созданий.Мировоззренческая концепция, выраженная номинативными средствами языка, изобразительных искусств и т. п. Согласно этому принципу, неодушевлённые предметы, живые существа и вымышленные сущности, не обладающие человеческой природой, могут наделяться человеческими качествами, физическими и эмоциональными. Рассматриваемые объекты в состоянии, в частности, чувствовать, испытывать переживания и эмоции, разговаривать, думать, совершать осмысленные человеческие действия.Языковые реконструкции и другие данные свидетельствуют, что антропоморфизм был господствующим принципом познания и объяснения непонятных явлений природы и закономерностей устройства мира на ранних этапах развития общества (идёт гроза, небо хмурится, листва шепчет и т. п.). Антропоморфизм был свойствен большинству религиозных систем и выражался в перенесении физических свойств и психических качеств человека на предметы поклонения: неодушевлённые объекты (камень, скала, солнце), живые существа (дерево, крокодил, лев), а также существа земного или среднего (лешие, домовые), верхних (боги, ангелы) и нижних (демоны, черти) миров. У обитателей верхних и нижних миров, наряду с общими признаками сходства с человеком, как правило, присутствуют признаки, отличающие их от людей. К таковым обычно относятся гигантский или карликовый рост, огромная сила, наличие хвоста или крыльев, чрезмерная волосатость и др.В настоящее время антропоморфизм как мировоззренческий принцип сохраняется в рамках религиозных систем, особенно наиболее архаичных из них. Он характерен также для ранней стадии развития ребёнка. Дети дошкольного возраста объясняют любые причинно-следственные отношения в окружающей природе по аналогии с отношениями, существующими между людьми, например: «Месяца нет на небе, потому что он ушёл в гости». В повседневной жизни антропоморфизм продолжает сохраняться не как принцип мировоззрения, а как один из принципов языковой номинации. Это касается также языков науки и техники. В частности, антропоморфные номинации широко распространены в компьютерной терминологии: интеллектуальные сети, память компьютера, диалоговая программа, ответ на запрос. Интересен также обратный феномен, наблюдаемый в сленге компьютерных специалистов: «мне надо „перезагрузиться“», «„оперативки“ не хватает, чтоб запомнить» и т. п.В рамках басен, а также явления «Фурри» понятие может обозначать обратное явление: наделение людей свойствами животных.
 • Antropomorfizm ya da İnsan biçimcilik, insan niteliklerinin başka bir varlığa atfedilmesidir. Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, çok ve tek Tanrılı dinlerdeki tanrılar, melekler, şeytanlar, cinler ve daha başka kavramlar da "Antropomorfizm" konusu olabilir. "Antropomorfizm", Yunancada insan anlamına gelen ανθρωπος (anthrōpos) ile şekil veya biçim anlamına gelen μορφη (morphē) kelimelerinden oluşur.
 • 의인화(擬人化, Anthropomorphism, 또는 personification)는 인간 이외의 무생물, 동식물, 사물 등을 사람처럼 표현하는 것을 말한다. 신을 인간의 형태로 그리는 것과 인간의 감정 또는 동기를 폭풍이나 지진과 같은 자연의 힘으로 돌리는 것도 마찬가지 예이다.의인화는 스토리텔링이나 예술에서의 문학적 기교와 같은 고대에 뿌리를 두고 있다. 대부분의 문화는 단군신화의 곰이나 호랑이 같이 의인화된 동물로 전통적인 우화를 가지고 있으며, 이러한 것들은 사람과 같이 말을 하거나, 서거나, 성격을 가질 수 있다. 영어에서의 anthropomorphism이라는 단어는 1700년대 중반에 최초로 사용되었다. 이 단어는 그리스어의 사람(human)을 뜻하는 그리스어: ἄνθρωπος (ánthrōpos)와 모양(shape) 또는 형태(form)을 뜻하는 μορφή (morphē)가 합성된 말이다.
 • Antropomorfismo terminoa (grekeratik datorren antropo aurrizkitik, gizaki esan nahi duena) giza-itxura eta portaera errepikatu, simulatu, irudikatu edo oinarritzat duten objektuen propietatea da. Antropomorfismoz egindako objektuak antropomorfikoak direla esaten da. Horrela, antropomorfikoak izaten dira panpinak, artelan batean Jainkoa giza itxurarekin agertzen duten irudiak edo gizakiaren mugimenduak eta portaera simulatzen dituzten robotak.
 • Antropomorfisme adalah atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Subyek antropomorfisme seperti binatang yang digambarkan sebagai makhluk dengan motivasi manusia, dapat berpikir dan berbicara, atau benda alam seperti angin atau matahari. Istilah antropomorfisme berasal dari bahasa Yunani ἄνθρωπος (anthrōpos), manusia dan μορφή (morphē), bentuk. Tiga hewan antropomorfis yang paling terkenal sampai saat ini adalah Donal Bebek, Miki Tikus, serta Tom dan Jerry.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 84210 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10496 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109998004 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaines à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Le terme a été crédité au milieu des années 1700,. Des exemples incluent notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces de la nature comme le vent, la pluie ou le Soleil sont décrits comme des phénomènes à motivations humaines, ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir.
 • L'antropomorfismo è l'attribuzione di caratteristiche e qualità umane ad esseri animati o inanimati o a fenomeni naturali o soprannaturali, in particolare divinità.Il termine deriva da due termini greci, άνθρωπος (anthrōpos), "umano", e μορφή (morphē), "forma".
 • Der Begriff Anthropomorphismus (griech. ἄνϑρωπος anthropos ‚Mensch‘ und μορφή morphē ‚Form, Gestalt‘) bezeichnet das Zusprechen menschlicher Eigenschaften auf Tiere, Götter, Naturgewalten und Ähnliches (Vermenschlichung). Die menschlichen Eigenschaften können sich dabei sowohl in der Gestalt als auch im Verhalten zeigen.Die rhetorische Figur der Anthropomorphisierung heißt Personifikation oder Prosopopoiia.
 • 擬人観(ぎじんかん)とは人間以外の動植物、無生物、事物、自然、概念、神仏などに対し人間と同様の姿形、性質を見いだすことである。英語ではAnthropomorphismだが、実際にはPersonificationの訳語として用いられることのほうが多い。しかしPersonificationはより広い意味を持つ。そのため厳密にはAnthropomorphismは「人間形態化(観)」とでも翻訳するが、どちらも「擬人化(観)」という訳語が定着している。
 • Antropomorfismus (z řeckého ανθρωπος anthrópos – člověk; a μορφή morfē – tvar, forma) znamená myšlenkový a řečový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevům přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. Antropomorfizované stvoření se nazývá antropomorf.
 • Antropomorfismo (del griego «ανθρωπος» «anthrōpos», 'humano', y «μορφη», «morphē», 'figura o forma') es la atribución de características y cualidades humanas a animales de otras especies, a objetos o a fenómenos naturales. Se trata de una forma de personificación parecida a la prosopopeya.El término también se utiliza para referirse a un conjunto de creencias o doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades humanas (antropoteísmo).
 • Antropomorfizm ya da İnsan biçimcilik, insan niteliklerinin başka bir varlığa atfedilmesidir. Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, çok ve tek Tanrılı dinlerdeki tanrılar, melekler, şeytanlar, cinler ve daha başka kavramlar da "Antropomorfizm" konusu olabilir. "Antropomorfizm", Yunancada insan anlamına gelen ανθρωπος (anthrōpos) ile şekil veya biçim anlamına gelen μορφη (morphē) kelimelerinden oluşur.
 • 의인화(擬人化, Anthropomorphism, 또는 personification)는 인간 이외의 무생물, 동식물, 사물 등을 사람처럼 표현하는 것을 말한다. 신을 인간의 형태로 그리는 것과 인간의 감정 또는 동기를 폭풍이나 지진과 같은 자연의 힘으로 돌리는 것도 마찬가지 예이다.의인화는 스토리텔링이나 예술에서의 문학적 기교와 같은 고대에 뿌리를 두고 있다. 대부분의 문화는 단군신화의 곰이나 호랑이 같이 의인화된 동물로 전통적인 우화를 가지고 있으며, 이러한 것들은 사람과 같이 말을 하거나, 서거나, 성격을 가질 수 있다. 영어에서의 anthropomorphism이라는 단어는 1700년대 중반에 최초로 사용되었다. 이 단어는 그리스어의 사람(human)을 뜻하는 그리스어: ἄνθρωπος (ánthrōpos)와 모양(shape) 또는 형태(form)을 뜻하는 μορφή (morphē)가 합성된 말이다.
 • Antropomorfismo terminoa (grekeratik datorren antropo aurrizkitik, gizaki esan nahi duena) giza-itxura eta portaera errepikatu, simulatu, irudikatu edo oinarritzat duten objektuen propietatea da. Antropomorfismoz egindako objektuak antropomorfikoak direla esaten da. Horrela, antropomorfikoak izaten dira panpinak, artelan batean Jainkoa giza itxurarekin agertzen duten irudiak edo gizakiaren mugimenduak eta portaera simulatzen dituzten robotak.
 • Antropomorfisme adalah atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Subyek antropomorfisme seperti binatang yang digambarkan sebagai makhluk dengan motivasi manusia, dapat berpikir dan berbicara, atau benda alam seperti angin atau matahari. Istilah antropomorfisme berasal dari bahasa Yunani ἄνθρωπος (anthrōpos), manusia dan μορφή (morphē), bentuk. Tiga hewan antropomorfis yang paling terkenal sampai saat ini adalah Donal Bebek, Miki Tikus, serta Tom dan Jerry.
 • Az antropomorfizmus olyan, az 1700-as években létrehozott kifejezés, amely élő vagy élettelen dolgok, jelenségek vagy elvont fogalmak emberi (vagy kizárólagosan emberinek hitt) tulajdonságaira utal. Ilyen eset az, ha állatokat, növényeket, vagy természeti erőket, például a szelet, esőt, vagy a Napot emberi indítékokkal ruházzák fel, vagy épp a gondolkodás és a beszéd képességével.
 • Anthropomorphism, or personification, is attribution of human form or other characteristics to anything other than a human being. Examples include depicting deities with human form and ascribing human emotions or motives to forces of nature, such as hurricanes or earthquakes.Anthropomorphism has ancient roots as a literary device in storytelling, and also in art.
 • Antropomorfisme betekent 'van menselijke gedaante'. Het is een samenstelling van de Griekse woorden voor 'mens' (ἄνϑρωπος / ánthrōpos) en 'uiterlijke vorm' (μορφή / morphē).In wetenschap en filosofie wordt de term gebruikt als menselijke eigenschappen en waardeoordelen worden toegeschreven aan niet-menselijke wezens (dieren, planten, goden) of dingen.
 • Antroporfisme és la tendència a considerar realitats o elements no humans com si fossin humanes. Aquestes realitats poden ser déus o elements naturals com animals, estrelles o planetes, muntanyes, rius, arbres, etc.La paraula ve del grec (anthhopos home i morphe forma) "amb forma humana".
 • Antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus, Deuses, elementos da natureza, animais e constituintes da realidade em geral.
 • Да не се бърка с персонализация , термин от техническите и компютърните науки. Антропоморфия или антропоморфизъм (от старогръцки ανθρωπος, антропос — „човек“; и μορφη, морфе — „форма“), също персонификация (от френски: personnifier - персонифицирам, приписвам човешка форма на неща или абстракции, от фр. personne ) е приписване на човешка форма и други характеристики на животни, неодушевени предмети и обекти, природни феномени и стихии, концепции или митологични същества.
 • Antropomorfizacja lub antropomorfizm – zabieg językowy, polegający na nadawaniu niebędącymi ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka.
 • Антропоморфизм (греч. ανθρωπος человек, μορφή вид) — наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических созданий.Мировоззренческая концепция, выраженная номинативными средствами языка, изобразительных искусств и т. п. Согласно этому принципу, неодушевлённые предметы, живые существа и вымышленные сущности, не обладающие человеческой природой, могут наделяться человеческими качествами, физическими и эмоциональными.
rdfs:label
 • Anthropomorphisme
 • Anthropomorphism
 • Anthropomorphismus
 • Antropomorfisme
 • Antropomorfisme
 • Antropomorfisme
 • Antropomorfismo
 • Antropomorfismo
 • Antropomorfismo
 • Antropomorfismo
 • Antropomorfismus
 • Antropomorfizacja
 • Antropomorfizmus
 • İnsan biçimcilik
 • Антропоморфизм
 • Антропоморфия
 • 擬人観
 • 의인화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:espèce of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:groupe of
is prop-fr:personnages of
is foaf:primaryTopic of