L'antithèse (substantif féminin), du grec anti ("contre") et thesis ("idée, argument") soit antithesis : "opposition", est une figure de style qui consiste en un rapprochement, à l'intérieur d'une structure syntaxique binaire et équilibrée, de deux termes de même nature qui s'opposent sémantiquement.Elle rapproche donc deux termes ou propositions dont le sens est naturellement opposé pour mettre en valeur le contraste.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'antithèse (substantif féminin), du grec anti ("contre") et thesis ("idée, argument") soit antithesis : "opposition", est une figure de style qui consiste en un rapprochement, à l'intérieur d'une structure syntaxique binaire et équilibrée, de deux termes de même nature qui s'opposent sémantiquement.Elle rapproche donc deux termes ou propositions dont le sens est naturellement opposé pour mettre en valeur le contraste. Passée dans le langage courant, l'antithèse est une figure majeure dans les Arts et en littérature car elle permet des images frappantes. Tout comme l'oxymore dont elle est proche, l'antithèse se fonde sur un contraste sémantique entre deux idées, deux arguments, deux qualités.
 • Antítese (Grego para "oposto a criação", do ἀντί "contra" + θέσις "posição") é uma figura de linguagem (figuras de estilo) que consiste na exposição de ideias opostas. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período Barroco. O contraste que se estabelece serve, essencialmente, para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos, que não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos. É uma figura relacionada e muitas vezes confundida com o paradoxo.Várias antíteses podem ser feitas através de Amor e Ódio, Sol e Chuva, Paraíso e Inferno, Deus e Diabo.A antítese é a figura mais utilizada no Barroco, estilo de época conhecido como arte do conflito, em que também há presença de paradoxos, por apresentar oposições nas idéias expressas.Podemos entender como uma "tese contrária", embora não se trate do mesmo "paradoxo" científico. Aqui trata-se de asseverar algo por palavras contrárias, quando a linguagem corrente não tem força de expressão devido à previsibilidade de palavras que se tornaram corriqueiras. A antítese é também um dos três elementos da dialética hegeliana: tese, antítese e síntese.
 • Антитеза (от гръцки анти=срещу и тезис=положение) e стилистична фигура в литературата, състояща се в рязко противопоставяне на образи, мисли, състояния.При антитезата се съпоставят противоположни понятия или разсъждения с цел чрез изтъкнатия между тях контраст да се постигне изразителност на речта. Антитезата според смисловото си съдържание може да има различни варианти: Един предмет на речта с два противоположни признака. Например: "Той е ту весел, ту тъжен." и "Тя понякога плаче, понякога се смее." Два отделни предмета на речта с противоположни признаци, например: "Иван е учен, честен, смел. докато Стоян е глупав, подъл, страхлив". Два противопоставени предмета на речта.
 • アンチテーゼ(または対照、正反対、Antithesis)とは、最初の命題の反対の命題で、直接的に対照をなすもの。反対の設定の中で、おのおのは表現の明確な対照によって、意味(定義、解釈、意味論など)の対照も引き出す。語源はギリシャ語の ἀντί(対する)+ θέσις(位置)。
 • L'antitesi è una figura retorica di accostamento di due parole o frasi di significato opposto. Secondo la definizione di Lausberg (1969), l'antitesi è la contrapposizione di due pensieri di variabile estensione sintattica.Si possono distinguere l'antitesi di frase e l'antitesi di parole singole.Esempi possono essere parole di senso contrarie (vita/morte), contraddittorio (vitale/non-vitale), inverso (acquistare/vendere).Un esempio notevole è il seguente sonetto tratto dai Rerum vulgarium fragmenta di Francesco Petrarca in cui l'antitesi è protratta per tutto il componimento.
 • Der Begriff Antithese (griech.: ἀντίθεσις antithésis ‚Gegenbehauptung, -satz, Opposition‘, aus anti ‚gegen‘ und thésis ‚These‘) bezeichnet allgemein eine Gegenbehauptung zu einer Ausgangsbehauptung (der These). Dabei werden zwei Wörter, Begriffe, Satzteile oder Sätze einander gegenübergestellt, die sich im Sinn widersprechen.
 • Een antithese (Grieks voor "tegengestelde", ἀντί is "tegen" + θέσις "stelling/plaatsing") is een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen worden verbonden. Dit wordt gebruikt om een eigenschap te versterken, of te benadrukken. Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht.Voorbeelden:"Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon."(Hildebrand)."Zij steunen elkaar door dik en dun."In de Bijbel komen veel antitheses voor, in het bijzonder in de Evangelie volgens Matteüs, in de Bergrede). Voorbeelden: het goede en het slechte oog, de smalle en brede weg, de rotsbodem en de zandbodem. Bekende schrijvers die veel gebruik maken van antitheses zijn Alexander Pope, Samuel Johnson en Edward Gibbon en vooral John Lyly in het prozawerk Euphues.In de populaire, moderne literatuur worden antitheses veel gebruikt in Harry Potter (tussen de karakters van de goede Albus Perkamentus en de slechte Voldemort) en in The Chronicles of Narnia (Aslan en de Witte Heks).
 • Nitelik ve durumları itibariyle birbirine ve aykırı ve birbirlerinin karşısında, ters kutuplarında yer alan kavram ve olgular ile bunların durumları. Zıtlık, tezat. Kainat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur. Yeryüzündeki gelmiş geçmiş medeniyetlerin tamamında bir biçimde varlıklarını hissettirirler. İslam dini alemde her şeyin zıddıyla mevcut olduğunu açıkça ifade eder. “Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.” (Zariyat-49) Fakat İslam dinine göre, iyilik daha ağır basar. Allah’ın Cemal sıfatlarının Celal sıfatlarına göre daha fazla kendisini belli ettiğini kabul eder. Maniheizmde Aydınlık ve Karanlığın hiç bitmeyen ebedi ve ezeli savaşı anlatılır ve bu din bütünüyle ikili ve karşıtlıklar üzerine kurulu bir anlayış üzerine inşa edilmiştir. Bu aynı zamanda İyi ile Kötünün (ve de İyilik ve Kötülüğün) savaşıdır. Birbirlerini yenemezler.Türklerin karşıtlık anlayışında ise iyilik ve aydınlık hep bir adım öndedir. Örneğin Ülgen kesinlikle Erlik’ten çok daha güçlüdür. Çin kültüründeki Yin ve Yang bu zıtlıkları simgeselleştiren ve birleştiklerinde tam bir daire oluşturan iki balık motifidir. Moğol bayrağı içerisinde de yer alır. Bu balıkların gözlerinin renkleri ise balığın rengine göre de zıttır. Siyah balıkta beyaz göz, beyaz balıkta siyah göz vardır. Buna göre aslında her şeyin özü ve çekirdeği de kendi zıddından oluşmaktadır. İyiliğin özünde kötülük vardır, çünkü iyilik kötülüğü yok etmeyi planlar bu da bir çeşit kötülüktür. Kötülük ise iyiliği ortadan kaldırdığında düşmansız kalacak böylece de kendi kendisiyle çelişecektir ki bu durumda da barış ortaya çıkacaktır. Ortadoğu kökenli dinlerde Adem toprağı, Havva göğü sembolize eder. Yakın tarih içerisinde felsefi olarak Tez+Antitez=Sentez olarak formülleştirilen mantığı bütün bu dinsel anlayışların bilimselleştirilmiş bir bağıntısından başka bir şey değildir. Türk kültüründe en çok bilinen, en sık rastlanan veya en çok kullanılan karşıtlıklar şunlardır:Ak ve Kara (Siyah ve Beyaz)Aydınlık ve Karanlık (Nur ve Zulmet)Yaruk ve Karuk (Nur ve Zulmet) Yaruğ ve Oduğ (Nur ve Nar)Yalabuk ve Karanuk (Nur ve Zulmet)Gündüz (Kün) ve Tündüz (Tün) (Gündüz ve Gece)Erkek ve İşkek (Adam ve Kadın)Gişi/Kişi ve Tişi/Dişi (Adam ve Kadın)Su ve Od (Mai ve Ateş) Yaşam ve Ölüm (Hayat ve Memat)Yer ve Gök (Arz ve Sema)Sağ ve Sol (Eymen ve Eyser)Geçmiş ve Gelecek (Mazi ve Ati)Doğu ve Batı (Şark ve Garb)İyilik ve Kötülük (Hayır ve Şer)Bayığ ve Yazığ (Sevap ve Günah)Onağ ve Yasağ (Helal ve Haram)Teklik ve Çokluk (Yek ve Kesret)Uçmağ ve Tamağ (Cennet ve Cehennem)Bur ve Buk (İyi Ruh ve Kötü Ruh), Aya ve Aza (İyicil Varlık ve Kötücül Varlık) Beyrü ve Bengü (Ezel ve Ebed)Türk kültüründe bu sayılan kavramların ve simgelerinin tamamı birbiriyle iç içe geçmiştir. Bazen Ak Koç ve Kara Koç olarak, bazen Ülgen ve Erlik olarak, bazen Od ve Su olarak tezahür ederler. İşte yukarıda değinilen zıtlığın olumlu yönünün ağır basması olgusu Türklerde simetrik veya denk olmayan (yani asimetrik) karşıtlık anlayışını ortaya koyar ki, tam da bu noktada çok ilginç bir biçimde kendisini gösteren bir unsur bu durumun en güzel örneğini oluşturur. Türk kültürünün özünde yer alan ilk ve temel karşıtlık sanıldığının aksine Ak ve Kara değildir. Temel karşıtlık Ak ve Al biçiminde açıkça belirginleşir. Bunlara Al İnancı ve Ağ İnancı da denilebilir. Diğer karşıtlıklar hep buradan türemiştir.Al (Hal, Gal): Ateşi, toprağı, kötülüğü, yalnızlığı, tek rakamları ortaya koyar. Kötü ruhlar hep bu külte bağlıdır. Al, ateşin rengidir. Hal Dili (Al Dili) adı verilen bir dil kötücül ruhlara aittir ve tersine konuşmayı (hem ters okumayı hem de tersini söylemeyi) içerir.Ak (Ağ): Suyu, gökyüzünü, iyiliği, dayanışmayı, çift rakamları içerir. İyi ruhlar daima bu kült içerisinde yer alırlar. Ak, suyun rengidir. Akrar adlı bir kült ile bağlantılıdır.Türk kültüründeki asimetrik diğer karşıtlık ise Ak ve Gök karşıtlığıdır. Her ikisi de olumlu anlamlar içermesine karşın Ak renk daima hükümdarlığı temsil ettiği için ön plandadır. Ak Orda ve Gök Orda.Yine yer ve gök karşıtlığında Gök hep üstün ve baskın durumdadır. Ak ve Kara ayrışması, Yer ve Gök karşıtlığı daha sonra ve Al ve Ak karşıtlığını da bir biçimde içlerinde barındırmaya devam ederek ortaya çıkmışlardır. Çift rakamlar, tek olanlardan daima fazla ve baskındır. Su ateşi söndürür ve gökten yağmur olarak iner. Toprak su olmadan yeşermez. Bu nedenle iyilik hep baskındır. Masallarda iyiler hep kazanırlar. Karşıtlık kavramı Türk Mitolojisinde ayrıca Tersine Olma durumu ile de ortaya çıkar. Buna göre başka aleme ait varlıklar tıpkı bir ayna gibi solunu ve sağını yer değiştirmiştir. Bu nedenle farklı görünüş ve davranışlara sahiptirler. Örneğin bir Albısa gitmesini söylemek için gel demek gerekir. Çünkü ne denirse tersini yapacaktır. Ayrıca bazı varlıklara da kurulacak cümleyi tersten okumak gerekir. Çorların ayakları terstir. Masallarda ters çevrilmiş kazanlarda pişen yemeklerden bahsedilir. Konrul ve Toğrul Kuşları et istediğinde su, tam tersine su istediğinde et verilmelidir. Öte dünyadaki hayvanlar tersine yemlenir. “Ata et, ite ot” verilir. Atlar tersine nallanır. Anadolunun bazı yörelerinde en çok korkulan büyü Kuran-ı Kerim’in tersine okunmasıyla yapılandır ki, buna en acımasız ve güçlü büyücüler bile kolay kolay cesaret edemezler, çünkü çok tehlikelidir. Bazı Türk boyları yas tutarken elbiseleri ters giyerler. Bazı rüyalar bu nedenle tersine yorumlanır.
 • Antithesis (Greek for "setting opposite", from ἀντί "against" + θέσις "position") is used when two opposites are introduced in the same sentence, for contrasting effect.
 • Антите́за, антите́зис (от др.-греч. ἀντίθεσις «противопоставление») — риторическое противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.
 • Antyteza (gr. antíthesis - przeciwstawienie, inna nazwa: contrapositum) – figura retoryczna polegająca na zestawieniu dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową dla uzyskania wyższej ekspresji (np. "gromobicie ciszy", "lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć").Utwory literackie okresu baroku cechowały się nagromadzeniem antytez, co miało służyć podkreśleniu paradoksu.
 • L'antítesi és un recurs literari que consisteix a contraposar dos sintagmes, frases o versos en què cada un expressa una idea de significació afirmativa o negativa. És un recurs molt utilitzat pels poetes de l'edat mitjana. Pot formar-se a partir de l'antonímia de mots o expressions o bé pel sentit ampli de les frases, que es refereixin a realitats oposades. L'efecte estilístic de la contraposició dóna més força a les imatges que la continguin.
 • La antítesis (del griego αντίθεσις antíthesis 'contraposición, oposición'; de las raíces anti- 'contra-' y thesis 'colocación, posicionamiento') es una oposición entre dos términos contrarios o complementarios. El término se utiliza en retórica, donde designa a un recurso expresivo, y en filosofía (especialmente en la dialéctica asociada con Hegel).
 • Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebes, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 42731 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16868 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110803331 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:antonymes
 • ressemblance
prop-fr:auteur
prop-fr:mere
 • opposition
prop-fr:ouvrage
 • Aymerillot
 • La Légende des siècles
 • Ruy Blas, II, 2
prop-fr:synonymes
 • antithèse dialectique , oxymore, énantiose
prop-fr:texte
 • Elle déplie la lettre résolument et lit. Madame, sous vos pieds, dans l’ombre, un homme est là Qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile ; Qui souffre, ver de terre amoureux d’une étoile ; Qui pour vous donnera son âme, s’il le faut ; Et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. » Elle pose la lettre sur la table.
 • et dehors, blanc d'écume, Au ciel, aux vents, aux rocs, à la nuit, à la brume, Le sinistre Océan jette son noir sanglot
 • Le laboureur des monts qui vit sous la ramée Est rentré chez lui, grave et calme, avec son chien; Il a baisé sa femme au front et dit: C'est bien. Il a lavé sa trompe et son arc aux fontaines Et les os des héros blanchissent dans les plaines.
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'antithèse (substantif féminin), du grec anti ("contre") et thesis ("idée, argument") soit antithesis : "opposition", est une figure de style qui consiste en un rapprochement, à l'intérieur d'une structure syntaxique binaire et équilibrée, de deux termes de même nature qui s'opposent sémantiquement.Elle rapproche donc deux termes ou propositions dont le sens est naturellement opposé pour mettre en valeur le contraste.
 • アンチテーゼ(または対照、正反対、Antithesis)とは、最初の命題の反対の命題で、直接的に対照をなすもの。反対の設定の中で、おのおのは表現の明確な対照によって、意味(定義、解釈、意味論など)の対照も引き出す。語源はギリシャ語の ἀντί(対する)+ θέσις(位置)。
 • Der Begriff Antithese (griech.: ἀντίθεσις antithésis ‚Gegenbehauptung, -satz, Opposition‘, aus anti ‚gegen‘ und thésis ‚These‘) bezeichnet allgemein eine Gegenbehauptung zu einer Ausgangsbehauptung (der These). Dabei werden zwei Wörter, Begriffe, Satzteile oder Sätze einander gegenübergestellt, die sich im Sinn widersprechen.
 • Antithesis (Greek for "setting opposite", from ἀντί "against" + θέσις "position") is used when two opposites are introduced in the same sentence, for contrasting effect.
 • Антите́за, антите́зис (от др.-греч. ἀντίθεσις «противопоставление») — риторическое противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.
 • Antyteza (gr. antíthesis - przeciwstawienie, inna nazwa: contrapositum) – figura retoryczna polegająca na zestawieniu dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową dla uzyskania wyższej ekspresji (np. "gromobicie ciszy", "lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć").Utwory literackie okresu baroku cechowały się nagromadzeniem antytez, co miało służyć podkreśleniu paradoksu.
 • L'antítesi és un recurs literari que consisteix a contraposar dos sintagmes, frases o versos en què cada un expressa una idea de significació afirmativa o negativa. És un recurs molt utilitzat pels poetes de l'edat mitjana. Pot formar-se a partir de l'antonímia de mots o expressions o bé pel sentit ampli de les frases, que es refereixin a realitats oposades. L'efecte estilístic de la contraposició dóna més força a les imatges que la continguin.
 • La antítesis (del griego αντίθεσις antíthesis 'contraposición, oposición'; de las raíces anti- 'contra-' y thesis 'colocación, posicionamiento') es una oposición entre dos términos contrarios o complementarios. El término se utiliza en retórica, donde designa a un recurso expresivo, y en filosofía (especialmente en la dialéctica asociada con Hegel).
 • Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebes, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.
 • Антитеза (от гръцки анти=срещу и тезис=положение) e стилистична фигура в литературата, състояща се в рязко противопоставяне на образи, мисли, състояния.При антитезата се съпоставят противоположни понятия или разсъждения с цел чрез изтъкнатия между тях контраст да се постигне изразителност на речта. Антитезата според смисловото си съдържание може да има различни варианти: Един предмет на речта с два противоположни признака.
 • Een antithese (Grieks voor "tegengestelde", ἀντί is "tegen" + θέσις "stelling/plaatsing") is een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen worden verbonden. Dit wordt gebruikt om een eigenschap te versterken, of te benadrukken.
 • L'antitesi è una figura retorica di accostamento di due parole o frasi di significato opposto.
 • Antítese (Grego para "oposto a criação", do ἀντί "contra" + θέσις "posição") é uma figura de linguagem (figuras de estilo) que consiste na exposição de ideias opostas. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período Barroco. O contraste que se estabelece serve, essencialmente, para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos, que não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos.
 • Nitelik ve durumları itibariyle birbirine ve aykırı ve birbirlerinin karşısında, ters kutuplarında yer alan kavram ve olgular ile bunların durumları. Zıtlık, tezat. Kainat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur. Yeryüzündeki gelmiş geçmiş medeniyetlerin tamamında bir biçimde varlıklarını hissettirirler. İslam dini alemde her şeyin zıddıyla mevcut olduğunu açıkça ifade eder.
rdfs:label
 • Antithèse
 • Antitesi
 • Antiteze
 • Antithese
 • Antithese (stijlfiguur)
 • Antithesis
 • Antyteza
 • Antítese
 • Antítesi
 • Antítesis
 • Karşıtlık
 • Антитеза
 • Антитеза
 • アンチテーゼ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of