La pédagogie (du grec παιδαγωγία, direction ou éducation des enfants) désigne l'art de l'éducation.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La pédagogie (du grec παιδαγωγία, direction ou éducation des enfants) désigne l'art de l'éducation. Le terme rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement et d'éducation ainsi que toutes les qualités requises pour transmettre une connaissance, un savoir ou un savoir-faire.Plus généralement, l'expression « Faire preuve de pédagogie » signifie l'aptitude à enseigner et à transmettre à un individu ou un groupe d'individus — de tous âges et de toutes conditions — un savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée.
 • Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική — искусство воспитания, от παῖς — ребёнок и ἄγω — веду) — наука о воспитании и обучении человека.
 • Pedagogy (/ˈpɛdəɡɒdʒi/ or /ˈpɛdəɡoʊdʒi/) is the science and art of education. Its aims range from the full development of the human being to skills acquisition. For example, Paulo Freire referred to his method of teaching people as "critical pedagogy". In correlation with those instructive strategies the instructor's own philosophical beliefs of instruction are harbored and governed by the pupil's background knowledge and experience, situation, and environment, as well as learning goals set by the student and teacher. One example would be the Socratic schools of thought. The teaching of adults, however, may be referred to as androgogy.
 • Педагогика (на гръцки: παιδαγογια) е социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Тя е наука за обучението и образованието на детето и представлява съвкупност от научни познания, организирани в система и проверени в практиката. Тя е съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Крайната цел на педагогиката е формирането на човешката личност.. В контекста на учене цял живот (Life-long learning) се използва думата андрагогия за еквивалентния термин при възрастните.
 • La pedagogía (del griego παιδιον (paidos -niño) y γωγος (gogos -conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y similitud etimológica.El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tomada ésta en el sentido general que le han atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes).La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades. Para una mejor comprensión de la historia de la conformación de la Pedagogía y su relación con la educación Kant y Durkheim aportan elementos importantes. Kant propone la confección de una disciplina que sea científica, teórica y práctica que se base en principios y en la experimentación y que además reflexione sobre prácticas concretas.Durkheim al referirse a la educación expresa que es materia de la Pedagogía y es indispensable construir un saber por medio de la implementación de reglas metodológicas, postura positivista, que sea garante del carácter científico de dicho conocimiento.
 • Pedagogia edo hezkuntzaren zientzia hezkuntzaren teoria eta praktikaren jakintza da. Hezkuntza fenomeno konplexua izanik, pedagogiak ere maila eta ezagutza-arlo anitz bere baitan hartzen ditu. Horrela, banakoaren zein gizartearen ikuspegitik azter daiteke eta ondorioz, psikologiaren eta soziologiaren kontzeptu, teoria eta metodoak biltzen ditu bere baitan. Beste alde batetik, ikuspegi teoriko eta ideologiko batetik (filosofiaren eta politikaren bitartez) zein berehalako ikuspegi praktiko batetik azter daiteke (didaktika izeneko arloa osatuz), hezkuntzarako metodo eta teknikak garatuz. Hezkuntzaren konplexutasuna estaltzeko, beste zenbait diziplina ere jasotzen ditu, hala nola antropologia, historia eta ekonomia. Aldi berean, pedagogiaren helburua hezkuntza deskribatu eta ezagutzeaz gainera, hezkuntza sistema aldatu eta hobetzea, pedagogiatik bertatik ezarritako norabideei jarraituz, pertsonaren eta gizartearen garapenaren alde.
 • Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání.Probíhá spor, nakolik má být pedagogika normativní vědou, tzn. nakolik se má zaměřovat na definování cílů, obsahu a účelu výchovy a nakolik jí má jít především o neutrální popis a objasňování výchovných jevů a procesů. Např. Průcha definuje pedagogiku jako vědu, která „se zabývá (1) vším tím, co vytváří a determinuje nějaké edukační prostředí, (2) procesy, jež se v těchto prostředích realizují, (3) výsledky a efekty těchto procesů.“V současnosti (2009) neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, ani shoda v hlavním účelu pedagogiky. Různá pojetí se liší podle jednotlivých autorů, teoretických směrů i podle kulturní orientace charakteristické pro určitou zemi.Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován Jan Amos Komenský, za zakladatele moderní pedagogické teorie lze považovat J. F. Herbarta.
 • Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
 • A pedagógia egy kettős arculatú tudomány. Egyrészt kutató tudomány, vagyis a különböző korcsoportú emberek tanításának és taníthatóságának lehetőségeit, módszereit, eszközeit leíró és feltáró tudomány, másrészt alkalmazott tudomány, vagyis a kutatás során nyert tapasztalatokat a nevelés és oktatás folyamatában alkalmazva értékeket és tudást származtat át a tanulóknak.A pedagógia elnevezés a görög peidagógosz szóból származik. Peidagógosznak hívták az ókori Görögországban azokat a személyeket akik iskolába kísérték a gyerekeket.A pedagógiával szoros együttműködésben lévő határ és résztudományok: didaktika, neveléstörténet, játékpedagógia stb.
 • 교육학(敎育學, pedagogy)은 교사가 지도하는 일에 대한 기술과 연구를 의미하며, 일반적으로 교수(敎授)의 전략이나 방법을 가리킨다. 넓은 의미에서 교육을 대상으로 하는 교육론(敎育論)을 포함하기도 한다.
 • Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert pedagogiek onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog. De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek.
 • Pedagogia é a ciência que tem por objeto de estudo a Educação, o processo de ensino e aprendizagem. O sujeito é o ser humano enquanto educando.
 • Pedagoji, çocuklarda "eğitim bilim ve teorisi" anlamına gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır. Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"'dur. (Paid=çocuk, ago=yönetmek), dolayısıyla "çocuk yönetmek" anlamına gelir. Antik Yunanistan'da pedagoglar (παιδαγωγός) sahiplerinin oğullarının (kızların eğitim almasının yasak olması sebebiyle) eğitimlerini denetleyen kölelerdi. Bu süreç çocuğu okula (διδασκαλείον), spora götürmek (γυμνάσιον), ona bakmak ve eşyalarını taşımaktan oluşuyordu. Dolayısıyla Latin kökenli pedagoji sözcüğü Türkçede "çocuk eğitimi" olarak karşılık bulur.Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki insanların eğitimidir. Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.
 • 教育学(きょういくがく、英: pedagogy, study of education、独: Pädagogik, Erziehungswissenschaften)は、教育に関する研究、または教育という事象を対象とする学問。
 • Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran.Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran Sokrates.
 • La pedagogia è la scienza che studia l'educazione e la formazione dell'uomo nella sua interezza; essa ha come oggetto del proprio studio l'uomo nel suo intero ciclo di vita. Quindi, al contrario di ciò che si è soliti pensare secondo un ovvio luogo comune, il pedagogista non si occupa esclusivamente dei bambini e dell'infanzia, ma anche di adolescenti, giovani, adulti, anziani e disabili ovvero delle altre fasi della vita. La Pedagogia si occupa anche dell'educazione scolastica e dell'apprendimento dei soggetti, ma non è questo il suo unico fine euristico. Il fine euristico della pedagogia è l'Uomo che si relaziona con l'altro da sé (educazione) e che si relaziona con se stesso (formazione). Il Pedagogista studia l'umano e ciò che riguarda l'Uomo e la sua esistenza. Nell'ambito della pedagogia italiana il pedagogista Riccardo Massa ha proposto di usare il termine formazione per indicare sia l'educazione (ovvero il processo di formazione globale della personalità) sia l'istruzione (ovvero il processo di trasmissione da parte di un individuo e di acquisizione di competenze e di conoscenze da parte dell'individuo che viene istruito).L'educazione (secondo i modelli teorici elaborati dai pedagogisti) ha tre coordinate: Il sapere (le conoscenze teoriche). Il saper fare (le competenze pratiche o abilità). Il saper essere (modo il cui un individuo mette in campo il saper fare e il saper essere).StudiLo studio della pedagogia è stato recentemente rivalutato dalle più alte istituzioni educative italiane, le quali, nel 2010, hanno creato un liceo (il Liceo delle Scienze Umane) che ha due indirizzi: l'indirizzo tradizionale (sostituisce il Liceo psico-socio-pedagogico): quattro materie importanti: 1. riunisce in un'unica materia le Scienze Umane (psicologia, sociologia, antropologia e pedagogia ) 2. filosofia, 3.Diritto ed Economia Politica (meno ore rispetto all' indirizzo opzione) 4. il latino; e l'indirizzo opzione economico -sociale(sostituisce il Liceo delle Scienze Sociali): quattro materie importanti: 1. in un'unica materia le Scienze Umane (psicologia, sociologia, antropologia e metodologia della ricerca, ) 2. filosofia, 3. Diritto ed Economia Politica 4. seconda lingua straniera. oppure l' Istituto Professionale a indirizzo Socio-Sanitario, materia Scienze Umane e Sociali: ( in un'unica materia: psicologia, sociologia, antropologia e pedagogia). Questi come prospettiva di lavoro possono diventare aiuto educatori oppure proseguire gli Studi Universitari Umanistici presso il Dipartimento Di Scienze Umane o altro Dipartimento.Anche l'Università cambia, difatti:il nuovo Dipartimento di Scienze Umane (ex Facoltà, riforma Gelmini 240/10) offre vari Corsi di Laurea ( 3 anni) e Lauree Magistrali (3+2= 5 anni) o 5 anni a ciclo unico indirizzi: ( letterario, storico, filosofico, psicologico, pedagogico, antropologico, sociologico, dei servizi sociali, alle volte anche giuridiche e mediche) tra cui quelle di:Educatore Professionale Sociale ( o formatore o educatore nido) L 19 (3 anni);Pedagogista LM 50, LM 57; LM 85; LM 93; (3+2) = 5 anni; e Formatore Primario LM 85 BIS (5 anni a ciclo unico) indirizzo infanzia e indirizzo primaria;mentreil nuovo Dipartimento di Medicina (ex Facoltà Riforma Gelmini 240/10) offre vari Corsi di Laurea (3 anni) e Lauree Magistrali (3+2= 5 anni) o 5 anni a ciclo unico indirizzi: ( Medicina, Scienze infermieristiche,etc.) tra cui quelle di: Educatore Professionale Sanitario L SNT 2 (3 anni); e Educatore Professionale Sanitario Specializzato LM SNT 2 (3+2) = 5 anni.La figura del Pedagogista (3+2= 5 anni) differisce sia dall'educatore professionale sociale ( L 19 3 anni) che può insegnare come Educatore nei nidi, come Formatore nelle aziende e come Educatore nel sociale, sia dall'educatore professionale sanitario (L SNT/02 3 anni) che lavora anche nel sanitario, entrambi gli Educatori sono in possesso di laurea triennale (L) e quindi pari grado; In Seguito alla Laurea in Educatore Professionale Sociale(L 19 - 3 anni) si possono intraprendere gli Studi, per ulteriori due anni, in una delle delle seguenti Lauree Magistrali LM 3+2= 5 anni per divenire Pedagogista in: Progettista e Dirigente Educativo e Pedagogista Clinico LM 50, Educatore Adulti e Formatore Continuo LM 57, Scienze pedagogiche LM 85, Formatore E- Learnig e Media Education LM 93, Il Pedagogista può, anche, insegnare dopo il TFA di 1 anno nei Licei di Scienze Umane in entrambi gli indirizzi e negli Istituti Professionali a indirizzo Socio- Sanitario la materia Scienze Umane A-217 (ex 36-A). Probabilmente verranno unificate le: ex A36 oggi A217 in Scienze Umane e ex A37 oggi A117 in Filosofia e Storia, in un unico codice A-17 (Filosofia, Storia e Scienze Umane). Questi Pedagogisti differiscono anche dall' Educatore Professionale Sanitario Specializzato (LM -SNT/02) 3+2= 5 anni anche se pari grado. Il laureato Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 BIS a ciclo unico 5 anni ) indirizzo infanzia o indirizzo primaria, con inclusa l'abilitazione, è l'unico che può insegnare nelle scuole d'infanzia e nelle scuole primarie, secondo l'indirizzo intrapreso, il futuro insegnante si inserirà nelle graduatorie ad esaurimento di I° fascia divise per regioni e provincie; Distinte per: scuola dell'infanzia, scuola primaria, lingua inglese e sostegno. Egli differisce dal Pedagogista pur essendo pari grado,Il Pedagogista non è pedagogo ( termine in disuso e offensivo per il Pedagogista).
 • La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar, des de l'ensenyament formal a l'orientació laboral, la formació a l'empresa, el suport pedagògic a famílies, l'assessorament en projectes educatius, etc.
 • Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft sind Bezeichnungen für die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung auseinandersetzt. Die Unterscheidung der Bezeichnungen ist vornehmlich historisch zu sehen. Nach heutigem Verständnis kommt der Erziehungswissenschaft die Doppelrolle zu, als Reflexionswissenschaft Bildungs- und Erziehungszusammenhänge zu erforschen, aber auch als Handlungswissenschaft Vorschläge zu machen, wie Bildungs- und Erziehungspraxis gestaltet und verbessert werden kann. Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft wird auch an Schulen als eigenständiges Fach unterrichtet, so in einigen Bundesländern an Gymnasien und Gesamtschulen als Fach des sozialwissenschaftlichen Bereichs der Gymnasialen Oberstufe und in anderer Form und Schwerpunktsetzung in der Erzieherausbildung. Die Bildungswissenschaft beschäftigt sich mit einer ganzheitlichen Ansicht des lebenslangen Bildungs- bzw. Lernprozesses. Hierbei bedient sie sich der Teildisziplinen Erziehungswissenschaften, Pädagogik, Psychologie und Soziologie.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 12075 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 72988 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 251 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110747835 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1995 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Robert Dilts et Todd Epstein
prop-fr:commons
 • Category:Pedagogy
prop-fr:id
 • DiltsEpstein, 1995
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lieu
 • Bruxelles
prop-fr:nom
 • Thiry
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:prénom
 • Alain
prop-fr:sousTitre
 • Méthodes d’études et de stratégies d’apprentissage avec la PNL
prop-fr:titre
 • Dynamic Learning
 • Ça y est, j’ai compris !
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Faculté:Pédagogie
prop-fr:wiktionary
 • pédagogie
prop-fr:éditeur
 • De Boeck Université
 • Meta Publications, USA Californie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La pédagogie (du grec παιδαγωγία, direction ou éducation des enfants) désigne l'art de l'éducation.
 • Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική — искусство воспитания, от παῖς — ребёнок и ἄγω — веду) — наука о воспитании и обучении человека.
 • Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
 • 교육학(敎育學, pedagogy)은 교사가 지도하는 일에 대한 기술과 연구를 의미하며, 일반적으로 교수(敎授)의 전략이나 방법을 가리킨다. 넓은 의미에서 교육을 대상으로 하는 교육론(敎育論)을 포함하기도 한다.
 • Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert pedagogiek onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog. De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek.
 • Pedagogia é a ciência que tem por objeto de estudo a Educação, o processo de ensino e aprendizagem. O sujeito é o ser humano enquanto educando.
 • 教育学(きょういくがく、英: pedagogy, study of education、独: Pädagogik, Erziehungswissenschaften)は、教育に関する研究、または教育という事象を対象とする学問。
 • La pedagogia és el conjunt de sabers sobre l'educació. És una disciplina acadèmica alhora que una activitat professional que abasta un ventall important de tasques relacionades amb l'acte d'educar, des de l'ensenyament formal a l'orientació laboral, la formació a l'empresa, el suport pedagògic a famílies, l'assessorament en projectes educatius, etc.
 • Pedagogy (/ˈpɛdəɡɒdʒi/ or /ˈpɛdəɡoʊdʒi/) is the science and art of education. Its aims range from the full development of the human being to skills acquisition. For example, Paulo Freire referred to his method of teaching people as "critical pedagogy".
 • Pedagoji, çocuklarda "eğitim bilim ve teorisi" anlamına gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır. Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"'dur. (Paid=çocuk, ago=yönetmek), dolayısıyla "çocuk yönetmek" anlamına gelir. Antik Yunanistan'da pedagoglar (παιδαγωγός) sahiplerinin oğullarının (kızların eğitim almasının yasak olması sebebiyle) eğitimlerini denetleyen kölelerdi.
 • A pedagógia egy kettős arculatú tudomány. Egyrészt kutató tudomány, vagyis a különböző korcsoportú emberek tanításának és taníthatóságának lehetőségeit, módszereit, eszközeit leíró és feltáró tudomány, másrészt alkalmazott tudomány, vagyis a kutatás során nyert tapasztalatokat a nevelés és oktatás folyamatában alkalmazva értékeket és tudást származtat át a tanulóknak.A pedagógia elnevezés a görög peidagógosz szóból származik.
 • Pedagogia edo hezkuntzaren zientzia hezkuntzaren teoria eta praktikaren jakintza da. Hezkuntza fenomeno konplexua izanik, pedagogiak ere maila eta ezagutza-arlo anitz bere baitan hartzen ditu. Horrela, banakoaren zein gizartearen ikuspegitik azter daiteke eta ondorioz, psikologiaren eta soziologiaren kontzeptu, teoria eta metodoak biltzen ditu bere baitan.
 • La pedagogía (del griego παιδιον (paidos -niño) y γωγος (gogos -conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios de Kant y Herbart.
 • Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft sind Bezeichnungen für die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung auseinandersetzt. Die Unterscheidung der Bezeichnungen ist vornehmlich historisch zu sehen.
 • La pedagogia è la scienza che studia l'educazione e la formazione dell'uomo nella sua interezza; essa ha come oggetto del proprio studio l'uomo nel suo intero ciclo di vita. Quindi, al contrario di ciò che si è soliti pensare secondo un ovvio luogo comune, il pedagogista non si occupa esclusivamente dei bambini e dell'infanzia, ma anche di adolescenti, giovani, adulti, anziani e disabili ovvero delle altre fasi della vita.
 • Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran.Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru.
 • Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti.
 • Педагогика (на гръцки: παιδαγογια) е социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Тя е наука за обучението и образованието на детето и представлява съвкупност от научни познания, организирани в система и проверени в практиката. Тя е съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност.
rdfs:label
 • Pédagogie
 • Pedagogi
 • Pedagogia
 • Pedagogia
 • Pedagogia
 • Pedagogia
 • Pedagogiek
 • Pedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogy
 • Pedagogía
 • Pedagoji
 • Pedagógia
 • Pädagogik
 • Педагогика
 • Педагогика
 • 教育学
 • 교육학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherOccupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:university of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:collections of
is prop-fr:compétences of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:profession(s)_ of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of