Le mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL) est le système électoral proportionnel le plus répandu. Il est né au XIXe siècle avec l'apparition des partis politiques. Il semble que l'inventeur de la représentation proportionnelle soit Victor Considerant dans un ouvrage paru en 1892. Les premiers systèmes pour le mettre en place ont d'abord été proposés par des mathématiciens et portent souvent le nom de leurs auteurs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL) est le système électoral proportionnel le plus répandu. Il est né au XIXe siècle avec l'apparition des partis politiques. Il semble que l'inventeur de la représentation proportionnelle soit Victor Considerant dans un ouvrage paru en 1892. Les premiers systèmes pour le mettre en place ont d'abord été proposés par des mathématiciens et portent souvent le nom de leurs auteurs. La Belgique fut la première à adopter le scrutin proportionnel pour ses députés en 1899 (méthode d'Hondt élaborée par Victor D'Hondt).
 • A representação proporcional ou voto proporcional é um sistema eleitoral de vencedor múltiplo no qual a proporção de cadeiras parlamentares ocupada por cada partido é diretamente determinada pela proporção de votos obtida por ele.. O sistema de representação proporcional é um sistema eleitoral normalmente baseado em listas de partidos (embora, a rigor, existam sistemas proporcionais sem listas).Esse sistema é adotado pelos países escandinavos, pelos Países Baixos, pela maioria dos países latino-americanos e outros.A representação proporcional admite inúmeros métodos específicos de votação, que incluem a lista aberta (atualmente em uso no Brasil), a lista fechada (usada na Argentina e em Israel, entre outros) e a lista mista (utilizada na Bélgica).Na representação proporcional cada distrito elege múltiplos parlamentares e não apenas um representante, como ocorre no sistema eleitorais majoritários de maioria simples ou maioria absoluta (em dois turnos), conhecido vulgarmente como "voto distrital" e, em geral, os distritos são vastos, tendo por fito a obtenção de uma maior proporcionalidade.A função eleitoral do voto proporcional apareceu na Europa no fim do século XIX para obter melhor representação dos partidos políticos, frente ao ascendente sufrágio universal. O voto proporcional veio a ser o sistema eleitoral mais largamente utilizado no mundo, especialmente na América do Sul e Europa, e é o sistema escolhido pela maioria das democracias nascentes atualmente.
 • Ordynacja proporcjonalna – szczególny sposób przeliczania preferencji wyborców na liczbę mandatów partii (np. metoda Sainte-Laguë) lub preferencji wyborców na liczbę głosów kandydata na urząd państwowy w procesie wyłaniania reprezentanta (metoda proporcjonalnego głosu alternatywnego, oraz stosowana np. w Irlandii tzw. metoda Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej lub inaczej metoda Hare'a-Clarka, wielomandatowy pojedynczy głos przechodni), co ma duże znaczenie w wyborach (na przykład w wyborach parlamentarnych).Pierwsza odmiana ordynacji proporcjonalnej za pomocą zamkniętych list partyjnych została wymyślona przez belgijskich socjalistów pod koniec XIX wieku. Być może w mniemaniu jej twórców miała lepiej oddawać preferencje wyborców (w okręgach wielomandatowych).Prawdopodobnie, miała jednak za główne zadanie zwiększyć władzę lidera partyjnego wobec podwładnych oraz zwiększyć szansę lidera na reelekcję czyniąc go bardziej niezależnym od wyborców w danym okręgu). Dzięki temu systemowi lider partyjny był w stanie wprowadzić do parlamentu ludzi nieznanych, ale jemu posłusznych ponieważ to miejsce na liście zaczęło decydować o sukcesie wyborczym kandydata (nie zaś jego faktyczna zdolność reprezentowania interesów części ludności). Wielomandatową ordynacją proporcjonalną w której nie występuje system zamkniętych list partyjnych, a parlamentarzyści są bardziej niezależni od liderów partii i związani ze swoim regionem jest Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna (ang. British Proportional Representation), z której korzysta parlament irlandzki. Jest to najstarszy system ordynacji proporcjonalnej. Opracowany został w 1819 roku przez statystyka Thomasa Wrighta Hilla. Podobną do Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej jest australijska ordynacja proporcjonalnego głosu alternatywnego, z tą różnicą że w przypadku tego drugiego systemu wybór bezpośrednio proporcjonalny wobec preferencji wyborców (a nie pod kątem ilości mandatów rozdzielanych w stosunku do popularności zamkniętych list partyjnych) zachodzi w okręgach jednomandatowych. O proporcjonalności procedury wyborczej stanowi fakt czy wynik oddaje preferencje wszystkich głosujących, a nie tylko najliczniejszej grupy osób które skutecznie wzięły udział w głosowaniu (a więc nie zmarnowały głosu poprzez nieprawidłowe wypełnienie karty lub, w przypadku list partyjnych, nie oddały głosu na ugrupowanie nieprzekraczające progu wyborczego). Osiągnięta więc zostaje poprzez zastosowanie tzw. zamkniętych list partyjnych albo głosowanie indywidualne (na osobę) za pomocą skali rangowej w Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej oraz w australijskim proporcjonalnym głosie alternatywnym.W tym ostatnim typie procedury wyborczej proporcjonalność uzyskiwana jest zarówno w ramach stosunkowego rozdzielania rangowych głosów wobec kandydatów, jak i poprzez spełniony warunek wyrównanej liczby ludności jednomandatowych okręgów (aspekt równej liczby ludności oraz głosowania rangowego nie pojawia się we wszystkich krajach stosujących jednomandatową ordynację; społeczeństwa te zwykle wykorzystują westminsterską metodę 'pierwszy na mecie' co bywa źródłem przekonania jakoby jednomandatowość wykluczała proporcjonalność wyboru reprezentantów).Porównując system większościowy 'dwóch/trzech/czterech pierwszych na mecie' z systemem Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej łatwo zauważyć że jedyną różnicą między metodami wyborczymi, która decyduje o tym czy procedurę wyborczą należy uznać za proporcjonalną lub większościową jest występowanie lub też brak głosowania za pomocą skali rangowej z metodą redukcji najmniej istotnych obserwacji (najmniej pożądanych kandydatów). A zatem występowanie lub brak zastosowania "głosu przechodniego", który może występować zarówno w odmianie wielomandatowej (np. BRP) jak i w jednomandatowym wariancie (np. proporcjonalnym głosie alternatywnym), pozwala rozpoznać czy w typologii ordynacji wyborczych daną ordynację należy umieścić w kategorii ordynacji większościowych czy też proporcjonalnych. Wyjątkiem o którym należy pamiętać jest głosowanie na zamknięte listy partyjne z formułą D'hondta lub Sainte-Laguë'a, gdzie proporcjonalność wyniku wyborów wobec preferencji wyborców uzyskiwana jest poprzez przydział mandatów parlamentarnych w proporcji do głosów oddanych na daną listę partyjną. Można więc powiedzieć że system zamkniętych list partyjnych jest kolektywną wielomandatową ordynacją proporcjonalną. Indywidualistyczne ordynacje proporcjonalne i większościowe (takie jak Brytyjska Reprezentacja Proporcjonalna, jednomandatowe 'pierwszy na mecie' lub alternatywnego głosu proporcjonalnego, bądź wielomandatowe 'dwóch/trzech/czterech na podium') wydają się lepiej odzwierciedlać duch demokracji, w której najistotniejszą rolę odgrywają prawa jednostki.
 • El sistema de representación proporcional o escrutinio proporcional plurinominal es un sistema electoral en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina el número de escaños que les son asignados en las asambleas legislativas o parlamento. Este sistema de representación se distingue del sistema de representación directa porque las candidaturas son representadas en el cuerpo legislativo, sin importar que no obtengan mayoría relativa en ningún distrito electoral. Por lo tanto, también se llama sistema de representación plena.Existen diversas formas de representación proporcional, como la representación proporcional con listas de candidatos, en que los votantes votan por partidos políticos; los partidos presentan una lista de candidatos a los cuales se les asignan escaños de acuerdo al porcentaje de votos que obtengan. En algunos países a este sistema de elección se le ha denominado como Sistema de Cocientes y Subcocientes y es muy utilizado para la elección de miembros de cámaras legislativas en muchos países. Otro sistema es el cociente Hare o voto único transferible, el cual no depende de la existencia de partidos políticos. Algunos estados, como los Países Bajos, combinan los dos aspectos. La mayoría de los países con democracias parlamentarias utilizan sistemas de representación proporcional, aunque la mayoría de los países angloparlantes utilicen sistemas de representación directa (salvo Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Escocia, Gales, Sierra Leona, Guyana y Sri Lanka). La mayoría de los sistemas presidencialistas utilizan la representación directa, aunque algunos países latinoamericanos, como Argentina y México, han implementado una combinación de los dos sistemas.
 • Nelle scienze politiche, per sistema proporzionale o rappresentazione proporzionale si intende genericamente qualsiasi sistema elettorale che miri a riprodurre in un organo di rappresentanza le proporzioni delle diverse parti dell'elettorato - generalmente in un'assemblea elettiva, per cui tali sistemi furono escogitati. La finalità è risolvere le disuguaglianze di rappresentazione dei partiti che sorgono nei sistemi elettorali maggioritari, soprattutto quando vi sono più di due forze fondamentali o quando le circoscrizioni hanno dimensioni diverse. La proporzionalità può essere alterata in vari modi: riducendola si combatte la frammentazione, tendenza ben nota nei sistemi proporzionali; ciò può avvenire variando il metodo di assegnazione dei seggi, introducendo una soglia, o limitando il numero di seggi in palio in ciascuna circoscrizione. Esistono vari sistemi di tipo proporzionale, descritti di seguito.
 • Poměrný (proporční) volební systém je kategorie volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni volebního obvodu rozdělovány poměrně. Při použití tohoto volebního systému, při volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti či strany získávají počet mandátů či křesel v poměru, který se blíží poměru počtů hlasů získaných od voličů. Převod hlasů na mandáty se děje pomocí různých metod. Součástí systému je myšlenka volebních obvodů i s nestejnou velikostí, jimž jsou kandidáti přiřazeni, může však být i volební obvod jediný celostátní (např. Slovensko, Izrael).Poměrný volební systém může být vybaven uzavírací klauzulí stanovující, že subjekty, které ve volbách získají menší procentní podíl hlasů než je stanoveno (např. 5 %), jsou v zastupitelském orgánu nezastoupeny.V Česku se poměrný volební systém používá při volbách do Poslanecké sněmovny, a krajských a obecních zastupitelstev. Pro rozdělení mandátů se obvykle využívá D'Hondtova metoda, která zvýhodňuje strany s velkým ziskem hlasů. Změna volebního systému do Poslanecké sněmovny byla schválena v roce 2000. Hlavními prvky bylo zvýšení počtu volebních obvodů na 35 a zavedení modifikované D'Hondtovy metody pomocí tzv. Koudelka dělitele. Tuto změnu však následně zrušil Ústavní soud.
 • La representació proporcional o l'escrutini proporcional plurinominal és un sistema electoral en què el percentatge de vots que reben els partits polítics determina el nombre de seients que els són assignats a les assemblees legislatives o parlament. Aquest sistema de representació es distingeix del sistema de representació directa atès que gairebé tots els partits polítics són representats al cos legislatiu, sense importar que no obtinguin majoria relativa a cap districte electoral. Per tant, també s'anomena sistema de representació plena. Existeixen diverses formes de representació proporcional com ara la representació proporcional amb llistes de candidats en què els votants voten per partits polítics; els partits presenten una llista de candidats els quals són assignats seients d'acord al percentatge de vots que obtinguin. Un altre sistema és el sistema d'Hare o vot únic transferible, el qual no depèn de l'existència dels partits polítics. Alguns estats, com els Països Baixos, combinen tots dos aspectes. La majoria dels països amb democràcies parlamentàries utilitzen sistemes de representació proporcional, encara que la majoria dels països angloparlants utilizten sistemes de representació directa (llevat de Sud-Àfrica, Nova Zelanda, Irlanda, Escòcia, Gal·les, Sierra Leone, Guyana i Sri Lanka). La majoria dels sistemes presidencialistes utilitzen la representació directa, encara que alguns països llatinoamericans, com ara Argentina i Mèxic, han implementat una combinació dels dos sistemes.
 • Evenredige vertegenwoordiging is een kiessysteem waarbij het percentage behaalde zetels bij goede benadering evenredig is met het percentage behaalde stemmen. Een partij die 20% van de stemmen haalt, heeft in een systeem met evenredige vertegenwoordiging dus recht op (ongeveer) 20% van de zetels. Om het aantal zetels per partij te bepalen, wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal te vergeven zetels. Dit getal wordt de kiesdeler genoemd. Het aantal zetels dat een partij krijgt is het aantal keren dat de kiesdeler afgerond is gehaald. Zetels die overblijven, worden restzetels genoemd en verdeeld over de partijen die de kiesdeler gehaald hebben.Nederland kent bij de verkiezingen een volledig systeem van evenredige vertegenwoordiging. In tegenstelling tot sommige andere landen kent Nederland ook geen kiesdrempel, dat wil zeggen dat het mogelijk is met een eenpersoonsfractie in een gekozen orgaan te komen. Volgens het huidige Nederlandse kiesrecht kan een lijst bij Tweede Kamerverkiezingen niet in aanmerking komen voor restzetels als de kiesdeler niet ten minste eenmaal gehaald is. Voor andere organen is dit wel mogelijk.Ook in België wordt het systeem van evenredige vertegenwoordiging toegepast bij verkiezingen, zij het dat in België dit systeem wordt gecombineerd met een districtenstelsel en een 5%-kiesdrempel op alle bestuursniveaus.Het voordeel van dit kiessysteem is dat de voorkeuren van de kiezers goed weerspiegeld worden in het gekozen orgaan. Het nadeel is dat de meerderheid waarop een regering of een provinciaal of gemeentelijk bestuurscollege moet steunen, vrijwel altijd een uit meerdere partijen bestaande coalitie zal zijn, die een op compromissen gebaseerd beleid moet voeren. Dit kan het voor coalitiepartijen moeilijk maken het feitelijk gevoerde beleid uit te leggen aan hun kiezers. Dit kan echter opgevat worden als een onvermijdelijk gevolg van democratie, waarin nu eenmaal verschillende meningen tot uiting moeten komen.
 • 比例代表制(ひれいだいひょうせい)は、現代議会制民主主義における代表的な選挙制度の一つ。
 • Eine Verhältniswahl (besonders in der Schweiz auch Proporzwahl genannt) ist eine Wahl unter einem Wahlsystem, bei dem die Wahlvorschlagsträger (meist Parteien, seltener Wahlparteien) Gruppen von Kandidaten aufstellen, zumeist als geordnete Wahllisten. Es handelt sich daher um eine Listenwahl. Die Wähler wählen dann primär oder ausschließlich zwischen diesen Listen. In einigen Ländern wie der Schweiz wird diese Regel durch offenen oder lose gebundenen Listen oder die Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens abgeschwächt. Die Sitze werden möglichst genau im selben Verhältnis zugeteilt, wie abgestimmt wurde (daher auch der Name Verhältniswahl). In der Regel bekommen Gruppen weniger Sitze, als sie Kandidaten aufgestellt haben. Dann werden die Sitze meist mit Kandidaten vom Anfang der Liste besetzt. Bei vielen Verhältniswahlsystemen gibt es über die inhärente Schwelle für den ersten Sitz hinaus eine Mindestbedingung, die eine Gruppe erreichen muss, um berücksichtigt zu werden. Erreicht eine Liste nicht die in der Sperrklausel definierten Anforderungen, erhält sie keine Sitze im Parlament. Weitere Verhältniswahlsysteme kennen das System, dass der Liste, die die meisten Stimmen erhielt, zusätzliche Sitze im Parlament zugeteilt werden („verstärkte Verhältniswahl“).
 • Proportional representation (PR) is a principle applied to voting systems to elect an assembly or council to ensure that the number of seats won by a party or group of candidates is proportionate to the number of votes received. For example, under a PR voting system, if 30% of voters support a particular party then roughly 30% of seats will be won by that party. PR is an alternative to voting systems based on single-member districts or on bloc voting. These non-PR systems tend to produce disproportionate outcomes for the winning party or parties (shares of seats larger than shares of votes) and are biased in favour of larger political parties. Under PR systems, smaller parties are allocated seats in proportion to their share of the vote and are thus more likely to secure a certain level of representation, although the details will vary from case to case depending on the details of any particular system.There are many different forms of PR. Most systems can be classified as variants of the following categories: list PR systems, focused on achieving proportional representation by different political parties; the Single Transferable Vote system (STV-PR), which allows voters to choose among individual candidates in multi-member districts; Mixed Member Proportional representation (MMP), which combines both local representation and overall proportionality; and the Parallel or Mixed Member Majoritarian Systems, which retain a single-winner voting system for district seats but adds to that a parallel layer of at-large seats the are proportionately allocated.The degree of proportionality of different models also varies, depending on factors such as the precise formula used to allocate seats, the number of seats in each constituency or in the elected body as a whole, and the level of any minimum threshold required for a small party to win a seat.
 • Пропорциональная избирательная система — одна из разновидностей избирательных систем, применяемых на выборах в представительные органы. При проведении выборов по пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели процентный барьер.Достоинствами пропорциональной избирательной системы считаются примерно равное представительство политических сил в представительном органе в зависимости от популярности у избирателей и возможность меньшинства иметь своих представителей в парламенте, недостатками — частичная утрата связи депутатов с избирателями и с конкретными регионами.Пропорциональная избирательная система в сочетании с мажоритарной избирательной системой образует смешанную избирательную систему.В России пропорциональная избирательная система применялась на выборах в Государственную думу (с 2007 года по 2011 год).Пропорциональная избирательная система сформировалась в XIX веке с появлением системы политических партий. Вероятно, система получила свое первое научное обоснование в книге последователя утописта-социалиста Шарля Фурье, члена Первого Интернационала Виктора Консидерана (фр. Victor Considérant), опубликованной в 1892 году. Практическая реализация стала делом математиков и поэтому разные варианты системы носят их имена. Бельгия стала первым государством, принявшим пропорциональную избирательную систему в 1899 году.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 112091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 70 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110693794 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL) est le système électoral proportionnel le plus répandu. Il est né au XIXe siècle avec l'apparition des partis politiques. Il semble que l'inventeur de la représentation proportionnelle soit Victor Considerant dans un ouvrage paru en 1892. Les premiers systèmes pour le mettre en place ont d'abord été proposés par des mathématiciens et portent souvent le nom de leurs auteurs.
 • 比例代表制(ひれいだいひょうせい)は、現代議会制民主主義における代表的な選挙制度の一つ。
 • Nelle scienze politiche, per sistema proporzionale o rappresentazione proporzionale si intende genericamente qualsiasi sistema elettorale che miri a riprodurre in un organo di rappresentanza le proporzioni delle diverse parti dell'elettorato - generalmente in un'assemblea elettiva, per cui tali sistemi furono escogitati.
 • Proportional representation (PR) is a principle applied to voting systems to elect an assembly or council to ensure that the number of seats won by a party or group of candidates is proportionate to the number of votes received. For example, under a PR voting system, if 30% of voters support a particular party then roughly 30% of seats will be won by that party. PR is an alternative to voting systems based on single-member districts or on bloc voting.
 • La representació proporcional o l'escrutini proporcional plurinominal és un sistema electoral en què el percentatge de vots que reben els partits polítics determina el nombre de seients que els són assignats a les assemblees legislatives o parlament. Aquest sistema de representació es distingeix del sistema de representació directa atès que gairebé tots els partits polítics són representats al cos legislatiu, sense importar que no obtinguin majoria relativa a cap districte electoral.
 • Пропорциональная избирательная система — одна из разновидностей избирательных систем, применяемых на выборах в представительные органы.
 • Eine Verhältniswahl (besonders in der Schweiz auch Proporzwahl genannt) ist eine Wahl unter einem Wahlsystem, bei dem die Wahlvorschlagsträger (meist Parteien, seltener Wahlparteien) Gruppen von Kandidaten aufstellen, zumeist als geordnete Wahllisten. Es handelt sich daher um eine Listenwahl. Die Wähler wählen dann primär oder ausschließlich zwischen diesen Listen.
 • Ordynacja proporcjonalna – szczególny sposób przeliczania preferencji wyborców na liczbę mandatów partii (np. metoda Sainte-Laguë) lub preferencji wyborców na liczbę głosów kandydata na urząd państwowy w procesie wyłaniania reprezentanta (metoda proporcjonalnego głosu alternatywnego, oraz stosowana np. w Irlandii tzw.
 • A representação proporcional ou voto proporcional é um sistema eleitoral de vencedor múltiplo no qual a proporção de cadeiras parlamentares ocupada por cada partido é diretamente determinada pela proporção de votos obtida por ele..
 • El sistema de representación proporcional o escrutinio proporcional plurinominal es un sistema electoral en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina el número de escaños que les son asignados en las asambleas legislativas o parlamento. Este sistema de representación se distingue del sistema de representación directa porque las candidaturas son representadas en el cuerpo legislativo, sin importar que no obtengan mayoría relativa en ningún distrito electoral.
 • Poměrný (proporční) volební systém je kategorie volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni volebního obvodu rozdělovány poměrně. Při použití tohoto volebního systému, při volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti či strany získávají počet mandátů či křesel v poměru, který se blíží poměru počtů hlasů získaných od voličů. Převod hlasů na mandáty se děje pomocí různých metod.
 • Evenredige vertegenwoordiging is een kiessysteem waarbij het percentage behaalde zetels bij goede benadering evenredig is met het percentage behaalde stemmen. Een partij die 20% van de stemmen haalt, heeft in een systeem met evenredige vertegenwoordiging dus recht op (ongeveer) 20% van de zetels. Om het aantal zetels per partij te bepalen, wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal te vergeven zetels. Dit getal wordt de kiesdeler genoemd.
rdfs:label
 • Scrutin proportionnel plurinominal
 • Escrutini proporcional plurinominal
 • Escrutinio proporcional plurinominal
 • Evenredige vertegenwoordiging
 • Ordynacja proporcjonalna
 • Poměrný volební systém
 • Proportional representation
 • Representação proporcional
 • Sistema proporzionale
 • Verhältniswahl
 • Пропорциональная избирательная система
 • 比例代表制
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:systèmeDeVote of
is foaf:primaryTopic of