L’océanographie, néologisme formé en 1854 en Autriche du mot « Ozean », océan accolé d'une terminaison « graphie», tirée du grec γράφειν / gráphein écrire, mais indiquant dans le jargon géographique une description scientifique, nomme l'étude des océans et des mers de la planète Terre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’océanographie, néologisme formé en 1854 en Autriche du mot « Ozean », océan accolé d'une terminaison « graphie», tirée du grec γράφειν / gráphein écrire, mais indiquant dans le jargon géographique une description scientifique, nomme l'étude des océans et des mers de la planète Terre. Un premier congrès en 1871 et l'expédition Challenger accomplie entre 1872 et 1876 concrétisent la naissance de cette discipline et en popularise rapidement et le nom et les premières avancées auprès du public amateur. Le terme océanographe désignant les chercheurs de cette science carrefour apparaît en France en 1880. Les océanographes étudient en effet un très grand nombre d'aspects des océans et des mers, incluant la tectonique des plaques, les grands cycles biogéochimiques, les courants océaniques ou encore les organismes et les écosystèmes marins ou encore les liens entre océans et modifications climatiques. Ces domaines variés reflètent la multitude de disciplines que les océanographes intègrent afin de comprendre l'interdépendance qu'il existe entre la biologie, la géologie, la météorologie et la physique de l'océan.On distingue l'océanographie de l'océanologie, qui concerne l'utilisation de l'océanographie appliquée à l'exploitation des ressources océaniques et à la protection des environnements marins.
 • L'oceanografia De vegades és també anomenada oceanologia o ciències marines és una disciplina científica centrada en l'estudi dels processos físics, químics, biològics i geològics que es produeixen en l'oceà, les mars i les zones que limiten amb l'atmosfera, el fons i les terres emergides suggerint una interconnexió funcional entre sistemes marins, terrestres i atmosfèrics. La paraula «oceanografia» fou encunyada per primer cop l'any 1584, del francès océanographie, però va tenir una vida curta. L'any 1880 retorna l'alemany com oceanographie. En aquesta mateixa època sorgien correlativament en altres llengües oceanography, en anglès; oceanografía, en espanyol. En la llengua portuguesa, la paraula oceanografia apareix al final del segle XIX.Ciències del mar és una llicenciatura que consta de 5 cursos. S'imparteixen les assignatures de biologia marina, matemàtiques, estadística, oceanografia física (descriptiva), mètodes en oceanografia, química de les dissolucions aquoses, mecànica de fluids geofísics, microbiologia i parasitologia, geofísica, sedimentologia i paleontologia marina, tectònica de plaques, dinàmica marina i oceanografia química durant el primer cicle (3 anys); i aqüicultura, oceanografia ambiental, planificació i gestió del medi marí i litoral, enginyeria de costes, medi ambient i contaminació del medi marí, explotació i economia de recursos marins, recursos minerals marins i instal·lacions marines durant el segon cicle (2 anys). De moment, aquesta llicenciatura només s'imparteix a les universitats de Vigo, Cadis, Sevilla, las Palmas de Gran Canaria i Alacant.La vocació de científic marí normalment està relacionada amb la variant de biologia marina, però no només hi ha peixos al mar. Tenint en compte que el 70% del planeta terra l'ocupen mars i oceans és lògic pensar que moltes de les respostes en quan la dinàmica del planeta les podem trobar al mar, per no dir totes. Per exemple, en el cicle hidrològic i els diferents cicles de diferents compostos químics tant importants per la nostra biosfera com el diòxid de carboni el mar té un important paper com a reservori i distribució espacial d'aquests elements. El clima, des del regional fins al global, està controlat per la presència o no del mar i les seves corrents marines que ajuden a distribució de la calor entre zones separades per milers de quilòmetres.En l'àmbit de la geologia també el mar és objecte d'estudi, ja que la major part del material sedimentari provinent de l'erosió i transport als continents és dipositat a les conques marines donant a lloc a un important registre geològic.
 • Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.
 • Океаноло́гия (от океан и др.-греч. λόγος — суждение, слово.) или океаногра́фия (от океан и др.-греч. γραφειν — пишу, описываю) изучает крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и его длинно периодную изменчивость, химический обмен океана с материками, атмосферой и дном, биоту и её экологические взаимодействия, геологическое строение дна, устанавливает местные или локальные процессы, происходящие за счет обмена энергией и веществом между различными районами океана. Океанология представляет собой, по существу, совокупность дисциплин, изучающих физические, химические и биологические процессы, протекающие в океане в целом, в его отдельных регионах (региональная океанология), в окраинных и внутренних морях. В России понятие «океанография» обычно подразумевает тот же предмет, но без биологической составляющей.
 • Oseanografi (gabungan kata Yunani ωκεανός yang berarti "samudra" dan γράφω yang berarti "menulis"), juga disebut oseanologi atau ilmu kelautan, adalah cabang ilmu Bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem; arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika; tektonik lempeng dan geologi dasar laut, dan arus berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya. Topik-topik yang beragam ini menggambarkan berbagai macam disiplin ilmu yang digabungkan para oseanograf untuk memperdalam pengetahuan akan lautan dunia dan memahami proses di dalamnya, yaitu astronomi, biologi, kimia, klimatologi, geografi, geologi, hidrologi, meteorologi, dan fisika.
 • Oceánografie (z řeckého ωκεανός okeanós oceán + γράφειν gráfein psát) je vědní obor zabývající se oceány a moři. Původně se věnoval pouze jejich popisu, postupně se ale stal plnohodnotným vědním oborem, kombinujícím poznatky z různých oborů (geologie, chemie, biologie, fyzika, …), který se snaží porozumět fungování tohoto vodního obalu Země. S rozvojem technologií ve 20. století vědci pronikli i na hluboká dna oceánů a porozumění deskové tektonice přineslo pochopení jejich vzniku – přesto zůstává se svým obrovským objemem většina světových oceánů neprozkoumaná a tvoří tak doposud neobjevený svět na naší vlastní planetě. V nedávné minulosti automatické sondy zjistily náznaky oceánů také na měsících plynných obrů jako je např. Europa.
 • Oceanography (compound of the Greek words ὠκεανός meaning "ocean" and γράφω meaning "write"), also known as oceanology and marine science, is the branch of Earth science that studies the ocean. It covers a wide range of topics, including marine organisms and ecosystem dynamics; ocean currents, waves, and geophysical fluid dynamics; plate tectonics and the geology of the sea floor; and fluxes of various chemical substances and physical properties within the ocean and across its boundaries. These diverse topics reflect multiple disciplines that oceanographers blend to further knowledge of the world ocean and understanding of processes within: astronomy, biology, chemistry, climatology, geography, geology, hydrology, meteorology and physics.
 • L'oceanografia (termine composto dalle parole greche ωκεανός ("oceano") e γράφω ("scrivere"), detta anche "oceanologia" o "scienza marina", è la branca delle scienze della terra che studia gli oceani, con particolare riguardo ai processi biologici, geologici, chimici e fisici che in essi avvengono.
 • Oceanografie of zeekunde is de aardwetenschap die de hydrosfeer bestudeert zoals de meteorologie en de atmosfeer. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan zeestromen en de wisselwerking tussen de oceanen en het klimaat. Waar oceanografie meer beschrijvend zou moeten zijn en oceanologie meer verklarend, worden deze begrippen in Nederland door elkaar gebruikt, waarbij de eerste term bekender is in de wetenschap en de tweede meer in technische kringen.Degene die zich hiermee bezighoudt wordt oceanograaf genoemd.Oceanografie is onderverdeeld in de mariene biologie (het leven in de oceanen), en de mariene chemie en geochemie (de studie van de kringloop van koolstof en andere chemische componenten in het zeewater) en de fysische oceanografie.De fysische oceanografie bestudeert uitsluitend de natuurkundige eigenschappen van de oceanen, zoals zeestromen, de rol van de oceanen voor het klimaat en klimaatverandering, de interactie met de atmosfeer, zeespiegelstijging, El Niño, getijden, golven en golfvoorspellingen en stormvloeden.
 • 해양학(海洋學)은 바다를 대상으로 하는 지구과학의 한 분야이다. 해양학은 해양생물과 생태계, 해류, 파도 및 지구물리학적 유동체, 판 구조론, 해저 지질학, 바다와 경계면의 다양한 화학 물질과 물리적 특성의 플럭스를 포함한 다양한 주제를 다룬다. 전통적으로 아래 4개의 분야로 분류된다. 물리해양학:바다에서 일어나는 물리적 현상을 연구한다. 해류, 조석, 파동, 해수의 물리적 특성 등이 전통적인 연구 주제였다면 현재는 기후 변화와 관련된 바다의 물리적 특성 연구나 생물, 화학과 연관된 다각적인 연구가 활발하다. 화학해양학 생물해양학 지질해양학
 • Meereskunde bezeichnet die Meereswissenschaften in ihrer ganzen Breite. Im englischen Sprachraum entsprechen dieser Bedeutung die Begriffe Marine Science aber auch Oceanography, während im Deutschen Ozeanographie traditionell nur die physikalische Meereskunde umfasst. Derjenige Teil der Meereskunde, der sich speziell den biologischen Phänomenen widmet, wird im Deutschen biologische Meereskunde oder auch Meeresbiologie genannt.Ausgehend vom Begriff Limnologie für die Binnengewässerkunde ist ferner im Deutschen vorübergehend im Sinne einer Analogbildung der Begriff „Ozeanologie“ (griech. für Meereskunde) geprägt worden, der sich unter Meereskundlern aber nicht durchgesetzt hat.
 • Океанографията е наука за физиката и химията на водната среда в океаните и нейното взаимодействие с атмосферата и литосферата.Тя е част от по-широкия термин океанология - наука за Земята, която изучава физическите, химическите, геологичните и биологичните процеси и явления в Световния океан.
 • A oceanografia (também chamada oceanologia) é a ciência que estuda os oceanos, procurando compreender, descrever e prever os processos que ocorrem neste ambiente. A oceanografia estuda os oceanos sob quatro aspectos principais: físico, químico, biológico e geológico.O profissional formado em oceanografia chama-se oceanógrafo, e está habilitado a trabalhar na pesquisa científica dos oceanos e na gestão de recursos marinhos e ambientais.
 • Az oceanográfia (ógörög eredetű szó a ὠκεάνος [ókeánosz] – ’világtenger’ és a γραϕω [gráfó] – ’írok’ szavak összetételéből) vagy oceanológia (ahol az ógörög λόγος [lógosz] – ’szó, beszéd, tan, tudomány’), magyarul tengertan, a természetföldrajz, azon belül a hidrológia (víztan) egyik tudományterülete, mely az óceánok és a tengerek, egyszóval a világtenger fizikai, kémiai, geológiai és biológiai jellegű kutatásával foglalkozik.
 • Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.Okyanuslar ve onlarla ilişkili ekosistemleri, kimyasal ve fiziksel süreçleri inceler. Deniz kaynaklarının geliştirilmesine, kullanılmasına ve denizlerin doğal özelliklerinin korunmasına katkıda bulunur. Fiziksel ve kimyasal oşinografi, deniz biyolojisi ve balıkçılık, deniz jeolojisi ve deniz jeofiziği gibi alt dallara ayrılır.Bilim olarak oşinografi oldukça genç bir bilim gibi gözükse de kökeni insanoğlunun doğa hakkında ilk soruları sormaya başladığı güne kadar götürülebilir. Luigi Ferdinando Marsigli'nin de 17. yüzyılda İstanbul'da Venedik elçiliğinde çalışırken İstanbul Boğazı ile ilgili çalışmaları da oseonagrafyanın ilk örneklerindendir.Oşinografide geleneksel olarak 4 alt çalışma alanı vardır: fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik oşinografi. Zaten doğası gereği disiplinlerarası olan bu bilim, bu dört alandan öteye de taşmış durumdadır. Uzaktan algılama sistemleri ve moleküler çalışmalar da buna eklenebilir.
 • La oceanografía es una rama de la geografía que estudia los ríos, lagos, mares, océanos y cualquier espacio del mundo acuático de la Tierra, estudiando todo lo relacionado a él desde los procesos biológicos, físicos, geológicos y químicos que se dan en los mares y en los océanos. La misma ciencia es llamada también en español con las expresiones ciencias del mar, oceanología y ciencias marinas.
 • 海洋学(かいようがく、英語:oceanography)は自然科学の一分野であり、海洋を研究する学問である。地球を対象とした地球科学の一分野として、海棲生物やプレートテクトニクス、海流などの海洋の諸現象・変動を様々な自然科学的側面からとらえる。海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物理学・海洋化学・生物海洋学(海洋生物学)・海洋地質学などの主要分野に分けられる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 56762 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 145 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110978300 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’océanographie, néologisme formé en 1854 en Autriche du mot « Ozean », océan accolé d'une terminaison « graphie», tirée du grec γράφειν / gráphein écrire, mais indiquant dans le jargon géographique une description scientifique, nomme l'étude des océans et des mers de la planète Terre.
 • Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.
 • L'oceanografia (termine composto dalle parole greche ωκεανός ("oceano") e γράφω ("scrivere"), detta anche "oceanologia" o "scienza marina", è la branca delle scienze della terra che studia gli oceani, con particolare riguardo ai processi biologici, geologici, chimici e fisici che in essi avvengono.
 • 해양학(海洋學)은 바다를 대상으로 하는 지구과학의 한 분야이다. 해양학은 해양생물과 생태계, 해류, 파도 및 지구물리학적 유동체, 판 구조론, 해저 지질학, 바다와 경계면의 다양한 화학 물질과 물리적 특성의 플럭스를 포함한 다양한 주제를 다룬다. 전통적으로 아래 4개의 분야로 분류된다. 물리해양학:바다에서 일어나는 물리적 현상을 연구한다. 해류, 조석, 파동, 해수의 물리적 특성 등이 전통적인 연구 주제였다면 현재는 기후 변화와 관련된 바다의 물리적 특성 연구나 생물, 화학과 연관된 다각적인 연구가 활발하다. 화학해양학 생물해양학 지질해양학
 • Океанографията е наука за физиката и химията на водната среда в океаните и нейното взаимодействие с атмосферата и литосферата.Тя е част от по-широкия термин океанология - наука за Земята, която изучава физическите, химическите, геологичните и биологичните процеси и явления в Световния океан.
 • A oceanografia (também chamada oceanologia) é a ciência que estuda os oceanos, procurando compreender, descrever e prever os processos que ocorrem neste ambiente. A oceanografia estuda os oceanos sob quatro aspectos principais: físico, químico, biológico e geológico.O profissional formado em oceanografia chama-se oceanógrafo, e está habilitado a trabalhar na pesquisa científica dos oceanos e na gestão de recursos marinhos e ambientais.
 • Az oceanográfia (ógörög eredetű szó a ὠκεάνος [ókeánosz] – ’világtenger’ és a γραϕω [gráfó] – ’írok’ szavak összetételéből) vagy oceanológia (ahol az ógörög λόγος [lógosz] – ’szó, beszéd, tan, tudomány’), magyarul tengertan, a természetföldrajz, azon belül a hidrológia (víztan) egyik tudományterülete, mely az óceánok és a tengerek, egyszóval a világtenger fizikai, kémiai, geológiai és biológiai jellegű kutatásával foglalkozik.
 • La oceanografía es una rama de la geografía que estudia los ríos, lagos, mares, océanos y cualquier espacio del mundo acuático de la Tierra, estudiando todo lo relacionado a él desde los procesos biológicos, físicos, geológicos y químicos que se dan en los mares y en los océanos. La misma ciencia es llamada también en español con las expresiones ciencias del mar, oceanología y ciencias marinas.
 • 海洋学(かいようがく、英語:oceanography)は自然科学の一分野であり、海洋を研究する学問である。地球を対象とした地球科学の一分野として、海棲生物やプレートテクトニクス、海流などの海洋の諸現象・変動を様々な自然科学的側面からとらえる。海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物理学・海洋化学・生物海洋学(海洋生物学)・海洋地質学などの主要分野に分けられる。
 • Oseanografi (gabungan kata Yunani ωκεανός yang berarti "samudra" dan γράφω yang berarti "menulis"), juga disebut oseanologi atau ilmu kelautan, adalah cabang ilmu Bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem; arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika; tektonik lempeng dan geologi dasar laut, dan arus berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya.
 • Океаноло́гия (от океан и др.-греч. λόγος — суждение, слово.) или океаногра́фия (от океан и др.-греч. γραφειν — пишу, описываю) изучает крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и его длинно периодную изменчивость, химический обмен океана с материками, атмосферой и дном, биоту и её экологические взаимодействия, геологическое строение дна, устанавливает местные или локальные процессы, происходящие за счет обмена энергией и веществом между различными районами океана.
 • Oceanography (compound of the Greek words ὠκεανός meaning "ocean" and γράφω meaning "write"), also known as oceanology and marine science, is the branch of Earth science that studies the ocean. It covers a wide range of topics, including marine organisms and ecosystem dynamics; ocean currents, waves, and geophysical fluid dynamics; plate tectonics and the geology of the sea floor; and fluxes of various chemical substances and physical properties within the ocean and across its boundaries.
 • L'oceanografia De vegades és també anomenada oceanologia o ciències marines és una disciplina científica centrada en l'estudi dels processos físics, químics, biològics i geològics que es produeixen en l'oceà, les mars i les zones que limiten amb l'atmosfera, el fons i les terres emergides suggerint una interconnexió funcional entre sistemes marins, terrestres i atmosfèrics.
 • Oceánografie (z řeckého ωκεανός okeanós oceán + γράφειν gráfein psát) je vědní obor zabývající se oceány a moři. Původně se věnoval pouze jejich popisu, postupně se ale stal plnohodnotným vědním oborem, kombinujícím poznatky z různých oborů (geologie, chemie, biologie, fyzika, …), který se snaží porozumět fungování tohoto vodního obalu Země. S rozvojem technologií ve 20.
 • Oceanografie of zeekunde is de aardwetenschap die de hydrosfeer bestudeert zoals de meteorologie en de atmosfeer. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan zeestromen en de wisselwerking tussen de oceanen en het klimaat.
 • Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.Okyanuslar ve onlarla ilişkili ekosistemleri, kimyasal ve fiziksel süreçleri inceler. Deniz kaynaklarının geliştirilmesine, kullanılmasına ve denizlerin doğal özelliklerinin korunmasına katkıda bulunur.
 • Meereskunde bezeichnet die Meereswissenschaften in ihrer ganzen Breite. Im englischen Sprachraum entsprechen dieser Bedeutung die Begriffe Marine Science aber auch Oceanography, während im Deutschen Ozeanographie traditionell nur die physikalische Meereskunde umfasst.
rdfs:label
 • Océanographie
 • Meereskunde
 • Oceanografia
 • Oceanografia
 • Oceanografia
 • Oceanografia
 • Oceanografie
 • Oceanografía
 • Oceanography
 • Oceanográfia
 • Oceánografie
 • Okyanus bilimi
 • Oseanografi
 • Океанография
 • Океанология
 • 海洋学
 • 해양학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of