La masse moléculaire est le rapport entre la masse d'une molécule et l'unité de masse des atomes: uma (équivalente à 1/10000000 de la masse d'un atome de carbone 12).Elle peut être obtenue par l'addition de la masse atomique de chaque atome de la molécule multipliée par leur indice numérique dans la formule brute ou mesurée expérimentalement par spectrométrie de masse.La masse molaire est équivalente à autant de grammes qu'il y a d'unités dans la masse moléculaire.Pour les composés qui ne contiennent pas de molécules (composés ioniques, alliages métalliques, la quasi-totalité des minéraux) on parle de masse formulaire ou masse de l'unité de formule.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La masse moléculaire est le rapport entre la masse d'une molécule et l'unité de masse des atomes: uma (équivalente à 1/10000000 de la masse d'un atome de carbone 12).Elle peut être obtenue par l'addition de la masse atomique de chaque atome de la molécule multipliée par leur indice numérique dans la formule brute ou mesurée expérimentalement par spectrométrie de masse.La masse molaire est équivalente à autant de grammes qu'il y a d'unités dans la masse moléculaire.Pour les composés qui ne contiennent pas de molécules (composés ioniques, alliages métalliques, la quasi-totalité des minéraux) on parle de masse formulaire ou masse de l'unité de formule.
 • Substantzia baten masa molekularra da, substantzia horren molekula bakoitzak duen masa atomiko unitate kopurua. Horregatik masa molekularraren unitatea masa atomikoaren bera da, u.Masa molekularra kalkulatzen da, molekula bakoitzean dauden atomo guztien masen batura eginaz. Adibidez, uraren (H2O) kasuan, molekulan dauden bi atomo hidrogeno eta oxigeno atomo bakarraren masa atomikoak batu behar dira:2 x 1.00797 + 15,9994 = 18,01534 uUraren masa molekularra 18,01534 u da, hau da, ur molekula bakoitzak duen masa da.Masa molarrak nahiz eta masa molekularraren zenbakizko balioa berdina izan, unitate desberdinak dituzte eta gauza desberdinak adierazten dituzte.
 • La massa molecular és la massa d'una molècula expresada en la unitat del sistema internacional, UMA (unitats de massa atòmica), en les quals l'isòtop carboni-12 té un pes atòmic de 12. Es pot calcular la massa molecular d'un component sumant les masses dels àtoms que la componen, tenint en compte el nombre d'àtoms de cada element. Per exemple, en el cas de l'aigua (H2O):2 × 1,0079 + 15,99994 = 18,0157(massa atòmica del H: 1,0079, massa atòmica del O: 15,99994)Factor de conversió de massa molecular a massa molar:massa molar = massa molecular × (6,022 × 1023)
 • Молекуля́рная ма́сса (менее правильный термин: молекулярный вес) — масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы. Численно равна молярной массе. Однако следует чётко представлять разницу между молярной массой и молекулярной массой, понимая, что они равны лишь численно и различаются по размерности.Молекулярные массы сложных молекул можно определить, просто складывая относительные атомные массы входящих в них элементов. Например, молекулярная масса воды (H2O) есть MrH2O = 2 ArH + ArO ≈ 2·1+16 = 18 а. е. м.Mr-молекулярная масса;Ar-атомная масса.Молярные массы сложных молекул можно определить, суммируя молярные массы входящих в них элементов.Например, молярная масса воды (H2O) есть M(H2O) = 2 M(H) +M(O) = 2·1+16 = 18 (г/моль).Стоит отметить, что, например, молярная масса кислорода как элемента = 16 (г/моль), а вещества — (O2) = 32 (г/моль).
 • La massa molecolare di un composto chimico (detta anche peso molecolare) è la massa di una singola molecola di tale composto, espressa in unità di massa atomica (o UMA o dalton). La massa molecolare può essere calcolata come la somma delle masse atomiche di tutti gli atomi costituenti la molecola.Per esempio, note le masse atomiche di idrogeno (1,00794 u) e ossigeno (15,9994 u) la massa molecolare dell'acqua (H2O) si calcola come segue:(2 × 1,00794 u) + 15,9994 u = 18,01528 uLe masse delle molecole ricadono in un intervallo di valori molto ampio: si va dalla più leggera H2 (2,0158 u) a centinaia di migliaia di u per le esamolecolare, quali per esempio i polimeri sintetici o le proteine e gli acidi nucleici. Per dare un'idea della massa di una piccola molecola, qual è per esempio quella dell'acqua, si tenga conto che 1 u = 1,66054 × 10-27 kg, quindi in un grammo d'acqua ci sono circa 3,34 × 1022 molecole.Per i composti chimici non molecolari e in particolare per il composto astrale e gli zwitterioni, non si può propriamente parlare di massa molecolare; si parla invece di peso formula riferendosi alla somma delle masse atomiche degli atomi che costituiscono la formula minima. Per esempio la formula minima del solfato di sodio è Na2SO4 quindi il suo peso formula è:2 × 22,98977 u + 32,06 + 4 × 15,9994 u = 142,04 uUna quantità in grammi di un dato composto pari al suo peso molecolare (o al suo peso formula) contiene 6,022 × 1023 (il numero di Avogadro) molecole di sostanza e nel SI viene definita mole.
 • De moleculaire massa of molecuulmassa van een stof (vroeger - minder correct - moleculair gewicht of molecuulgewicht genoemd), doorgaans afgekort tot MW (van het Engelse molecular weight), is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).
 • Molecular mass or molecular weight refers to the mass of a molecule. It is calculated as the sum of the mass of each constituent atom multiplied by the number of atoms of that element in the molecular formula. The molecular mass of small to medium size molecules, measured by mass spectrometry, determines stoichiometry. For large molecules such as proteins, methods based on viscosity and light-scattering can be used to determine molecular mass when crystallographic data are not available.
 • 분자 질량(分子質量) 또는 분자량(分子量)은 원자 질량 단위로 나타낸 분자의 질량이다. 탄소-12를 기준으로 한 상대적 질량이므로 상대 분자 질량이라고도 한다.한 분자의 분자 질량은 그 분자를 이루는 원자들의 원자 질량의 합으로 계산할 수 있다. 또 분자 질량은 질량분석기를 이용하여 바로 측정할 수 있다.물질의 몰 질량은 분자 질량과 같은 값을 가지며 몰 당 그램(g/mol)으로 나타낸다.예를 들어, 수소와 산소의 원자 질량이 각각 1.00784 u와 15.9994 u이므로 물 분자 H2O의 분자 질량은 (2 × 1.00784 u) + 15.9994 u = 18.01508 u이 된다. 따라서 1 몰의 물은 18.01508 그램이 된다. 그러나 가장 흔한 수소 동위 원소인 수소-1의 질량은 1.00783 u, 가장 흔한 산소 동위 원소인 산소-16의 질량은 15.9949 u이므로, 가장 일반적인 물 분자 하나의 질량은 18.0105 u이 된다.
 • Als Molekülmasse, auch molekulare Masse (engl. molecular mass), früher Molekulargewicht (engl. molecular weight), bezeichnet man die Summe der Atommassen aller Atome in einem Molekül. Bei Salzen spricht man von Formelmasse, da Salze aus Ionen aufgebaut sind. Es wird zwischen relativer Molekülmasse (hat keine Maßeinheit) und absoluter Molekülmasse (angegeben in kg, g bzw. u oder Da) unterschieden.Die molare Masse ist hingegen die Summe aller Atommassen der einzelnen Elemente eines Moleküls bezogen auf ein Mol dieser Teilchen und wird in Masse pro Mol (meist g/mol) angegeben. Der Zahlenwert der relativen Molekülmasse und der molaren Masse ist dabei gleich.
 • 分子量(ぶんしりょう、英語: molecular weight)または相対分子質量(そうたいぶんししつりょう、英語: relative molecular mass)とは、物質1分子の質量の統一原子質量単位(静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子の質量の1/12)に対する比であり、分子中に含まれる原子量の総和に等しい。本来、核種組成の値によって変化する無名数である。しかし、特に断らない限り、天然の核種組成を持つと了解され、その場合には、構成元素の天然の核種組成に基づいた相対原子質量(原子量)を用いて算出される。
 • Да не се бърка с моларна масаМолекулната маса (М) на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единица за атомна единица маса (U), (равна на 1/12 масата на един атом на изотоп въглерод 12 12С). Тя е числено равна на относителната молекулна маса (MR) на една молекула, често наричана ​​с термина молекулно тегло. Молекулното тегло, обаче се дефинира като съотношението на масата на тази молекула към 1/12 от масата на въглерод-12 и е безразмерна величина. Така че е некоректно да се изразява относителната молекулярна маса (молекулно тегло) в далтони (Dа). Термините молекулно тегло и молекулна маса често биват обърквани поради еднаквите си числени стойности за дадена молекула.Молекулна маса се различава от по-често използваната величина за измерване на масата на химически вещества — моларната маса. При молекулна маса се взема предвид изотопния състав на една конкретна молекула, докато при моларната маса се държи сметка за средното изотопно разпространение на атомите за много молекули. В резултат, молекулната маса е по-точна величина от моларната маса, но за насипни проби в практиката (съдържащи множество молекули отразяващи изотопното отношение в природата на изграждащите ги атоми) моларната маса е по-акуратна за употреба. Това означава, че моларната маса в по-подходящо в повечето време, освен когато се става дума за единични молекули.Концепцията на молекулна маса е важно за всички молекули, особено за сложни молекули като полимери и биополимери, като протеини и въглехидрати. Определянето на тяхната молекулна маса често е трудно, и обикновено се изведе от гел-проникваща хроматография и масспектрометрия.
 • La masa molecular relativa es un número que indica cuántas veces la masa de una molécula de una sustancia es mayor que la unidad de masa molecular. Su valor numérico coincide con el de la masa molar, pero expresado en unidades de masa atómica en lugar de gramos/mol. La masa molecular alude una sola molécula, la masa molar corresponde a un mol (6,022*1023) de moléculas:la fórmula para calcularla es la siguiente:masa molecular = masa atómica de A * n.º de átomos de A + masa atómica de B * n.º de átomos de B...hasta que no queden átomos diferentes.La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Así, en el caso del agua: H2O, su masa molecular es:masa atómica del H: 1,00797 u, aproximadamente igual a (≈) 1 * n.º de átomos de H: 2 + masa atómica del O: 15,9994 u ≈ 16 * n.º de átomos de O: → 2 átomos de H x 1 átomo de O = 2 u + 16 u = 18 u.Si las cifras decimales son mayores que 0,5, el número másico se aproxima a la unidad entera siguiente. Ejemplo: el número másico del oxígeno es 15,9994 ≈ 16. Es decir, el número másico del O es 16.Al igual que la masa atómica, la masa molecular se expresa en unidades de masa atómica: Umas (u) o daltons (Da), que son equivalentes. Los Da aportan la ventaja de poderse emplear para moléculas mayores al aceptar un múltiplo, el kilodalton: kDa.La masa molecular se calcula de manera fácil sumando las masas atómicas. Por ejemplo la masa molecular del ácido sulfúrico:H2SO4: H = 1,00797 Da; S = 32,065 Da; O = 15,9994 DaH2 = 2 x 1,00797 Da = 2,01594 DaS = 1 x 32,065 Da = 32,065 DaO4 = 4 x 15,9994 Da = 63,9976 DaMasa molecular = H2 + S + O4 = 2,01594 Da + 32,065 Da + 63,9976 Da = 98,07854 Da
 • A massa molecular de uma substância é a massa de uma molécula dessa substância relativa à unidade de massa atômica u (igual a 1/12 da massa do isótopo carbono-12, 12C). Formalmente deve ser chamada massa molecular relativa devido a esta relação. O termo peso molecular (abreviatura: MW, do inglês molecular weight) é também usado para designar esta propriedade, embora tenda a cair em desuso.
 • A molekulatömeg egy adott molekula tömege, mely az azt alkotó atomtömegek összege.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 37491 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110129574 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La masse moléculaire est le rapport entre la masse d'une molécule et l'unité de masse des atomes: uma (équivalente à 1/10000000 de la masse d'un atome de carbone 12).Elle peut être obtenue par l'addition de la masse atomique de chaque atome de la molécule multipliée par leur indice numérique dans la formule brute ou mesurée expérimentalement par spectrométrie de masse.La masse molaire est équivalente à autant de grammes qu'il y a d'unités dans la masse moléculaire.Pour les composés qui ne contiennent pas de molécules (composés ioniques, alliages métalliques, la quasi-totalité des minéraux) on parle de masse formulaire ou masse de l'unité de formule.
 • De moleculaire massa of molecuulmassa van een stof (vroeger - minder correct - moleculair gewicht of molecuulgewicht genoemd), doorgaans afgekort tot MW (van het Engelse molecular weight), is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).
 • Molecular mass or molecular weight refers to the mass of a molecule. It is calculated as the sum of the mass of each constituent atom multiplied by the number of atoms of that element in the molecular formula. The molecular mass of small to medium size molecules, measured by mass spectrometry, determines stoichiometry. For large molecules such as proteins, methods based on viscosity and light-scattering can be used to determine molecular mass when crystallographic data are not available.
 • 분자 질량(分子質量) 또는 분자량(分子量)은 원자 질량 단위로 나타낸 분자의 질량이다. 탄소-12를 기준으로 한 상대적 질량이므로 상대 분자 질량이라고도 한다.한 분자의 분자 질량은 그 분자를 이루는 원자들의 원자 질량의 합으로 계산할 수 있다. 또 분자 질량은 질량분석기를 이용하여 바로 측정할 수 있다.물질의 몰 질량은 분자 질량과 같은 값을 가지며 몰 당 그램(g/mol)으로 나타낸다.예를 들어, 수소와 산소의 원자 질량이 각각 1.00784 u와 15.9994 u이므로 물 분자 H2O의 분자 질량은 (2 × 1.00784 u) + 15.9994 u = 18.01508 u이 된다. 따라서 1 몰의 물은 18.01508 그램이 된다. 그러나 가장 흔한 수소 동위 원소인 수소-1의 질량은 1.00783 u, 가장 흔한 산소 동위 원소인 산소-16의 질량은 15.9949 u이므로, 가장 일반적인 물 분자 하나의 질량은 18.0105 u이 된다.
 • 分子量(ぶんしりょう、英語: molecular weight)または相対分子質量(そうたいぶんししつりょう、英語: relative molecular mass)とは、物質1分子の質量の統一原子質量単位(静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子の質量の1/12)に対する比であり、分子中に含まれる原子量の総和に等しい。本来、核種組成の値によって変化する無名数である。しかし、特に断らない限り、天然の核種組成を持つと了解され、その場合には、構成元素の天然の核種組成に基づいた相対原子質量(原子量)を用いて算出される。
 • A massa molecular de uma substância é a massa de uma molécula dessa substância relativa à unidade de massa atômica u (igual a 1/12 da massa do isótopo carbono-12, 12C). Formalmente deve ser chamada massa molecular relativa devido a esta relação. O termo peso molecular (abreviatura: MW, do inglês molecular weight) é também usado para designar esta propriedade, embora tenda a cair em desuso.
 • A molekulatömeg egy adott molekula tömege, mely az azt alkotó atomtömegek összege.
 • Substantzia baten masa molekularra da, substantzia horren molekula bakoitzak duen masa atomiko unitate kopurua. Horregatik masa molekularraren unitatea masa atomikoaren bera da, u.Masa molekularra kalkulatzen da, molekula bakoitzean dauden atomo guztien masen batura eginaz.
 • Молекуля́рная ма́сса (менее правильный термин: молекулярный вес) — масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы. Численно равна молярной массе. Однако следует чётко представлять разницу между молярной массой и молекулярной массой, понимая, что они равны лишь численно и различаются по размерности.Молекулярные массы сложных молекул можно определить, просто складывая относительные атомные массы входящих в них элементов.
 • Als Molekülmasse, auch molekulare Masse (engl. molecular mass), früher Molekulargewicht (engl. molecular weight), bezeichnet man die Summe der Atommassen aller Atome in einem Molekül. Bei Salzen spricht man von Formelmasse, da Salze aus Ionen aufgebaut sind. Es wird zwischen relativer Molekülmasse (hat keine Maßeinheit) und absoluter Molekülmasse (angegeben in kg, g bzw.
 • Да не се бърка с моларна масаМолекулната маса (М) на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единица за атомна единица маса (U), (равна на 1/12 масата на един атом на изотоп въглерод 12 12С). Тя е числено равна на относителната молекулна маса (MR) на една молекула, често наричана ​​с термина молекулно тегло. Молекулното тегло, обаче се дефинира като съотношението на масата на тази молекула към 1/12 от масата на въглерод-12 и е безразмерна величина.
 • La massa molecolare di un composto chimico (detta anche peso molecolare) è la massa di una singola molecola di tale composto, espressa in unità di massa atomica (o UMA o dalton).
 • La masa molecular relativa es un número que indica cuántas veces la masa de una molécula de una sustancia es mayor que la unidad de masa molecular. Su valor numérico coincide con el de la masa molar, pero expresado en unidades de masa atómica en lugar de gramos/mol.
 • La massa molecular és la massa d'una molècula expresada en la unitat del sistema internacional, UMA (unitats de massa atòmica), en les quals l'isòtop carboni-12 té un pes atòmic de 12. Es pot calcular la massa molecular d'un component sumant les masses dels àtoms que la componen, tenint en compte el nombre d'àtoms de cada element.
rdfs:label
 • Masse moléculaire
 • Masa cząsteczkowa
 • Masa molecular
 • Masa molekular
 • Massa molecolare
 • Massa molecular
 • Massa molecular
 • Moleculaire massa
 • Molecular mass
 • Molekulatömeg
 • Molekülmasse
 • Молекулна маса
 • Молекулярная масса
 • 分子量
 • 분자 질량
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of