Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon. Au sens strict du terme le droit de la concurrence désigne essentiellement le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de domination), le contrôle des concentrations ainsi que le contrôle des aides d'État.En France, la doctrine rattache également au droit de la concurrence, le droit des pratiques restrictives de concurrence, inséré au titre IV du Livre IV du Code de commerce ("De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées") ainsi que le droit de la concurrence déloyale, bâti essentiellement sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Ces deux branches sont parfois qualifiées de "petit droit de la concurrence", par opposition au "grand droit de la concurrence" d'origine communautaire.Le rapprochement entre le droit de la concurrence européen et américain fait l'objet de nombreuses études comparatives.
 • O direito da concorrência agrupa o conjunto de disposições legislativas e regulamentares que visam garantir o respeito do princípio da liberdade do comércio e da indústria. No sentido estrito do termo, o direito da concorrência designa essencialmente o direito das práticas anticoncorrenciais (cartéis e abuso de posição dominante), o controle das concentrações e ainda o controle das ajudas estatais.
 • Con il termine antitrust (in italiano anti-monopolio) si definisce il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici. Tale complesso normativo, detto anche Diritto antitrust o Diritto della concorrenza, esercita una tutela di carattere generale al bene primario della concorrenza inteso quale meccanismo concorrenziale, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare una posizione di monopolio.In secondo luogo, per estensione, viene definito "antitrust" anche l'organo o autorità che vigila sull'osservanza e il rispetto di tali norme, cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).Le norme Antitrust rappresentano la risposta dei moderni ordinamenti giuridici all'eccesso di poteri di mercato e alle distorsioni ad esso arrecate da accordi fra produttori.Le principali legislazioni moderne sono il frutto dell'affermazione del liberismo che ha prodotto due effetti: da un lato, la soppressione dei vincoli per l'economia derivanti dallo Stato, dall'altro il divieto per le imprese di abusare di posizioni dominanti a danno del consumatore.Il fine ultimo delle normative antitrust è dunque quello di sostenere un'economia di mercato libera (dove ogni impresa assume le proprie decisioni in modo indipendente dai suoi concorrenti), in modo da garantire una forte concorrenza che conduca ad una distribuzione più efficiente di merci e servizi, a prezzi più bassi, ad una migliore qualità ed al massimo dell'innovazione.
 • El dret de la competència (en anglès Competition Law, conegut en els Estats Units com Antitrust Law) és la branca del dret que s'encarrega de regular el comerç mitjançant la prohibició de restriccions il·legals, la fixació de preus i els monopolis. Busca promoure la competència entre les empreses existents en un mercat econòmic i el foment de la qualitat dels béns i serveis al menor preu possible, garantint una estructura de mercat basat en la llei de l'oferta i la demanda.L'"antitrust" té el seu origen en el dret dels Estats Units. El nom es deu al fet que aquesta branca del dret va ser creada per a combatre els trust de comerç. Posteriorment, altres països van adoptar l'Antitrust en el seu ordenament jurídic utilitzant altres termes com "lleis de competència", "de lliure competència" o antimonopolista. En l'actualitat, la major part dels països industrialitzats i alguns països en desenvolupament té lleis antitrust.L'objectiu del dret de la competència és promoure la "competència justa" entre les empreses. Ha tingut un efecte important en les pràctiques empresarials i la reestructuració del sector industrial en els països on s'ha adoptat. Basades en la premissa que el comerç lliure beneficia tant consumidors, empreses i l'economia en general, la llei prohibeix diferents tipus de restriccions comercials i l'abús de la monopolització.Des d'un punt de vista general, aquestes restriccions poden ser de quatre tipus diferents: acords horitzontals entre competidors, acords verticals entre compradors i venedors, l'abús d'una posició dominant (monopoli), i les fusions. En el cas europeu es prohibeixen també les ajudes de l'estat.
 • A versenyjog a gazdasági jog egy ága, mely a gazdasági verseny védelmével illetve a fogyasztók megkárosításának megakadályozásával kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Célja a piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése, megőrzése. Két fő területe a tisztességtelen verseny elleni joganyag és a versenykorlátozások joga. Az Európai Közösség jogrendszerében hagyományosan a versenyjog körében tárgyalják az állami támogatásokra vonatkozó joganyagot is.
 • Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. Het ontstond in de Verenigde Staten (Sherman Antitrust Act) en is overgenomen door veel andere landen. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet.
 • 틀:저작권?경쟁법 또는 독점금지법(특히,미국)은 자본주의 시장경제에 있어서, 건전하고 공정한 경쟁상태를 유지하기 위하여 회사의 독점적, 협조적, 또는 경쟁방법으로서 불공정한 행동 즉, 반경쟁행위를 규율함으로써 시장의 경쟁성을 촉진 및 유지하기 위한 법령의 총칭 내지 법분야이다. 시장경제에 있어서 필요한 규칙을 정한 법이 경제법이다. 경제의 헌법이라는 의미에서 경제헌법이라고도 칭한다. 기업의 기본적 인권, 경제의 형법이라는 의미도 지닌다. 현재, 경제법의 중심적 위치를 차지하고 있다고 여겨진다. 경쟁법의 역사는 멀리 로마제국 시대로 거슬러 올라간다. 20세기 이래로 경쟁법은 국제화되어 가고 있다. 가장 크고 영향력이 있는 2대 경쟁법 체계는 미국의 독점금지법과 유럽연합의 경쟁법이다. 전세계의 국가적, 지역적 기관들이 국제적으로 서로 협조 및 법 실행의 네트워크를 구축하고 있다. 역사적으로, 근대의 경쟁법은 국내적 차원에서 주로 영토 범위 내에 있는 시장에서의 경쟁을 촉진하고 유지하는 수준의, 즉, "국가적 수준"에서 개입했었다. 국가의 경쟁법은 국경을 넘어 벌어지는 행위에 대해서는 그것이 국가적 차원에서 뚜렷한 영향이 없는 한 제재하지 않는다. 각국은 소위 "효과 이론"에 기반을 두고, 역외 관할권을 인정할 권한을 가지고 있다. 국제적 차원에서의 경쟁 보호는 국제 경쟁 조약을 통해서 규율되고 있다. GATT의 협상이 진행 중이던 1945년 당시, 제한적이나마 국제적 형태의 경쟁 관련 의무들이 국제무역기구의 헌정 내에 규정될 것이 제안된 바 있다. 이러한 조항들은 GATT에는 포함되지 않았으나 1944년 GATT의 다자간 협상인 우루과이 라운드의 결과, 세계무역기구가 창립되었다. 세계무역기구의 창설 조약에는 특정 부문에 있어서 다양한 월경(越境) 경쟁 문제에 대하여 제한적인 범위에서 규정하고 있다.
 • Competition law is law that promotes or seeks to maintain market competition by regulating anti-competitive conduct by companies.Competition law is known as antitrust law in the United States and anti-monopoly law in China and Russia. In previous years it has been known as trade practices law in the United Kingdom and Australia.The history of competition law reaches back to the Roman Empire. The business practices of market traders, guilds and governments have always been subject to scrutiny, and sometimes severe sanctions. Since the 20th century, competition law has become global. The two largest and most influential systems of competition regulation are United States antitrust law and European Union competition law. National and regional competition authorities across the world have formed international support and enforcement networks.Modern competition law has historically evolved on a country level to promote and maintain fair competition in markets principally within the territorial boundaries of nation-states. National competition law usually does not cover activity beyond territorial borders unless it has significant effects at nation-state level. Countries may allow for extraterritorial jurisdiction in competition cases based on so-called effects doctrine. The protection of international competition is governed by international competition agreements. In 1945, during the negotiations preceding the adoption of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1947, limited international competition obligations were proposed within the Charter for an International Trade Organisation. These obligations were not included in GATT, but in 1994, with the conclusion of the Uruguay Round of GATT Multilateral Negotiations, the World Trade Organization (WTO) was created. The Agreement Establishing the WTO included a range of limited provisions on various cross-border competition issues on a sector specific basis.
 • Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.
 • Als Wettbewerbsrecht wird ein Rechtsgebiet bezeichnet, das staatliche Eingriffe zur Förderung des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs zum Inhalt hat.
 • Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau hukum/undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis trust - sekarang umum dikenal sebagai kartel.
 • Prawo konkurencji (niekiedy prawo ochrony konkurencji) – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.Prawo ochrony konkurencji zajmuje się między innymi następującymi dziedzinami: prawo antymonopolowe: kontrola koncentracji (np. fuzje) nadużywanie pozycji dominującej porozumienia ograniczające konkurencję (np. kartele) pomoc publiczna nieuczciwa konkurencjaW Polsce podstawowy akt prawny prawa konkurencji stanowi Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331), natomiast kontrolę nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji pełni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。
 • Конкурентное право (антимонопольное право) — совокупность правовых норм, нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену. На данный момент антимонопольные законы существуют в большинстве стран мира.По мнению сторонников антимонопольного законодательства, оно защищает экономические интересы потребителей и способствует экономическому развитию. По мнению противников, антимонопольное законодательство является системой нарушения прав собственности и нередко или даже обычно приводит к негативным последствиям для потребителей и экономики в целом.Современная юридическая доктрина выделяет понятие «Конкурентное право», изучающееся в курсе предпринимательского права.
 • El Derecho de la competencia (en inglés Competition Law, conocido en Estados Unidos como Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente. El "Antitrust" tiene su origen en el Derecho de los Estados Unidos. El nombre se debe a que esta rama del Derecho fue creada para combatir los trust de comercio. Posteriormente, otros países adoptaron el Antitrust en su ordenamiento jurídico utilizando otros términos como "leyes de competencia", "de libre competencia" o "antimonopolios". En la actualidad, la mayor parte de los países industrializados y algunos países en desarrollo tiene leyes Antitrust.El objetivo del Derecho de la competencia es promover la "competencia justa" entre las empresas. Ha tenido un efecto importante en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países donde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de monopolización. Desde un punto de vista general, estas restricciones pueden ser de cuatro tipos distintos: acuerdos horizontales entre competidores, acuerdos verticales entre compradores y vendedores, el abuso de una posición dominante (monopolio), y las fusiones. En el caso europeo se prohíben también las ayudas de Estado.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 366228 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101760913 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon.
 • O direito da concorrência agrupa o conjunto de disposições legislativas e regulamentares que visam garantir o respeito do princípio da liberdade do comércio e da indústria. No sentido estrito do termo, o direito da concorrência designa essencialmente o direito das práticas anticoncorrenciais (cartéis e abuso de posição dominante), o controle das concentrações e ainda o controle das ajudas estatais.
 • A versenyjog a gazdasági jog egy ága, mely a gazdasági verseny védelmével illetve a fogyasztók megkárosításának megakadályozásával kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Célja a piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése, megőrzése. Két fő területe a tisztességtelen verseny elleni joganyag és a versenykorlátozások joga. Az Európai Közösség jogrendszerében hagyományosan a versenyjog körében tárgyalják az állami támogatásokra vonatkozó joganyagot is.
 • Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. Het ontstond in de Verenigde Staten (Sherman Antitrust Act) en is overgenomen door veel andere landen. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet.
 • Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.
 • Als Wettbewerbsrecht wird ein Rechtsgebiet bezeichnet, das staatliche Eingriffe zur Förderung des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs zum Inhalt hat.
 • Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau hukum/undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis trust - sekarang umum dikenal sebagai kartel.
 • 独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。
 • El dret de la competència (en anglès Competition Law, conegut en els Estats Units com Antitrust Law) és la branca del dret que s'encarrega de regular el comerç mitjançant la prohibició de restriccions il·legals, la fixació de preus i els monopolis.
 • Prawo konkurencji (niekiedy prawo ochrony konkurencji) – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.Prawo ochrony konkurencji zajmuje się między innymi następującymi dziedzinami: prawo antymonopolowe: kontrola koncentracji (np.
 • El Derecho de la competencia (en inglés Competition Law, conocido en Estados Unidos como Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente.
 • Конкурентное право (антимонопольное право) — совокупность правовых норм, нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену.
 • 틀:저작권?경쟁법 또는 독점금지법(특히,미국)은 자본주의 시장경제에 있어서, 건전하고 공정한 경쟁상태를 유지하기 위하여 회사의 독점적, 협조적, 또는 경쟁방법으로서 불공정한 행동 즉, 반경쟁행위를 규율함으로써 시장의 경쟁성을 촉진 및 유지하기 위한 법령의 총칭 내지 법분야이다. 시장경제에 있어서 필요한 규칙을 정한 법이 경제법이다. 경제의 헌법이라는 의미에서 경제헌법이라고도 칭한다. 기업의 기본적 인권, 경제의 형법이라는 의미도 지닌다. 현재, 경제법의 중심적 위치를 차지하고 있다고 여겨진다. 경쟁법의 역사는 멀리 로마제국 시대로 거슬러 올라간다. 20세기 이래로 경쟁법은 국제화되어 가고 있다. 가장 크고 영향력이 있는 2대 경쟁법 체계는 미국의 독점금지법과 유럽연합의 경쟁법이다. 전세계의 국가적, 지역적 기관들이 국제적으로 서로 협조 및 법 실행의 네트워크를 구축하고 있다.
 • Con il termine antitrust (in italiano anti-monopolio) si definisce il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici.
 • Competition law is law that promotes or seeks to maintain market competition by regulating anti-competitive conduct by companies.Competition law is known as antitrust law in the United States and anti-monopoly law in China and Russia. In previous years it has been known as trade practices law in the United Kingdom and Australia.The history of competition law reaches back to the Roman Empire.
rdfs:label
 • Droit de la concurrence
 • Antitrust
 • Antitrust
 • Competition law
 • Derecho de la competencia
 • Direito da concorrência
 • Dret de la competència
 • Mededingingsrecht
 • Prawo konkurencji
 • Rekabet hukuku
 • Versenyjog
 • Wettbewerbsrecht
 • Конкурентное право
 • 独占禁止法
 • 경쟁법
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:branche of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of