On définit classiquement deux sortes de philosophies indiennes selon qu'elles reconnaissent ou non l'autorité du Veda : les philosophies āstika (आस्तिक en devanāgarī) sont celles qui reconnaissent l'autorité du Veda et les Upanishads qui en sont la conclusion. Il s'agit des six écoles orthodoxes que sont la Mīmāṃsā, le Nyāya, le Sāṃkhya, le Vaiśeṣika, le Vedānta et le Yoga, constituant les branches philosophiques de l'Hindouisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On définit classiquement deux sortes de philosophies indiennes selon qu'elles reconnaissent ou non l'autorité du Veda : les philosophies āstika (आस्तिक en devanāgarī) sont celles qui reconnaissent l'autorité du Veda et les Upanishads qui en sont la conclusion. Il s'agit des six écoles orthodoxes que sont la Mīmāṃsā, le Nyāya, le Sāṃkhya, le Vaiśeṣika, le Vedānta et le Yoga, constituant les branches philosophiques de l'Hindouisme. Chacun de ces six systèmes philosophiques est un point de vue (darśana) concernant le Veda et s'associe par paire. On peut faire remonter les plus anciens au VIIe siècle av. J.-C., mais ceux-ci n'ont connu une rédaction écrite en sanskrit que plus tardivement. les philosophies nāstika (नास्तिक) sont celles qui rejettent l'autorité du Veda. Elles incluent le Cārvāka, les Ājīvika, le Jaïnisme et le Bouddhisme. Ces traditions hindoues, bien qu'hétérodoxes, appartiennent néanmoins de plein droit à la spiritualité indienne.
 • Il termine Filosofia indiana si riferisce a diverse tradizioni di speculazioni originatesi nel subcontinente indiano, includendo la filosofia induista, filosofia buddhista e la filosofia giainista.
 • インド哲学(インドてつがく、darsana、ダルシャナ)は、哲学の中でもインドを中心に発達した哲学で、特に古代インドを起源にするものをいう。インドでは宗教と哲学の境目がほとんどなく、インド哲学の元になる書物は宗教聖典でもある。インドの宗教にも哲学的でない範囲も広くあるので、インドの宗教が全てインド哲学であるわけではない。しかし、伝統的に宗教的な人々は哲学的な議論をしてその宗教性を磨いている伝統がある。古来からの伝統と思われる宗教会議が現在も各地で頻繁に行われている様子で、会議では時には宗派を別にする著名な人々が宗教的な議論を行う。これは数万人の観衆を前にして行われることもあり、白熱した議論が数日にかけて、勝敗が明らかになるまで行われることもある。この場合、判定をする人物がいるわけではなく、議論をする当人が議論の成行きをみて、自らの負けを認める形を取るようである。インドの宗教、哲学はこのような伝統の中で磨かれたものと思われる。インド哲学の研究、特にインド仏教学(チベット仏教学も内包する)では、第二次世界大戦前にはドイツがリードしていたが、現代では日本の学会が世界の研究をリードしている。
 • Инди́йская филосо́фия — совокупность философских теорий всех индийских мыслителей, древних и современных, индусов и неиндусов, теистов и атеистов. С древнейших времен развивалась непрерывно, без крутых поворотов, подобных тем, какие пережила часто менявшая направление своего развития западная философия. Её древнейшие, и сегодня считающиеся святыми, документы содержатся в Ведах (до 1500 до н. э.). Почти вся литература по индийской философии написана на языке знатоков искусства и ученых — на санскрите. Поскольку большая часть изменений в индийской философии была связана с комментированием основных, признанных авторитетными текстов, старые европейские философские исследователи полагали, что индийскую философию следует определить как предысторию философии, в то время как в действительности её развитие шло параллельно с развитием западной философии, хотя и в других формах. Вопрос о существовании в Индии эквивалента европейского термина «philosophia» — традиционный предмет дискуссии в индологии, на который учёными и философами даются разные, зачастую противоположные ответы. Подобно средневековой западноевропейской философии, индийская философия также занималась преимущественно религиозными проблемами, однако она уделяла больше внимания размышлениям над познанием трансцендентного. Поскольку индусы верят в вечность циклически возобновляющегося мирового процесса, они не создали собственно философии истории. Эстетика и учение об обществе и государстве являются у них особыми, отдельно стоящими науками. В своем историческом развитии индийская философия распадается на три периода: ведийский период (1500—500 гг. до н. э.), классический, или брахмано-буддийский (500 до н. э. — 1000 н. э.) и период послеклассический, или индуистский (с 1000).↑ ↑
 • Filozofia indyjska – filozofia uprawiana na subkontynencie indyjskim oraz na obszarach, w których zaznaczyły się indyjskie wpływy kulturowe (jak Azja Środkowa, Tybet, Indonezja, Indochiny). Powstała niezależnie od filozofii europejskiej i od filozofii chińskiej. Jest ściśle związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem i dżinizmem. Generalnie wyróżnia się dziewięć szkół filozofii indyjskiej: sześć ortodoksyjnych, czyli hinduistycznych (astika): wedanta, mimansa, sankhja, joga, njaja i wajsieszika oraz trzy nieortodoksyjne (nastika): buddyzm, dżinizm i lokajata. Podział ten nie obejmuje jednak niektórych szkół ani nurtów.Historia filozofii indyjskiej rozpoczęła się wraz z rozkwitem kultury aryjskiej i spisaniem świętych ksiąg hinduizmu. Szkoły filozofii hinduistycznej istniały według wierzeń hinduistów od dawna. Ich rozwój jednak nastąpił od siódmego i szóstego wieku p.n.e. Wówczas powstały systemu nieortodoksyjne, opozycyjne wobec Wed. Konkurencja owych nurtów z hinduizmem doprowadziła do rozkwitu szkół ortodoksyjnych. W szkołach tych refleksja filozoficzna koncentrowała się wokół komentowania tekstu klasycznego, autorstwa założyciela szkoły, oraz dysput z przedstawicielami innych nurtów myśli. Około ósmego wieku, głównie za sprawą Adi Śankary i Kumarili, buddyzm w Indiach zanikł prawie w całości, a inne systemy nieortodoksyjne znacznie podupadły. Powstrzymany został rozpad hinduizmu, powodowany częściowo przez filozofię nieortodoksyjną, a dominującym nurtem stała się wedanta. W średniowieczu drugiego milenium ery chrześcijańskiej rozwijała się bujnie wedanta i powstały w jej obrębie liczne nurty komentujące święte teksty tego systemu. Współczesna filozofia indyjska również jest przeważnie wedantyjska.Od czasów starożytnych filozofia o silnych wpływach indyjskich była też rozwijana w Tybecie, Indonezji, Malajach, Sri Lance, Birmie i innych państwach Półwyspu Indochińskiego. Od chwili przybycia do Chin pierwszych buddyjskich misjonarzy (tj. ok. II w. p.n.e.), indyjskie koncepcje filozoficzne – głównie buddyjskie – wpływały na życie umysłowe Państwa Środka, a za jego pośrednictwem także na Koreę i Japonię. Od końca osiemnastego wieku myśl indyjska zaczęła oddziaływać na Zachód.
 • 인도 철학(印度哲學 · Indian philosophy) 또는 인도의 사상(印度의 思想 · Indian thoughts)은 인도 아대륙에서 전개된 철학 또는 사상을 가리킨다.기원전 1200년경에 아리아족이 서북인도의 펀자브 지방에 침입하여 원주민을 정복하여 정착하였는데, 힌두교의 가장 오랜 성전인 《리그베다》의 종교철학사상이 성립되었다. 그 후 전통적이고도 정통적(正統的)인 인도사상은 이슬람교가 침입하기 시작한 8세기경까지의 시대 동안 완전한 모습을 갖추었다. 이 때까지의 인도의 사상은 다음과 같은 6단계의 시대로 나눌 수 있다. 베다 시대 브라만교 시대 비브라만교 시대 불교 흥륭 시대 힌두교 시대 인도사상의 확립 시대제6기 이후 중세와 근세에 들어서면서 이슬람교 · 기독교 및 기타 여러 서구적 사상들이 인도에 들어오자 인도 고유의 여러 사상들은 외래의 비(非)인도 사상들에 대하여 서로 힘을 모아 대항하였다. 인도 고유의 종교철학적 사상들이 정치적으로 한데 묶어져서 영국의 지배에 저항하며 인도의 독립을 추동하는 사상으로 나타났는데, 마침내 인도 고유의 종교적 · 철학적 · 영적 포기(Sannyāsa)와 무저항(Ahiṃsā)의 정신을 바탕으로 한 간디(1869~1948)의 무저항주의는 영국의 무력 지배를 물리쳤다.철학사상으로서 현대에도 가장 유력한 것은 베단타 학파 계통의 한 분파인 아드바이타 베단타의 불이일원론(不二一元論)이다. 이밖에도 타고르의 심미주의, 아우로빈도(1872~1950)의 신비주의, 라다크리슈난(1888~1975)의 사해동포주의가 있다. 종교로서는 힌두교가 가장 우세하고 그 다음으로 이슬람교 · 기독교 · 불교 · 자이나교 · 시크교 등이 있다.
 • India has a rich and diverse philosophical tradition dating back to the composition of the Upanisads in the later Vedic period. According to Radhakrishnan, the oldest of these constitute "...the earliest philosophical compositions of the world."Since the late medieval age (ca.1000-1500) various schools (Skt: Darshanas) of Indian philosophy are identified as orthodox (Skt: astika) or non-orthodox (Skt: nastika) depending on whether they regard the Veda as an infallible source of knowledge. There are six schools of orthodox Hindu philosophy and three heterodox schools. The orthodox are Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Purva mimamsa and Vedanta. The Heterodox are Jain, Buddhist and materialist (Cārvāka). However, Vidyāraṇya classifies Indian philosophy into sixteen schools where he includes schools belonging to Saiva and Raseśvara thought with others.The main schools of Indian philosophy were formalised chiefly between 1000 BC to the early centuries AD. Subsequent centuries produced commentaries and reformulations continuing up to as late as the 20th century by Aurobindo and Prabhupada among others. Competition and integration between the various schools was intense during their formative years, especially between 800 BC to 200 AD. Some like the Jain, Buddhist, Shaiva and Advaita schools survived, while others like Samkhya and Ajivika did not, either being assimilated or going extinct. The Sanskrit term for "philosopher" is dārśanika, one who is familiar with the systems of philosophy, or darśanas.
 • Az indiai filozófiának – ez a filozófia általában vallásos irányultságú, a filozófusok egyben szent emberek is – nincsen tulajdonképpeni története: csak a „szent írások" történetéről beszélhetünk. A legrégibb szent írások a Védák, ezek kb. az i. e. 15–5. század között keletkeztek. Az indiai filozófiákat aszerint nevezik ortodoxoknak vagy nem ortodoxoknak, hogy a Védák érvényességét elismerik-e. Az Upanisadok a Védákhoz írt kommentárokként foghatók fel, ezek kb. az i. e. 8–5. század között alakultak ki. Majd az ezt követő időszakban, kb. az i. sz. 7. századig íródtak az ún. szútrák, rendszerező kísérletek a tudás különböző ágainak, a rítusnak, a grammatikának, a jognak, a metafizikának összefoglalására.
 • La noció de pensament de l'Índia fa referència a les diverses escoles (en sànscrit: darsanes) i doctrines filosòfiques i espirituals (dharma) originàries del subcontinent indi, com l'hinduisme, el budisme, el jainisme, etc. Totes procedeixen del tronc comú que són els texts vèdics i, precisament, es classifiquen segons consideren els Vedes com a font principal de llurs estudis (són les escoles dites "ortodoxes" o àstika) i aquelles que no (heterodoxes o nàstika). Tenint el mateix origen o estant vinculades entre si, totes aquestes filosofies tenen la noció subjacent comuna del dharma i també tracten d'explicar l'assoliment de l'alliberament espiritual de forma similar. Es van formalitzar principalment entre l'any 1000 aC fins a uns quants segles després de Crist, amb comentaris i reformes contínues que arriben fins al segle XX.La competència entre les diferents escoles va ser intensa durant els seus anys de formació, especialment entre els 800 aC i el 200 dC. Algunes filosofies, com la jainista, la budista, la xivaïta i l'advaita han sobreviscut, mentre que altres, com la samkhya i l'ajivika, han desaparegut.Una característica d'aquestes escoles és que es pot pertànyer a l'una i estar d'acord amb les altres. Un exemple d'això últim és el jainisme, no vèdic, i les escoles vèdiques Samkhya, que tenen idees semblants sobre el pluralisme; un exemple del primer seria la dvaita i les escoles advaita, que són vèdiques. Tanmateix, cada escola compta amb subtils diferències.El terme sànscrit més o menys equivalent a "filòsof" és dārśanika, "el qui està familiaritzat amb les escoles de pensament" o darsanes.
 • Die indische Philosophie gehört zu den ältesten philosophischen Traditionen der Welt. Sie geht zurück auf die Veden ("Wissen"), eine Sammlung von geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und religiösen Texten. Auf dieser Grundlage entwickelten sich neben dem Hinduismus weitere Strömungen: die wichtigsten sind der Buddhismus und der Jainismus, im Rahmen dessen besonderes Augenmerk auf die Achtung vor dem Leben, Ahimsa, gerichtet wird.
 • Indická filosofie patří k nejstarším filosofickým tradicím světa. Jedny z nejstarších filosofických úvah jsou upanišady, které byl komponovány 600 až 300 př. n. l. a svou moudrost čerpají z véd. Védy jsou jedny z nejstarších spisů indoevropské jazykové skupiny, které popisují období až 8000 př. n. l. Na základě véd vznikl hinduismus a z něho vznikaly postupně další náboženské a filosofické směry. Nejdůležitější z nich jsou buddhismus a džinismus.I když je hinduistická filosofická tradice jedna z nejstarších na světě, je v Evropě skoro neznámá. Indická filosofie klade důraz na subjektivní metody poznávání, přičemž skoro všechny evropské filosofické směry, počínaje řeckými antickými filosofy a konče novodobými evropskými mysliteli, kladou důraz na objektivní, (vědecké) metody.Móhandás Karamčand Gándhí ukázal celému světu, jakou sílu má aktivní odpor proti tyranii (satjagraha, filosofie založená na jógickém principu nenásilnosti (ahinsá) v boji o nezávislost Indie v roce 1939.
 • Индия има богата и разнообразна философска традиция датираща от съчиняването на Упанишадите в късния Ведически период. Според Сарвепали Радхакришнан, най-древните от тях съставляват „...най-ранните философкски съчинения в света.“"От късната средновековна епоха (ca.1000-1500) различни школи (санскрит: даршани) на индийската философия се идентифицират като ортодоксални (скт: астика) или неортодоксални (скт: настика) в заивисимост от това дали те възприемтат Ведите като непогрешим източник на знание. В индуистката философия има шест ортодоксални школи и три хетеродоксални школи. Ортодоксалните са няя, вайшешика, самкхя, йога, пурва миманса и веданта. Хетеродоксалните са джайнизъм, будизъм и материалистичната (чарвака). Овновните школи индийска философия са формализирани главно между 1000 пр. н. е. и ранните векове от новата ера. Следващите векове произвеждат коментари и реформулации до 20 век. Съревнованието между различните щколи е интензивно, особено между 800 пр. н. е. и 200 н. е. Някои, като шиваизма, адвайта веданта, джаийнизма и будизма оцеляват, докато други като самкхя и адживика не оцеляват, като са или асимилирани или изчезват.Санскритския термин за "философ" е даршаника, този, който е запознат с философските системи или даршани.
 • Indische filosofie (Sanskriet: Darshanas) is de overkoepelende term voor een aantal vormen van filosofie die op het Indische subcontinent zijn ontstaan. Hiertoe behoren onder meer de hindoeïstische filosofie, de boeddhistische filosofie en de filosofie van Jain. De filosofie van het Indische subcontinent behoort tot de vroegste vormen van wijsgerig denken. De verschillende stromingen verschillen op heel wat belangrijke punten, waardoor het moeilijk is om een omvattend beeld van de Indische filosofische gedachtegang weer te geven.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3706003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 35515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 135 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110124042 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • On définit classiquement deux sortes de philosophies indiennes selon qu'elles reconnaissent ou non l'autorité du Veda : les philosophies āstika (आस्तिक en devanāgarī) sont celles qui reconnaissent l'autorité du Veda et les Upanishads qui en sont la conclusion. Il s'agit des six écoles orthodoxes que sont la Mīmāṃsā, le Nyāya, le Sāṃkhya, le Vaiśeṣika, le Vedānta et le Yoga, constituant les branches philosophiques de l'Hindouisme.
 • Il termine Filosofia indiana si riferisce a diverse tradizioni di speculazioni originatesi nel subcontinente indiano, includendo la filosofia induista, filosofia buddhista e la filosofia giainista.
 • インド哲学(インドてつがく、darsana、ダルシャナ)は、哲学の中でもインドを中心に発達した哲学で、特に古代インドを起源にするものをいう。インドでは宗教と哲学の境目がほとんどなく、インド哲学の元になる書物は宗教聖典でもある。インドの宗教にも哲学的でない範囲も広くあるので、インドの宗教が全てインド哲学であるわけではない。しかし、伝統的に宗教的な人々は哲学的な議論をしてその宗教性を磨いている伝統がある。古来からの伝統と思われる宗教会議が現在も各地で頻繁に行われている様子で、会議では時には宗派を別にする著名な人々が宗教的な議論を行う。これは数万人の観衆を前にして行われることもあり、白熱した議論が数日にかけて、勝敗が明らかになるまで行われることもある。この場合、判定をする人物がいるわけではなく、議論をする当人が議論の成行きをみて、自らの負けを認める形を取るようである。インドの宗教、哲学はこのような伝統の中で磨かれたものと思われる。インド哲学の研究、特にインド仏教学(チベット仏教学も内包する)では、第二次世界大戦前にはドイツがリードしていたが、現代では日本の学会が世界の研究をリードしている。
 • Die indische Philosophie gehört zu den ältesten philosophischen Traditionen der Welt. Sie geht zurück auf die Veden ("Wissen"), eine Sammlung von geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und religiösen Texten. Auf dieser Grundlage entwickelten sich neben dem Hinduismus weitere Strömungen: die wichtigsten sind der Buddhismus und der Jainismus, im Rahmen dessen besonderes Augenmerk auf die Achtung vor dem Leben, Ahimsa, gerichtet wird.
 • Az indiai filozófiának – ez a filozófia általában vallásos irányultságú, a filozófusok egyben szent emberek is – nincsen tulajdonképpeni története: csak a „szent írások" történetéről beszélhetünk. A legrégibb szent írások a Védák, ezek kb. az i. e. 15–5. század között keletkeztek. Az indiai filozófiákat aszerint nevezik ortodoxoknak vagy nem ortodoxoknak, hogy a Védák érvényességét elismerik-e. Az Upanisadok a Védákhoz írt kommentárokként foghatók fel, ezek kb. az i. e. 8–5.
 • Индия има богата и разнообразна философска традиция датираща от съчиняването на Упанишадите в късния Ведически период.
 • Indická filosofie patří k nejstarším filosofickým tradicím světa. Jedny z nejstarších filosofických úvah jsou upanišady, které byl komponovány 600 až 300 př. n. l. a svou moudrost čerpají z véd. Védy jsou jedny z nejstarších spisů indoevropské jazykové skupiny, které popisují období až 8000 př. n. l. Na základě véd vznikl hinduismus a z něho vznikaly postupně další náboženské a filosofické směry.
 • Indische filosofie (Sanskriet: Darshanas) is de overkoepelende term voor een aantal vormen van filosofie die op het Indische subcontinent zijn ontstaan. Hiertoe behoren onder meer de hindoeïstische filosofie, de boeddhistische filosofie en de filosofie van Jain. De filosofie van het Indische subcontinent behoort tot de vroegste vormen van wijsgerig denken.
 • India has a rich and diverse philosophical tradition dating back to the composition of the Upanisads in the later Vedic period. According to Radhakrishnan, the oldest of these constitute "...the earliest philosophical compositions of the world."Since the late medieval age (ca.1000-1500) various schools (Skt: Darshanas) of Indian philosophy are identified as orthodox (Skt: astika) or non-orthodox (Skt: nastika) depending on whether they regard the Veda as an infallible source of knowledge.
 • La noció de pensament de l'Índia fa referència a les diverses escoles (en sànscrit: darsanes) i doctrines filosòfiques i espirituals (dharma) originàries del subcontinent indi, com l'hinduisme, el budisme, el jainisme, etc. Totes procedeixen del tronc comú que són els texts vèdics i, precisament, es classifiquen segons consideren els Vedes com a font principal de llurs estudis (són les escoles dites "ortodoxes" o àstika) i aquelles que no (heterodoxes o nàstika).
 • 인도 철학(印度哲學 · Indian philosophy) 또는 인도의 사상(印度의 思想 · Indian thoughts)은 인도 아대륙에서 전개된 철학 또는 사상을 가리킨다.기원전 1200년경에 아리아족이 서북인도의 펀자브 지방에 침입하여 원주민을 정복하여 정착하였는데, 힌두교의 가장 오랜 성전인 《리그베다》의 종교철학사상이 성립되었다. 그 후 전통적이고도 정통적(正統的)인 인도사상은 이슬람교가 침입하기 시작한 8세기경까지의 시대 동안 완전한 모습을 갖추었다. 이 때까지의 인도의 사상은 다음과 같은 6단계의 시대로 나눌 수 있다. 베다 시대 브라만교 시대 비브라만교 시대 불교 흥륭 시대 힌두교 시대 인도사상의 확립 시대제6기 이후 중세와 근세에 들어서면서 이슬람교 · 기독교 및 기타 여러 서구적 사상들이 인도에 들어오자 인도 고유의 여러 사상들은 외래의 비(非)인도 사상들에 대하여 서로 힘을 모아 대항하였다.
 • Инди́йская филосо́фия — совокупность философских теорий всех индийских мыслителей, древних и современных, индусов и неиндусов, теистов и атеистов. С древнейших времен развивалась непрерывно, без крутых поворотов, подобных тем, какие пережила часто менявшая направление своего развития западная философия. Её древнейшие, и сегодня считающиеся святыми, документы содержатся в Ведах (до 1500 до н. э.).
 • Filozofia indyjska – filozofia uprawiana na subkontynencie indyjskim oraz na obszarach, w których zaznaczyły się indyjskie wpływy kulturowe (jak Azja Środkowa, Tybet, Indonezja, Indochiny). Powstała niezależnie od filozofii europejskiej i od filozofii chińskiej. Jest ściśle związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem i dżinizmem.
rdfs:label
 • Philosophie indienne
 • Filosofia indiana
 • Filozofia indyjska
 • Ind filozófia
 • Indian philosophy
 • Indická filosofie
 • Indische Philosophie
 • Indische filosofie
 • Pensament de l'Índia
 • Индийска философия
 • Индийская философия
 • インド哲学
 • 인도 철학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:region of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:influencéPar of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:région of
is foaf:primaryTopic of