La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.Le liquide est une forme de fluide : les molécules sont faiblement liées, ce qui rend les liquides parfaitement déformables.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.Le liquide est une forme de fluide : les molécules sont faiblement liées, ce qui rend les liquides parfaitement déformables. Mais, à l'inverse du gaz, elles sont tout de même liées : une molécule ne peut s'éloigner beaucoup d'une autre, ce qui fait que la matière liquide a une cohésion que ne possède pas le gaz (et comme dans les solides, les molécules sont très proches les unes des autres, ce qui rend les liquides difficilement compressibles).
 • Il liquido è uno degli stati della materia.
 • El líquid és un dels estats de la matèria més quotidians. És un fluid, dins del qual els àtoms o molècules que el formen es mouen lliurement en el seu interior. A diferència dels gasos (també fluids), les distàncies entre les seves molècules són quasi invariants pel que se'ls considera pràcticament incompressibles. En canvi, la matèria en estat líquid és fàcilment deformable. La superfície és una superfície lliure en què el líquid no està limitat per un contenidor.El pas de l'estat sòlid a l'estat líquid es coneix com a fusió, i el pas invers és la solidificació (conegut com a congelació quan es deu a una reducció de la temperatura). El pas de l'estat líquid a l'estat gasós es coneix com a vaporització, i el pas invers és la condensació.Els líquids no es mesuren en unitats de volum, la del Sistema Internacional és el litre. Alguns exemples de líquids ingerits pels homes són l'aigua, la llet o el vi.
 • Cairan adalah salah satu dari empat fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan tetap; dan, bentuknya ditentukan oleh wadah penampungnya. Cairan juga melakukan tekanan kepada sisi wadahnya dan juga kepada benda yang terdapat dalam cairan tersebut; tekanan ini disalurkan ke seluruh arah.
 • 液体(えきたい)は物質の三態の一つである。気体と同様に流動的で、容器に合わせて形を変える。液体は気体に比して圧縮性が小さい。気体とは異なり、容器全体に広がることはなく、ほぼ一定の密度を保つ。液体特有の性質として表面張力があり、それによって「濡れ」という現象が起きる。液体の密度は一般に固体のそれに近く、気体よりもはるかに高い密度を持つ。そこで液体と固体をまとめて「凝集系」などとも呼ぶ。一方で液体と気体は流動性を共有しているため、それらをあわせて流体と呼ぶ。
 • Eine Flüssigkeit ist Materie im flüssigen Aggregatzustand. Nach einer makroskopischen Definition handelt es sich um einen Stoff, der einer Formänderung so gut wie keinen, einer Volumenänderung hingegen einen recht großen Widerstand entgegensetzt (der Stoff ist nahezu inkompressibel). Nach einer mikroskopischen Definition ist eine Flüssigkeit ein Stoff, dessen Teilchen sich ständig nichtperiodisch bewegen sowie keinerlei Fernordnung, jedoch einer Nahordnung unterliegen und deren mittlere freie Weglänge in der Größenordnung des Teilchendurchmessers liegt. Flüssigkeiten sind also volumenbeständig, formunbeständig und unterliegen einer ständigen Brownschen Bewegung. Der flüssige Zustand ist nicht allein stoffspezifisch, sondern hängt auch von äußeren Faktoren wie der Temperatur und dem Druck ab. Wechselt eine solche Flüssigkeit ihren Aggregatzustand, so spricht man von einer Phasenumwandlung, wobei der Begriff der Phase selbst einen Überbegriff zum Aggregatzustand darstellt.Mit den Gasen werden die Flüssigkeiten zu den Fluiden zusammengefasst.
 • Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями. Основным свойством жидкости, отличающим её от веществ, находящихся в других агрегатных состояниях, является способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, даже сколь угодно малых, практически сохраняя при этом объём.
 • Liquid is one of the four fundamental states of matter (the others being solid, gas, and plasma), and is the only state with a definite volume but no fixed shape. A liquid is made up of tiny vibrating particles of matter, such as atoms, held together by intermolecular bonds. Water is, by far, the most common liquid on Earth. Like a gas, a liquid is able to flow and take the shape of a container. Some liquids resist compression, while others can be compressed. Unlike a gas, a liquid does not disperse to fill every space of a container, and maintains a fairly constant density. A distinctive property of the liquid state is surface tension, leading to wetting phenomena.The density of a liquid is usually close to that of a solid, and much higher than in a gas. Therefore, liquid and solid are both termed condensed matter. On the other hand, as liquids and gases share the ability to flow, they are both called fluids. Although liquid water is abundant on Earth, this state of matter is actually the least common in the known universe, because liquids require a relatively narrow temperature/pressure range to exist. Most known matter in the universe is in gaseous form (with traces of detectable solid matter) as interstellar clouds or in plasma form within stars.
 • El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible lo que significa que su volumen es, bastante aproximado, en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. El agua es, con mucho, el líquido más común en la Tierra y el más abundante. Como un gas, un líquido es capaz de fluir y tomar la forma de un recipiente. A diferencia de un gas, un líquido no se dispersa para llenar cada espacio de un contenedor, y mantiene una densidad bastante constante. Una característica distintiva del estado líquido es la tensión superficial, dando lugar a fenómenos humectantes.
 • Течността представлява едно от трите класически агрегатни състояния на веществото.При обикновени условия течностите имат собствен обем, но нямат определена форма, а приемат формата на съда, в който се намират. Те са флуиди. Притежават много малка свиваемост, обикновено голяма флуидност (течливост) и молекулите им могат лесно да се преместват една спрямо друга. На границата с другите тела т.нар. молекулни сили се проявяват като повърхностно напрежение.Течностите притежават някои свойства както на твърдите, така и на газообразните вещества. При определени условия настъпва втвърдяване или изпарение. Вещество в течно състояние съществува само в определен интервал от температури, под долната граница на който преминава в твърдо състояние вследствие кристализация, а над горната граница — в газообразно. Тези граници зависят от налягането. Като правило, веществото в течно състояние има само една модификация, затова течностите се явяват не само агрегатно състояние, но и термодинамична фаза.Делят се на чисти течности и смеси. Само два химични елементи са течности при стайна температура - живак и бром. Най-важната течност от смесите е водата, която е от съществено значение за поддържане живота на Земята. Други примери за смеси са морската вода и кръвта. Течностите играят ролята и на разтворители.Освен обикновените течности, които в голямата част са изотропни, съществуват и т. нар. течни кристали — течност с постоянна анизотропия на някои техни физични свойства.
 • 액체(液體)는 간단히 말해 물질의 상으로 물처럼 부피는 일정하지만 자유롭게 모양을 바꿀 수 있는 유체를 말한다. 구체적으로 말해 액체는 50℃에서 300kPa(3bar) 이하의 증기압을 가지고, 20℃ 및 101.3kPa에서 완전히 가스상이 아니며 또한 101.3kPa에서 녹는점 또는 초기 녹는점이 20℃ 이하인 물질을 말한다.끓는점 이상의 온도에서 기체로, 어는점 이하에서 고체로 상을 바꾼다.액체는 고체와 달리 어떤 모양의 그릇에나 들어갈 수가 있다. 이것은 액체를 이루고 있는 입자가 고체의 경우보다 상호간의 결합력이 약하여 움직이기 쉽기 때문이다. 또, 기체를 주사기에 넣고 구멍을 막은 다음 피스톤을 밀었다가 뺐다가 하면 기체의 부피가 변한다. 그러나 액체는 이와 같이 해도 부피가 변하지 않는다. 이것은 액체를 이루고 있는 입자의 틈새가 기체의 경우보다 훨씬 작기 때문이다.
 • Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin stoffen kunnen voorkomen. In deze toestand is de stof vloeibaar, in de scheikunde ook wel afgekort met l (liquid). Afhankelijk van de temperatuur verandert de viscositeit van de stof van stroperig tot dun vloeibaar. Ook kan de stof bij zeer lage temperatuur supervloeibaar worden.Door de oppervlaktespanning van een vloeistof te verlagen kan deze zeer dun uitlopen en luchtbellen vormen.Een vloeistof in een smalle buis kan afhankelijk van de soort vloeistof en het buismateriaal adhesie of cohesie vertonen.Vloeistoffen worden op veel gebieden toegepast, als: smeermiddel, zoals olie bakmiddel, zoals plantaardige olie krachtoverbrengmiddel in hogedrukleidingen, zoals hydraulische olie bij een tractor of in een remleiding van een auto transportmiddel, zoals water bij sleephopperzuigers oplosmiddel, zoals wasbenzineWij kennen slechts een beperkt aantal zuivere stoffen in de eerste plaats (dat wil zeggen bij kamertemperatuur onder druk van één atmosfeer) als vloeistof. Hieronder vallen water, alcohol, aceton, kwik, koolstofdisulfide, benzeen en een aantal alkanen van pentaan af tot en met hexadecaan. Een enkele stof met hoge viscositeit blijkt zich toch onverwacht als een vloeistof te gedragen, zoals asfalt of bitumen, aangetoond door het pekdruppelexperiment. Verder gedragen veel (thermoplastische) kunststoffen zich op grote tijdschaal als een vloeistof; een extreem voorbeeld daarvan is Silly Putty.
 • Ciecz – stan skupienia materii, pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.Istnienie cieczy ogranicza od strony niskich temperatur temperatura krzepnięcia, a od wysokich temperatura wrzenia. Czysta ciecz może istnieć w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia – nazywana jest wówczas cieczą przechłodzoną. Może ona także istnieć w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia – jest wtedy nazywana cieczą przegrzaną. Ciecz przechłodzona lub przegrzana jest w nietrwałym stanie termodynamicznym i pod wpływem zanieczyszczenia lub zaburzenia odpowiednio krzepnie lub wrze. Niektóre substancje ciekłe o dużej lepkości nie krystalizują pozostając w stanie amorficznym, który formalnie biorąc jest cieczą przechłodzoną. Własności cieczy wynikają z zachowania się jej cząsteczek: podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem. oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy międzyfazowej cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym.
 • Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.Kinetická energie částic kapaliny je malá ve srovnání s vazební potenciální energií, takže částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých vykonávají kmitavý pohyb. Tyto rovnovážné polohy se u kapalin mohou přemisťovat, tzn. dochází k přemísťování částic v celém objemu látky. Vazba mezi částicemi zajišťuje, že za běžných podmínek se objem látky nemění. Kapalina bývá také považována za přechodnou fázi mezi pevnou látkou a plynem.
 • Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.Sıvılar sıkıştırılamazlar.Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir.katılara göre sıvılar arasında daha fazla,gazlara göre ise daha az boşluklu yapıya sahiptir.Örnek: Saf su ve şekerli su yalıtkanken, tuzlu su iletkendir.
 • A folyadék (ideális folyadéknak tekintve) az anyagnak azon halmazállapota, amelyben az anyag felveszi a tárolásra szolgáló edény alakját, megtartja a térfogatát és nem képes csavaróerők továbbítására. Gyakorlatilag összenyomhatatlan, részecskéi állandóan, tetszőleges módon helyet változtatnak. A részecskék – sok szilárd anyagtól eltérően – rendezetlenül helyezkednek el, eltekintve egyfajta enyhe fokú, laza rendezettségtől. Az amorf anyagokat (pl. üveg, teflon) tekinthetjük akár nagyon nagy viszkozitású anyagoknak is, az ezek közötti határ számos esetben nem egyértelmű.
 • O estado líquido é um estado da matéria no qual a distância entre suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio (tomando sua forma), porém sem alterar consideravelmente seu volume. As moléculas de um material no estado líquido possuem mais energia do que as móleculas do mesmo material em estado sólido, a uma mesma pressão. Esta maior energia se traduz em maior liberdade de movimento, que é o que permite ao líquido adaptar sua forma à forma do recipiente que o contém, embora o líquido seja praticamente incompressível. Com liberdade de movimento, suas moléculas se chocam frequentemente, e a temperatura relaciona-se com a velocidade média das partículas.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 27344 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5473 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107609523 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • liquide
prop-fr:wiktionaryTitre
 • liquide
 • liquide
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.Le liquide est une forme de fluide : les molécules sont faiblement liées, ce qui rend les liquides parfaitement déformables.
 • Il liquido è uno degli stati della materia.
 • Cairan adalah salah satu dari empat fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan tetap; dan, bentuknya ditentukan oleh wadah penampungnya. Cairan juga melakukan tekanan kepada sisi wadahnya dan juga kepada benda yang terdapat dalam cairan tersebut; tekanan ini disalurkan ke seluruh arah.
 • 液体(えきたい)は物質の三態の一つである。気体と同様に流動的で、容器に合わせて形を変える。液体は気体に比して圧縮性が小さい。気体とは異なり、容器全体に広がることはなく、ほぼ一定の密度を保つ。液体特有の性質として表面張力があり、それによって「濡れ」という現象が起きる。液体の密度は一般に固体のそれに近く、気体よりもはるかに高い密度を持つ。そこで液体と固体をまとめて「凝集系」などとも呼ぶ。一方で液体と気体は流動性を共有しているため、それらをあわせて流体と呼ぶ。
 • Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями. Основным свойством жидкости, отличающим её от веществ, находящихся в других агрегатных состояниях, является способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, даже сколь угодно малых, практически сохраняя при этом объём.
 • 액체(液體)는 간단히 말해 물질의 상으로 물처럼 부피는 일정하지만 자유롭게 모양을 바꿀 수 있는 유체를 말한다. 구체적으로 말해 액체는 50℃에서 300kPa(3bar) 이하의 증기압을 가지고, 20℃ 및 101.3kPa에서 완전히 가스상이 아니며 또한 101.3kPa에서 녹는점 또는 초기 녹는점이 20℃ 이하인 물질을 말한다.끓는점 이상의 온도에서 기체로, 어는점 이하에서 고체로 상을 바꾼다.액체는 고체와 달리 어떤 모양의 그릇에나 들어갈 수가 있다. 이것은 액체를 이루고 있는 입자가 고체의 경우보다 상호간의 결합력이 약하여 움직이기 쉽기 때문이다. 또, 기체를 주사기에 넣고 구멍을 막은 다음 피스톤을 밀었다가 뺐다가 하면 기체의 부피가 변한다. 그러나 액체는 이와 같이 해도 부피가 변하지 않는다. 이것은 액체를 이루고 있는 입자의 틈새가 기체의 경우보다 훨씬 작기 때문이다.
 • Eine Flüssigkeit ist Materie im flüssigen Aggregatzustand. Nach einer makroskopischen Definition handelt es sich um einen Stoff, der einer Formänderung so gut wie keinen, einer Volumenänderung hingegen einen recht großen Widerstand entgegensetzt (der Stoff ist nahezu inkompressibel).
 • A folyadék (ideális folyadéknak tekintve) az anyagnak azon halmazállapota, amelyben az anyag felveszi a tárolásra szolgáló edény alakját, megtartja a térfogatát és nem képes csavaróerők továbbítására. Gyakorlatilag összenyomhatatlan, részecskéi állandóan, tetszőleges módon helyet változtatnak. A részecskék – sok szilárd anyagtól eltérően – rendezetlenül helyezkednek el, eltekintve egyfajta enyhe fokú, laza rendezettségtől. Az amorf anyagokat (pl.
 • Течността представлява едно от трите класически агрегатни състояния на веществото.При обикновени условия течностите имат собствен обем, но нямат определена форма, а приемат формата на съда, в който се намират. Те са флуиди. Притежават много малка свиваемост, обикновено голяма флуидност (течливост) и молекулите им могат лесно да се преместват една спрямо друга. На границата с другите тела т.нар.
 • Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.Kinetická energie částic kapaliny je malá ve srovnání s vazební potenciální energií, takže částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých vykonávají kmitavý pohyb. Tyto rovnovážné polohy se u kapalin mohou přemisťovat, tzn. dochází k přemísťování částic v celém objemu látky.
 • Liquid is one of the four fundamental states of matter (the others being solid, gas, and plasma), and is the only state with a definite volume but no fixed shape. A liquid is made up of tiny vibrating particles of matter, such as atoms, held together by intermolecular bonds. Water is, by far, the most common liquid on Earth. Like a gas, a liquid is able to flow and take the shape of a container. Some liquids resist compression, while others can be compressed.
 • Ciecz – stan skupienia materii, pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.Istnienie cieczy ogranicza od strony niskich temperatur temperatura krzepnięcia, a od wysokich temperatura wrzenia.
 • El líquid és un dels estats de la matèria més quotidians. És un fluid, dins del qual els àtoms o molècules que el formen es mouen lliurement en el seu interior. A diferència dels gasos (també fluids), les distàncies entre les seves molècules són quasi invariants pel que se'ls considera pràcticament incompressibles. En canvi, la matèria en estat líquid és fàcilment deformable.
 • Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.Sıvılar sıkıştırılamazlar.Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir.
 • Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin stoffen kunnen voorkomen. In deze toestand is de stof vloeibaar, in de scheikunde ook wel afgekort met l (liquid). Afhankelijk van de temperatuur verandert de viscositeit van de stof van stroperig tot dun vloeibaar.
 • El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible lo que significa que su volumen es, bastante aproximado, en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. El agua es, con mucho, el líquido más común en la Tierra y el más abundante.
 • O estado líquido é um estado da matéria no qual a distância entre suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio (tomando sua forma), porém sem alterar consideravelmente seu volume. As moléculas de um material no estado líquido possuem mais energia do que as móleculas do mesmo material em estado sólido, a uma mesma pressão.
rdfs:label
 • Liquide
 • Cairan
 • Ciecz
 • Flüssigkeit
 • Folyadék
 • Kapalina
 • Likido
 • Liquid
 • Liquido
 • Líquid
 • Líquido
 • Líquido
 • Sıvı
 • Vloeistof
 • Жидкость
 • Течност
 • 液体
 • 액체
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:apparence of
is foaf:primaryTopic of