La solidification est l'opération (plus ou moins réversible) au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide.Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation de la pression, par cristallisation, par catalyse ou bien par une combinaison de ces phénomènes. La congélation peut aussi permettre la solidification de certains fluides (l'eau par exemple).La solidification de l'eau pure se fait à une température de 0°C.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La solidification est l'opération (plus ou moins réversible) au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide.Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation de la pression, par cristallisation, par catalyse ou bien par une combinaison de ces phénomènes. La congélation peut aussi permettre la solidification de certains fluides (l'eau par exemple).La solidification de l'eau pure se fait à une température de 0°C.
 • Freezing, or solidification, is a phase transition in which a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point.For most substances, the melting and freezing points are the same temperature; however, certain substances possess differing solid–liquid transition temperatures. For example, agar displays a hysteresis in its melting and freezing temperatures. It melts at 85 °C (185 °F) and solidifies from 31 °C to 40 °C (89.6 °F to 104 °F).
 • Si definisce solidificazione (o congelamento) la transizione di fase determinata dal passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido. La IUPAC adotta ufficialmente il termine inglese "solidification" anche per indicare il passaggio di stato tra la fase gassosa e quella solida (che viene comunemente chiamato "desublimazione" o "sublimazione inversa", essendo il processo inverso della sublimazione, o brinamento), mentre il termine "freezing" viene riferito solo al passaggio di stato tra la fase liquida alla fase solida.Generalmente la solidificazione avviene quando la temperatura scende al di sotto di una temperatura caratteristica, che varia da sostanza a sostanza, detta temperatura di fusione, in quanto coincide con la temperatura a cui avviene il fenomeno inverso della solidificazione ovvero la fusione. In alcune circostanze, è possibile raffreddare un liquido a una temperatura inferiore, senza provocarne la solidificazione: tale fenomeno è noto con il nome di "sopraffusione".La solidificazione si può ottenere anche per variazione di pressione, o per una combinazione della variazione di pressione con il raffreddamento.Nel caso in cui il processo di solidificazione porti alla formazione di una struttura cristallina, si parla in particolare di cristallizzazione.In generale, comunque, la solidificazione può portare alla formazione di un solido amorfo (se la velocità di raffreddamento è elevata), un solido cristallino (se la velocità di raffreddamento è bassa) oppure di un solido avente zone di diversa cristallinità (quest'ultimo caso è comune nei polimeri).
 • Втвърдяването е преминаване на веществото от течно агрегатно състояние към твърдо. Това обикновено става при една и съща температура за дадено вещество и се нарича температура на втвърдяване. При обратния процес - преминаване от твърдо в течно състояние, това е всъщност температурата на топене.Всички известни течности преминават в твърдо състояние, когато температурата стане достатъчно ниска. За повечето вещества температурата на топене и втвърдяване са едни и същи, но има и изключения от това правило, като този процес се нарича хистерезис.Ако веществото се втвърдява при температура под нулата,казваме още,че то замръзва.
 • Dalam ilmu fisika dan kimia, pembekuan adalah proses dimana cairan berubah menjadi padatan. Titik beku adalah temperatur di mana hal ini terjadi. Peleburan, adalah proses kebalikan dari pembekuan di mana padatan berubah manjadi cairan. Pada sebagian besar zat, titik beku dan titik lebur biasanya sama. Pendnginan yang cepat akibat paparan pada temperatur kriogenik dapat menyebebkan suatu zat membeku di bawah titik bekunya, sutu proses yang dinamakan pembekuan cepat (flash freezing), Untuk beberapa bahan murni, seperti air murni, temperatur pembekuan lebih rendah dari temperatur peleburan. Titik beku air dapat berada pada temperatur yang sama pada titik lebur ketika terdapat nukleator untuk mencegah pendinginan lanjutan (supercooling). Titik beku air adalah 0 °C (32 °F, 273 K). Tanpa adanya nukleator, air akan mendingin hingga −42 °C (−43.6 °F, 231 K) sebelum membeku. Dengan adanya material nukleasi,titik beku air akan sama dengan titik leburnya. Material nukleasi, seperti debu, biasa terdapat di lingkungan. Hal ini menyebabkan air hujan dan air keran akan membeku pada temperatur yang sama dengan temperatur leburnya.
 • La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura o por una compresión de este material. Es el proceso inverso a la fusión, y sucede a la misma temperatura. Ejemplo de esto es cuando colocamos en el congelador agua, como la temperatura es muy baja esto hace que se haga hielo, o en pocas palabras,aumenta el volumen al solidificarse, aunque no sucede en todos los casos. También se llama solidificación al proceso de endurecimiento de materiales como el cemento o la arcilla, en esos casos al deshidratarse a temperatura constante.En el diagrama adjunto, faltaría concretar lo que es "licuefacción", que es paso a líquido. Se dice que el azúcar se licúa cuando al calentarse pasa de estado en granos cristalizados a ser un líquido marrón, de alta viscosidad.
 • La solidificació o congelació és un procés físic,un canvi de fase, que consisteix en el canvi d'estat de la matèria de líquid a sòlid quan la seva temperatura s’abaixa suficientment per sota del seu punt de fusió. Això es pot fer refredament, el més habitual, per augment de la pressió o per una combinació d'aquests dos fenòmens. És el procés invers a la fusió.La solidificació es fa generalment per precipitació, es produeix la formació de microestructures sòlides dins del líquid i després el creixement d'aquestes estructures.A una pressió constant, la solidificació de materials purs es fa a temperatura constant, la calor alliberada per la solidificació (calor latent de fusió) compensa la calor perduda a causa del refredament.Tots els líquids coneguts, excepte l'heli líquid, es solidifiquen quan la temperatura s'abaixa suficientment. L'heli líquid roman líquid a la pressió d'una atmosfera fins i tot a temperatura del zero absolut, i es pot solidificar només sota pressió. Per a moltes substàncies, els punts de fusió i solidificació són la mateixa temperatura; tanmateix, certes substàncies tenen temperatures de transició sòlid–líquid diferents. Per exemple, l'agar mostra histèresi en el seu punt de temperatura fusió i solidificació. Es fon a 85 °C (185 °F) i solidifica de 31 °C a 40 °C (89.6 °F to 104 °F).
 • 凝固(ぎょうこ)とは、物理、化学で液体が固体になるプロセスのこと。相転移の一つ。融解と対をなす。また、凝固が起こる温度を凝固点と呼ぶ。水の場合は氷結と言う言い方のほうが一般的である。純粋に温度変化によって固体に変化することを凍結と言う。ヘリウムを除く全ての液体が凍結することが知られており、絶対零度下でも凍結しないものは高圧をかけなければ凍結しない。多くの物体では凝固点と融点が同じ温度であるが、物によってはまちまちであり、寒天は85度でとけだし、40度から31度で固まる。化学変化によってコロイド溶液がゲル化するなどして固化することや、タンパク質のコロイド溶液が凝集したり熱変性によって固まることなども凝固と呼ばれる。揚げ油を廃棄の為にゲル化剤を用いて固体にすることや、牛乳にレモンを入れるとタンパク質が沈殿することがこれにあたる。
 • Tuhnutí je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na pevnou látku. Typickým příkladem je změna vody na led a nebo lávy na pevnou horninu.
 • Erstarren bezeichnet in der Physik den Übergang eines Stoffes vom flüssigen in den festen Aggregatzustand. In den meisten Fällen erfolgt dies durch Abkühlung. Der Umkehrprozess des Erstarrens ist das Schmelzen.Bei Reinstoffen und konstantem Druck erfolgt das Erstarren immer bei einer bestimmten Temperatur, die Gefrierpunkt genannt wird (Erstarrungslinie). Er entspricht bei reinen Stoffen exakt dem Schmelzpunkt. Obwohl der Stoff beim Erstarren Wärme abgibt (Erstarrungswärme), bleibt die Temperatur während des Übergangs von flüssig nach fest konstant (latente Wärme). Beim Erstarren kommt es bei vielen Stoffen zur Kristallisation, bei der die Brownsche Bewegung der Moleküle reduziert wird. Die Moleküle weisen daher im erstarrten Zustand eine geringere Energie auf als im flüssigen, was gleichbedeutend ist mit einer Energieabgabe.Wasser und andere wässrige Lösungen gefrieren, wenn sie in den festen Aggregatzustand übergehen. Gefrieren wird umgangssprachlich auch die Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Tiefkühlen genannt.
 • Stollen of stolling is in de natuurkunde de faseovergang waarbij een vloeistof overgaat in een vaste stof. Bij deze overgang komt warmte vrij. Om een stof kunstmatig te stollen is koeling nodig, zodat de stof zijn warmte kwijt kan.Net als bij smelten, het omgekeerde van stollen, geldt dat bij een zuivere stof het stollen plaatsvindt bij een vaste temperatuur. Deze vaste temperatuur noemt men het stolpunt. Mengsels kennen meestal geen stolpunt en stollen bij een langzaam afnemende temperatuur. Dit wordt een stoltraject genoemd.
 • Artikulu hau materia likido-egoeratik solido-egoerara igarotzeari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Izozte (argipena).Solidotzea edo zihatzea egoera likidotik solidora igarotzean datzan materiaren egoera aldaketa da. Horretarako, normalean tenperaturaren jaitsiera beharrezkoa da. Alderantzizko prozesua urtzea da. Likidoa solido bihurtzeko muga solidotik likidora igarotzeko erabiltzen den berdina da, urtze-puntua. Puntu hau elementu bakoitzarentzat espezifikoa da. Ezagutzen diren likido guztiak izoztu ahal izateko tenperatura behar adina jaistearekin nahikoa da. Helio likidoa aldiz salbuespena da, berau solido bilakatu nahi bada presioa jaistea ezinbestekoa baita. Solido gehienak kristalizazio bidez solidotzen dira. Likido bat urtze-puntura heltzen denean, tenperatura konstante mantenduko da aldi batez, likido guztia solido bihurtu arte. Kristalizazioan bi gertaera jazotzen dira, alde batetik nukleazioa eta bestetik kristalen hazkuntza. Nukleazioan molekulak modu ordenatu eta trinkoan taldekatzen hasten dira eta ondoren, nukleo hauen hazkuntza ematen da kristalak agertuz. Orokorrean, substantzia bat solidotik likidora igarotzean bere bolumena txikitu egiten da. Hala ere uraren kasuan alderantziz gertatzen da.
 • 물리와 화학 분야에서 결빙(結氷, 문화어: 얼음얼이)은 충분히 온도가 낮을 때 액체를 고체로 바꾸는 과정을 말한다. 녹는점은 결빙이 일어나는 온도에서 비롯한다. 고체를 액체로 바꾸는 과정인 융해는 결빙과 거의 반의어이다.초유체가 절대 영도에 다다라 압력을 통해서만 고체화할 수 있는 헬륨을 제외하고, 알려진 모든 액체는 온도가 낮아질 때 결빙을 겪는다. 대부분의 물질의 경우 녹는점과 어는점은 같은 온도에 있지만 특정한 물질은 고체-액체의 변화 온도가 다르다. 이를테면 한천은 85 °C (185 °F)에 녹고, 31 °C ~ 40 °C (89.6 °F ~ 104 °F)에 고체가 된다. 이러한 과정을 "열 이력 현상"이라고 한다.
 • Donma, bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine denir. Donmanın meydana geldiği sıcaklığa da donma sıcaklığı denir. Donma, erimenin tersi olarak da ifade edilebilir. Örneğin, su 0 derecede donar. Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değişmeye neden olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür. Kışın soğuk havalarda su borularının, otomobil radyatörlerinin, testilerin çatlamasının nedeni, suyun donarken hacminin büyümesidir.Donma noktası, cismin saf olması ile ilgili olduğu gibi, basınç ile de ilgilidir. Su gibi donma sırasında genleşen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa donma noktası düşer. Tersine, donma sırasında hacmi küçülen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa donma noktası yükselir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 71158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11993 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110357592 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2002 (xsd:integer)
prop-fr:auteurs
 • J. Philibert, A. Vignes, Y. Bréchet, P. Combrade
prop-fr:isbn
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 600 (xsd:integer)
prop-fr:titre
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Dunod
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La solidification est l'opération (plus ou moins réversible) au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide.Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation de la pression, par cristallisation, par catalyse ou bien par une combinaison de ces phénomènes. La congélation peut aussi permettre la solidification de certains fluides (l'eau par exemple).La solidification de l'eau pure se fait à une température de 0°C.
 • Freezing, or solidification, is a phase transition in which a liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point.For most substances, the melting and freezing points are the same temperature; however, certain substances possess differing solid–liquid transition temperatures. For example, agar displays a hysteresis in its melting and freezing temperatures. It melts at 85 °C (185 °F) and solidifies from 31 °C to 40 °C (89.6 °F to 104 °F).
 • 凝固(ぎょうこ)とは、物理、化学で液体が固体になるプロセスのこと。相転移の一つ。融解と対をなす。また、凝固が起こる温度を凝固点と呼ぶ。水の場合は氷結と言う言い方のほうが一般的である。純粋に温度変化によって固体に変化することを凍結と言う。ヘリウムを除く全ての液体が凍結することが知られており、絶対零度下でも凍結しないものは高圧をかけなければ凍結しない。多くの物体では凝固点と融点が同じ温度であるが、物によってはまちまちであり、寒天は85度でとけだし、40度から31度で固まる。化学変化によってコロイド溶液がゲル化するなどして固化することや、タンパク質のコロイド溶液が凝集したり熱変性によって固まることなども凝固と呼ばれる。揚げ油を廃棄の為にゲル化剤を用いて固体にすることや、牛乳にレモンを入れるとタンパク質が沈殿することがこれにあたる。
 • Tuhnutí je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na pevnou látku. Typickým příkladem je změna vody na led a nebo lávy na pevnou horninu.
 • 물리와 화학 분야에서 결빙(結氷, 문화어: 얼음얼이)은 충분히 온도가 낮을 때 액체를 고체로 바꾸는 과정을 말한다. 녹는점은 결빙이 일어나는 온도에서 비롯한다. 고체를 액체로 바꾸는 과정인 융해는 결빙과 거의 반의어이다.초유체가 절대 영도에 다다라 압력을 통해서만 고체화할 수 있는 헬륨을 제외하고, 알려진 모든 액체는 온도가 낮아질 때 결빙을 겪는다. 대부분의 물질의 경우 녹는점과 어는점은 같은 온도에 있지만 특정한 물질은 고체-액체의 변화 온도가 다르다. 이를테면 한천은 85 °C (185 °F)에 녹고, 31 °C ~ 40 °C (89.6 °F ~ 104 °F)에 고체가 된다. 이러한 과정을 "열 이력 현상"이라고 한다.
 • Si definisce solidificazione (o congelamento) la transizione di fase determinata dal passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido.
 • Stollen of stolling is in de natuurkunde de faseovergang waarbij een vloeistof overgaat in een vaste stof. Bij deze overgang komt warmte vrij. Om een stof kunstmatig te stollen is koeling nodig, zodat de stof zijn warmte kwijt kan.Net als bij smelten, het omgekeerde van stollen, geldt dat bij een zuivere stof het stollen plaatsvindt bij een vaste temperatuur. Deze vaste temperatuur noemt men het stolpunt. Mengsels kennen meestal geen stolpunt en stollen bij een langzaam afnemende temperatuur.
 • Erstarren bezeichnet in der Physik den Übergang eines Stoffes vom flüssigen in den festen Aggregatzustand. In den meisten Fällen erfolgt dies durch Abkühlung. Der Umkehrprozess des Erstarrens ist das Schmelzen.Bei Reinstoffen und konstantem Druck erfolgt das Erstarren immer bei einer bestimmten Temperatur, die Gefrierpunkt genannt wird (Erstarrungslinie). Er entspricht bei reinen Stoffen exakt dem Schmelzpunkt.
 • Artikulu hau materia likido-egoeratik solido-egoerara igarotzeari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Izozte (argipena).Solidotzea edo zihatzea egoera likidotik solidora igarotzean datzan materiaren egoera aldaketa da. Horretarako, normalean tenperaturaren jaitsiera beharrezkoa da. Alderantzizko prozesua urtzea da. Likidoa solido bihurtzeko muga solidotik likidora igarotzeko erabiltzen den berdina da, urtze-puntua. Puntu hau elementu bakoitzarentzat espezifikoa da.
 • Donma, bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine denir. Donmanın meydana geldiği sıcaklığa da donma sıcaklığı denir. Donma, erimenin tersi olarak da ifade edilebilir. Örneğin, su 0 derecede donar. Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değişmeye neden olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür.
 • La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura o por una compresión de este material. Es el proceso inverso a la fusión, y sucede a la misma temperatura. Ejemplo de esto es cuando colocamos en el congelador agua, como la temperatura es muy baja esto hace que se haga hielo, o en pocas palabras,aumenta el volumen al solidificarse, aunque no sucede en todos los casos.
 • Dalam ilmu fisika dan kimia, pembekuan adalah proses dimana cairan berubah menjadi padatan. Titik beku adalah temperatur di mana hal ini terjadi. Peleburan, adalah proses kebalikan dari pembekuan di mana padatan berubah manjadi cairan. Pada sebagian besar zat, titik beku dan titik lebur biasanya sama.
 • Втвърдяването е преминаване на веществото от течно агрегатно състояние към твърдо. Това обикновено става при една и съща температура за дадено вещество и се нарича температура на втвърдяване. При обратния процес - преминаване от твърдо в течно състояние, това е всъщност температурата на топене.Всички известни течности преминават в твърдо състояние, когато температурата стане достатъчно ниска.
 • La solidificació o congelació és un procés físic,un canvi de fase, que consisteix en el canvi d'estat de la matèria de líquid a sòlid quan la seva temperatura s’abaixa suficientment per sota del seu punt de fusió. Això es pot fer refredament, el més habitual, per augment de la pressió o per una combinació d'aquests dos fenòmens.
rdfs:label
 • Solidification
 • Donma
 • Erstarren
 • Freezing
 • Krzepnięcie
 • Pembekuan
 • Solidificació
 • Solidificación
 • Solidificazione
 • Solidotze
 • Stolling
 • Tuhnutí
 • Втвърдяване
 • Отвердевание
 • 凝固
 • 결빙
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of