Une nanoparticule (ou particule ultra-fine, adjectif également orthographié « ultrafine ») est définie par la norme ISO TS/27687 comme étant un nano-objet dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nm environ.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une nanoparticule (ou particule ultra-fine, adjectif également orthographié « ultrafine ») est définie par la norme ISO TS/27687 comme étant un nano-objet dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nm environ. Une autre définition, plus large, qualifie de « nanoparticule » un assemblage d'atomes dont au moins une des dimensions se situe à l'échelle nanométrique ; ceci correspond à la définition de « nano-objet » selon la norme ISO précitée.Certaines nanoparticules (naturelles ou artificielles), diffusées dans l’environnement, notamment par l'air ou via les eaux usées, causent les problèmes inflammatoires pulmonaires les plus vifs, et sont fortement suspectées d'avoir des effets négatifs sur l'environnement, et sur la santé quand elles sont inhalées ou qu'elles pénètrent le corps via la peau, l'eau ou l'alimentation ; « Les études toxicologiques démontrent clairement que la très petite taille des nanoparticules est un élément-clé au niveau de la toxicité, surtout au niveau des particules non ou peu solubles (...) les propriétés de surface, la capacité à induire des radicaux libres ou à libérer certains ions peuvent également influer substantiellement sur la toxicité. Plusieurs effets pulmonaires ont été documentés dont la capacité de certaines nanoparticules à induire des granulomes pulmonaires. Les données actuellement disponibles semblent indiquer par ailleurs que l’absorption cutanée serait relativement limitée » (Source : Ostiguy et al., février 2006 ).
 • ナノ粒子(ナノりゅうし)は、物質をナノメートルのオーダー(1-100ナノメートル)の粒子にしたものである。比表面積が極めて大きいこと、量子サイズ効果によって特有の物性を示すことなど、一般的な大きさの固体(バルク)の材料とは異なることから、様々な分野で研究・利用が進められている。
 • Una nanopartícula (nanopolvo, nanoracimo, o nanocristal) es una partícula microscópica con por lo menos una dimensión menor que 100 nm. Actualmente las nanopartículas son un área de intensa investigación científica, debido a una amplia variedad de aplicaciones potenciales en los campos de biomédicos, ópticos, y electrónicos. La Iniciativa Nacional de Nanotecnología del gobierno de los Estados Unidos ha conducido cantidades enormes de financiamiento exclusivamente para la investigación de las nanopartículas.
 • Die Begriffe Nanopartikel bzw. Nanoteilchen bezeichnen Verbünde von einigen wenigen bis einigen tausend Atomen oder Molekülen. Der Name Nano bezieht sich auf ihre Größe, die typischerweise bei 1 bis 100 Nanometern liegt: Ein Nanometer (Abkürzung: nm) entspricht 10−9 = 0,000 000 001 Meter = 1 Millionstel Millimeter. „nano“ leitet sich aus dem Griechischen „nanos“ für „Zwerg“ oder „zwergenhaft“ ab.
 • Наночастици (nano particles, quantum dots) още се наричат квантови точки. Според някои автори това са обекти с размери под 100nm, а според други размерът на частиците не е от значение, а промяната в свойствата им в следствие на проявата на квантови ограничения. Именно тази промяна в свойствата е това, което отличава наночастиците от колоидите.Известни са т. нар. наночастици с „магически“ размер - там настъпва рязък преход в свойствата. Интересен е факта, че за някои материали се наблюдават по няколко такива прехода. Учени от университета в Торонто са разработили частици, чрез които ще се постигне лесен и евтин начин за нощно виждане. Тези наночастици, получени по проект, ръководен от проф. Тед Сарджънт, реагират на невидимите за човешкото око инфрачервени лъчи. Известно е, че дължината на вълната на инфрачервените лъчи е извън обхвата на окото. А също като слънчевите панели тези частици могат да натрупват енергия за определени цели. Със съвременните светлочувствителни камери и биноклите за нощно виждане се получава изображение в инфрачервения спектър, но използваните в тях полупроводници се произвеждат по доста трудоемка технология и са много скъпи.Спред проф. Сарджънт частиците ще могат да се прибавят като съставка на защитни покрития, тъкани или пластмаси, като по този начин значително ще се намалят производствените разходи. Специално обработеният обектив на камерата ще заснема кадри на тъмно, като улавя инфрачервеното излъчване. Стени, покрити с чувствителна към инфрачервени лъчи боя, ще реагират на появата на неканени гости или животни само по телесната им температура. “Вие виждате нещата около вас не защото свети слънцето, а заради топлинното им излъчване. Военните вече работят по темата, но за хора като вас и мен това е доста скъпо развлечение”, казва Сарджънт. Има вероятност за три до пет години технологията да бъде внедрена в производство. Едно неочаквано предимство на тези частици е свойството им да улавят енергията на инфрачервените вълни от слънчевата светлина и да я превръщат в електричество. Тази възможност може да спомогне за усъвършенстването на гъвкавите слънчеви клетки. Много компании, сред които Konarka Technologies, правят опити за замяна на неподвижните и доста непривлекателни на вид слънчеви панели от кристалин с пластмасови, които да могат дискретно да се монтират на покрива или на някоя от стените на сградата. Недостатък на сегашните полимерни слънчеви клетки, които акумулират енергия от видимия спектър, е тяхната ниска ефективност. Експериментално е постигнато превръщане на слънчевата енергия в електрическа на не повече от 3 до 12 % от общия поток, попадащ върху полимерния панел. Чрез добавяне на инфрачервените частици полимерните слънчеви клетки ще могат да постигнат превръщане на до 30 % от попадащата върху тях слънчева светлина, смята професорът от Станфордския университет Петер Пойманс, който лично е участвал в някои от експериментите в Торонто. “Половината от слънчевата енергия, достигаща Земята, е в невидимата за човешкото око част от спектъра. Това, което успяхме да постигнем, е чрез специален вид пластмаса да може да се улови инфрачервената част от спектъра”, пояснява проф. Сарджънт. Тайната съставка, която позволява едновременно да се вижда на тъмно и да се улавя енергията на слънчевата светлина, е… въглерод. Чувствителните към инфрачервените лъчи нанокристали се състоят от осем атома въглерод, свързани верижно. Въглеродът е основният елемент на нанотръбите – това са устойчиви електрически активни частици, които някой ден ще намерят приложение в самолетостроенето и полупроводниковата индустрия.
 • Con il termine nanoparticella si identificano normalmente delle particelle formate da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso indicativamente fra 2 e 200 nm.Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, le celle elementari dei cristalli hanno lunghezze dell'ordine di un nanometro; la doppia elica del DNA ha un diametro di circa 2 nm. La comunità scientifica non ha ancora determinato una misura univoca: possono essere definite misure diverse a seconda se l'approccio è dal punto di vista chimico, fisico, o della biologia molecolare o anatomia patologica. La dimensione minima è quella della molecola oggetto di studio o valutazione.Il termine è utilizzato correntemente per indicare nanoaggregati, cioè aggregati molecolari o atomici, con interessanti proprietà chimico-fisiche, che possono essere anche prodotti e utilizzati nelle nanotecnologie.A volte il termine è utilizzato per indicare particolato ultrafine (in particolare le singole particelle discrete componenti le nanopolveri).Nanosfere o Nanocapsule:In campo farmaceutico, sono sistemi a matrice polimerica impiegati per la veicolazione di principi attivi particolarmente citotossici o con rilevanti problemi farmacocinetici. Attualmente alcune formulazioni sono in fase II di sperimentazione.
 • Una nanopartícula o nanosfera en nanotecnologia és una càpsula microscopica buida que acumula en el seu interior principis actius i que tenen una estructura similar a la de les membranes cel·lulars cosa que els permet fusionar-se entre elles i alliberar en l'interior de les cèl·lules els principis actius que transporta. Aquests vehicles també poden rebre altres denominacions com niosoma, microsoma, fitosoma, talsfera, biocàpsules i microcàpsules.En nanotecnologia es defineix una partícula com un petit objecte que es considera una unitat en termes del que transporta i les seves propietats.Les nanopartícules són estructures esponjoses inerts amb diàmetres que van dels micròmetres al nanòmetres.En el camp de la medicina les nanosferes transporten substàncies terapèutiques al lloc específic on es necessiten. En un primer moment la tècnica només era possible utilitzant liposomes (que ja es feien servir abans en cosmètica), dendrímers (macromolècules polimèriques) o partícules orgàniques polimèriques. En aquests casos ,les càpsules estaven formades per molècules orgàniques. A partir d'aleshores per part de l'Institut Català de nanociència i nanotecnologia (pertanyent al CSIC) es va aconseguir encapsular substàncies dins de partícules que contenien metalls.Aquestes nanosferes són en part orgàniques i en part metàl·liques. La incorporació de metall implica que les nanosferes tindran propietats dels metalls com el magnetisme, la fluorescència o la conductivitat que poden ser útils en aplicacions mèdiques com el radiodiagnòstic, electrònica o sensors.
 • Een nanodeeltje (soms nanopartikel genoemd) is een deeltje met afmetingen in de orde van 1-100 nanometer. Dergelijke deeltjes bestaan uit enkele tot duizenden atomen of moleculen.Nanodeeltjes kunnen ontstaan door zowel natuurlijke oorzaken (een bosbrand of een vulkanische uitbarsting) als door menselijk toedoen.Synthetische nanodeeltjes zijn kunstmatig geproduceerde deeltjes die specifiek zijn gemaakt voor bepaalde eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid of chemische reactiviteit.
 • Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трех измерениях составляют от 1 до 100 нм.
 • 나노입자는 직경이 1~100나노미터단위인 입자이다.
 • In nanotechnology, a particle is defined as a small object that behaves as a whole unit with respect to its transport and properties. Particles are further classified according to diameter. Coarse particles cover a range between 2,500 and 10,000 nanometers. Fine particles are sized between 100 and 2,500 nanometers. Ultrafine particles, or nanoparticles, are between 1 and 100 nanometers in size. The reason for this double name of the same object is that, during the 1970-80s, when the first thorough fundamental studies with "nanoparticles" were underway in the USA (by Granqvist and Buhrman) and Japan, (within an ERATO Project) they were called "ultrafine particles" (UFP). However, during the 1990s before the National Nanotechnology Initiative was launched in the USA, the new name, "nanoparticle," had become fashionable (see, for example the same senior author's paper 20 years later addressing the same issue, lognormal distribution of sizes ). Nanoparticles may or may not exhibit size-related properties that differ significantly from those observed in fine particles or bulk materials. Although the size of most molecules would fit into the above outline, individual molecules are usually not referred to as nanoparticles.Nanoclusters have at least one dimension between 1 and 10 nanometers and a narrow size distribution. Nanopowders are agglomerates of ultrafine particles, nanoparticles, or nanoclusters. Nanometer-sized single crystals, or single-domain ultrafine particles, are often referred to as nanocrystals.Nanoparticle research is currently an area of intense scientific interest due to a wide variety of potential applications in biomedical, optical and electronic fields.The National Nanotechnology Initiative has led to generous public funding for nanoparticle research in the United States.
 • Em nanotecnologia, uma partícula é definida como um pequeno objeto que comporta-se como uma unidade inteira em termos de seu transporte e propriedades. Além disso, é classificada de acordo com o tamanho: em termos de diâmetro, partículas finas cobrem um intervalo entre 100 e 2500 nanômetros, enquanto partículas ultrafinas, por outro lado, possuem tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Similarmente a partículas ultrafinas, nanopartículas possuem tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Nanopartículas podem ou não exibir propriedades relacionadas com o tamanho que diferem significativamente daqueles observados em partículas finas ou materiais volumosos. Embora o tamanho da maioria das moléculas se encaixe no esquema acima, as moléculas individuais não são geralmente referidos como nanopartículas.== Referências ==
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 713328 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 49616 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 182 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110728506 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
prop-fr:date
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:pagesTotales
 • 251 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Nanotoxiques, une enquête
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • éditions Actes Sud
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une nanoparticule (ou particule ultra-fine, adjectif également orthographié « ultrafine ») est définie par la norme ISO TS/27687 comme étant un nano-objet dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nm environ.
 • ナノ粒子(ナノりゅうし)は、物質をナノメートルのオーダー(1-100ナノメートル)の粒子にしたものである。比表面積が極めて大きいこと、量子サイズ効果によって特有の物性を示すことなど、一般的な大きさの固体(バルク)の材料とは異なることから、様々な分野で研究・利用が進められている。
 • Die Begriffe Nanopartikel bzw. Nanoteilchen bezeichnen Verbünde von einigen wenigen bis einigen tausend Atomen oder Molekülen. Der Name Nano bezieht sich auf ihre Größe, die typischerweise bei 1 bis 100 Nanometern liegt: Ein Nanometer (Abkürzung: nm) entspricht 10−9 = 0,000 000 001 Meter = 1 Millionstel Millimeter. „nano“ leitet sich aus dem Griechischen „nanos“ für „Zwerg“ oder „zwergenhaft“ ab.
 • Een nanodeeltje (soms nanopartikel genoemd) is een deeltje met afmetingen in de orde van 1-100 nanometer. Dergelijke deeltjes bestaan uit enkele tot duizenden atomen of moleculen.Nanodeeltjes kunnen ontstaan door zowel natuurlijke oorzaken (een bosbrand of een vulkanische uitbarsting) als door menselijk toedoen.Synthetische nanodeeltjes zijn kunstmatig geproduceerde deeltjes die specifiek zijn gemaakt voor bepaalde eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid of chemische reactiviteit.
 • Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трех измерениях составляют от 1 до 100 нм.
 • 나노입자는 직경이 1~100나노미터단위인 입자이다.
 • Una nanopartícula (nanopolvo, nanoracimo, o nanocristal) es una partícula microscópica con por lo menos una dimensión menor que 100 nm. Actualmente las nanopartículas son un área de intensa investigación científica, debido a una amplia variedad de aplicaciones potenciales en los campos de biomédicos, ópticos, y electrónicos.
 • Una nanopartícula o nanosfera en nanotecnologia és una càpsula microscopica buida que acumula en el seu interior principis actius i que tenen una estructura similar a la de les membranes cel·lulars cosa que els permet fusionar-se entre elles i alliberar en l'interior de les cèl·lules els principis actius que transporta.
 • In nanotechnology, a particle is defined as a small object that behaves as a whole unit with respect to its transport and properties. Particles are further classified according to diameter. Coarse particles cover a range between 2,500 and 10,000 nanometers. Fine particles are sized between 100 and 2,500 nanometers. Ultrafine particles, or nanoparticles, are between 1 and 100 nanometers in size.
 • Con il termine nanoparticella si identificano normalmente delle particelle formate da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso indicativamente fra 2 e 200 nm.Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, le celle elementari dei cristalli hanno lunghezze dell'ordine di un nanometro; la doppia elica del DNA ha un diametro di circa 2 nm.
 • Em nanotecnologia, uma partícula é definida como um pequeno objeto que comporta-se como uma unidade inteira em termos de seu transporte e propriedades. Além disso, é classificada de acordo com o tamanho: em termos de diâmetro, partículas finas cobrem um intervalo entre 100 e 2500 nanômetros, enquanto partículas ultrafinas, por outro lado, possuem tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Similarmente a partículas ultrafinas, nanopartículas possuem tamanho entre 1 e 100 nanômetros.
 • Наночастици (nano particles, quantum dots) още се наричат квантови точки. Според някои автори това са обекти с размери под 100nm, а според други размерът на частиците не е от значение, а промяната в свойствата им в следствие на проявата на квантови ограничения. Именно тази промяна в свойствата е това, което отличава наночастиците от колоидите.Известни са т. нар. наночастици с „магически“ размер - там настъпва рязък преход в свойствата.
rdfs:label
 • Nanoparticule
 • Nanodeeltje
 • Nanoparticella
 • Nanoparticle
 • Nanopartícula
 • Nanopartícula
 • Nanopartícula
 • Nanoteilchen
 • Nanočástice
 • Наночастица
 • Наночастици
 • ナノ粒子
 • 나노입자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of