Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C. (on situe sa naissance aux alentours de 90 av. J.-C. et sa mort vers 20 av. J.-C.). Son prénom Marcus et son surnom (cognomen) Polio sont eux-mêmes incertains.C'est de son traité, De Architectura, que nous vient l’essentiel des connaissances sur les techniques de construction de l'Antiquité classique.↑ Vitruve dans la base Gallica de la BNF.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C. (on situe sa naissance aux alentours de 90 av. J.-C. et sa mort vers 20 av. J.-C.). Son prénom Marcus et son surnom (cognomen) Polio sont eux-mêmes incertains.C'est de son traité, De Architectura, que nous vient l’essentiel des connaissances sur les techniques de construction de l'Antiquité classique.
 • Marcus Vitruvius Pollio (i.e.80-70 - 15) római építész, hadmérnök és szakíró. Újabb feltételezés szerint Julius Caesar hadmérnökével, Mamurrával azonos. Vízvezetéket, hajítófegyvereket tervezett, egy Umbriában épített bazilikáját saját leírásából ismerjük.Hírnevét a "De architectura libri decem" című, az Az építészetről írt, Augustus császárnak ajánlott munkájának köszönheti, melyet tankönyvnek szánt. A könyvet 1414-ben egy svájci kolostorban fedezték fel, így a reneszánsz építészetre is nagy hatással lehetett. A mű tíz kötetre oszlik, az ókori építészet történetének egyik legbiztosabb alapja. Az arányokról való megfigyeléseit az emberi testre is kiterjesztette, elgondolásai adták az alapot Leonardo Vitruvius-tanulmányához és ebben a híressé vált rajzhoz, amin az emberi test körökbe és négyzetekbe illeszkedik.
 • Vitruv (auch: Vitruvius oder Marcus Vitruvius Pollio) war ein römischer Architekt, Ingenieur und Architekturtheoretiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 • マルクス・ウィトルウィウス・ポッリオ(ラテン語: Marcus Vitruvius Pollio, 紀元前80年/70年頃 - 紀元前15年以降)は、共和政ローマ期に活動した建築家・建築理論家である。『建築について』(De Architectura、建築十書)を著した。この書物は現存する最古の建築理論書であり、おそらくはヨーロッパにおける最初の建築理論書でもある。ウィトルウィウスについては、『建築について』の著者であること以外には知られず、その出生年、没年、家系は不詳である。ただし著作からは彼が建築家であることは明らかであり、またアフリカ戦争時にガイウス・ユリウス・カエサルの下で勤務し、アウグストゥスに仕えたことが確認できる。著作によって名声を得ようとしたようであるが、彼の『建築について』がローマ建築にどのような影響を与えたかは定かではない。『建築について』はおそらく紀元前30年から紀元前23年の間に書かれたと推測される。この書において最も知られた理論は、ある建築が成功するかどうかは、職人の技や形式ではなく、建築家の仕事が社会ともつ相関性に依存するというものである。また、「よい建築は、堅固さ、快適さ、快という3つの条件によって成り立つ」とする定式は多くウィトルウィウスに帰せられるが、これが直接彼の理論であるか、それとも翻訳者による敷衍であるかどうかについては議論がある。『建築について』が現在に伝わるのは、カール大帝によるカロリング朝ルネサンスの賜物である。他のラテン語著作と同様、このとき作られた多くの筆耕本によって、この本は伝えられた。現在残る写本は、その多くがこのときに製作された写本のひとつ、大英博物館図書室所蔵ハーレイ写本2767番を定本としている。ウィトルウィウスの理論は中世においても知られていたが、ルネサンス期の建築家に特に注目され、新古典主義建築に到るまで古典的建築の基準として影響を与えた。ウィトルウィウスは『建築について』の中で水車について論じている。古代ギリシアにおいて、水車とは水平に流れる小川の流れを利用して作動させる横向きの車輪を意味し、滝のように落下する水の力を利用して作動させる現代的な水車は知られていなかった。ウィトルウィウスは『建築について』において後者の水車を紹介し、こちらを用いることでより強力な水力を活用できることを、ヨーロッパで初めて提唱した。そして、西洋では現代に至るまでこちらの水車が一般的なものとして受け継がれている。このことから、水を縦に落として作動させる形式の水車は、横向きのギリシア型・ノルウェー型と対比して、ウィトルウィウス型と呼ばれている。
 • Marc Vitruvi Pol·lió (Marcus Vitruvius Pollio) (c. 75 - 10 aC) fou un arquitecte, escriptor i enginyer romà del segle I aC. La seva minsa informació biografia s'ha de treure de la seva pròpia obra. Tradicionalment hom el creu nadiu de Verona, però això no és probable, ja que és degut a la identificació errònia amb Luci Vitruvi Cerdó. La gens Vitrúbia era nativa de Fundi o de Formiae.Va estudiar de manera general i professional i després va seguir estudiant principalment en la seva professió; en filosofia fou seguidor d'Epicur. Tot i la seva educació no va heretar una gran riquesa ni la va acumular durant la seva vida. Va començar la seva carrera com enginyer militar de Juli Cèsar durant la seva joventut (vers el 46 aC, a Àfrica), i al retirar-se del servei va entrar en l'arquitectura civil, sent d'aquest període la seva única obra coneguda, la basílica de Fanum, a Itàlia. És l'autor del tractat sobre arquitectura més antic que es conserva i l'únic de l'antiguitat clàssica, De Architectura Libri X, en 10 llibres (probablement escrit entre els anys 27 i 11 aC). Inspirada en teòrics hel·lenístics, l'obra tracta sobre cànons, materials, tècniques decoratives, construcció, tipus d'edificis, hidràulica, mecànica i gnomònica (Llibre IX). La seva obra pretenia servir de referència a l'emperador per jutjar els diversos edificis erigits i els que pogués erigir en el futur.De Architectura, conegut i emprat a l'edat mitjana, es va reeditar a Roma en 1486, oferint als artistes del Renaixement, imbuïts de l'admiració per les virtuts de la cultura clàssica tan propi de l'època, un canal privilegiat mitjançant el qual reproduir les formes arquitectòniques de l'antiguitat grecollatina. Posteriorment es va publicar en la major part dels països i encara avui constitueix una font documental insubstituïble, també per les informacions que aporta sobre la pintura i l'escultura gregues i romanes. El famós dibuix de Leonardo da Vinci, l'Home de Vitruvi, sobre les proporcions de l'home està basat en les indicacions donades en aquesta obra. El dibuix es conserva ara en la Galleria dell'Accademia, a Venècia.
 • Marcos Vitrúvio Polião (em latim, Marcus Vitruvius Pollio) foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra "De Architectura" (10 volumes, aprox. 27 a 16 a.C.), único tratado europeu do período greco-romano que chegou aos nossos dias e serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre Arquitetura e Urbanismo, Hidráulica, Engenharia, desde o Renascimento. Os seus padrões de proporções e os seus princípios conceituais - "utilitas" (utilidade), "venustas" (beleza) e "firmitas" (solidez) -, inauguraram a base da Arquitetura clássica.
 • 마르쿠스 비트루비우스 폴리오(라틴어: Marcus Vitruvius Pollio 마르쿠스 위트루위우스 폴리오[*],?-?)는 BC 1세기 경에 활약한 고대 로마의 기술자, 건축가이다. 그의 생애에 관하여 알려진 바는 거의 없으며, 심지어 그의 이름이 마르쿠스나 폴리오인지도 확실치 않다. 그의 일생에 관한 모든 것은 오직 그의 저술을 통해 유추해낸 것일 뿐이다. 그는 율리우스 카이사르 로마군단의 건축기사로 스페인과 갈리아등에서 복무한 것으로 보이며 아마도 군막사, 공성장비, 가도, 다리건설등의 공병일을 담당하였던 것으로 보인다. 후에 아우구스투스가 그에게 재정적 지원을 하였다고 한다. 그는 파눔(Fanum, 현재의 이탈리아 파노)의 한 바실리카를 직접 건축했다고 저서에 썼으나 현재는 전혀 남아있지 않다.그의 저술로 알려진 《건축십서》(De achitectura)는 10권으로 구성된 일종의 건축학 논문이며, 로마건축의 집대성이라고 할 만하다. 도시계획과 건축일반론, 건축재료, 신전, 극장·목욕탕 등 공공건물, 개인건물, 운하와 벽화, 시계·측량법·천문학, 토목도구 및 군사용 도구 등 건축기술과 관련된 거의 모든 것을 다루고 있다. 이는 그리스 건축에서 상당한 영향을 받았는데 규칙적인 비례와 대칭구조, 고전적 형식미를 강조했다. 그에게 있어 건축은 새나 벌이 둥지를 짓는 것과 마찬가지로 자연의 모방이었으며, 따라서 건축의 재료는 자연에서 구한 것이고 인간에게 휴식처가 되어야한다고 생각하였다. 또 건축구조는 세 가지 본질을 반드시 갖추어야한다고 하였는데 그것은 견고함(firmitas)과 유용성(utilitas), 또 아름다움(venustas)이다.그리스 건축양식을 도리스, 이오니아, 코린토스 양식으로 분류한 것도 비트루비우스이다.그의 죽음에 관해서 알려진 바는 없다. 그는 르네상스 시대에 이르러 재조명되는데, 그의 《건축십서》는 1414년 피렌체에서 재발견되어 르네상스 건축가들에 빠르게 각국 언어로 번역되어 널리 읽혔으며 고대 로마 건축 연구 및 르네상스, 바로크, 신고전주의에 이르기까지 엄청난 영향을 미쳤다.레오나르도 다 빈치는 그의 영향을 받아 유명한 비트루비우스 해부도를 그렸다.
 • Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio) fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C. Es frecuente, aunque inadecuado, encontrar su nombre escrito como Vitrubio.
 • Marcus Vitruvius Pollio (1. stol. př. n. l.), římský architekt, inženýr a teoretik. Jeho narození je kladeno přibližně do let 80 až 70 př. n. l. a smrt do roku 25 př. n. l. O jeho životě mnoho nevíme, dokonce není jisté ani jeho praenomen Marcus a cognomen Pollio. Ty jsou pouze zmíněny Cetiem Faventinem. Největší množství dat o jeho životě se dá extrahovat z jeho vlastní práce.
 • Marcus Vitruvius Pollio (d. MÖ 80-70, ö. MÖ 15 sonra), Romalı yazar, mimar ve mühendis. Mimarlık Hakkında On Kitap (De architectura libri decem) ile bilinir. MÖ 1. yüzyılda yaşamiş olan Romalı mimar Vitruvius "De Architectura" adlı kitabında başarılı bir mimarlık için "Utilitas, Firmitas, Venustas" (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Rönesans' ta bu tanım, "Comodita, perpetuita, bellezza" (kullanışlılık,süreklilik- kalıcılık, güzellik) olarak benimsenmiştir. 1581'de bir İngiliz yazarı mimarlığı "yapı bilimi" olarak tanımlarken 19.yy'da İngiliz eleştirmen Jo hn Ruskin mimarlığın "yapılara uygulanan süslemeden başka bir şey olmadığı" nı ileri sürüyordu. Amatör bir eleştirici olan Sir Henri Watton "The Elements of Architecture" (1624) adlı kitabında mimarlığın üç koşula (kullanılışlılık, sağlamlık, güzellik) yanıt vermesi gerektiğini belirtir. F.L. Wright'a göre de "mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır."
 • Marco Vitruvio Pollione (latino Marcus Vitruvius Pollio; 80 a.C. circa – 15 a.C. circa) è stato un architetto e scrittore romano, attivo nella seconda metà del I secolo a.C., considerato il più famoso teorico dell'architettura di tutti i tempi.
 • Марк Витру́вий Поллио́н (лат. Marcus Vitruvius Pollio; I век до н. э.) — римский архитектор и механик, учёный-энциклопедист.
 • Marcus Vitruvius Pollio (born c. 80–70 BC, died after c. 15 BC), commonly known as Vitruvius, was a Roman author, architect, and civil engineer during the 1st century BC perhaps best known for his multi-volume work entitled De Architectura.By his own description Vitruvius served as a ballista (artilleryman), the third class of arms in the military offices. He likely served as chief of the ballista (senior officer of artillery) in charge of doctores ballistarum (artillery experts) and libratores who actually operated the machines.
 • Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt i inżynier wojenny żyjący w I w. p.n.e. Był konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twórca tzw. człowieka witruwiańskiego - wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, symbolizujące ruch (własną wersję tego wizerunku upowszechnił później Leonardo da Vinci).Witruwiusz zasłynął jako autor traktatu "O architekturze ksiąg dziesięć", który powstał pomiędzy rokiem 20 p.n.e. a 10 p.n.e., a został odnaleziony dopiero w 1415 roku w bibliotece klasztoru St. Gallen w Szwajcarii, przez humanistę florenckiego Poggia. Dzieło to jest dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy o architekturze i sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Witruwiusz opisuje w nim szczegółowo zarówno greckie porządki klasyczne, jak i ich rzymskie odmiany. Opisy były uzupełnione odpowiednimi ilustracjami - rysunki oryginalne nie zachowały się jednak. Omówione zostały również szeroko zasady stosowane przez Rzymian przy planowaniu miast i wznoszeniu budowli. W okresie nowożytnym wielu sławnych autorów wykonywało ilustracje do tego dzieła, próbując odtworzyć zaginione rysunki.
 • Marcus Vitruvius Pollio (± 85 — 20 v.Chr.) was een Romeins militair, architect en ingenieur.Hij is bekend als auteur van een boek over de bouwkunst en architectuur: De Architectura libri decem (De bouwkunst, in tien delen) Hij is voornamelijk bekend geworden door dit werk, aangezien dit boek een van de weinig overgebleven boeken over de klassieke bouwkunde is, en daarom is de invloed op de Europese bouwkunst groot. Hij is een van de belangrijkste bronnen van de Romeinse bouwkunst en techniek van die periode in zijn vakwetenschap.
 • Marko Vitruvio Polio, latinez Marcus Vitruvius Pollio, (K. a. 80/70 inguru - K. a. 25) arkitekto, ingeniari eta idazle erromatarra izan zen, De architectura libri decem idatzi zuen liburuagatik ezaguna.
 • Марк Витрувий Полион (на латински: Marcus Vitruvius Pollio) е древноримски автор, архитект и инженер, работил през 1 век от н.е. Написал е De Architectura, известна днес като Десет книги за архитектурата. Това е научен труд по архитектура на латински и е може би първият труд на тази тема. На него е кръстена рисунката на Леонардо Да Винчи "Витрувианският човек".
dbpedia-owl:birthName
 • Marcus Vitruvius Pollio
dbpedia-owl:bnfId
 • 11928567v
dbpedia-owl:knownFor
dbpedia-owl:lccnId
 • n/79/43913
dbpedia-owl:publication
 • De architectura
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Gravure de1654: Vitruve présentant le De architectura àAuguste
dbpedia-owl:viafId
 • 46768430
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6450 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19735 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109642017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
prop-fr:année
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Vitruve
prop-fr:bnf
 • 11928567 (xsd:integer)
 • 34648991 (xsd:integer)
 • 37041033 (xsd:integer)
 • 357391470 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Collection de l'École française de Rome
 • Philologie et Mercure
 • Point de vue du spectateur
prop-fr:dateDeDécès
 • v. 20
prop-fr:dateDeNaissance
 • v. 90
prop-fr:illustrateur
 • Didier Laroque
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lccn
 • n/79/43913
prop-fr:lienAuteur
 • André Dalmas
 • Pierre Caye
prop-fr:lienÉditeur
 • École française de Rome
 • Joseph Vrin
 • Éditions Balland
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Rome
prop-fr:légende
 • Gravure de 1654 : Vitruve présentant le De architectura à Auguste
prop-fr:nom
 • Caye
 • Dalmas
 • Vitruve
prop-fr:nomDeNaissance
 • Marcus Vitruvius Pollio
prop-fr:numéroDansCollection
 • 192 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 32005336 (xsd:integer)
 • 37187775 (xsd:integer)
 • 46420277 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 156 (xsd:integer)
 • 260 (xsd:integer)
 • 349 (xsd:integer)
prop-fr:pnd
 • 118627252 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • André
prop-fr:publications
 • De architectura
prop-fr:responsabilité
 • éditeur scientifique
prop-fr:réimpression
 • 1979 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Objet, destinataires et réception du "De architectura"
 • Les Dix Livres d’architecture, Traduction intégrale de Claude Perrault, 1673, revue et corrigée sur les textes latins
 • Le vitruvianisme et la question de la technique à l’âge humaniste et classique
prop-fr:titre
 • De l'architecture
 • Empire et Décor
 • Le Projet de Vitruve
prop-fr:traducteur
 • Claude Perrault
prop-fr:viaf
 • 46768430 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • École française de Rome
 • Balland
 • J. Vrin
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Marcus Vitruvius Pollio, connu sous le nom de Vitruve, est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C. (on situe sa naissance aux alentours de 90 av. J.-C. et sa mort vers 20 av. J.-C.). Son prénom Marcus et son surnom (cognomen) Polio sont eux-mêmes incertains.C'est de son traité, De Architectura, que nous vient l’essentiel des connaissances sur les techniques de construction de l'Antiquité classique.↑ Vitruve dans la base Gallica de la BNF.
 • Vitruv (auch: Vitruvius oder Marcus Vitruvius Pollio) war ein römischer Architekt, Ingenieur und Architekturtheoretiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 • マルクス・ウィトルウィウス・ポッリオ(ラテン語: Marcus Vitruvius Pollio, 紀元前80年/70年頃 - 紀元前15年以降)は、共和政ローマ期に活動した建築家・建築理論家である。『建築について』(De Architectura、建築十書)を著した。この書物は現存する最古の建築理論書であり、おそらくはヨーロッパにおける最初の建築理論書でもある。ウィトルウィウスについては、『建築について』の著者であること以外には知られず、その出生年、没年、家系は不詳である。ただし著作からは彼が建築家であることは明らかであり、またアフリカ戦争時にガイウス・ユリウス・カエサルの下で勤務し、アウグストゥスに仕えたことが確認できる。著作によって名声を得ようとしたようであるが、彼の『建築について』がローマ建築にどのような影響を与えたかは定かではない。『建築について』はおそらく紀元前30年から紀元前23年の間に書かれたと推測される。この書において最も知られた理論は、ある建築が成功するかどうかは、職人の技や形式ではなく、建築家の仕事が社会ともつ相関性に依存するというものである。また、「よい建築は、堅固さ、快適さ、快という3つの条件によって成り立つ」とする定式は多くウィトルウィウスに帰せられるが、これが直接彼の理論であるか、それとも翻訳者による敷衍であるかどうかについては議論がある。『建築について』が現在に伝わるのは、カール大帝によるカロリング朝ルネサンスの賜物である。他のラテン語著作と同様、このとき作られた多くの筆耕本によって、この本は伝えられた。現在残る写本は、その多くがこのときに製作された写本のひとつ、大英博物館図書室所蔵ハーレイ写本2767番を定本としている。ウィトルウィウスの理論は中世においても知られていたが、ルネサンス期の建築家に特に注目され、新古典主義建築に到るまで古典的建築の基準として影響を与えた。ウィトルウィウスは『建築について』の中で水車について論じている。古代ギリシアにおいて、水車とは水平に流れる小川の流れを利用して作動させる横向きの車輪を意味し、滝のように落下する水の力を利用して作動させる現代的な水車は知られていなかった。ウィトルウィウスは『建築について』において後者の水車を紹介し、こちらを用いることでより強力な水力を活用できることを、ヨーロッパで初めて提唱した。そして、西洋では現代に至るまでこちらの水車が一般的なものとして受け継がれている。このことから、水を縦に落として作動させる形式の水車は、横向きのギリシア型・ノルウェー型と対比して、ウィトルウィウス型と呼ばれている。
 • Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio) fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C. Es frecuente, aunque inadecuado, encontrar su nombre escrito como Vitrubio.
 • Marcus Vitruvius Pollio (1. stol. př. n. l.), římský architekt, inženýr a teoretik. Jeho narození je kladeno přibližně do let 80 až 70 př. n. l. a smrt do roku 25 př. n. l. O jeho životě mnoho nevíme, dokonce není jisté ani jeho praenomen Marcus a cognomen Pollio. Ty jsou pouze zmíněny Cetiem Faventinem. Největší množství dat o jeho životě se dá extrahovat z jeho vlastní práce.
 • Marco Vitruvio Pollione (latino Marcus Vitruvius Pollio; 80 a.C. circa – 15 a.C. circa) è stato un architetto e scrittore romano, attivo nella seconda metà del I secolo a.C., considerato il più famoso teorico dell'architettura di tutti i tempi.
 • Марк Витру́вий Поллио́н (лат. Marcus Vitruvius Pollio; I век до н. э.) — римский архитектор и механик, учёный-энциклопедист.
 • Marko Vitruvio Polio, latinez Marcus Vitruvius Pollio, (K. a. 80/70 inguru - K. a. 25) arkitekto, ingeniari eta idazle erromatarra izan zen, De architectura libri decem idatzi zuen liburuagatik ezaguna.
 • Марк Витрувий Полион (на латински: Marcus Vitruvius Pollio) е древноримски автор, архитект и инженер, работил през 1 век от н.е. Написал е De Architectura, известна днес като Десет книги за архитектурата. Това е научен труд по архитектура на латински и е може би първият труд на тази тема. На него е кръстена рисунката на Леонардо Да Винчи "Витрувианският човек".
 • Marcus Vitruvius Pollio (born c. 80–70 BC, died after c. 15 BC), commonly known as Vitruvius, was a Roman author, architect, and civil engineer during the 1st century BC perhaps best known for his multi-volume work entitled De Architectura.By his own description Vitruvius served as a ballista (artilleryman), the third class of arms in the military offices.
 • Marcos Vitrúvio Polião (em latim, Marcus Vitruvius Pollio) foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra "De Architectura" (10 volumes, aprox. 27 a 16 a.C.), único tratado europeu do período greco-romano que chegou aos nossos dias e serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre Arquitetura e Urbanismo, Hidráulica, Engenharia, desde o Renascimento.
 • Marc Vitruvi Pol·lió (Marcus Vitruvius Pollio) (c. 75 - 10 aC) fou un arquitecte, escriptor i enginyer romà del segle I aC. La seva minsa informació biografia s'ha de treure de la seva pròpia obra. Tradicionalment hom el creu nadiu de Verona, però això no és probable, ja que és degut a la identificació errònia amb Luci Vitruvi Cerdó.
 • Marcus Vitruvius Pollio (i.e.80-70 - 15) római építész, hadmérnök és szakíró. Újabb feltételezés szerint Julius Caesar hadmérnökével, Mamurrával azonos. Vízvezetéket, hajítófegyvereket tervezett, egy Umbriában épített bazilikáját saját leírásából ismerjük.Hírnevét a "De architectura libri decem" című, az Az építészetről írt, Augustus császárnak ajánlott munkájának köszönheti, melyet tankönyvnek szánt.
 • Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt i inżynier wojenny żyjący w I w. p.n.e. Był konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twórca tzw. człowieka witruwiańskiego - wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, symbolizujące ruch (własną wersję tego wizerunku upowszechnił później Leonardo da Vinci).Witruwiusz zasłynął jako autor traktatu "O architekturze ksiąg dziesięć", który powstał pomiędzy rokiem 20 p.n.e.
 • 마르쿠스 비트루비우스 폴리오(라틴어: Marcus Vitruvius Pollio 마르쿠스 위트루위우스 폴리오[*],?-?)는 BC 1세기 경에 활약한 고대 로마의 기술자, 건축가이다. 그의 생애에 관하여 알려진 바는 거의 없으며, 심지어 그의 이름이 마르쿠스나 폴리오인지도 확실치 않다. 그의 일생에 관한 모든 것은 오직 그의 저술을 통해 유추해낸 것일 뿐이다. 그는 율리우스 카이사르 로마군단의 건축기사로 스페인과 갈리아등에서 복무한 것으로 보이며 아마도 군막사, 공성장비, 가도, 다리건설등의 공병일을 담당하였던 것으로 보인다. 후에 아우구스투스가 그에게 재정적 지원을 하였다고 한다. 그는 파눔(Fanum, 현재의 이탈리아 파노)의 한 바실리카를 직접 건축했다고 저서에 썼으나 현재는 전혀 남아있지 않다.그의 저술로 알려진 《건축십서》(De achitectura)는 10권으로 구성된 일종의 건축학 논문이며, 로마건축의 집대성이라고 할 만하다.
 • Marcus Vitruvius Pollio (± 85 — 20 v.Chr.) was een Romeins militair, architect en ingenieur.Hij is bekend als auteur van een boek over de bouwkunst en architectuur: De Architectura libri decem (De bouwkunst, in tien delen) Hij is voornamelijk bekend geworden door dit werk, aangezien dit boek een van de weinig overgebleven boeken over de klassieke bouwkunde is, en daarom is de invloed op de Europese bouwkunst groot.
 • Marcus Vitruvius Pollio (d. MÖ 80-70, ö. MÖ 15 sonra), Romalı yazar, mimar ve mühendis. Mimarlık Hakkında On Kitap (De architectura libri decem) ile bilinir. MÖ 1. yüzyılda yaşamiş olan Romalı mimar Vitruvius "De Architectura" adlı kitabında başarılı bir mimarlık için "Utilitas, Firmitas, Venustas" (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
rdfs:label
 • Vitruve
 • Marco Vitruvio
 • Marco Vitruvio Pollione
 • Marcus Vitruvius Pollio
 • Marcus Vitruvius Pollio
 • Vitruv
 • Vitruvi
 • Vitruvio
 • Vitruvius
 • Vitruvius
 • Vitruvius (architect)
 • Vitrúvio
 • Witruwiusz
 • Витрувий
 • Витрувий
 • ウィトルウィウス
 • 비트루비우스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Vitruve
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of