Le républicanisme est une idéologie politique selon laquelle l'objectif d'un État et le sens même de son existence comme de ses décisions doivent être le bien commun (en latin, res publica : « la chose publique »). Selon le républicanisme, les détenteurs du pouvoir doivent être nommés par d'autres moyens que l'hérédité, c'est-à-dire être élus par le peuple ou par une partie de celui-ci.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le républicanisme est une idéologie politique selon laquelle l'objectif d'un État et le sens même de son existence comme de ses décisions doivent être le bien commun (en latin, res publica : « la chose publique »). Selon le républicanisme, les détenteurs du pouvoir doivent être nommés par d'autres moyens que l'hérédité, c'est-à-dire être élus par le peuple ou par une partie de celui-ci. La notion de souveraineté populaire découle donc en partie de cette idéologie, mais elle ne lui est pas nécessairement attachée.La notion de « république » remonte à l'Antiquité grecque et romaine, et l'idéologie républicaine moderne a pris des formes légèrement différentes selon qu'elle a été développée aux États-Unis, en France, ou en Irlande. À l'époque moderne, le républicanisme s'oppose à d'autres idéologies politiques telles que le monarchisme, l'autoritarisme ou le despotisme. Dans les débats contemporains, c'est principalement au libéralisme politique qu'il s'oppose.
 • Republicanismo é a ideologia segundo o qual uma nação é governada como uma república, na qual o chefe de Estado é indicado por métodos não-hereditários, frequentemente através de eleições.
 • Republikanizm (od łac. res publica - rzecz publiczna) – nurt filozofii politycznej, zgodnie z którym ideałem życia politycznego jest republika, rozumiana jako wspólnota polityczna, której członkowie (obywatele) biorą aktywny udział w życiu publicznym . Idee republikańskie kształtowały się w opozycji do takich form ustrojowych jak monarchia czy tyrania. Republikanie sprzeciwiali się w szczególności wszelkim formom władzy arbitralnej, oraz takiej, w której rządzeni nie mieli wpływu na rządy. Do pojęcia republikanizmu odnosi się wiele partii politycznych (np. Republikanie w Stanach Zjednoczonych). Ich rzeczywisty związek z ideami republikańskimi jest często dość luźny.
 • Republicanisme is een politieke stroming die vindt dat de staatsvorm van een natie een republiek moet zijn: de erfopvolging is per definitie uitgesloten; een president bezit de uitvoerende macht en is door een volk, dat de soevereiniteit bezit, verkozen.De aanhangers heten republikeinen. De republikeinse ideologie staat tegenover monarchisme, aristocratie, oligarchie en dictaturen. Deze ideologie staat zeker in de westerse wereld veelal in lijn met de democratie, omdat binnen een democratie zoals we die nu kennen altijd groepen actief zijn die pleiten voor het veel ruimer tot uiting komen van de volkswil in het staatsbeleid: directe democratie via regelmatige volksraadplegingen.Breder gedefinieerd refereert republicanisme aan een politiek systeem dat de vrijheid waarborgt door het instellen van een rechtsstaat die niet arbitrair genegeerd kan worden door de uitvoerende macht. Binnen een republiek ligt de nadruk op het betrekken van alle burgers bij de macht en de strijd tegen corruptie.
 • Republicanism is the ideology of governing a society or state as a republic (la. res publica), where the head of state is a representative of the people who hold popular sovereignty rather than the people being subjects of the head of state. The head of state is typically appointed by means other than heredity, often through elections.The exact meaning of republicanism varies depending on the cultural and historical context. In general it implies the absence of monarchy, but it may indicate anything from 'rule by many people and by law', through oligarchy, to arbitrary rule by one person. Republicanism existed as an identifiable movement in the Roman Republic, where the founder of the Republic, Lucius Junius Brutus, denounced the former Roman Kingdom and had the Roman people declare a solemn oath to never allow a monarchy to return again.
 • 공화주의(共和主義)는 흔히 군주 독재에 반하는 인민주권에 의한 공동의 정치형태로 이해되거나, 정치·사회 면에서 사적 이익보다 평등을 목표로 한 공적 이익을 중요시하는 도덕적 철학으로 이해된다. 공화주의는 시대와 맥락에 따라 그 의미가 달라질 수 있어 간단히 정의될 수 없다. 공화주의의 라틴어 어원인 'res publica'는 무분별한 사적 이익의 추구보다 공적 이익을 중시하여 사회공동체에 참여하는 자주적 공민이 정치의 주체가 되어야 하며, 공화국은 그러한 공민적 덕이 없으면 존재할 수 없다는 정치 이념이다. 《국가》에서 이상국가론을 주창했던 플라톤의 이데아 사상과 인간을 정치적 동물로 보았던 고대 그리스의 정치사상을 르네상스기에서 근, 현대에 걸친 서양사회에서 자각적으로 계승하고자 하였던 일련의 사상적 총칭이다.고전적 공화주의 외에도 몽테스키외와 루소에게로 이어지는 특유한 공화주의는 근대 프랑스 대혁명과 미국 독립 혁명의 사상적 원천이다. 19세기 이후로는 사회주의의 영향으로 그 이념적 연속성이 굴절된 측면이 없지 않다. 그러나 오늘날 세계 대부분의 나라들이 공화주의에 입각한 공화국임을 선포하고 형식적이거나 실질적인 공화주의를 내세우는 점은 그 역사성에 부합하는 것이다.
 • El Republicanisme és la ideologia per a governar una nació com una república, és a dir, com una "cosa pública" o un afer que compet a tots els ciutadans i no tan sols a una determinada classe social o a unes èlits. Sempre es recolza en la seva oposició a la monarquia, aristocràcia, oligarquia i dictadura. Per extensió, es refereix a un sistema polític que protegeix la llibertat i especialment es fonamenta en el Dret, en la llei, que no pot ignorar-se pel propi govern. Segons Ramon Alcoberro al seu article Republicanisme: una introducció:El Republicanisme és segurament la tradició política més antiga de la història d’Europa; com a tal filosofia política te el seu origen darrer en l’obra de Ciceró en la República romana i, més estrictament, es desenvolupa amb Maquiavel al Renaixement. La doctrina republicana rep la seva formulació madura en el pensament de les Llums, amb Montesquieu, els Pares Fundadors dels USA, i Tocqueville. No és necessàriament antimonàrquic però sí radicalment antidespòtic. S'ha escrit molt sobre quins tipus de valors i comportaments han de tenir els ciutadans d'una república per al seu desenvolupament i èxit; se sol fer èmfasi generalment en la participació ciutadana, valors cívics i la seva oposició a la corrupció. Fou Maquiavel qui posà ènfasi en la virtù com a principal valor republicà. Posteriorment Montesquieu plantejà que la teoria republicana ha de fonamentar-se en un sistema garantista i en la divisió de poders.El republicanisme es caracteritza per ser una teoria comunitària (perquè el seu subjecte polític és col·lectiu), realista (perquè nega valor a les utopies), laica (perquè rebutja tota ingerència de la religió en la vida política) i democratitzadora.En la tradició republicana, és més important l'exercici dels drets polítics i la defensa de la Constitució (que garanteix la comunitat cívica, basada en valors morals compartits), que no pas l'estricta forma de govern. El republicanisme s'enfronta d'una banda al liberalisme, acusant-lo de formalista i buid i de l'altra al comunitarisme de base ètnica, que ignora el pluralisme de les societats modernes. Es pot parlar de major democratització d'un país quan s'establix una monarquia constitucional (com els estats del Regne Unit, Espanya, Canadà o Japó), però en cap d'aquests casos pot parlar-se de República. Recentment a Austràlia s'ha debatut sobre la validesa de la seva lleialtat a la corona britànica, encara que la proposta per convertir-se en república presidencialista es va veure rebutjada per una majoria simple (el 55% de vots en contra). El republicanisme, però, no es pot identificar linialment amb la [república]. Moltes dictadures s'han anomenat elles mateixes com a repúbliques, però cap ha protegit els drets bàsics com la llibertat de premsa o els drets humans dels seus propis ciutadans.
 • 共和主義(きょうわしゅぎ、英語: Republicanism)とは、政治思想の一つ。共和国・共和制といった政体の構成原理である。
 • Republikanismus či Republikánství je politická ideologie prosazující republiku jako nejvhodnější formu vlády společnosti. Zdůrazňuje svobodu a občanství. Staví se proti aristokracii, oligarchii a diktatuře, deklaruje rovnost občanů před zákonem a také se staví proti dědičnosti statusových privilegii.
 • El republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. En sentido estricto, la república se define en oposición a las otras formas clásicas de gobierno: la monarquía y la aristocracia; así como a sus respectivas corrupciones: el despotismo y la oligarquía. Por extensión, se refiere a un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. Se ha escrito mucho sobre qué tipos de valores y comportamientos deben tener los ciudadanos de una república para su desarrollo y éxito; se suele hacer énfasis generalmente en la participación ciudadana, valores cívicos y su oposición a la corrupción.En principio, la noción de república en cuanto forma de gobierno no es en sí misma sinónimo de democracia, al menos en el sentido dado al término en la Edad Contemporánea. Han existido repúblicas autoritarias y despóticas. Pese a apoyarse en el principio hereditario para la designación de la Jefatura del Estado, una Monarquía puede ser considerada democrática en la medida en que los miembros de los poderes legislativo y ejecutivos sean elegidos directa o indirectamente por voluntad popular.
 • Республиканизм — идеология правления страной как республикой с акцентом на свободу и гражданское достоинство, осуществляемое гражданами.Ф. Шлегель заменил «республиканизм» «демократизмом».Республиканизм всегда противостоит аристократии, монархии, олигархии и диктатуре. Более широко, республиканизм основывается на политической системе, которая защищает свободу, включая верховенство закона, которое не может быть произвольно проигнорировано правительством. Согласно Джону Адамсу, «Республику устанавливают, чтобы быть правовым государством, а не государством мужчин». Большинство определений в литературе сталкиваются с проблемой того, какие ценности и поведение необходимо гражданам, если республика должна выживать и процветать. Акцент был сделан на широко распространенном участии гражданина, гражданском достоинстве и сопротивлению коррупции.Термин «новый республиканизм» в свое время использовался еще Теодором Рузвельтом.«Республиканизм» императора Августа.В эпоху своего единоличного правления Римской державой с 29 г. до н. э. и по 14 г. н. э. император Гай Юлий Цезарь Октавиан (Август) определяет свою политику как «восстановление» республики, возврат к утраченным традициям прежнего, республиканского Рима и установление мира в стране. Один из его исследователей Я. Ю. Межерицкий полагает, что политические стремления правителя и проводимые в жизнь реформы власти в полной мере удовлетворяют требованиям всех слоев населения римского общества и даже объясняет практически полное отсутствие оппозиционных настроений. Он приводит термин «республиканизм» в качестве некоего обозначения, определяющего всю совокупность идеологии, внешней и внутренней политики, религиозности, пропагандирования и методологии, используемых в установлении режима управления Августа. Межерицкий квалифицирует республиканизм как основу, цель, метод и средство установления политического режима принципата Августа.
 • Der Republikanismus (lateinisch-französisch-neulateinisch: aus res publica („öffentliche Sache“ oder „Gemeinwesen“)) ist eine aus der Staatstheorie hervorgegangene Richtung der politischen Philosophie, für welche der demokratische Wille nicht – wie im politischen Liberalismus – auf einer Aggregation vorpolitischer, pluraler und individueller Interessen beruht, sondern in einem öffentlichen Prozess auf der Grundlage von Bürgertugenden aktiv geformt wird.
 • Il repubblicanesimo, genericamente, un'ideologia che sostiene il sistema politico repubblicano.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 329696 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17704 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110721170 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le républicanisme est une idéologie politique selon laquelle l'objectif d'un État et le sens même de son existence comme de ses décisions doivent être le bien commun (en latin, res publica : « la chose publique »). Selon le républicanisme, les détenteurs du pouvoir doivent être nommés par d'autres moyens que l'hérédité, c'est-à-dire être élus par le peuple ou par une partie de celui-ci.
 • Republicanismo é a ideologia segundo o qual uma nação é governada como uma república, na qual o chefe de Estado é indicado por métodos não-hereditários, frequentemente através de eleições.
 • 共和主義(きょうわしゅぎ、英語: Republicanism)とは、政治思想の一つ。共和国・共和制といった政体の構成原理である。
 • Republikanismus či Republikánství je politická ideologie prosazující republiku jako nejvhodnější formu vlády společnosti. Zdůrazňuje svobodu a občanství. Staví se proti aristokracii, oligarchii a diktatuře, deklaruje rovnost občanů před zákonem a také se staví proti dědičnosti statusových privilegii.
 • Der Republikanismus (lateinisch-französisch-neulateinisch: aus res publica („öffentliche Sache“ oder „Gemeinwesen“)) ist eine aus der Staatstheorie hervorgegangene Richtung der politischen Philosophie, für welche der demokratische Wille nicht – wie im politischen Liberalismus – auf einer Aggregation vorpolitischer, pluraler und individueller Interessen beruht, sondern in einem öffentlichen Prozess auf der Grundlage von Bürgertugenden aktiv geformt wird.
 • Il repubblicanesimo, genericamente, un'ideologia che sostiene il sistema politico repubblicano.
 • Республиканизм — идеология правления страной как республикой с акцентом на свободу и гражданское достоинство, осуществляемое гражданами.Ф. Шлегель заменил «республиканизм» «демократизмом».Республиканизм всегда противостоит аристократии, монархии, олигархии и диктатуре. Более широко, республиканизм основывается на политической системе, которая защищает свободу, включая верховенство закона, которое не может быть произвольно проигнорировано правительством.
 • Republicanism is the ideology of governing a society or state as a republic (la. res publica), where the head of state is a representative of the people who hold popular sovereignty rather than the people being subjects of the head of state. The head of state is typically appointed by means other than heredity, often through elections.The exact meaning of republicanism varies depending on the cultural and historical context.
 • Republicanisme is een politieke stroming die vindt dat de staatsvorm van een natie een republiek moet zijn: de erfopvolging is per definitie uitgesloten; een president bezit de uitvoerende macht en is door een volk, dat de soevereiniteit bezit, verkozen.De aanhangers heten republikeinen. De republikeinse ideologie staat tegenover monarchisme, aristocratie, oligarchie en dictaturen.
 • Republikanizm (od łac. res publica - rzecz publiczna) – nurt filozofii politycznej, zgodnie z którym ideałem życia politycznego jest republika, rozumiana jako wspólnota polityczna, której członkowie (obywatele) biorą aktywny udział w życiu publicznym . Idee republikańskie kształtowały się w opozycji do takich form ustrojowych jak monarchia czy tyrania. Republikanie sprzeciwiali się w szczególności wszelkim formom władzy arbitralnej, oraz takiej, w której rządzeni nie mieli wpływu na rządy.
 • 공화주의(共和主義)는 흔히 군주 독재에 반하는 인민주권에 의한 공동의 정치형태로 이해되거나, 정치·사회 면에서 사적 이익보다 평등을 목표로 한 공적 이익을 중요시하는 도덕적 철학으로 이해된다. 공화주의는 시대와 맥락에 따라 그 의미가 달라질 수 있어 간단히 정의될 수 없다. 공화주의의 라틴어 어원인 'res publica'는 무분별한 사적 이익의 추구보다 공적 이익을 중시하여 사회공동체에 참여하는 자주적 공민이 정치의 주체가 되어야 하며, 공화국은 그러한 공민적 덕이 없으면 존재할 수 없다는 정치 이념이다. 《국가》에서 이상국가론을 주창했던 플라톤의 이데아 사상과 인간을 정치적 동물로 보았던 고대 그리스의 정치사상을 르네상스기에서 근, 현대에 걸친 서양사회에서 자각적으로 계승하고자 하였던 일련의 사상적 총칭이다.고전적 공화주의 외에도 몽테스키외와 루소에게로 이어지는 특유한 공화주의는 근대 프랑스 대혁명과 미국 독립 혁명의 사상적 원천이다.
 • El Republicanisme és la ideologia per a governar una nació com una república, és a dir, com una "cosa pública" o un afer que compet a tots els ciutadans i no tan sols a una determinada classe social o a unes èlits. Sempre es recolza en la seva oposició a la monarquia, aristocràcia, oligarquia i dictadura. Per extensió, es refereix a un sistema polític que protegeix la llibertat i especialment es fonamenta en el Dret, en la llei, que no pot ignorar-se pel propi govern.
 • El republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. En sentido estricto, la república se define en oposición a las otras formas clásicas de gobierno: la monarquía y la aristocracia; así como a sus respectivas corrupciones: el despotismo y la oligarquía.
rdfs:label
 • Républicanisme
 • Repubblicanesimo
 • Republicanism
 • Republicanisme
 • Republicanisme
 • Republicanismo
 • Republicanismo
 • Republikanismus
 • Republikanizm
 • Republikánství
 • Республиканизм
 • 共和主義
 • 공화주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:philosophicalSchool of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:adherents of
is prop-fr:coalition of
is prop-fr:coalitionGouvernementale of
is prop-fr:groupeParlementaire of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:influencéPar of
is prop-fr:majoritéÉlue of
is prop-fr:parti of
is prop-fr:partiPrédécesseur of
is prop-fr:partiSuccesseur of
is prop-fr:pol of
is prop-fr:traditionPhilosophique of
is prop-fr:valeur of
is foaf:primaryTopic of