Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à l'occasion d'un scrutin. Dans son application contemporaine, il pose un choix et permet: soit d'élire des gouvernants à but représentatif, soit de répondre à une question posée par la gouvernance, sous forme de plébiscite ou de référendum. Les démocraties présentent le droit de vote comme un droit civique fondamental.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à l'occasion d'un scrutin. Dans son application contemporaine, il pose un choix et permet: soit d'élire des gouvernants à but représentatif, soit de répondre à une question posée par la gouvernance, sous forme de plébiscite ou de référendum. Les démocraties présentent le droit de vote comme un droit civique fondamental.
 • Suffrage, political franchise, or simply franchise, distinct from other rights to vote, is the right to vote gained through the democratic process. The right to run for office is sometimes called candidate eligibility, and the combination of both rights is sometimes called full suffrage. In many languages, the right to vote is called the active right to vote and the right to run for office is called the passive right to vote. In English, these are sometimes called active suffrage and passive suffrage.Suffrage is often conceived in terms of elections for representatives. However, suffrage applies equally to initiatives and referenda. Suffrage describes not only the legal right to vote, but also the practical question of whether a question will be put to a vote. The utility of suffrage is reduced when important questions are decided unilaterally by elected or non-elected representatives.In most democracies, eligible voters can vote in elections of representatives. Voting on issues by initiative may be available in some jurisdictions but not others. For example, while some U.S. states such as California and Washington have exercised their shared sovereignty to offer citizens the opportunity to write, propose, and vote on referendums and initiatives, other states have not. Meanwhile, the United States federal government does not offer any initiatives at all. On the other hand, many countries, such as Switzerland, permit initiatives at all levels of government.Suffrage is granted to qualifying citizens once they have reached the voting age. What constitutes a qualifying citizen depends on the government's decision, but most democracies no longer extend different rights to vote on the basis of sex or race. Resident aliens can vote in some countries, and other countries make exceptions for citizens of countries they have close links to (e.g., some members of the Commonwealth of Nations and members of the European Union).
 • Акти́вное избира́тельное пра́во — это право граждан участвовать в выборах главы государства и представительных органов власти (парламента, муниципалитета и т.д.) в качестве избирателя. В Российской Федерации предоставляется всем гражданам страны, достигшим 18 лет, кроме признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.В некоторых странах (например, в Бразилии) избирательное право сформулировано как избирательный долг — неучастие в выборах может приводить к наказанию (штрафу и лишению ряда гражданских прав).
 • Seçme ve seçilme hakkı, bireylerin yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği, devlet başkanlığı vb) seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme hakları.Siyasal haklar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bu haklar tarih içinde “sınırlı oy”'dan “genel oy”a geçişle birlikte yaygınlaşmıştır. Sınırlı oy sisteminde siyasal haklardan yararlanma servet ve yetenek koşulu gibi birtakım kayıtlara bağlanmış, ayrıca cinsiyet ve ırk ayrımına dayalı daraltımlar getirilmiştir. Genel oy sisteminin 20. yüzyıl ortalarında gerçekleşmesiyle bu kısıtlamalar ortadan kalktı. Bununla birlikte her ülkede seçmen olabilmenin ve seçilebilmenin bağlı olduğu birtakım yasal ve anlaşılabilir koşullar vardır.
 • Hak suara atau kadang-kadang disebut juga hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Hak suara Universal merupakan istilah yang mendeskripsikan situasi di saat hak memilih tidak terhalang oleh ras, jenis kelamin, status sosial atau kepercayan.Republik Korsika (1755-1769) merupakan negara pertama yang memberikan hak suara universal untuk penduduk berusia di atas 25 tahun.
 • Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) i nie są ubezwłasnowolnieni. Prawo to przysługuje także pełnoletnim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (pod warunkiem stałego zamieszkiwania w Polsce) oraz w wyborach do rad gmin (pod warunkiem stałego zamieszkiwania na obszarze gminy) – o ile nie zostali pozbawieni praw wyborczych w kraju pochodzenia. Wyjątkiem w Unii Europejskiej jest Austria, w której prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat. 16 i 17 latkowie mogli zagłosować pierwszy raz w życiu podczas wyborów parlamentarnych 28 września 2008. Warto zaznaczyć że w Europie istnieje także inny wyjątek, w państwach byłej Jugosławii 16 latkowie posiadają czynne prawo wyborcze jeśli pracują, co jest spuścizną byłego ustroju.
 • Választójognak nevezzük az állam polgárainak azon jogát, melynek során részt vesznek a közösség képviselőtestületének, vezetőjének a megválasztásában illetve a népszavazáson.
 • El sufragi és el dret polític i constitucional que tenen els ciutadans a votar i escollir, directament o indirecta, els càrrecs públics. En un sentit ampli, el sufragi inclou l'actiu –en el qual es determina qui té dret a l'exercici del vot (ús més comú)– i el passiu –que es refereix a qui i en quines condicions té dret a ser elegit.Històricament, nombrosos col·lectius han restat exclosos del dret a votar per raons molt variades: per exemple, de vegades perquè els seus membres eren "súbdits" de reis feudals i no se'ls considerava homes "lliures", i d'altres vegades, perquè l'exclusió de la votació depenia d'una política explícita clarament establerta en les lleis electorals. A vegades el dret a votar excloïa grups que no complien certes condicions (exclusió d'analfabets, impostos de capitació, etc.); fins i tot, a vegades a un grup se li ha permès votar però el sistema electoral o les institucions del govern estaven dissenyats a propòsit per donar-los menys influència que altres grups més afavorits.Se sol considerar que la legitimitat política d'un govern democràtic deriva principalment del sufragi.
 • Il suffragio è il diritto di una determinata classe sociale di votare a qualsiasi tipo di elezione.
 • 参政権(さんせいけん, 英: Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし、詳細は国それぞれの制度によって異なる。国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。
 • Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging. Iemand die kiesrecht heeft wordt kiesgerechtigde genoemd.In moderne democratieën is het kiesrecht een van de belangrijkste rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap. Het kan slechts in uitzonderlijke gevallen ontnomen worden; de meest voorkomende redenen voor ontneming van het kiesrecht zijn een zware gerechtelijke veroordeling, veelal tijdens het uitzitten van een gevangenisstraf, of mentale onbekwaamheid. In Nederland en België zijn in principe alle meerderjarige burgers kiesgerechtigd voor politieke verkiezingen.
 • O sufrágio (do latim suffragium) é a manifestação direta ou indireta do assentimento ou não assentimento de uma determinada proposição feita ao eleitor. É uma forma de participação e demonstração de interesses dos indivíduos na vida pública e na sociedade política. Em outras palavras, é o direito ou a execução do direito de votar. Quando a participação é direta o povo decide os assuntos do governo e quando a participação é indireta são eleitos representantes para que sejam tomadas as decisões.Nos Estados nos quais existe o pressuposto que o poder emana do povo ou da nação, o sufrágio seria o meio pelo qual esse poder é expresso. Para os que são a favor do sufrágio, de todas as formas de designação de homens capacitados para o governo esta é, atualmente, a melhor delas, pois os mesmos são eleitos pela maioria do povo e, em tese, a possibilidade de inconvenientes seria muito menor, já que os descontentes com a lei vigente seriam uma minoria; Isso não acontece quando o meio usado para preenchimento dos cargos do governo é a hereditariedade ou a força política.Para os críticos do sufrágio (geralmente tidos como inimigos do regime democrático), essa não é a melhor forma de expressar o contentamento ou descontentamento do povo; Uma possível alegação é que o povo, em geral, não sabe escolher os homens mais capazes para participar do governo, porque não possui uma capacidade reflexiva para acompanhar os conflitos sociais, econômicos, jurídicos e até filosóficos que o Estado moderno enfrenta; Ainda citam vários exemplos de eminentes candidatos que se apresentaram no processo eleitoral e não foram eleitos.
 • El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, donde se determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto (uso más común); y el pasivo, que se refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.Históricamente, numerosos colectivos han sido excluidos del derecho a votar por muchas razones: unas veces porque sus miembros eran "súbditos" de reyes feudales y no se les consideraba hombres "libres"; otras veces porque la exclusión de la votación dependía de una política explícita claramente establecida en las leyes electorales. En unas ocasiones el derecho a votar excluía a grupos que no cumplían ciertas condiciones (exclusión de analfabetos, impuestos de capitación, etc.); en otras ocasiones a un grupo se le ha permitido votar pero el sistema electoral o las instituciones del gobierno fueron diseñadas a propósito para darles menos influencia que otros grupos más favorecidos.Se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio.
 • Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen. V moderních demokraciích je za normu považováno volební právo všeobecné – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, náboženské přesvědčení, rasu a podobně; rovné – každý hlas váží stejně, neexistují privilegovaní voliči s větším vlivem na výsledek voleb; tajné – volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas.Volba přitom může být přímá, pokud voliči volí přímo jednoho z uchazečů o funkci, anebo nepřímá, pokud vybírají volitele, kteří teprve provedou vlastní volbu. Přímá volba se používá například při volbách českých prezidentů.
 • 참정권(參政權, 영어: suffrage)은 국민이 국가 정책이나 정치에 직접 또는 간접으로 참여할 수 있는 권리 전반을 가리키며, 선거권 및 피선거권, 공무담임권 등이 포함된다. 참정권은 공민권(公民權)이라고도 한다.근대적인 참정권은 13세기 영국의 마그나 카르타에 귀족 계급의 참정권을 명시한 이래로 꾸준히 확대되어 왔다. 참정권의 확대는 신분 계급으로부터, 신분 계급의 철폐 이후에는 재산권에 따라 참정권의 행사가 법적으로 명시되었다. 20세기에 이르러, 여성 해방 운동 등과 함께 남성의 일반투표에 이은 여성의 참정권 또한 많은 국가들에서 차례로 보장되기에 이르렀다. 대한민국에서는 1948년 성인남녀의 참정권이 법적으로 보장되었다.
 • Das Wahlrecht der Staatsbürger, ihre Wahlberechtigung, ist eine der tragenden Säulen der Demokratie und soll sicherstellen, dass die Volkssouveränität gewahrt bleibt. Das Wahlrecht gehört zu den politischen Grundrechten. Davon zu unterscheiden ist das Stimmrecht. Man unterscheidet zwischen dem aktiven und passiven Wahlrecht: Menschen mit aktivem Wahlrecht dürfen wählen, Personen mit passivem Wahlrecht dürfen kandidieren und gewählt werden. Bei öffentlichen Wahlen in heutigen Demokratien besitzt meist derselbe Personenkreis beide Rechte gleichzeitig.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 402505 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 57063 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111076338 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:lang
 • en
 • it
prop-fr:texte
 • Arengo de 1906
 • Catholic Relief Act 1829
 • Jewish Disabilities Removal Act
 • Jewish Naturalization Act de 1753
 • Naturalization Act
prop-fr:trad
 • Arengo del 1906
 • Catholic Relief Act 1829
 • Emancipation of the Jews in England
 • Jewish Naturalization Act 1753
 • Naturalization Act of 1790
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté, à l'occasion d'un scrutin. Dans son application contemporaine, il pose un choix et permet: soit d'élire des gouvernants à but représentatif, soit de répondre à une question posée par la gouvernance, sous forme de plébiscite ou de référendum. Les démocraties présentent le droit de vote comme un droit civique fondamental.
 • Hak suara atau kadang-kadang disebut juga hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Hak suara Universal merupakan istilah yang mendeskripsikan situasi di saat hak memilih tidak terhalang oleh ras, jenis kelamin, status sosial atau kepercayan.Republik Korsika (1755-1769) merupakan negara pertama yang memberikan hak suara universal untuk penduduk berusia di atas 25 tahun.
 • Választójognak nevezzük az állam polgárainak azon jogát, melynek során részt vesznek a közösség képviselőtestületének, vezetőjének a megválasztásában illetve a népszavazáson.
 • Il suffragio è il diritto di una determinata classe sociale di votare a qualsiasi tipo di elezione.
 • 参政権(さんせいけん, 英: Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし、詳細は国それぞれの制度によって異なる。国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。
 • 참정권(參政權, 영어: suffrage)은 국민이 국가 정책이나 정치에 직접 또는 간접으로 참여할 수 있는 권리 전반을 가리키며, 선거권 및 피선거권, 공무담임권 등이 포함된다. 참정권은 공민권(公民權)이라고도 한다.근대적인 참정권은 13세기 영국의 마그나 카르타에 귀족 계급의 참정권을 명시한 이래로 꾸준히 확대되어 왔다. 참정권의 확대는 신분 계급으로부터, 신분 계급의 철폐 이후에는 재산권에 따라 참정권의 행사가 법적으로 명시되었다. 20세기에 이르러, 여성 해방 운동 등과 함께 남성의 일반투표에 이은 여성의 참정권 또한 많은 국가들에서 차례로 보장되기에 이르렀다. 대한민국에서는 1948년 성인남녀의 참정권이 법적으로 보장되었다.
 • Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.
 • Акти́вное избира́тельное пра́во — это право граждан участвовать в выборах главы государства и представительных органов власти (парламента, муниципалитета и т.д.) в качестве избирателя.
 • El sufragi és el dret polític i constitucional que tenen els ciutadans a votar i escollir, directament o indirecta, els càrrecs públics.
 • El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos.
 • Seçme ve seçilme hakkı, bireylerin yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği, devlet başkanlığı vb) seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme hakları.Siyasal haklar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bu haklar tarih içinde “sınırlı oy”'dan “genel oy”a geçişle birlikte yaygınlaşmıştır.
 • Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) i nie są ubezwłasnowolnieni.
 • Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging. Iemand die kiesrecht heeft wordt kiesgerechtigde genoemd.In moderne democratieën is het kiesrecht een van de belangrijkste rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap.
 • Das Wahlrecht der Staatsbürger, ihre Wahlberechtigung, ist eine der tragenden Säulen der Demokratie und soll sicherstellen, dass die Volkssouveränität gewahrt bleibt. Das Wahlrecht gehört zu den politischen Grundrechten. Davon zu unterscheiden ist das Stimmrecht. Man unterscheidet zwischen dem aktiven und passiven Wahlrecht: Menschen mit aktivem Wahlrecht dürfen wählen, Personen mit passivem Wahlrecht dürfen kandidieren und gewählt werden.
 • O sufrágio (do latim suffragium) é a manifestação direta ou indireta do assentimento ou não assentimento de uma determinada proposição feita ao eleitor. É uma forma de participação e demonstração de interesses dos indivíduos na vida pública e na sociedade política. Em outras palavras, é o direito ou a execução do direito de votar.
 • Suffrage, political franchise, or simply franchise, distinct from other rights to vote, is the right to vote gained through the democratic process. The right to run for office is sometimes called candidate eligibility, and the combination of both rights is sometimes called full suffrage. In many languages, the right to vote is called the active right to vote and the right to run for office is called the passive right to vote.
rdfs:label
 • Droit de vote
 • Активное избирательное право
 • Czynne prawo wyborcze
 • Hak suara
 • Kiesrecht
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Suffrage
 • Suffragio
 • Sufragi
 • Sufragio
 • Sufrágio
 • Volební právo
 • Választójog
 • Wahlrecht
 • 参政権
 • 참정권
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of