Un trouble psychique, également désigné sous les termes de trouble psychiatrique ou trouble mental, désigne un ensemble d'affections et troubles d'origine très différents entraînant des gênes dans la vie quotidienne d'un individu, des souffrances et/ou des troubles comportementaux légers, moyens à sévères selon la maladie. Les troubles psychiques peuvent toucher toutes les populations, sans distinction de sexe ou d'âge.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un trouble psychique, également désigné sous les termes de trouble psychiatrique ou trouble mental, désigne un ensemble d'affections et troubles d'origine très différents entraînant des gênes dans la vie quotidienne d'un individu, des souffrances et/ou des troubles comportementaux légers, moyens à sévères selon la maladie. Les troubles psychiques peuvent toucher toutes les populations, sans distinction de sexe ou d'âge. Des signes apparaissent, dans la majorité des cas, pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte, entre 15 et 20 ans, parfois jusqu'à 30 ans lors de l'entrée dans la vie active. Ces troubles peuvent être chroniques ou permanents ; de ce fait, l'individu affecté, ou ses proches, doivent se rapprocher de leur médecin traitant, ou consulter un psychiatre. Dans certains cas, un patient souffrant d'une maladie handicapante comme la psychose, ou la schizophrénie, peut difficilement appréhender son état, se trouvant dans le déni. Si les caractérisations du trouble varient selon les individus et l'âge, la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d'alcool, l'anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques,.La compréhension de la santé mentale diffère selon les époques et les cultures, de même que sa définition, ses classifications et ses critères. Il est estimé qu'environ un tiers des personnes dans chaque pays répond à au moins un critère de la maladie mentale à un moment de leur vie. Les services sont en général basés dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les cliniques spécialisées. Les diagnostics sont faits par des psychiatres ou psychologues cliniciens utilisant de nombreuses méthodes, souvent fondées sur des questionnaires ou observations chez des patients. Les traitements sont pris en charge par des professionnels de la santé mentale. La psychothérapie et les médicaments psychotropes sont deux des traitements principaux. Dans certains cas, il peut y avoir une hospitalisation assignée lorsque la législation le permet. La stigmatisation sociale et la discrimination s'ajoutent à la souffrance associée aux troubles, ce qui a mené à la création de mouvements sociaux et de campagnes de lutte contre les préjugés.
 • Un disturbo psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è un'affezione patologica che colpisce la sfera cognitiva, affettiva, comportamentale o relazionale di una persona in modo disadattativo ovvero sufficientemente forte da rendere problematica la sua integrazione socio-lavorativa e/o causargli sofferenza personale soggettiva. Quando il disturbo diventa particolarmente importante, disadattativo, durevole o invalidante si parla spesso di malattia mentale. Le malattie mentali sono dunque alterazioni psicologiche e/o comportamentali relative alla personalità dell'individuo che causano pericolo o disabilità e non fanno parte del normale sviluppo psichico della persona.Lo studio delle malattie mentali rientra nel campo di studi della psichiatria, della psicopatologia e di certe branche della psicologia (es. psicologia clinica).
 • Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties.
 • Una malaltia mental és un estat de trastorn en el cervell que té com a conseqüència una alteració greu en el pensament, els sentiments, les emocions o la conducta de la persona afectada. És una deficiència en el procés d'organització progressiva de la personalitat, que comporta alhora un procés de regressió. Cal distingir la malaltia mental del retard mental. Hi ha diferents tipus de trastorns mentals, i moltes facetes diferents del comportament i la personalitat humana poden arribar a patir trastorns.El tractament de les malalties mentals sol ser dut a terme per psiquiatres, tot i que psicòlegs i metges de família també hi poden intervenir. En les malalties mentals s'estableix la diferència entre neurosi i psicosi, consistent bàsicament en el fet que en la neurosi l'afectat és conscient del que li passa i els canvis en la conducta no tenen tanta intensitat com en la psicosi. Encara que, a diferència de les malalties físiques, afecten la conducta i les emocions de la persona, cal no discriminar els malalts mentals i cal que aquests no se sentin estigmatitzats pel fet de patir la malaltia.En el món occidental, una de cada cinc persones adultes pateix cada any alguna malaltia mental. En els menors de 18 anys les dades d'afectació són idèntiques, del 20%, i s'estima que d'aquests, dues terceres parts no reben cap tractament efectiu.
 • Las enfermedades mentales o trastornos psicológicos son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.
 • Eine psychische oder seelische Störung ist eine krankhafte Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens, Verhaltens bzw. der Erlebnisverarbeitung oder der sozialen Beziehungen. Es gehört zum Wesen dieser Störungen, dass sie der willentlichen Steuerung durch den Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich sind.
 • Os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental. Os transtornos mentais são um campo de investigação interdisciplinar que envolves áreas como a psicologia, a filosofia, a psiquiatria e a neurologia. As classificações diagnósticas mais utilizadas como referências no serviço de saúde e na pesquisa hoje em dia são o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais - DSM IV, e a Classificação Internacional de Doenças - CID-10.Em psiquiatria e em psicologia prefere-se falar em transtornos ou perturbações ou disfunções ou distúrbios (ing. disturbs, alem. Störungen) psíquicos e não em doença; isso porque apenas poucos quadros clínicos mentais apresentam todas as características de uma doença no sentido tradicional do termo - isto é, o conhecimento exato dos mecanismos envolvidos e suas causas explícitas. O conceito de transtorno, ao contrário, implica um comportamento diferente, desviante, "anormal". No Brasil, a Câmara Federal aprovou em 17 de março de 2009, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 6013/01, do deputado Jutahy Junior (PSDB-BA), que conceitua transtorno mental, padroniza a denominação de enfermidade psíquica em geral e assegura aos portadores desta patologia o direito a um diagnóstico conclusivo, conforme classificação internacional. O projeto determina que transtorno mental é o termo adequado para designar o gênero enfermidade mental, e substitui termos como "alienação mental" e outros equivalentes. José Luís Pio Abreu, no seu livro provocador Como tornar-se doente mental, alerta para toda a problemática da doença mental em que certos problemas seriam melhor resolvidos com psicólogos, advogados ou polícias.
 • Gangguann mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbdaan tentang definisi, penilaan dan klasifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas. Lebih dari sepertiga orang di sebagian besar negara-negara melaporkan masalah pada satu waktu pada hidup mereka yang memenuhi kriteria salah satu atau beberapa tipe umum dari kelainan mental.Penyebab gangguan mental bervariasi dan pada beberapa kasus tidak jelas, dan teori terkadang menemukan penemuan yang rancu pada suatu ruang lingkup lapangan. Layanan untk penyakit ini terpusat di Rumah Sakit Jiwa atau di masyarakat sosial, dan penilaian diberikan oleh psikiater, psikolog klinik, dan terkadang psikolog pekerja sukarela, menggunakan beberapa variasi metode tetapi sering bergantung pada observasi dan tanya jawab. Perawatan klinik disediakan oleh banyak profesi kesehatan mental. Psikoterapi dan pengobatan psikiatrik merupakan dua opsi pengobatan umum, seperti juga intervensi sosial, dukungan lingkungan, dan pertolongan diri. Pada beberapa kasus terjadi penahanan paksa atau pengobatan paksa dimana hukum membolehkan. Stigma atau diskriminasi dapat menambah beban dan kecacatan yang berasosiasi dengan kelainan mental (atau terdiagnosa kelainan mental atau dinilai memiliki kelainian mental), yang akan mengara ke berbagai gerakan sosial dalam rangka untuk meningkatkan pemahanan dan mencegah pengucilan sosialdefinisi dan klasifikasi kelainan mental adalah kunci untuk peneliti sebagaimana juga penyedia layanan dan mereka yang mungkin terdiagnosa. Sebagian besar dokumen klinik internasional menggunakan istilah "Kelainan mental". Terdapat dua sistem yang mengklasifikasikan kelainan mental ICD-10 Chapter V: Mental and behavioural disorders, bagian dari International Classification of Diseases yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), dan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) diterbitkan oleh Psychiatric Association (APA).kedua mendaftar kategori kelainan dan menyediakan standar kriteria untuk diagosis. Kedua sistem ini telah mengubah kode mereka pada revisi terakhir sehingga pedomannya dapat dibandingkan, walaupun masih terdapat perbedaan signifikan. Skema klasifikasi lain mungkin digunakan di budaya non-barat, dan panduan lain mungkin juga digunakan oleh mereka yang menggunakan teori persuasi. Pada umumnya, kelainan mental diklasifikasikan terpisah menjadi kelainan syaraf, ketidakmampuan belajar, atau kelainan mental.Tidak seperti sistem di atas, beberapa pendekatan klasifikasi tidak menggunakan kategori yang jelas atau pemisahan dikotomi yang digunakan untuk memisahkan antara yang tidak normal dengan yang normal. Terdapat debat sains tentang beberapa kategori yang berbeda berhubungan dengan kasus yang terkategori dengan kasus yang tidak terkategori, kemudian mencakup sistem spektrum, dimensional, atau kontinyu
 • 精神疾患(せいしんしっかん、mental disorder、精神障害)とは、外因性あるいは内因性のストレス等による脳(脳細胞あるいは「心」)の機能的・器質的な障害をいう。統合失調症や躁うつ病といった重度のものから、神経症(この用語は正式な障害名としては用いられなくなりつつある)、パニック障害、適応障害といった中、軽度のものまでの様々な障害を含む。また、精神の変調が髄膜炎、内分泌疾患などの身体疾患によって引き起こされる場合もある。いわゆる広義の精神疾患については「概要」を参照のこと。精神疾患の治療を担当するのは主に精神科・神経科であるが、患者の症状や状況によっては内科(心療内科が多い)など、他の科で診察、治療が行われている場合もある。
 • Akıl hastalığı ya da mental bozukluk, sıkıntı, bilişsel işlevlerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder. Mental bozuklukların tanım, değerlendirme ve sınıflandırmaları farklılık gösterebilir; bununla birlikte, Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması (ICD) ve Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabında (DSM) yer alan kriterler konunun uzmanları tarafından yaygın biçimde kabul görmektedir. Bu çerçevede tanı kategorileri duygudurum veya duygulanım bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları ve kişilik bozukluklarını içerebilir.
 • 정신 질환(精神疾患) 또는 정신 장애(精神障礙)는 보통 뇌에 문제가 생겨 나타나는 질환으로, 크게 정신증과 신경증으로 나뉜다. 정신증은 다른 사람이 이해할 수 없는 사고, 행동을 하는 것으로 사고 및 감각의 왜곡을 동반한다. 조현증, 조울증, 우울증 등이 여기에 속한다. 신경증은 사고는 정상이나, 정신에 문제가 있는 것으로 전환장애, 신체화 장애, 강박 장애 등이 있다.그 밖의 정신질환으로는 인격장애, 지적장애(정신지체), 자폐증 등이 있다.
 • Психи́ческое расстро́йство (психи́ческое заболева́ние, душе́вная боле́знь; в некоторых авторитетных источниках, в частности в МКБ-10, утверждается, что это не вполне синонимы) — в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового. Есть более частное значение этого термина в таких областях, как юриспруденция, психиатрия и психология.[⇨]Противоположностью психического расстройства является психическое здоровье. Люди, умеющие приспособиться к условиям жизни и разрешать жизненные проблемы, обычно оцениваются как психически здоровые. Если же эти способности ограничены и человек не справляется с повседневными задачами в личной, семейной жизни или на работе, когда он не в состоянии достичь личных целей, то может идти речь о той или иной степени психического расстройства.Психическое заболевание влечёт изменения и нарушения в сфере чувств, мышления, поведения, и наряду с этим, по некоторым утверждениям, почти всегда происходят изменения соматических функций организма. Создание успешных психологических и медикаментозных методов лечения[⇨] возможно при сотрудничестве медицины и психологии и рассмотрении психических расстройств с различных точек зрения.По данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство.[⇨] Причины многих психических расстройств до конца не ясны.[⇨] Имеется ряд признаков и симптомов,[⇨] при появлении которых специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью.Отождествление понятий «психическое расстройство» и «психическое заболевание» подвергается критике, так как в психиатрии применение основных критериев заболевания (биологического — наличие телесной патологии, медицинского — качество жизни и угроза жизни, социального — нарушение социального функционирования человека) затруднено. Зачастую лишь предполагается, что в основе тех или иных психических расстройств лежат нарушения телесного функционирования. В связи с этим в международной классификации болезней МКБ-10 вместо терминов «психическое заболевание», «психическая болезнь» употребляется термин «психическое расстройство».
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Buruko gaitza kontzeptu ez zehatzarekin batzen ditugu gaixotasun psikiatriko bat baino gehiago, tartean gaur egun oso zabalduta dauden hauek: Depresioa. Antsietatea. Desoreka bipolarra. Dementzia. Eskizofrenia. Kaleko hizkeran, "buruko gaitza" definizio zabalak hartzen ditu "zorotasuna" edo "erotasuna" bezalako baliokide arruntak.
 • A mental disorder, also called a mental illness or psychiatric disorder, is a mental or behavioral pattern or anomaly that causes either suffering or an impaired ability to function in ordinary life (disability), and which is not developmentally or socially normative. Mental disorders are generally defined by a combination of how a person feels, acts, thinks or perceives. This may be associated with particular regions or functions of the brain or rest of the nervous system, often in a social context. Mental disorder is one aspect of mental health.The causes of mental disorders are varied and in some cases unclear, and theories may incorporate findings from a range of fields. Services are based in psychiatric hospitals or in the community, and assessments are carried out by psychiatrists, clinical psychologists and clinical social workers, using various methods but often relying on observation and questioning. Clinical treatments are provided by various mental health professionals. Psychotherapy and psychiatric medication are two major treatment options, as are social interventions, peer support and self-help. In a minority of cases there might be involuntary detention or involuntary treatment, where legislation allows. Stigma and discrimination can add to the suffering and disability associated with mental disorders (or with being diagnosed or judged as having a mental disorder), leading to various social movements attempting to increase understanding and challenge social exclusion. Prevention is now appearing in some mental health strategies.
 • Психичното разстройство (или психично заболяване) е състояние на психиката, което води до поведение, отклоняващо се от приеманото за нормално, и е свързано със субективно страдание и непълноценност. Обхватът на приеманото за психично разстройство и отношението към него варира в широки граници при различните култури и във времето, като и днес има различия в дефинициите, оценяването и класификацията на психичните разстройства. Над една трета от хората в повечето страни покриват критериите за психично разстройство в определен момент от живота си.Причините за психичните разстройства често се обясняват чрез диатеза-стрес модела или чрез биопсихосоциалния модел. В биологическата психиатрия психичните заболявания се разглеждат като разстройства на мозъчните вериги, вероятно дължащи се на сложно взаимодействие между генетични фактори и личен опит.Лечението на психичните разстройства най-често се извършва в психиатрични болници, а диагностицирането - от психиатри или клинични психолози въз основа на различни методи, често базирани на наблюдения и задаване на въпроси. Психотерапията и психиатричните лекарства са двата основни метода за третиране на психичните заболявания. В някои случаи, обикновено определени в законодателството, е възможно и принудително задържане и лечение на пациентите.
 • Duševní porucha (nebo také psychická porucha) je v širším pojetí označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti. Definic duševní poruchy je ale více. Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. V minulosti se v obdobném významu užíval například termín „šílenství“. Duševní zdraví a duševní porucha jsou pojmy značně kulturně i názorově podmíněné, jejich obsah je tedy nepřesný, proměnlivý a není předmětem obecné shody. Za duševní poruchy se označují jak stavy podmíněné zejména tělesnou (vrozenou) organickou (zpravidla neurologickou, často též genetickou) specifickou výbavou člověka, tak stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí. Podíl a vztah vrozených dispozic a dalších vlivů u jednotlivých typů poruch jsou předmětem zkoumání a diskusí. Léčba může spočívat buď v odstraňování příčin poruchy, nebo v úpravě jejích následků. K léčbě se užívají medikamenty, psychoterapie včetně úpravy životního stylu a další způsoby.
 • Zaburzenia psychiczne - utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego. Posiadają określoną dynamikę, etiologię, patogenezę, symptomatykę.Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii. Określenie granic normalności jest często zbędne, oraz zwykle bardzo trudne. Psychiatria biologiczna wiąże zaburzenia psychiczne z przyczynami neurochemicznymi. Psychologia najczęściej łączy większość zaburzeń z czynnikami intrapsychicznymi, doświadczeniami społecznymi i poziomem nasilenia stresu. Skrajne podejście, jak antypsychiatria, czy psychologia systemowa przerzucają ciężar patologii z procesów intrapsychicznych na interakcje społeczne, zwłaszcza związane z rodziną pochodzenia.W związku z tak odmiennymi podejściami, obecnie nie używa się określenia choroba psychiczna, które wiąże się z postrzeganiem "chorej" psychiki tak, jak w medycynie postrzega się choroby somatyczne.Problemem pozostaje użycie pojęcia choroba psychiczna w terminologii prawniczej (zwłaszcza w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego czy Kodeksie Cywilnym), ponieważ nie przystaje to do obecnej wiedzy psychiatrycznej.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 25073 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 60022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 260 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111022524 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1994 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:doi
 • 10.109700 (xsd:double)
prop-fr:icd
 • F
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:issn
 • 993 (xsd:integer)
 • 1376 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Huit femmes présentant des troubles durant le à la Salpêtrière .
prop-fr:meshid
 • D001523
prop-fr:mois
 • septembre
prop-fr:nom
 • Trouble psychique
prop-fr:pages
 • 163 (xsd:integer)
 • 522 (xsd:integer)
prop-fr:paragraphe
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:pmid
 • 16874128 (xsd:integer)
prop-fr:périodique
 • Medscape
prop-fr:titre
 • DSM-IV-TR: Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
 • Classification internationales des Maladies
 • Handicap mental : prévention et accueil
 • Handicap mental et intégration scolaire
 • Les effets psychologiques du chômage
 • Troubles mentaux, dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent
 • Psychopathologie: Une perspective multidimensionnelle
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • 19 (xsd:integer)
prop-fr:width
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • trouble mental
prop-fr:wiktionaryTitre
 • trouble mental
 • trouble mental
prop-fr:éditeur
 • De Boeck
 • L'Harmattan
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un trouble psychique, également désigné sous les termes de trouble psychiatrique ou trouble mental, désigne un ensemble d'affections et troubles d'origine très différents entraînant des gênes dans la vie quotidienne d'un individu, des souffrances et/ou des troubles comportementaux légers, moyens à sévères selon la maladie. Les troubles psychiques peuvent toucher toutes les populations, sans distinction de sexe ou d'âge.
 • Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties.
 • Las enfermedades mentales o trastornos psicológicos son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.
 • Eine psychische oder seelische Störung ist eine krankhafte Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens, Verhaltens bzw. der Erlebnisverarbeitung oder der sozialen Beziehungen. Es gehört zum Wesen dieser Störungen, dass sie der willentlichen Steuerung durch den Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich sind.
 • 精神疾患(せいしんしっかん、mental disorder、精神障害)とは、外因性あるいは内因性のストレス等による脳(脳細胞あるいは「心」)の機能的・器質的な障害をいう。統合失調症や躁うつ病といった重度のものから、神経症(この用語は正式な障害名としては用いられなくなりつつある)、パニック障害、適応障害といった中、軽度のものまでの様々な障害を含む。また、精神の変調が髄膜炎、内分泌疾患などの身体疾患によって引き起こされる場合もある。いわゆる広義の精神疾患については「概要」を参照のこと。精神疾患の治療を担当するのは主に精神科・神経科であるが、患者の症状や状況によっては内科(心療内科が多い)など、他の科で診察、治療が行われている場合もある。
 • 정신 질환(精神疾患) 또는 정신 장애(精神障礙)는 보통 뇌에 문제가 생겨 나타나는 질환으로, 크게 정신증과 신경증으로 나뉜다. 정신증은 다른 사람이 이해할 수 없는 사고, 행동을 하는 것으로 사고 및 감각의 왜곡을 동반한다. 조현증, 조울증, 우울증 등이 여기에 속한다. 신경증은 사고는 정상이나, 정신에 문제가 있는 것으로 전환장애, 신체화 장애, 강박 장애 등이 있다.그 밖의 정신질환으로는 인격장애, 지적장애(정신지체), 자폐증 등이 있다.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Buruko gaitza kontzeptu ez zehatzarekin batzen ditugu gaixotasun psikiatriko bat baino gehiago, tartean gaur egun oso zabalduta dauden hauek: Depresioa. Antsietatea. Desoreka bipolarra. Dementzia. Eskizofrenia. Kaleko hizkeran, "buruko gaitza" definizio zabalak hartzen ditu "zorotasuna" edo "erotasuna" bezalako baliokide arruntak.
 • Zaburzenia psychiczne - utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego. Posiadają określoną dynamikę, etiologię, patogenezę, symptomatykę.Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii. Określenie granic normalności jest często zbędne, oraz zwykle bardzo trudne. Psychiatria biologiczna wiąże zaburzenia psychiczne z przyczynami neurochemicznymi.
 • Un disturbo psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è un'affezione patologica che colpisce la sfera cognitiva, affettiva, comportamentale o relazionale di una persona in modo disadattativo ovvero sufficientemente forte da rendere problematica la sua integrazione socio-lavorativa e/o causargli sofferenza personale soggettiva. Quando il disturbo diventa particolarmente importante, disadattativo, durevole o invalidante si parla spesso di malattia mentale.
 • Психи́ческое расстро́йство (психи́ческое заболева́ние, душе́вная боле́знь; в некоторых авторитетных источниках, в частности в МКБ-10, утверждается, что это не вполне синонимы) — в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового. Есть более частное значение этого термина в таких областях, как юриспруденция, психиатрия и психология.[⇨]Противоположностью психического расстройства является психическое здоровье.
 • Duševní porucha (nebo také psychická porucha) je v širším pojetí označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti. Definic duševní poruchy je ale více. Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. V minulosti se v obdobném významu užíval například termín „šílenství“.
 • Akıl hastalığı ya da mental bozukluk, sıkıntı, bilişsel işlevlerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder.
 • Os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental. Os transtornos mentais são um campo de investigação interdisciplinar que envolves áreas como a psicologia, a filosofia, a psiquiatria e a neurologia.
 • Una malaltia mental és un estat de trastorn en el cervell que té com a conseqüència una alteració greu en el pensament, els sentiments, les emocions o la conducta de la persona afectada. És una deficiència en el procés d'organització progressiva de la personalitat, que comporta alhora un procés de regressió. Cal distingir la malaltia mental del retard mental.
 • Психичното разстройство (или психично заболяване) е състояние на психиката, което води до поведение, отклоняващо се от приеманото за нормално, и е свързано със субективно страдание и непълноценност. Обхватът на приеманото за психично разстройство и отношението към него варира в широки граници при различните култури и във времето, като и днес има различия в дефинициите, оценяването и класификацията на психичните разстройства.
 • Gangguann mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia.
 • A mental disorder, also called a mental illness or psychiatric disorder, is a mental or behavioral pattern or anomaly that causes either suffering or an impaired ability to function in ordinary life (disability), and which is not developmentally or socially normative. Mental disorders are generally defined by a combination of how a person feels, acts, thinks or perceives.
rdfs:label
 • Trouble psychique
 • Akıl hastalığı
 • Buruko gaitz
 • Disturbo mentale
 • Duševní porucha
 • Enfermedad mental
 • Malaltia mental
 • Mental disorder
 • Penyakit kejiwaan
 • Psychische Störung
 • Psychische aandoening
 • Transtorno mental
 • Zaburzenia psychiczne
 • Психическое расстройство
 • Психично разстройство
 • 精神疾患
 • 정신 질환
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of