Le sentiment est la composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme, la manière d'apprécier. Le sentiment est à l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression. Il renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. Le sens psychologique de sentiment qui comprend un état affectif est à distinguer du sens propre de la sensibilité.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le sentiment est la composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme, la manière d'apprécier. Le sentiment est à l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression. Il renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. Le sens psychologique de sentiment qui comprend un état affectif est à distinguer du sens propre de la sensibilité.
 • De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.
 • Feeling is the nominalization of the verb to feel. The word was first used in the English language to describe the physical sensation of touch through either experience or perception. The word is also used to describe experiences other than the physical sensation of touch, such as "a feeling of warmth" and of sentience in general. In Latin, sentire meant to feel, hear or smell.In psychology, the word is usually reserved for the conscious subjective experience of emotion. Phenomenology and heterophenomenology are philosophical approaches that provide some basis for knowledge of feelings. Many schools of psychotherapy depend on the therapist achieving some kind of understanding of the client's feelings, for which methodologies exist. Some theories of interpersonal relationships also have a role for shared feelings or understanding of another person's feelings.[citation needed]Perception of the physical world does not necessarily result in a universal reaction among receivers (see emotions), but varies depending on one's tendency to handle the situation, how the situation relates to the receiver's past experiences, and any number of other factors. Feelings are also known as a state of consciousness, such as that resulting from emotions, sentiments or desires.
 • Sentimendua gogo aldarte bat da, bai eta gogo aldarte horrek dakarren emozio kontzeptualizatua ere.Emozio eta sentimendu hitzak ez dira sarri bereizten. Kontzeptu biak estuki lotuta badaude ere, ez dute gauza bera esan nahi.Emozioa eta sentimendua iraupenaren eta bizitasunaren arabera bereizten dira. Emozioa laburragoa eta biziagoa da. Sentimenduak gehiago irauten du eta ez da han bizia.Sentimendua pentsamenduarekin lotuta dagoelako gertatzen da. Beraz, sentimendua pentsatutako eta sentitutako emozioa da, eta emozio hori sorrarazi duen estimulurik ez dagoenean ere mantendu egiten da. Ezinezkoa da estimulu jakin batek sorrarazten duen erreakzio fisiologiko emozionala kontrolatzea, baina sentimendua aldatu egin daiteke, bizitako emozioarekin lotzen den sentimenduaren arabera.Sentimendua eta emozioa, desberdinak izanda ere, mundu berekoak dira, afektuen mundukoak, alegia.Sentitzeko eta adierazteko era haurtzaroan sortzen hasten da.
 • 감정(感情)은 사람이 오감이 아닌 다른 방식으로 느끼는 것으로, 기쁨, 슬픔, 즐거움, 노여움 등이 있다.
 • In psicologia con il termine sentimento (derivato dal latino sentire, percepire con i sensi) si intende uno stato d'animo ovvero una condizione cognitivo-affettiva che dura più a lungo delle emozioni e che presenta una minore incisività rispetto alle passioni. Per sentimento genericamente si indica ogni forma di affetto: sia quella soggettiva, cioè riguardante l'interiorità della propria individuale affettività, sia quella rivolta al mondo esterno.Quando il termine viene usato nel significato di "senso (sentimento) di sé" esprime la coscienza della propria esistenza come complesso dei moti spirituali e corporei.
 • Gefühl ist ein psychologischer Terminus, der viele Deutungsversuche erfahren hat. Er stellt einen Oberbegriff für die unterschiedlichsten Erfahrungen und Reaktionen dar und umfasst u. a. Angst, Ärger, Komik, Ironie sowie Mitleid, Freude und Liebe. Obwohl es vielseitige neurophysiologische Ansätze der Messung von Gefühlen gibt, sind diese nicht als einheitlich und überindividuell gültig anzunehmen. Dies wiederum legt die Deutung von Gefühlen als individuelle bzw. subjektive Bewusstseinsqualitäten oder Ichzustände nahe.
 • Чувството е понятие от психологията и е форма на отразяване на отношението на отделния индивид към околната среда - обекти или субекти. То може да бъде положително (като обич, любов), отрицателно (като омраза, ненавист) или безразлично (безразличие). За разлика от емоциите чувствата са по-дълготрайни и по-устойчиви. Много от чувствата са обусловени генетически, но се формират и в обществото и играят огромна роля за поведението на човека. В преносен смисъл изразяват наличието на силна емоционалност.Чувства се наричат процесите на вътрешно регулиране дейността на човека, които отразяват смисъла, който имат за него реални или абстрактни, конкретни или обобщени обекти или иначе казано, отношението на субекта към тях. Чувствата задължително имат осъзната компонента - субективно преживяване. Въпреки, че чувствата са по своята същност специфично обобщение на емоциите, те се отделят като самостоятелно понятие тъй като притежават особености неприсъщи на емоциите сами по себе си.Чувствата отразяват не обективна, а субективна, като правило несъзнателна оценка на обекта. Възникването и развитието на чувствата изразява формирането на устойчиви емоционални отношения(иначе казано "емоционална константа") и се основават на опита на взаимодействие с обекта. Във връзка с това, че този опит може да е противоречив(да има както позитивни така и негативни епизоди), чувствата по отношение на повечето обекти по-често са амбивалентни.Чувствата могат да имат различна степен на конкретност - от непосредствени чувства към реалния обект, до чувства отнасящи се към социални ценности и идеали. Тези различни нива са свързани с различни по форма обобщения на обекта на чувствата.Съществена роля при формирането и развитието на едни от най-обобщените чувства имат социалните институции, социалната символика, поддържаща тяхната устойчивост, някои обреди и социални дейности. Както емоциите, така и чувствата се развиват, макар, че имат биологично детерминирани основания, те са продукт от живота на човека в обществото, общуването и възпитанието.За разлика от емоциите и настроенията, чувствата имат изразена обектна свързаност: те възникват по отношение на някого или нещо, а не към ситуацията като цяло. "Аз се страхувам от този човек" - това е чувство, а "Страх ме е" - емоция. Във връзка с това чувствата за разлика от емоциите и настроенията могат да бъдат амбивалентни.Под преживяване се подразбира изключително субективно-психологическата страна на емоционалните процеси, без да се включват физиологичните компоненти.Усещане наричат психичното отражение на свойствата и състоянията на външната среда възникващи при непосредствено въздействие върху органите на чувствата.li:Geveulnl:Gevoel
 • Un sentiment és una emoció sotmesa a un pensament. Per exemple el patiment és un sentiment creat pel pensament inspirat en l'emoció del dolor. La psicologia busca analitzar els components fisiològics dels sentiments al cervell, a banda de la seva importància com a condicionants de la ment. El sentiment vincula el subjecte amb un objecte, l'ordena i el configura, ja que la persona no pot ser mai neutra davant el món. Hi intervé la memòria humana, ja que les experiències passades amb estímuls similars provoquen reaccions afectives concretes, que només varien si canvia la vivència. Per això és falsa la dicotomia entre raó i sentits, ja que tota vinculació és alhora afectiva i cognitiva, en tant que l'ésser humà és reflexiu i no pot evitar pensar i sentir respecte als seus propis sentiments.Els antics creien que el sentiment era una alteració de l'ànima i més endavant es va associar al cor com a òrgan (mentre que el pensament racional seguia al cervell). D'aquí que moltes expressions per definir els sentiments parlin del cor. En realitat, però, el sentiment afecta la ment i tot el cos, es poden trobar símptomes d'alteració a tot l'organisme quan s'experimenta una emoció intensa. La intensitat d'un sentiment està en relació inversament proporcional a la seva duració, per un mecanisme de defensa del cos, que tendeix a l'homeostasi o equilibri.Els sentiments sorgeixen amb l'etapa de socialització i acaben afectant l'escala general de valors de l'individu. L'educació pot reprimir o fomentar determinats sentiments segons estiguin acceptats a cada comunitat.
 • Не путать с: ОщущениеЧу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений. В просторечии и в некоторых словосочетаниях (например «орган чувств») чувствами также называют ощущения.
 • Kata perasaan memiliki beberapa definisi yang mungkin. Kata ini pertama digunakan dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan sensasi fisik sentuhan melalui pengalaman atau persepsi. Kata ini juga digunakan untuk menjelaskan sensasi fisik jauh dari sentuhan seperti "perasaan kehangatan". Dalam psikologi kata ini sering diartikan untuk pengalaman subjektif sadar mengenai emosi. Fenomenologi dan heterofenomenologi adalah pendekatan filosofikal yang menyediakan dasar untuk pengetahuan mengenai perasaan. Banyak sekolah psikoterapi yang bergantung pada terapis memperoleh sejenis kesepahaman perasaan klien, dimana metodologi berlaku. Beberapa teori hubungan antarpribadi juga memiliki peran dalam perasaan berbagi atau kesepahaman satu sama lain.Persepsi dunia fisik tidak menghasilkan dalam reaksi universal di antara penerimanya (lihat emosi), tapi bergantung pada keinginan seseorang untuk menangani situasi, bagaimana situasi ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu penerima, dan sejumlah faktor lain. Perasaan juga dikenal sebagai keadaan sadar, seperti yang dihasilkan dari emosi, sentimen atau keinginan. Perasaan dapat diartikan berbeda dengan emosi dalam pengerti emosi bersifat universal. Sementara perasaan adalah respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu.
 • Pocit může být slabě vnímaná i obtížně pojmenovatelná emoce, myšlenka, vjem, případně jejich vzájemná kombinace. Různé pocity jsou součástí lidského prožitku nebo i zážitku, tedy každého běžně prožívaného lidského života. Může se jednat o pocity libé, nelibé, pozitivní, negativní nebo i neutrální. Pocit pak obvykle vyjadřuje něco, co člověk neumí sám přesně pojmenovat a vyhodnotil, a co on sám vnímá jak smyslově tak i mimo smyslově.Některé pocity umíme pojmenovat dobře, zejména se jedná o pocity vztahující se k fungování našeho vlastního, tedy svého lidského těla. Často pociťujeme různé biologické a fyziologické potřeby (hlad, žízeň, chlad, teplo, nutnost vyměšování apod.) nebo fyziologické pochody (třeba bolest, nevolnost, závrať apod.)Mnohé lidské pocity také bývají tzv. smíšené, jedná se o jejich různorodou směs.
 • Sentimiento se refiere a tanto a un estado de ánimo como a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, «estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general».
 • Sentimentos são o que seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. Por exemplo, medo é uma informação de que há risco, ameaça ou perigo direto para o próprio ser ou para interesses correlatos.A empatia é informação sobre os sentimentos dos outros. Esta informação não resulta necessariamente na mesma reação entre os receptores, mas varia, dependendo da competência em lidar com a situação, e como isso se relaciona com experiências passadas e outros fatores.O sistema límbico é a parte do cérebro que processa os sentimentos e emoções. A medicina, biologia, filosofia , matemática e a psicologia estudam o sentimento humano.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 231860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2960 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 25 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110538742 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
prop-fr:date
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:pagesTotales
 • 183 (xsd:integer)
 • 208 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • La chimie des sentiments
 • Logique Des Sentiments
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le sentiment est la composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme, la manière d'apprécier. Le sentiment est à l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression. Il renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. Le sens psychologique de sentiment qui comprend un état affectif est à distinguer du sens propre de la sensibilité.
 • De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.
 • 감정(感情)은 사람이 오감이 아닌 다른 방식으로 느끼는 것으로, 기쁨, 슬픔, 즐거움, 노여움 등이 있다.
 • Не путать с: ОщущениеЧу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений. В просторечии и в некоторых словосочетаниях (например «орган чувств») чувствами также называют ощущения.
 • Sentimiento se refiere a tanto a un estado de ánimo como a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, «estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general».
 • Pocit může být slabě vnímaná i obtížně pojmenovatelná emoce, myšlenka, vjem, případně jejich vzájemná kombinace. Různé pocity jsou součástí lidského prožitku nebo i zážitku, tedy každého běžně prožívaného lidského života. Může se jednat o pocity libé, nelibé, pozitivní, negativní nebo i neutrální.
 • Sentimentos são o que seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. Por exemplo, medo é uma informação de que há risco, ameaça ou perigo direto para o próprio ser ou para interesses correlatos.A empatia é informação sobre os sentimentos dos outros.
 • Feeling is the nominalization of the verb to feel. The word was first used in the English language to describe the physical sensation of touch through either experience or perception. The word is also used to describe experiences other than the physical sensation of touch, such as "a feeling of warmth" and of sentience in general. In Latin, sentire meant to feel, hear or smell.In psychology, the word is usually reserved for the conscious subjective experience of emotion.
 • Kata perasaan memiliki beberapa definisi yang mungkin. Kata ini pertama digunakan dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan sensasi fisik sentuhan melalui pengalaman atau persepsi. Kata ini juga digunakan untuk menjelaskan sensasi fisik jauh dari sentuhan seperti "perasaan kehangatan". Dalam psikologi kata ini sering diartikan untuk pengalaman subjektif sadar mengenai emosi.
 • Gefühl ist ein psychologischer Terminus, der viele Deutungsversuche erfahren hat. Er stellt einen Oberbegriff für die unterschiedlichsten Erfahrungen und Reaktionen dar und umfasst u. a. Angst, Ärger, Komik, Ironie sowie Mitleid, Freude und Liebe. Obwohl es vielseitige neurophysiologische Ansätze der Messung von Gefühlen gibt, sind diese nicht als einheitlich und überindividuell gültig anzunehmen. Dies wiederum legt die Deutung von Gefühlen als individuelle bzw.
 • In psicologia con il termine sentimento (derivato dal latino sentire, percepire con i sensi) si intende uno stato d'animo ovvero una condizione cognitivo-affettiva che dura più a lungo delle emozioni e che presenta una minore incisività rispetto alle passioni.
 • Un sentiment és una emoció sotmesa a un pensament. Per exemple el patiment és un sentiment creat pel pensament inspirat en l'emoció del dolor. La psicologia busca analitzar els components fisiològics dels sentiments al cervell, a banda de la seva importància com a condicionants de la ment. El sentiment vincula el subjecte amb un objecte, l'ordena i el configura, ja que la persona no pot ser mai neutra davant el món.
 • Чувството е понятие от психологията и е форма на отразяване на отношението на отделния индивид към околната среда - обекти или субекти. То може да бъде положително (като обич, любов), отрицателно (като омраза, ненавист) или безразлично (безразличие). За разлика от емоциите чувствата са по-дълготрайни и по-устойчиви. Много от чувствата са обусловени генетически, но се формират и в обществото и играят огромна роля за поведението на човека.
 • Sentimendua gogo aldarte bat da, bai eta gogo aldarte horrek dakarren emozio kontzeptualizatua ere.Emozio eta sentimendu hitzak ez dira sarri bereizten. Kontzeptu biak estuki lotuta badaude ere, ez dute gauza bera esan nahi.Emozioa eta sentimendua iraupenaren eta bizitasunaren arabera bereizten dira. Emozioa laburragoa eta biziagoa da. Sentimenduak gehiago irauten du eta ez da han bizia.Sentimendua pentsamenduarekin lotuta dagoelako gertatzen da.
rdfs:label
 • Sentiment
 • Feeling
 • Fühlen (Psychologie)
 • Perasaan
 • Pocit
 • Sentimendu
 • Sentiment
 • Sentimento
 • Sentimento
 • Sentimiento
 • Tastzin
 • Чувство
 • Чувство
 • 감정
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of