Le proton est une particule subatomique portant une charge élémentaire positive.Les protons sont présents dans le noyau atomique, éventuellement liés avec des neutrons par l'interaction forte (le noyau de l'isotope le plus répandu de l'hydrogène, H+, est un simple proton) ; le proton est également stable par lui-même, en dehors du noyau atomique.Le proton n'est pas une particule élémentaire, étant composé de trois autres particules : deux quarks up et un quark down.Le nombre de proton d'un noyau se nomme aussi numéro atomique (Z)↑ 1,0, 1,1 et 1,2 CODATA 2010↑ 2,0 et 2,1 [1]

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le proton est une particule subatomique portant une charge élémentaire positive.Les protons sont présents dans le noyau atomique, éventuellement liés avec des neutrons par l'interaction forte (le noyau de l'isotope le plus répandu de l'hydrogène, H+, est un simple proton) ; le proton est également stable par lui-même, en dehors du noyau atomique.Le proton n'est pas une particule élémentaire, étant composé de trois autres particules : deux quarks up et un quark down.Le nombre de proton d'un noyau se nomme aussi numéro atomique (Z)
 • 陽子(ようし、プロトン、proton)は、物理学におけるハドロンの一つである。中性子とともに原子核を構成することから、これらを核子と総称する。質量1.672 621 777(74)×10-27kg[1]は電子質量の1836.152 672 45(75)倍に相当する。直径は1.7550fm(1.7750×10-15m)。電荷は+1、スピンは1/2、アイソスピンは1/2、ストレンジネスは0であり、超電荷は1/2である。アップクォーク2個とダウンクォーク1個で構成されている。水素(軽水素)の原子核は、陽子1個のみから構成される。よって、水素イオン(H+、イオン化したH)は陽子そのものであるため、化学の領域では水素イオンをプロトンとよぶ。化学的な水素イオンの性質については水素イオン、原子核内で核子同士をまとめておく力についてはパイ中間子を参照。
 • Een proton (voorgesteld door p, p+ of N+) is een subatomair deeltje met een positieve eenheidslading. Ernest Rutherford ontdekte het in 1919. De atoomkern (of nucleus) van het meest voorkomende type (zie ook isotoop) waterstofatoom, H, is één enkel proton. De nuclei van andere atomen bevatten zowel neutronen als protonen. Het aantal protonen van de kern bepaalt tot welk chemisch element het atoom behoort.De lading van één proton is gelijk aan 1,6x10-19 C. Dit noemt men de elementaire lading. De lading van een elektron is exact tegengesteld aan die van een proton, daar het elektron negatief geladen is. In een neutraal atoom is het aantal protonen in de kern gelijk aan het aantal elektronen in de 'schil(len)' eromheen. In deze situatie heffen de positieve ladingen van de protonen en de negatieve ladingen van de elektronen elkaar naar buiten op. Het atoom is dan van buiten af gezien elektrisch neutraal. Een proton heeft een rustmassa van 1,672 623 1×10-27 kg of 938 MeV/c2, hetgeen iets minder is dan de massa van een neutron. Daarmee is het 1836,152 672 keer zo zwaar als een elektron. Het blijkt dat deze verhouding de afgelopen 7 miljard jaar niet is veranderd.Protonen worden geclassificeerd als baryonen en bestaan op hun beurt weer uit quarks, namelijk twee 'up' quarks en een 'down' quark. Deze quarks worden bij elkaar gehouden door gluonen, de dragers van de sterke kernkracht. Ook protonen en neutronen worden binnen een atoomkern bij elkaar gehouden door de sterke kernkracht, een kracht die alleen een merkbare rol speelt op subatomaire schaal (dus binnen de kern), maar die dan zo sterk is dat deze de onderlinge elektrische afstoting tussen de protonen overwint.Aangezien de elektromagnetische kracht vele malen sterker is dan de zwaartekracht, moet men concluderen dat het aantal protonen in het universum gelijk is aan het aantal elektronen. Was dat niet het geval, dan zou de nettoafstoting door het overschot aan positieve of negatieve lading (afhankelijk of protonen of elektronen zouden domineren) een merkbaar effect hebben op de expansie van het universum en op alle materie onder de invloed van zwaartekracht (planeten, sterren, en dergelijke).Het blijkt dat 99,985 % van de waterstofionen (H+) bestaan uit protonen.
 • Um "protão" (português europeu) ou "próton" (português brasileiro) é uma partícula "sub-atômica" que faz parte do núcleo de todos os elementos. Convencionou-se que o próton tem carga eléctrica positiva.É uma das partículas, que junto com o nêutron, formam os núcleos atómicos.
 • A proton (görög πρῶτον (protos) jelentése ős, első) egy szubatomi részecske, jele p vagy p+. Töltése egységnyi pozitív elemi töltés. Minden atom magjában jelen van egy vagy több proton. Az atomban lévő protonok száma – azaz a rendszám – határozza meg a kémiai elemek minőségét, ez a rendszerezésük alapja. A proton nevet Ernest Rutherford adta a hidrogén atommagnak 1920-ban, mert az azt megelőző években ő fedezte fel, hogy a hidrogén atommag (az ismert legkönnyebb atommag) kinyerhető nitrogén atommagokból ütköztetés útján; és így feltételezhető volt, hogy egy alapvető részecske, amely építőeleme a nitrogénnek, és minden egyéb nehezebb atommagnak is.A modern részecskefizika standard modelljében a proton egy kvarkokból álló hadron. Azt megelőzően, hogy a modell konszenzusra talált a fizikus közösségben, a protont elemi részecskének tartották. A modern vélekedés szerint a proton három kvarkból áll: két up kvarkból és egy down kvarkból. A kvarkok nyugalmi tömegéről azt gondolják, hogy a proton tömegének mindössze 1%-át adják. A fennmaradó tömeget a kvarkok kinetikus energiája és az azokat összekapcsoló gluon mezők energiája adja.Mivel a proton nem elemi részecske, ezért fizikai mérettel rendelkezik – habár ez nem tökéletesen definiált, mert a proton felszíne kissé „elmosódott” amiatt, hogy a proton felületét meghatározó erőhatások nem érnek hirtelen véget. A proton körülbelül 1,6-1,7 femtométer átmérőjű.A szabad (nukleonokhoz vagy elektronhoz nem kötődő) protonok stabil részecskék; spontán, egyéb részecskékre történő lebomlásukat nem figyelték meg. A szabad protonok a természetben számos helyen megtalálhatóak, ahol az energia vagy a hőmérséklet elég magas ahhoz, hogy elválassza őket az elektronoktól, melyekhez a proton affinitással bír. Szabad protonok léteznek a plazmában, amelyekben a hőmérséklet túl magas ahhoz, hogy kombinálódhassanak az elektronokkal. Nagy sebességű és energiájú szabad protonok alkotják a kozmikus sugárzás 90%-át, amely a csillagközi térben terjed. A szabad protonok származhatnak közvetlenül az atommagból néhány ritka típusú radioaktív bomlás eredményeképpen; illetve (elektronok és antineutrínók mellett) az instabil szabad neutron radioaktív bomlásából.Megfelelően alacsony hőmérsékleten a szabad protonok elektronokhoz kötődnek; a kötött protonok jellege nem változik, továbbra is protonok maradnak. Az anyagban nagy sebességgel haladó proton az elektronokkal és az atommagokkal való kölcsönhatása következtében lelassul, míg egy atom elektronfelhője be nem fogja. Az eredmény egy protonált atom, azaz eggyel nagyobb rendszámú atom. Vákuumban, szabad elektronok jelenlétében egy kellően lassú szabad protont befoghat egyetlen elektron, így semleges hidrogén atomot képezve, amely kémiailag egy szabad gyök. Az ilyen „szabad hidrogénatomok” hajlamosak kémiai reakcióba lépni számos más, jelentősen alacsonyabb energiájú atommal. Amikor a szabad hidrogénatomok reakcióba lépnek egymással, semleges hidrogén molekulát (H2) alkotnak, amely a leggyakoribb molekuláris összetevője a csillagközi térben lévő molekulafelhőknek. Az ilyen hidrogénmolekulák a Földön (sok más felhasználás mellett) kényelmes protonforrásként szolgálnak a gyorsítók számára (a protonterápiában), illetve a többi hadron részecskefizikai kísérletei számára, amelyhez szükség van protonok gyorsítására; utóbbi legerősebb és legismertebb példája a Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider).
 • The proton is a subatomic particle with the symbol p or p+ and a positive electric charge of 1 elementary charge. One or more protons are present in the nucleus of each atom. Protons and neutrons are collectively referred to as "nucleons". The number of protons in the nucleus of an atom is referred to as its atomic number. Since each element has a unique number of protons, each element has its own unique atomic number. The name proton was given to the hydrogen nucleus by Ernest Rutherford in 1920, because in previous years he had discovered that the hydrogen nucleus (known to be the lightest nucleus) could be extracted from the nuclei of nitrogen by collision, and was thus a candidate to be a fundamental particle and building block of nitrogen, and all other heavier atomic nuclei.In the modern Standard Model of particle physics, the proton is a hadron, and like the neutron, the other nucleon (particle present in atomic nuclei), is composed of three quarks. Prior to that model becoming a consensus in the physics community, the proton was considered a fundamental particle. In the modern view, a proton is composed of three valence quarks: two up quarks and one down quark. The rest masses of the quarks are thought to contribute only about 1% of the proton's mass. The remainder of the proton mass is due to the kinetic energy of the quarks and to the energy of the gluon fields that bind the quarks together.Because the proton is not a fundamental particle, it possesses a physical size—although this is not perfectly well-defined since the surface of a proton is somewhat fuzzy, due to being defined by the influence of forces that do not come to an abrupt end. The proton is about 1.6–1.7 fm in diameter.The free proton (a proton not bound to nucleons or electrons) is a stable particle that has not been observed to break down spontaneously to other particles. Free protons are found naturally in a number of situations in which energies or temperatures are high enough to separate them from electrons, for which they have some affinity. Free protons exist in plasmas in which temperatures are too high to allow them to combine with electrons. Free protons of high energy and velocity make up 90% of cosmic rays, which propagate in vacuum for interstellar distances. Free protons are emitted directly from atomic nuclei in some rare types of radioactive decay. Protons also result (along with electrons and antineutrinos) from the radioactive decay of free neutrons, which are unstable.At sufficiently low temperatures, free protons will bind to electrons. However, the character of such bound protons does not change, and they remain protons. A fast proton moving through matter will slow by interactions with electrons and nuclei, until it is captured by the electron cloud of an atom. The result is a protonated atom, which is a chemical compound of hydrogen. In vacuum, when free electrons are present, a sufficiently slow proton may pick up a single free electron, becoming a neutral hydrogen atom, which is chemically a free radical. Such "free hydrogen atoms" tend to react chemically with many other types of atoms at sufficiently low energies. When free hydrogen atoms react with each other, they form neutral hydrogen molecules (H2), which are the most common molecular component of molecular clouds in interstellar space. Such molecules of hydrogen on Earth may then serve (among many other uses) as a convenient source of protons for accelerators (as used in proton therapy) and other hadron particle physics experiments that require protons to accelerate, with the most powerful and noted example being the Large Hadron Collider.
 • Протон във физиката (от гръцки - "първи, основен") е частица с положителен електричен заряд, равен на 1,6 • 10–19 кулона и маса 938 MeV/c2 (1,6726231 • 10–27 kg, или около 1836 пъти по–голяма маса от тази на електрона. Протонът се разглежда като стабилен (с долна граница на период на полуразпад около 1035 години), макар някои теории да предсказват възможен пълен разпад на тази частица. Протонът има плътност около 2,31 × 1017 kg/m3Ядрото на най-разпространения изотоп на водородния атом е един протон. Ядрата на атомите са съставени от протони и неутрони, свързани заедно чрез силни ядрени взаимодействия. Броят на протоните в ядрото на атома определя химичните характеристики на атома и кой химичен елемент е това.Протоните се класифицират като бариони и са съставени от 2 горни кварка и от един долен кварк, които се придържат от силните ядрени енергии, опосредствани чрез глуони. Протоновият антиматериен еквивалент е антипротонът.В химията и биохимията терминът протон се отнася до водородния катион (H+). В този контекст, донорът на протони е киселина, а протонният акцептор е основа (виж водороден показател).
 • Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacık'tır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. İki yukarı bir aşağı kuarktan oluşur.Protonun Yükündeki Hassas Ölçü Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 10-19 değerinde pozitif yüke sahiptirler. Bu, atomlardaki çeşitli protonların birbirlerini itmelerini sağlar. Ama aradaki çekim, itmeden 100 kez daha güçlü olduğu için protonlar birbirlerinden ayrılmazlar. Protonun kütlesi elektronunkinden 1836 kez daha fazladır. Buna karşın, bilinmeyen bir nedenden ötürü elektronun yükü protonunkiyle aynıdır: 1,6 x 10-19 C.Atom içinde her biri (+1) Pozitif Elektrik yükü taşıyan taneciğe proton denir.Nötr bir atom veya molekülden bir veya daha çok elektron koparıldığında geriye kalan tanecik, koparılan elektronların toplam eski yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında geriye kalan tanecik koparılan elektronların toplam eksi yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında bir Ne(+) iyonu oluşur.Bir elektriksel deşarj tüpünde katot ışınları tüpün içinde bulunan Gaz atomlarından ve moleküllerinden elektronların çıkmasına sebep oldukları zaman , bu tür artı yüklü tanecikler oluşur.Bu artı yüklü iyonlar eksi yüklü elektroda doğru hareket ederler.Eğer katot delikli bir levhadan yapılmışsa artı yüklü iyonlar bu deliklerden geçerler. Katot ışınlarının elektronları ise ters yönde hareket ederler.Pozitif ışınlar adı verilen bu artı yüklü iyon demetleri ilk defa 1886 da Eugen Goldstein tarafından bulundu.Pozitif ışınların elektrik ve magnetik alanların etkisinde sapmaları ise 1898 de Wilhelm Wien ve 1906 da J.J. Thomson tarafından incelendi.Artı yüklü iyonlar için e/m değerlerinin saptanmasına , katot ışınlarının incelenmesinde kullanılan yöntemin hemen hemen aynısı kullanıldı.Deşarj tüpünde değişik Gazlar kullanıldığı zaman değişik tür artı yüklü iyonlar oluşur.Proton adı verilen bu tanecikler bütün Atomların bir bileşenidir.Protonun yüklü elektronun yüküne eşit fakat ters işaretlidir.Bu yüke yük birimi denir.Proton artı bir elektrik yük birimine, elektron ise eksi bir elektrik yük birimine sahiptir.(Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 1836 katıdır).
 • En física, el protón (del griego πρῶτον, prōton ['primero']) es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva 1 (1,6 × 10-19 C). Igual en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de un electrón. Experimentalmente, se observa el protón como estable, con un límite inferior en su vida media de unos 1035 años, aunque algunas teorías predicen que el protón puede desintegrarse en otras partículas.El protón y el neutrón, en conjunto, se conocen como nucleones, ya que conforman el núcleo de los átomos. En un átomo, el número de protones en el núcleo determina las propiedades químicas del átomo y qué elemento químico es. El núcleo del isótopo más común del átomo de hidrógeno (también el átomo estable más simple posible) está formado por un único protón. Al tener igual carga, los protones se repelen entre sí. Sin embargo, pueden estar agrupados por la acción de la fuerza nuclear fuerte, que a ciertas distancias es superior a la repulsión de la fuerza electromagnética. No obstante, cuando el átomo es grande (como los átomos de Uranio), la repulsión electromagnética puede desintegrarlo progresivamente.
 • Proton juga merupakan nama perusahaan otomotif Malaysia, lihat Proton (perusahaan otomotif).Dalam fisika, proton adalah partikel subatomik dengan muatan positif sebesar 1.6 × 10-19 coulomb dan massa 938 MeV (1.6726231 × 10-27 kg, atau sekitar 1836 kali massa sebuah elektron). Suatu atom biasanya terdiri dari sejumlah proton dan netron yang berada di bagian inti (tengah) atom, dan sejumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut. Dalam atom bermuatan netral, banyaknya proton akan sama dengan jumlah elektronnya. Banyaknya proton di bagian inti biasanya akan menentukan sifat kimia suatu atom. Inti atom sering dikenal juga dengan istilah nuklei, nukleus, atau nukleon (bhs Inggris: nucleon), dan reaksi yang terjadi atau berkaitan dengan inti atom ini disebut reaksi nuklir.
 • El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e (1.6 × 10-19 C). El protó es classifica com a barió, i està compost per tres quarks (uud). L'antipartícula corresponent, l'antiprotó, té les mateixes característiques que el protó però càrrega elèctrica negativa.Juntament amb els neutrons, els protons formen part del nucli atòmic, mentre que els electrons es mouen al seu voltant. El nombre atòmic (Z) ve donat per la quantitat de protons present al nucli. El nucli de l'isòtop més comú de l'hidrogen està format per un sol protó. En química i bioquímica, s'utilitza el terme protó per a referir-se a l'ió de l'hidrogen en dissolució aquosa.El protó és estable per si mateix. En alguns tipus poc comuns de desintegració radioactiva s'emeten protons lliures, i el resultat de la descomposició de neutrons lliures en altres desintegracions. Com a protó lliure té la facilitat de recollir un electró i convertir-se en hidrogen neutre, el qual pot reaccionar químicament amb molta facilitat. Protons lliures poden existir en plasmes, els raigs còsmics o en el vent solar.
 • Il protone (dal greco antico πρῶτον, proton, che significa "primo") è una particella subatomica composta da due quark up e un quark down, dotata di carica elettrica positiva.La sua scoperta viene generalmente attribuita a Ernest Rutherford, sebbene il fisico tedesco Eugene Goldstein ne avesse in precedenza ipotizzato l'esistenza per spiegare i suoi esperimenti.
 • Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok. 1 u.Protony są głównym składnikiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Protony wraz z neutronami (→ nukleony) tworzą jądra atomowe pierwiastków chemicznych. Liczba protonów w jądrze danego atomu jest równa jego liczbie atomowej, która z kolei jest podstawą uporządkowania atomów w układzie okresowym pierwiastków.Proton według Modelu standardowego jest cząstką złożoną, zaliczaną do hadronów, a ściślej barionów, i jest zbudowana z trzech kwarków: dwóch kwarków górnych "u" i jednego kwarku dolnego "d" (układ uud) związanych silnym oddziaływaniem przenoszonym przez gluony. Zanim Model standardowy został powszechnie przyjęty, proton zaliczany był do cząstek elementarnych.Czynnik Landégo protonu: gp/2 = 2,792847351 ± 0,000000028
 • 양성자(陽性子, proton)는 원자핵을 이루는 두 종의 기본 입자(핵자) 가운데 전하를 띠는 종이다. (전하를 띠지 않는 종은 중성자이다.) 다음과 같은 성질을 지닌다. 전하 (1.602 × 10−19 C): 전자의 전하와 크기가 같고, 부호는 다르다 (기본 전하). 벤저민 프랭클린 이래 관습적으로 양성자의 전하를 양전하로 정한다. 질량 938.3 MeV/c2 (1.6726×10−27kg). 이는 전자 질량의 1836배이다. 현재까지의 실험 결과에 따르면, 안정하거나 반감기가 매우 길다. 이는 양성자가 중입자 중 가장 가볍기 때문이다. 이에 반해 조금 더 무거운 중성자는 (자유 상태에서) 불안정하고, 양성자로 붕괴한다. 실험 결과에 따르면, 양성자의 반감기의 하한은 1035년이다. 대부분의 대통일 이론은 양성자의 붕괴를 예측하지만, 그래도 양성자의 반감기는 매우 길다. 입자로서 중입자로 분류한다. 즉, 세 개의 쿼크로 이루어졌다.
 • Das Proton [ˈproːtɔn] (Plural Protonen [proˈtoːnən]; von altgriechisch τὸ πρῶτον to prōton ‚das erste‘) ist ein stabiles, elektrisch positiv geladenes Hadron. In Kernreaktionen wird es mit dem Formelzeichen p notiert. Das Proton gehört neben dem Neutron und dem Elektron zu den Bausteinen, aus denen die dem Menschen alltäglich vertraute Materie besteht.
 • Protoia (grezieratik proton = lehena) oinarrizko partikula subatomiko nuklear bat da, oinarrizko unitate bateko (1.602 × 10−19 coulomb) karga elektrikoa duena. Hauek, atomo erdiguneko partikula bezala, partikula txikiagoez osatuak daude, eta partikula txiki hauei quark deritze.Protoi batek hiru quark ditu, bi goiko quark eta behe quark bat.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2414 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11224 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110907222 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:antiparticule
prop-fr:chargeDeCouleur
 • 0 (xsd:integer)
prop-fr:chargeÉlectrique
 • +e = 1,602 176 565 C
prop-fr:classification
 • Particule composite
prop-fr:composition
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:duréeDeVie
 • 1.8618984E8
 • 3.26305584E10
prop-fr:découverte
 • 1919 (xsd:integer)
prop-fr:découvreur
prop-fr:famille
prop-fr:formeCondensée
 • I = ½
prop-fr:groupe
 • Baryon
prop-fr:interaction
prop-fr:isospin
 • ½
prop-fr:légende
 • Représentation schématique de la composition en quarks de valence d'un proton, avec deux quarks u et un quark d. L'interaction forte est transmise par des gluons . La couleur des quarks fait référence aux trois types de charges de l'interaction forte : rouge, verte et bleue. Le choix de couleur effectué ici est arbitraire, la charge de couleur circulant à travers les trois quarks.
prop-fr:masse
 • 938.272000 (xsd:double)
prop-fr:momentDipôlaire
 • < 5,4 e Cm
prop-fr:momentMagnétique
 • 2.792847 (xsd:double)
prop-fr:nom
 • Proton
prop-fr:parité
 • +1
prop-fr:polarisabilitéMagnétique
 • 1.900000 (xsd:double)
prop-fr:polarisabilitéÉlectrique
 • 1.200000 (xsd:double)
prop-fr:prédiction
 • William Prout, 1815
prop-fr:rayonDeCharge
 • 0.841840 (xsd:double)
prop-fr:spin
 • ½
prop-fr:symbole
 • p, p+
prop-fr:tailleImage
 • 100 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le proton est une particule subatomique portant une charge élémentaire positive.Les protons sont présents dans le noyau atomique, éventuellement liés avec des neutrons par l'interaction forte (le noyau de l'isotope le plus répandu de l'hydrogène, H+, est un simple proton) ; le proton est également stable par lui-même, en dehors du noyau atomique.Le proton n'est pas une particule élémentaire, étant composé de trois autres particules : deux quarks up et un quark down.Le nombre de proton d'un noyau se nomme aussi numéro atomique (Z)↑ 1,0, 1,1 et 1,2 CODATA 2010↑ 2,0 et 2,1 [1]
 • 陽子(ようし、プロトン、proton)は、物理学におけるハドロンの一つである。中性子とともに原子核を構成することから、これらを核子と総称する。質量1.672 621 777(74)×10-27kg[1]は電子質量の1836.152 672 45(75)倍に相当する。直径は1.7550fm(1.7750×10-15m)。電荷は+1、スピンは1/2、アイソスピンは1/2、ストレンジネスは0であり、超電荷は1/2である。アップクォーク2個とダウンクォーク1個で構成されている。水素(軽水素)の原子核は、陽子1個のみから構成される。よって、水素イオン(H+、イオン化したH)は陽子そのものであるため、化学の領域では水素イオンをプロトンとよぶ。化学的な水素イオンの性質については水素イオン、原子核内で核子同士をまとめておく力についてはパイ中間子を参照。
 • Um "protão" (português europeu) ou "próton" (português brasileiro) é uma partícula "sub-atômica" que faz parte do núcleo de todos os elementos. Convencionou-se que o próton tem carga eléctrica positiva.É uma das partículas, que junto com o nêutron, formam os núcleos atómicos.
 • Il protone (dal greco antico πρῶτον, proton, che significa "primo") è una particella subatomica composta da due quark up e un quark down, dotata di carica elettrica positiva.La sua scoperta viene generalmente attribuita a Ernest Rutherford, sebbene il fisico tedesco Eugene Goldstein ne avesse in precedenza ipotizzato l'esistenza per spiegare i suoi esperimenti.
 • 양성자(陽性子, proton)는 원자핵을 이루는 두 종의 기본 입자(핵자) 가운데 전하를 띠는 종이다. (전하를 띠지 않는 종은 중성자이다.) 다음과 같은 성질을 지닌다. 전하 (1.602 × 10−19 C): 전자의 전하와 크기가 같고, 부호는 다르다 (기본 전하). 벤저민 프랭클린 이래 관습적으로 양성자의 전하를 양전하로 정한다. 질량 938.3 MeV/c2 (1.6726×10−27kg). 이는 전자 질량의 1836배이다. 현재까지의 실험 결과에 따르면, 안정하거나 반감기가 매우 길다. 이는 양성자가 중입자 중 가장 가볍기 때문이다. 이에 반해 조금 더 무거운 중성자는 (자유 상태에서) 불안정하고, 양성자로 붕괴한다. 실험 결과에 따르면, 양성자의 반감기의 하한은 1035년이다. 대부분의 대통일 이론은 양성자의 붕괴를 예측하지만, 그래도 양성자의 반감기는 매우 길다. 입자로서 중입자로 분류한다. 즉, 세 개의 쿼크로 이루어졌다.
 • Das Proton [ˈproːtɔn] (Plural Protonen [proˈtoːnən]; von altgriechisch τὸ πρῶτον to prōton ‚das erste‘) ist ein stabiles, elektrisch positiv geladenes Hadron. In Kernreaktionen wird es mit dem Formelzeichen p notiert. Das Proton gehört neben dem Neutron und dem Elektron zu den Bausteinen, aus denen die dem Menschen alltäglich vertraute Materie besteht.
 • Protoia (grezieratik proton = lehena) oinarrizko partikula subatomiko nuklear bat da, oinarrizko unitate bateko (1.602 × 10−19 coulomb) karga elektrikoa duena. Hauek, atomo erdiguneko partikula bezala, partikula txikiagoez osatuak daude, eta partikula txiki hauei quark deritze.Protoi batek hiru quark ditu, bi goiko quark eta behe quark bat.
 • Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok. 1 u.Protony są głównym składnikiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Protony wraz z neutronami (→ nukleony) tworzą jądra atomowe pierwiastków chemicznych.
 • Een proton (voorgesteld door p, p+ of N+) is een subatomair deeltje met een positieve eenheidslading. Ernest Rutherford ontdekte het in 1919. De atoomkern (of nucleus) van het meest voorkomende type (zie ook isotoop) waterstofatoom, H, is één enkel proton. De nuclei van andere atomen bevatten zowel neutronen als protonen. Het aantal protonen van de kern bepaalt tot welk chemisch element het atoom behoort.De lading van één proton is gelijk aan 1,6x10-19 C. Dit noemt men de elementaire lading.
 • A proton (görög πρῶτον (protos) jelentése ős, első) egy szubatomi részecske, jele p vagy p+. Töltése egységnyi pozitív elemi töltés. Minden atom magjában jelen van egy vagy több proton. Az atomban lévő protonok száma – azaz a rendszám – határozza meg a kémiai elemek minőségét, ez a rendszerezésük alapja.
 • Протон във физиката (от гръцки - "първи, основен") е частица с положителен електричен заряд, равен на 1,6 • 10–19 кулона и маса 938 MeV/c2 (1,6726231 • 10–27 kg, или около 1836 пъти по–голяма маса от тази на електрона. Протонът се разглежда като стабилен (с долна граница на период на полуразпад около 1035 години), макар някои теории да предсказват възможен пълен разпад на тази частица.
 • Proton juga merupakan nama perusahaan otomotif Malaysia, lihat Proton (perusahaan otomotif).Dalam fisika, proton adalah partikel subatomik dengan muatan positif sebesar 1.6 × 10-19 coulomb dan massa 938 MeV (1.6726231 × 10-27 kg, atau sekitar 1836 kali massa sebuah elektron). Suatu atom biasanya terdiri dari sejumlah proton dan netron yang berada di bagian inti (tengah) atom, dan sejumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut.
 • Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacık'tır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. İki yukarı bir aşağı kuarktan oluşur.Protonun Yükündeki Hassas Ölçü Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 10-19 değerinde pozitif yüke sahiptirler. Bu, atomlardaki çeşitli protonların birbirlerini itmelerini sağlar. Ama aradaki çekim, itmeden 100 kez daha güçlü olduğu için protonlar birbirlerinden ayrılmazlar.
 • En física, el protón (del griego πρῶτον, prōton ['primero']) es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva 1 (1,6 × 10-19 C). Igual en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de un electrón.
 • El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e (1.6 × 10-19 C). El protó es classifica com a barió, i està compost per tres quarks (uud). L'antipartícula corresponent, l'antiprotó, té les mateixes característiques que el protó però càrrega elèctrica negativa.Juntament amb els neutrons, els protons formen part del nucli atòmic, mentre que els electrons es mouen al seu voltant. El nombre atòmic (Z) ve donat per la quantitat de protons present al nucli.
 • The proton is a subatomic particle with the symbol p or p+ and a positive electric charge of 1 elementary charge. One or more protons are present in the nucleus of each atom. Protons and neutrons are collectively referred to as "nucleons". The number of protons in the nucleus of an atom is referred to as its atomic number. Since each element has a unique number of protons, each element has its own unique atomic number.
rdfs:label
 • Proton
 • Protoi
 • Proton
 • Proton
 • Proton
 • Proton
 • Proton
 • Proton
 • Proton
 • Proton (deeltje)
 • Protone
 • Protó
 • Protón
 • Próton
 • Протон
 • Протон
 • 陽子
 • 양성자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:team of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of