L'expression « traduction automatique » désigne au sens strict la traduction d'un texte (ou d'une conversation audio, en direct ou en différé) faite entièrement grâce à un ou plusieurs programmes informatiques, sans qu'un traducteur humain n'ait à intervenir.On englobe parfois également sous ce terme la traduction assistée par ordinateur où la traduction peut se faire en partie manuellement ou de façon interactive avec la machine.Malgré ses faiblesses, elle peut rendre des services dans des domaines tels que la veille internationale (veille technologique y compris), où elle permet de prendre connaissance de façon superficielle, mais rapide, de grandes quantités de textes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'expression « traduction automatique » désigne au sens strict la traduction d'un texte (ou d'une conversation audio, en direct ou en différé) faite entièrement grâce à un ou plusieurs programmes informatiques, sans qu'un traducteur humain n'ait à intervenir.On englobe parfois également sous ce terme la traduction assistée par ordinateur où la traduction peut se faire en partie manuellement ou de façon interactive avec la machine.Malgré ses faiblesses, elle peut rendre des services dans des domaines tels que la veille internationale (veille technologique y compris), où elle permet de prendre connaissance de façon superficielle, mais rapide, de grandes quantités de textes. Depuis quelques années, elle connaît un essor considérable sur le Web, avec plusieurs systèmes en ligne pouvant traduire automatiquement et en quelques secondes des pages Web ou des textes de plus en plus longs. C'est une aide très appréciée du grand public car elle permet de déchiffrer - de façon grossière - le thème d'une page Web dans une langue totalement inconnue, et les principaux faits ou éléments d'information qu'elle contient. Pour simplifier la navigation, plusieurs moteurs de recherche comme Google, Altavista ou Yahoo! permettent de l'utiliser.
 • Strojový překlad (angl. machine translation) je proces automatického překladu z jednoho přirozeného jazyka do jiného pomocí počítače. Strojový překlad je už dlouhou dobu důležitou úlohou informatiky, stále však nebyl úplně uspokojivě vyřešen. Dnes jsou dostupné mnohé systémy, jejichž výstup není dokonalý, ale je dostatečně kvalitní pro použití v mnoha oblastech, kde pomáhá lidským překladatelům.
 • La traducció automàtica (TA) és la traducció d'un text informatitzat (o text en suport informàtic) en la llengua de partida o llengua origen a la llengua d'arribada o llengua meta mitjançant un sistema informàtic compost d'un ordinador i d'un Programa d'ordinador especialitzat.A nivell bàsic, la TA es limita a substituir les paraules pel seu equivalent en el llenguatge original.Utilitzant tècniques estadístiques basades en corpus (bitext format per l'original i la seva traducció), el resultat pot ser més elaborat, i permet la millor manipulació de les diferents tipologies lingüístiques, el reconeixement de frases, igual que la detecció d'anomalies.També es pot configurar alguns programaris de traducció per àmbit o professió (per exemple àmbit meteorològic). Aquesta tècnica és especialment efectiva per a àmbits on s'utilitza llenguatge formal i fórmules lingüístiques.Es pot millorar el resultat final amb la intervenció humana: per exemple, alguns sistemes permeten millor qualitat de sortida quan l'usuari identifica les paraules del text que són noms. La traducció amb sistemes informàtics és de gran ajuda per als traductors humans, però no els substitueix, ja que no pot produir resultats de la mateixa qualitat.Darrerament han pres força les tècniques estadístiques basades en aproximacions interactives-predictives, on l'ordinador dona suggerències al traductor humà sobre les possibles traduccions. I accepta o modifica segons el seu criteri.La traducció avui en dia és el principal coll d'ampolla de la societat de la informació i la seva mecanització suposa una gran avenç enfront de l'allau d'informació i la necessitat de comunicació interlingüística.El primer desenvolupament informàtic per a la traducció de que es té constància és del 1946 amb el famós ordinador ENIAC. Entre els investigadors pioners cal destacar Warren Weaver, de la Fundació Rockefeller. El qual va donar a conèixer públicament la disciplina anticipant possibles mètodes científics per abordar-los: ús de tècniques criptogràfiques, l'aplicació del teorema de Shannon i la utilitat de l'estadística, així com la possibilitat d'aprofitar la lògica subjacent al llenguatge humà i les seves aparents propietats universals.Actualment s'obtenen alts nivells de qualitat per a la traducció entre llengües romàniques (català, occità, aragonès, sard, castellà, francès, portuguès, etc.). Això no obstant, els resultats empitjoren com més allunyades tipològicament siguin les llengües entre elles, com és el cas de la traducció entre el català i l'anglès o l'alemany.
 • Terjemahan mesin (bahasa Inggris: machine translation, MT) adalah cabang linguistik komputasional yang mempelajari penggunaan perangkat lunak komputer untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa alami ke bahasa lainnya.Pada tingkat dasar, terjemahan mesin melakukan substitusi atau penggantian sederhana kata-kata dari satu bahasa alami ke bahasa lainnya. Namun cara itu saja biasanya tidak dapat menghasilkan terjemahan teks yang bagus, karena juga diperlukan pengenalan frasa utuh dan pendekatan kepada bahasa tujuan. Dengan menggunakan teknik korpus dan statistik, dapat dilakukan penerjemahan yang lebih kompleks sehingga memungkinkan penanganan yang lebih baik terhadap perbedaan tipologi linguistik, pengenalan frasa, penerjemahan idiom, dan juga penanganan anomali.Perangkat lunak terjemahan mesin yang ada saat ini umumnya mengizinkan kustomisasi berdasarkan domain atau profesi (seperti laporan cuaca), sehingga meningkatkan hasil terjemahan dengan membatasi lingkup substitusi yang diizinkan. Teknik ini terutama efektif dalam suatu domain yang menggunakan bahasa formal. Pada praktiknya, terjemahan mesin dari dokumen-dokumen pemerintah dan hukum ternyata menghasilkan keluaran yang lebih berguna daripada teks pembicaraan atau teks lain yang lebih tidak standar bentuknya.Perbaikan kualitas keluaran juga dapat dicapai melalui campur tangan manusia. Contohnya, beberapa sistem dianggap lebih akurat menerjemahkan jika penggunanya telah menandai kata-kata mana di dalam teks yang merupakan suatu nama. Dengan bantuan teknik-teknik ini, terjemahan mesin telah terbukti bermanfaat sebagai suatu alat bantu bagi penerjemah manusia, dan dalam beberapa penerapan bahkan dapat menghasilkan keluaran yang dapat dipergunakan langsung ("as is"). Namun demikian, sistem-sistem yang telah tersedia saat ini tidak mampu untuk menghasilkan keluaran dengan kualitas yang menyamai penerjemah manusia, terutama jika teks yang akan diterjemahkan menggunakan bahasa sehari-hari.Perkembangan dan kegunaan terjemahan mesin telah diperdebatkan sejak tahun 1950-an.
 • Een computervertaling is een vertaling die met een computerprogramma gemaakt is. Dit programma kan gebruikt worden voor losse woorden of hele teksten. Met de huidige stand van de vertaalsoftware vergt het laatste doorgaans echter nog veel nabewerking. Er is al veel onderzoek verricht naar de mogelijkheid om vertalingen helemaal door een computer te laten maken, bijvoorbeeld met behulp van het programma SYSTRAN. Tot dusver heeft een dergelijke computervertaling echter nog geen goede vertaalde tekst opgeleverd. Wel kan een computervertaling soms een basis vormen voor de vertaler om zelf een goede tekst te redigeren. Dit is onder meer het geval bij teksten met veel vakspecifieke termen zoals bij (ontwerpen van) EU-richtlijnen.Als voorbeeld is hieronder een computervertaling naar het Nederlands weergegeven, van het Engelstalige Wikipedia-artikel Daisuke Matsuzaka (een Japans sporter).De oorspronkelijke Engelse tekst:De computervertaling:
 • Maschinelle Übersetzung (MÜ oder MT für engl. machine translation), auch als automatische Übersetzung, bezeichnet die Übersetzung von Texten aus der Quellsprache (Fachbegriff der MÜ für die Ausgangssprache) in eine Zielsprache mit Hilfe eines Computerprogramms. MÜ ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Während die menschliche Übersetzung Gegenstand der angewandten Sprachwissenschaft ist, wird MÜ vor allem in der Informatik und Computerlinguistik erforscht.
 • Tradução automática (TA) é o processo automático de tradução de um idioma original para outro através do computador.A tradução automática é uma subseção da linguística computacional que investiga o uso de programas de computador para traduzir textos ou discursos de uma língua natural a outra. No seu nível básico, a TA executa a substituição simples de palavras de uma língua natural por palavras em outra. Usando técnicas de corpus, traduções mais complexas podem ser experimentas, levando em conta melhor o manejo das diferenças da tipologia linguística, reconhecimento de frases, e tradução de idiomas, bem como a isolação das anomalias.Os programas atuais de tradução automática muitas vezes permitem uma personalização por domínio ou profissão (tal como relatórios meteorológicos) — melhorando os resultados por limitar o escopo de substituições admissíveis. Esta técnica é especialmente eficaz em domínios onde a língua formal ou formulaica é usada. Logo a tradução automática de documentos do governo e legais mais prontamente produz resultados usáveis que a conversação ou textos menos padronizados.Tradução não é nada simples. Não é uma mera substituição de cada palavra, mas ter a habilidade de conhecer "todas palavras" em uma frase ou oração e como uma pode influenciar a outra. As línguas humanas consistem em morfologia (o modo com que as palavras são montadas a partir de pequenas unidades de sentido), sintaxe (estrutura de frase), e semântica (sentido). Mesmo textos simples podem estar repletos de ambiguidades.
 • La traduzione automatica, o MT (dall'inglese Machine Translation) è un'area della linguistica computazionale e della scienza della traduzione che studia la traduzione di testi da un linguaggio naturale a un altro mediante programmi informatici.
 • Маши́нный перево́д — процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. Так же называется направление научных исследований, связанных с построением подобных систем.
 • La traducción automática (TA), también llamada MT (del inglés Machine Translation), es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. En un nivel básico, la traducción por computadora realiza una sustitución simple de las palabras atómicas de un lenguaje natural por las de otro. Por medio del uso de corpora lingüísticos se pueden intentar traducciones más complejas, lo que permite un manejo más apropiado de las diferencias en la Tipología lingüística, el reconocimiento de frases, la traducción de expresiones idiomáticas y el aislamiento de anomalías.
 • 기계 번역(機械飜譯)은 인간이 사용하는 자연 언어를 컴퓨터를 사용하여 다른 언어로 번역하는 일을 말한다. '자동 번역'이라고도 한다.일관성과 통일성이 있게 번역되는 장점이 있으나 기계 번역은 현재의 기술로는 해당 언어로 완벽하게 번역할 수는 없으며, 문장이 부자연스러운 어투로 나오는 경우가 잦다. 하지만 기술적인 부문에서는 상당히 진화되고 있다.기계 번역의 개념 자체는 컴퓨터의 존재 이전부터 존재하기 때문에 기계 번역은 번역 소프트웨어와 동의어는 아니지만 현재 기계 번역은 대부분 번역 소프트웨어로 구현된다. 예를 들어, 영어 문장을 입력하면 그것을 번역하는 한국어 문장을 출력하는 영한 번역 소프트웨어 등이 있다. 최근 통계 및 인공 지능과 컴퓨터 처리 능력의 발전으로 빠르게 성장하고 있다.
 • Machine translation, sometimes referred to by the abbreviation MT (not to be confused with computer-aided translation, machine-aided human translation (MAHT) or interactive translation) is a sub-field of computational linguistics that investigates the use of software to translate text or speech from one natural language to another.On a basic level, MT performs simple substitution of words in one natural language for words in another, but that alone usually cannot produce a good translation of a text because recognition of whole phrases and their closest counterparts in the target language is needed. Solving this problem with corpus and statistical techniques is a rapidly growing field that is leading to better translations, handling differences in linguistic typology, translation of idioms, and the isolation of anomalies.Current machine translation software often allows for customization by domain or profession (such as weather reports), improving output by limiting the scope of allowable substitutions. This technique is particularly effective in domains where formal or formulaic language is used. It follows that machine translation of government and legal documents more readily produces usable output than conversation or less standardised text.Improved output quality can also be achieved by human intervention: for example, some systems are able to translate more accurately if the user has unambiguously identified which words in the text are names. With the assistance of these techniques, MT has proven useful as a tool to assist human translators and, in a very limited number of cases, can even produce output that can be used as is (e.g., weather reports).The progress and potential of machine translation have been debated much through its history. Since the 1950s, a number of scholars have questioned the possibility of achieving fully automatic machine translation of high quality. Some critics claim that there are in-principle obstacles to automatizing the translation process.
 • Tłumaczenie automatyczne albo tłumaczenie maszynowe (ang. Machine Translation) jest dziedziną językoznawstwa komputerowego, które zajmuje się stosowaniem algorytmów tłumaczenia tekstu z jednego języka (naturalnego) na drugi.Pierwsze odnotowane pomysły tłumaczy automatycznych pochodzą już z XVII w., lecz nie było możliwości ich realizacji. Dopiero nadejście komputerów pozwoliło tej dziedzinie „rozwijać powoli skrzydła”. Pierwsze maszyny tłumaczące pojawiły się w 1933 r., i wykorzystywano je głównie w wojskowości.
 • 機械翻訳(きかいほんやく)とは、ある自然言語を別の自然言語へ機械的に変換する技術をいう。機械翻訳の概念自体はコンピュータの存在以前より存在するため、機械翻訳と翻訳ソフトは同義ではないが、現在ではほとんど翻訳ソフトとして実装される。例として、英語の文章を入力するとそれを翻訳した日本語の文章を出力する英和翻訳ソフトウエアなどがある。自動翻訳ともいう。近年は統計、人工知能、コンピュータ処理能力、データベース、記憶容量の進歩により急速に成長している分野である。尚、翻訳方法のもう一つとして、「人力翻訳(人の手による翻訳)」がある。
 • A gépi fordítás olyan automatikus fordítási eljárás, amelynek során egy adott nyelvű szöveget egy másik nyelvre számítógépes program segítségével fordítanak le.
 • Itzulpen automatikoa (labur IA edo MT - Machine translation) da iturburu-hizkuntzako testu batetik abiatuta helburu-hizkuntzako testu (ia) baliokide bat lortzea makina bat erabilita. IA ez da nahastu behar konputagailuz lagundutako itzulpenarekin ez eta itzulpen-memorien erabilpen soilarekin.Itzulpengintza automatikoa hizkuntza teknologiaren garapenean nabarmen lagundu duen diziplina da. Zeregin nagusia hori duten elkarte zientifikoak, aldizkari bereziak, unibertsitate departamentuak eta enpresak daude. Martin Kayren esanetan:Bitarteko mekanikoen bidez itzultzea bada erronka zientifiko bat. Baina itzulpen automatikoak horrenbesteko interesa piztearen benetako arrazoiak ez du sustrai zientifikorik, behar praktikoan du jatorria, informazioaren jarioan alegia.Suedia eta Finlandia Europako Batzordean sartu zirenean 1995ean, 60.000 arautze komunitario inguru itzuli behar izan ziren, "acquis communautaire" izenaz ezagutzen direnak. Hiru urte beranduago, 1999an, Bruselako legegizonen ahalegin nekaezinari esker, 20.000 arautzetan handitu zen kopurua. Ekialdeko Europako herriak EBan berehala sartzeak oso hizkuntza egoera delikatuan jartzen du Batzordea eta teknologia berrien aurrerakadak baino ezin lagun dezake egoera arintzen.
 • Машинен превод е дисциплина от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч от един естествен език на друг чрез компютърен софтуер. В най-простия си вариант МП представлява обикновено заместване на думи от един език с думи от друг. Използването на текстови корпуси дава възможност за по-сложни методи за превод, включващи отразяване на типологичните разлики между езиците, разпознаване на фрази, превеждане на идиоми и изолиране на аномалии.Съвременният софтуер за машинен превод често позволява избор на предметна област (например право или метеорология). Целта е да се подобри качеството на резултата чрез ограничаване на допустимите значения на думите. Тази техника е особено ефективна в области, в които се ползват стандартизирани, шаблонни езикови средства. Затова машинният превод на правителствени или правни документи често е по-сполучлив от превода на свободен разговор или друг слабо стандартизиран текст.Качеството на резултата може да се подобри и чрез човешка намеса. Например, някои системи са в състояние да превеждат по-точно, ако потребителят е определил еднозначно кои думи в текста представляват имена. С помощта на подобни техники машинният превод се оказва полезно помощно средство за хората – преводачи и в някои случаи дори може да даде резултат, използваем без допълнително редактиране. Съвременните системи обаче не са в състояние да конкурират хората – преводачи по качество на превода, особено при текстове в художествен или разговорен стил. Машинният превод не трябва да се бърка с подпомагания от компютър превод. При последния водещата роля в превода се изпълнява от човек – преводач, а софтуерът само улеснява някои аспекти от работата му.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7393 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 74 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107514671 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'expression « traduction automatique » désigne au sens strict la traduction d'un texte (ou d'une conversation audio, en direct ou en différé) faite entièrement grâce à un ou plusieurs programmes informatiques, sans qu'un traducteur humain n'ait à intervenir.On englobe parfois également sous ce terme la traduction assistée par ordinateur où la traduction peut se faire en partie manuellement ou de façon interactive avec la machine.Malgré ses faiblesses, elle peut rendre des services dans des domaines tels que la veille internationale (veille technologique y compris), où elle permet de prendre connaissance de façon superficielle, mais rapide, de grandes quantités de textes.
 • Strojový překlad (angl. machine translation) je proces automatického překladu z jednoho přirozeného jazyka do jiného pomocí počítače. Strojový překlad je už dlouhou dobu důležitou úlohou informatiky, stále však nebyl úplně uspokojivě vyřešen. Dnes jsou dostupné mnohé systémy, jejichž výstup není dokonalý, ale je dostatečně kvalitní pro použití v mnoha oblastech, kde pomáhá lidským překladatelům.
 • Maschinelle Übersetzung (MÜ oder MT für engl. machine translation), auch als automatische Übersetzung, bezeichnet die Übersetzung von Texten aus der Quellsprache (Fachbegriff der MÜ für die Ausgangssprache) in eine Zielsprache mit Hilfe eines Computerprogramms. MÜ ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Während die menschliche Übersetzung Gegenstand der angewandten Sprachwissenschaft ist, wird MÜ vor allem in der Informatik und Computerlinguistik erforscht.
 • La traduzione automatica, o MT (dall'inglese Machine Translation) è un'area della linguistica computazionale e della scienza della traduzione che studia la traduzione di testi da un linguaggio naturale a un altro mediante programmi informatici.
 • Маши́нный перево́д — процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. Так же называется направление научных исследований, связанных с построением подобных систем.
 • 기계 번역(機械飜譯)은 인간이 사용하는 자연 언어를 컴퓨터를 사용하여 다른 언어로 번역하는 일을 말한다. '자동 번역'이라고도 한다.일관성과 통일성이 있게 번역되는 장점이 있으나 기계 번역은 현재의 기술로는 해당 언어로 완벽하게 번역할 수는 없으며, 문장이 부자연스러운 어투로 나오는 경우가 잦다. 하지만 기술적인 부문에서는 상당히 진화되고 있다.기계 번역의 개념 자체는 컴퓨터의 존재 이전부터 존재하기 때문에 기계 번역은 번역 소프트웨어와 동의어는 아니지만 현재 기계 번역은 대부분 번역 소프트웨어로 구현된다. 예를 들어, 영어 문장을 입력하면 그것을 번역하는 한국어 문장을 출력하는 영한 번역 소프트웨어 등이 있다. 최근 통계 및 인공 지능과 컴퓨터 처리 능력의 발전으로 빠르게 성장하고 있다.
 • 機械翻訳(きかいほんやく)とは、ある自然言語を別の自然言語へ機械的に変換する技術をいう。機械翻訳の概念自体はコンピュータの存在以前より存在するため、機械翻訳と翻訳ソフトは同義ではないが、現在ではほとんど翻訳ソフトとして実装される。例として、英語の文章を入力するとそれを翻訳した日本語の文章を出力する英和翻訳ソフトウエアなどがある。自動翻訳ともいう。近年は統計、人工知能、コンピュータ処理能力、データベース、記憶容量の進歩により急速に成長している分野である。尚、翻訳方法のもう一つとして、「人力翻訳(人の手による翻訳)」がある。
 • A gépi fordítás olyan automatikus fordítási eljárás, amelynek során egy adott nyelvű szöveget egy másik nyelvre számítógépes program segítségével fordítanak le.
 • Een computervertaling is een vertaling die met een computerprogramma gemaakt is. Dit programma kan gebruikt worden voor losse woorden of hele teksten. Met de huidige stand van de vertaalsoftware vergt het laatste doorgaans echter nog veel nabewerking. Er is al veel onderzoek verricht naar de mogelijkheid om vertalingen helemaal door een computer te laten maken, bijvoorbeeld met behulp van het programma SYSTRAN.
 • Machine translation, sometimes referred to by the abbreviation MT (not to be confused with computer-aided translation, machine-aided human translation (MAHT) or interactive translation) is a sub-field of computational linguistics that investigates the use of software to translate text or speech from one natural language to another.On a basic level, MT performs simple substitution of words in one natural language for words in another, but that alone usually cannot produce a good translation of a text because recognition of whole phrases and their closest counterparts in the target language is needed.
 • Tłumaczenie automatyczne albo tłumaczenie maszynowe (ang. Machine Translation) jest dziedziną językoznawstwa komputerowego, które zajmuje się stosowaniem algorytmów tłumaczenia tekstu z jednego języka (naturalnego) na drugi.Pierwsze odnotowane pomysły tłumaczy automatycznych pochodzą już z XVII w., lecz nie było możliwości ich realizacji. Dopiero nadejście komputerów pozwoliło tej dziedzinie „rozwijać powoli skrzydła”.
 • Itzulpen automatikoa (labur IA edo MT - Machine translation) da iturburu-hizkuntzako testu batetik abiatuta helburu-hizkuntzako testu (ia) baliokide bat lortzea makina bat erabilita. IA ez da nahastu behar konputagailuz lagundutako itzulpenarekin ez eta itzulpen-memorien erabilpen soilarekin.Itzulpengintza automatikoa hizkuntza teknologiaren garapenean nabarmen lagundu duen diziplina da.
 • La traducción automática (TA), también llamada MT (del inglés Machine Translation), es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. En un nivel básico, la traducción por computadora realiza una sustitución simple de las palabras atómicas de un lenguaje natural por las de otro.
 • Tradução automática (TA) é o processo automático de tradução de um idioma original para outro através do computador.A tradução automática é uma subseção da linguística computacional que investiga o uso de programas de computador para traduzir textos ou discursos de uma língua natural a outra. No seu nível básico, a TA executa a substituição simples de palavras de uma língua natural por palavras em outra.
 • Машинен превод е дисциплина от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч от един естествен език на друг чрез компютърен софтуер. В най-простия си вариант МП представлява обикновено заместване на думи от един език с думи от друг.
 • La traducció automàtica (TA) és la traducció d'un text informatitzat (o text en suport informàtic) en la llengua de partida o llengua origen a la llengua d'arribada o llengua meta mitjançant un sistema informàtic compost d'un ordinador i d'un Programa d'ordinador especialitzat.A nivell bàsic, la TA es limita a substituir les paraules pel seu equivalent en el llenguatge original.Utilitzant tècniques estadístiques basades en corpus (bitext format per l'original i la seva traducció), el resultat pot ser més elaborat, i permet la millor manipulació de les diferents tipologies lingüístiques, el reconeixement de frases, igual que la detecció d'anomalies.També es pot configurar alguns programaris de traducció per àmbit o professió (per exemple àmbit meteorològic).
 • Terjemahan mesin (bahasa Inggris: machine translation, MT) adalah cabang linguistik komputasional yang mempelajari penggunaan perangkat lunak komputer untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa alami ke bahasa lainnya.Pada tingkat dasar, terjemahan mesin melakukan substitusi atau penggantian sederhana kata-kata dari satu bahasa alami ke bahasa lainnya.
rdfs:label
 • Traduction automatique
 • Computervertaling
 • Gépi fordítás
 • Itzulpengintza automatiko
 • Machine translation
 • Maschinelle Übersetzung
 • Strojový překlad
 • Terjemahan mesin
 • Traducció automàtica
 • Traducción automática
 • Traduzione automatica
 • Tradução automática
 • Tłumaczenie automatyczne
 • Машинен превод
 • Машинный перевод
 • 機械翻訳
 • 기계 번역
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of