La Charte des Nations unies est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs (le Conseil de sécurité), délibératifs (l'Assemblée générale), judiciaires (la Cour internationale de justice) et administratifs (le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat général). Elle a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Charte des Nations unies est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs (le Conseil de sécurité), délibératifs (l'Assemblée générale), judiciaires (la Cour internationale de justice) et administratifs (le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat général). Elle a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945.
 • Charta Spojených národů, zakládající statut Organizace spojených národů, byla přijata 26. června 1945 na mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku padesáti zakládajícími státy. K původním členům se později (po ustavení vlastní vlády) přidalo i Polsko, takže celkem je zakládajících států 51, včetně ČSR. Podmínkou pro vstup v platnost byla ratifikace Francie, Číny, SSSR, Velké Británie, USA a většiny ostatních signatárních států. Stalo se tak 24. října 1945. K Chartě je – jako její nedílná součást – připojen i Statut Mezinárodního soudního dvora.Charta zavazuje všechny členy, navíc ale výslovně uvádí, že závazky podle Charty mají přednost před závazky z jiných mezinárodních smluv (čl. 103).
 • The Charter of the United Nations is the foundational treaty of the international organization called the United Nations. It was signed at the San Francisco War Memorial and Performing Arts Center in San Francisco, United States, on 26 June 1945, by 50 of the 51 original member countries. (Poland, the other original member, which was not represented at the conference, signed it two months later.) It entered into force on 24 October 1945, after being ratified by the five permanent members of the Security Council—the Republic of China under Chapter II of the United Nations Charter (and currently by the People's Republic of China), France, the Union of Soviet Socialist Republics (later replaced by the Russian Federation), the United Kingdom, and the United States—and a majority of the other signatories.As a charter, it is a constituent treaty, and all members are bound by its articles. Furthermore, Article 103 of the Charter states that obligations to the United Nations prevail over all other treaty obligations. Most countries in the world have now ratified the Charter.
 • Уставът (Хартата) на Обединените нации е договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско, Калифорния, САЩ на 26 юни 1945 г. от 50 от 51-те страни първоначални членки на организацията (Полша го подписва по-късно). Договорът влиза в сила на 24 октомври 1945 г., след като е ратифициран от петте постоянни члена на Съвета за сигурност – Великобритания, Китай, САЩ, СССР (Руска федерация) и Франция. Хартата се състои от встъпление (преамбюл) и редица членове групирани в глави: Глава I излага целите на ООН, включително важните постановления за поддържане на международния мир и сигурност. Глава II определя критериите за членуване в ООН. Глави III-XV описват органите и институциите на ООН и техните съответни власти. Глава VI описва властта на Съвета за сигурност да разследва и посредничи в спорни въпроси. Глава VII описва властта на Съвета за сигурност да упълномищи икономически, дипломатически и военни санкции, както и употребата на военна сила за разрешаване на спорни въпроси. Глава VIII дава възможност за регионални споразумения за осигуряване на мир и сигурност. Глави IX и X описват властта на ООН за икономическо и социално сътрудничество и Икономическия и социален съвет на ООН, който надзирава тази власт. Глави XI и XII описват Съвета по опеката, който надзирава деколонизацията. Глави XIV и XV установяват властта съответно на Международния съд и на Секретариата на ООН. Глави XVI и XVII описват споразуменията за интегриране на ООН с установеното международно право. Глави XVIII и XIX описват процедурите за поправка и ратфикация на договора.
 • La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador del organismo, y que hace las bases de su constitución interna. El documento fue firmado el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en el Auditorio de los Veteranos (actualmente el Teatro Herbst), de la Memorial de los Veteranos de la Guerra en San Francisco, California, Estados Unidos, y sujeto a la ratificación de los 50 de los 51 originales a los países miembros (Polonia, el otro miembro original, que no estuvo representada en la conferencia, firmado más tarde). Entró en vigor el 24 de octubre de 1945, después de ser ratificado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los Estados Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, la República de China (posteriormente sustituido por la República Popular China) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (más tarde reemplazado por la Federación de Rusia).Además, la Carta establece las obligaciones de las Naciones Unidas por encima de las demás obligaciones del tratado. La mayoría de los países del mundo han ratificado ya la Carta. Una notable excepción es la Santa Sede, que ha optado por seguir siendo un estado permanente de observación y, por tanto, no es un completo signatario de la Carta.[1]
 • 国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、英: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。略称はUN Charter。
 • 국제 연합 헌장(國際聯合憲章)은 국제 기구인 국제 연합의 근본 조약이다.. 이 헌장은 1945년 6월 26일 미국 샌프란시스코에서 창립 회원국인 51개국 가운데 50개국(나머지 1개국인 폴란드는 2개월 후에 서명함)이 서명했다. 프랑스, 소비에트 연방, 영국, 미국, 중화민국 등 5개 상임이사국 및 나머지 서명국 대다수가 헌장을 비준한 뒤에 동년 10월 24일에 발효되었다. 현재 193개국이 회원국이다.
 • La Carta de les Nacions Unides és el tractat constitutiu de l'Organització de les Nacions Unides. Va ser signada a San Francisco el 26 de juny de 1945 després de ser ratificada pels cinc membres permanents del Consell de Seguretat; la República de Xina, França, La Unió Soviètica, el Regne Unit, i els Estats Units i una gran quantitat d'altres signataris. L'ONU té 51 membres originaris i, actualment, són 192. Com a Carta és un tractat constituent i tots els signataris estan subjectes als seus articles. A més, diu explícitament que la Carta mana sobre tots els altres tractats. Va ser ratificada per Estats Units el 8 d'agost de 1945, convertint a aquesta nació en la tercera, després de Nicaragua i El Salvador, en unir-se a la nova organització internacional.
 • Lo Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite è l'accordo istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Fu firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 da 50 dei 51 paesi membri (la Polonia, non presente alla conferenza, firmerà ad ottobre) a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Entrò in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei 5 membri fondatori: Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito, e Stati Uniti.È un trattato e quindi, secondo le normative di diritto internazionale è vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato. Tuttavia, quasi tutti i paesi del mondo hanno ormai aderito all'ONU, per cui la sua validità è pressoché universale.In Italia lo Statuto è stato ratificato con la legge n. 848 del 17 agosto 1957.
 • Устав ООН — международный договор, учреждающий международную организацию ООН; подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации пятьюдесятью государствами (Австралия, Аргентина, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, Уругвай, Филиппинская Республика, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия и Южно-Африканский Союз) и вступил в силу 24 октября 1945 года, после того, как был ратифицирован постоянными членами Совета Безопасности ООН и большинством других государств, подписавших Устав.Все страны, подписавшие Устав, обязаны соблюдать его статьи; кроме того, их обязательства по Уставу ООН превалируют над всеми другими обязательствами, вытекающими из других международных договоров. Устав был ратифицирован большинством стран мира; единственное исключение среди общепризнанных стран составляет Святой престол, который предпочёл сохранить за собой статус постоянного наблюдателя, в связи с чем не является стороной, которая подписала документ в полном объеме.
 • Nazio Batuen Gutuna Nazio Batuen Erakundea sortzeko izenpetu zen ituna da. Estatuen arteko itun baten ondorioz sortu zenez, ezin da esan konstituzioa denik, ez baitu herriak berretsi. 1945ean San Frantziskon egindako Konferentzian sinatu zuten garai hartan Nazio Batuen sistemako partaide ziren 50 estatuk (Poloniako ordezkaririk izan ez zenez, honek geroago izenpetu zuen). 1945eko urriaren 24an sartu zen indarrean, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluko bost kide iraunkorrek eta gainerako estatu gehienek berretsi ondoren.Nazio Batuen Erakundeko estatu kide guztiek Gutun hau bete behar dute eta ezin dute beraren kontrako beste itunik izenpetu. Behin berretsi ondoren, gutun hau ez betetzeak NBEtik kanporatzea ekar diezaioke edozein estaturi, nahiz eta inoiz ez den neurri hau aplikatu. Gaur egun munduko estatu independente gehienek Gutun hau berretsita daukate; salbuespen esanguratsuena Aulki Santua da. Honek begirale iraunkorraren estatusa du eta NBEko zenbait agentzia eta taldetan parte hartzen duen arren ez da eskubide osoko kide.
 • Het Handvest van de Verenigde Naties (Charter of the United Nations 1945) is de grondwet van de internationale organisatie der Verenigde Naties. Het document werd op 26 juni 1945 ondertekend door de 51 oorspronkelijke lidstaten, en werd van kracht op 24 oktober 1945, toen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad - China, de Sovjet-Unie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika - en een meerderheid van de overige 46 lidstaten het verdrag hadden geratificeerd. Als grondwet zijn alle landen die het handvest ondertekenen verplicht het verdrag na te leven. Momenteel hebben alle lidstaten het handvest geratificeerd, waardoor de VN nu 193 leden telt.
 • Karta Narodów Zjednoczonych – wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).Karta została podpisana 26 czerwca 1945 w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją dwa miesiące później) i weszła w życie 24 października tego samego roku, po ratyfikowaniu jej przez pięć krajów założycielskich (Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki) oraz większość sygnatariuszy. Kraje podpisujące Kartę zobowiązują się do przestrzegania jej postanowień, jako prawa międzynarodowego.Karta, choć sama nie zawiera katalogu praw podstawowych, podnosi aż siedmiokrotnie kwestie związane z prawami człowieka (art. 1, 13, 55, 56, 62, 68, 76) – mówi się tam o popieraniu, przestrzeganiu, poszanowaniu praw człowieka. ONZ zdecydowała się na podjęcie tematu praw człowieka, aby je przywrócić i podkreślić godność i wartość jednostki. Narody Zjednoczone uznały, że wszyscy ludzie są równi. Warunkiem niezbędnym do ochrony praw człowieka jest postęp społeczny i poprawa warunków życia.Karta wraz z paktami ekonomicznym i prawnym oraz powszechną deklaracją praw człowieka tworzy uniwersalny system ochrony praw człowieka w podwójnym sensie – podmiotowym i przedmiotowym.
 • Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya.Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.
 • "We the Peoples of the United Nations… United for a Better World"A Carta das NaçõosUnidas, ou Carta de São Francisco é o acordo que forma e estabelece a organização internacional alcunhada Nações Unidas, documento que, logo após a Segunda Guerra Mundial, criou a Organização das Nações Unidas em substituição à Liga das Nações como entidade máxima da discussão do Direito internacional e fórum de relações e entendimentos supra-nacionais. Foi assinada em São Francisco a 26 de junho de 1945 pelos cinquenta e um Estados membros originais.Como Carta, trata-se de um acordo constitutivo, e todos os membros estão sujeitos aos seus artigos. Ademais, a Carta postula que as obrigações às Nações Unidas prevalecem sobre quaisquer outras estabelecidas em tratados diversos. Grande parte dos países ratificaram-na
 • Die Charta der Vereinten Nationen (von Charta, Aussprache [ˈkarta…]), in Österreich Satzung der Vereinten Nationen, ist der Gründungsvertrag und damit die „Verfassung“ der Vereinten Nationen (UN). Sie wurde am 26. Juni 1945 durch 50 der 51 Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet. Wegen noch nicht abgeschlossener Regierungsbildung in Polen wurde für dieses Land im Dokument ein Freiraum gelassen. Die zugehörige Unterschrift wurde am 28. Juni 1945 geleistet, wodurch Polen zum 51. Gründungsmitglied wurde. Die Charta trat am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem sie von den damals fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates (Frankreich, Sowjetunion (seit 1991 die Russische Föderation), China (von 1945 bis 1971 repräsentiert durch die Republik China, seit 1971 repräsentiert durch die Volksrepublik China), Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika) sowie der Mehrheit der anderen Unterzeichner ratifiziert worden war.Die Charta als völkerrechtlicher Vertrag bindet alle Mitglieder aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Völkerrechts. Änderungen der Charta erfordern eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Generalversammlung, darunter die Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 66892 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13498 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103121952 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Charte des Nations unies est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs (le Conseil de sécurité), délibératifs (l'Assemblée générale), judiciaires (la Cour internationale de justice) et administratifs (le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat général). Elle a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945.
 • 国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、英: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。略称はUN Charter。
 • 국제 연합 헌장(國際聯合憲章)은 국제 기구인 국제 연합의 근본 조약이다.. 이 헌장은 1945년 6월 26일 미국 샌프란시스코에서 창립 회원국인 51개국 가운데 50개국(나머지 1개국인 폴란드는 2개월 후에 서명함)이 서명했다. 프랑스, 소비에트 연방, 영국, 미국, 중화민국 등 5개 상임이사국 및 나머지 서명국 대다수가 헌장을 비준한 뒤에 동년 10월 24일에 발효되었다. 현재 193개국이 회원국이다.
 • Уставът (Хартата) на Обединените нации е договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско, Калифорния, САЩ на 26 юни 1945 г. от 50 от 51-те страни първоначални членки на организацията (Полша го подписва по-късно).
 • Lo Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite è l'accordo istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Fu firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 da 50 dei 51 paesi membri (la Polonia, non presente alla conferenza, firmerà ad ottobre) a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale.
 • Устав ООН — международный договор, учреждающий международную организацию ООН; подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации пятьюдесятью государствами (Австралия, Аргентина, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, Уругвай, Филиппинская Республика, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия и Южно-Африканский Союз) и вступил в силу 24 октября 1945 года, после того, как был ратифицирован постоянными членами Совета Безопасности ООН и большинством других государств, подписавших Устав.Все страны, подписавшие Устав, обязаны соблюдать его статьи; кроме того, их обязательства по Уставу ООН превалируют над всеми другими обязательствами, вытекающими из других международных договоров.
 • Nazio Batuen Gutuna Nazio Batuen Erakundea sortzeko izenpetu zen ituna da. Estatuen arteko itun baten ondorioz sortu zenez, ezin da esan konstituzioa denik, ez baitu herriak berretsi. 1945ean San Frantziskon egindako Konferentzian sinatu zuten garai hartan Nazio Batuen sistemako partaide ziren 50 estatuk (Poloniako ordezkaririk izan ez zenez, honek geroago izenpetu zuen).
 • Het Handvest van de Verenigde Naties (Charter of the United Nations 1945) is de grondwet van de internationale organisatie der Verenigde Naties. Het document werd op 26 juni 1945 ondertekend door de 51 oorspronkelijke lidstaten, en werd van kracht op 24 oktober 1945, toen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad - China, de Sovjet-Unie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika - en een meerderheid van de overige 46 lidstaten het verdrag hadden geratificeerd.
 • "We the Peoples of the United Nations… United for a Better World"A Carta das NaçõosUnidas, ou Carta de São Francisco é o acordo que forma e estabelece a organização internacional alcunhada Nações Unidas, documento que, logo após a Segunda Guerra Mundial, criou a Organização das Nações Unidas em substituição à Liga das Nações como entidade máxima da discussão do Direito internacional e fórum de relações e entendimentos supra-nacionais.
 • La Carta de les Nacions Unides és el tractat constitutiu de l'Organització de les Nacions Unides. Va ser signada a San Francisco el 26 de juny de 1945 després de ser ratificada pels cinc membres permanents del Consell de Seguretat; la República de Xina, França, La Unió Soviètica, el Regne Unit, i els Estats Units i una gran quantitat d'altres signataris. L'ONU té 51 membres originaris i, actualment, són 192.
 • La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador del organismo, y que hace las bases de su constitución interna.
 • Karta Narodów Zjednoczonych – wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).Karta została podpisana 26 czerwca 1945 w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich (Polska podpisała ją dwa miesiące później) i weszła w życie 24 października tego samego roku, po ratyfikowaniu jej przez pięć krajów założycielskich (Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki) oraz większość sygnatariuszy.
 • The Charter of the United Nations is the foundational treaty of the international organization called the United Nations. It was signed at the San Francisco War Memorial and Performing Arts Center in San Francisco, United States, on 26 June 1945, by 50 of the 51 original member countries.
 • Die Charta der Vereinten Nationen (von Charta, Aussprache [ˈkarta…]), in Österreich Satzung der Vereinten Nationen, ist der Gründungsvertrag und damit die „Verfassung“ der Vereinten Nationen (UN). Sie wurde am 26. Juni 1945 durch 50 der 51 Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet. Wegen noch nicht abgeschlossener Regierungsbildung in Polen wurde für dieses Land im Dokument ein Freiraum gelassen. Die zugehörige Unterschrift wurde am 28. Juni 1945 geleistet, wodurch Polen zum 51.
 • Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya.Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya.
 • Charta Spojených národů, zakládající statut Organizace spojených národů, byla přijata 26. června 1945 na mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku padesáti zakládajícími státy. K původním členům se později (po ustavení vlastní vlády) přidalo i Polsko, takže celkem je zakládajících států 51, včetně ČSR. Podmínkou pro vstup v platnost byla ratifikace Francie, Číny, SSSR, Velké Británie, USA a většiny ostatních signatárních států. Stalo se tak 24.
rdfs:label
 • Charte des Nations unies
 • Carta das Nações Unidas
 • Carta de las Naciones Unidas
 • Carta de les Nacions Unides
 • Charta Spojených národů
 • Charta der Vereinten Nationen
 • Handvest van de Verenigde Naties
 • Karta Narodów Zjednoczonych
 • Nazio Batuen Gutuna
 • Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
 • Statuto delle Nazioni Unite
 • United Nations Charter
 • Устав ООН
 • Харта на Обединените нации
 • 国際連合憲章
 • 국제 연합 헌장
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of