L'ermite ou l'anachorète est une personne (le plus souvent un moine) qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement. Les ermites étaient à l'origine appelés anachorètes (du grec ἀναχωρέω), l'anachorétisme (ou érémitisme) étant l'opposé du cénobitisme.L'ermite partage le plus souvent sa vie entre la prière, la méditation, l'ascèse et le travail. Dans l'isolement volontaire, il est à la recherche ou à l'écoute de vérités supérieures ou de principes essentiels.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'ermite ou l'anachorète est une personne (le plus souvent un moine) qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement. Les ermites étaient à l'origine appelés anachorètes (du grec ἀναχωρέω), l'anachorétisme (ou érémitisme) étant l'opposé du cénobitisme.L'ermite partage le plus souvent sa vie entre la prière, la méditation, l'ascèse et le travail. Dans l'isolement volontaire, il est à la recherche ou à l'écoute de vérités supérieures ou de principes essentiels. L'expérience érémitique, dans sa composante spirituelle, s'approche souvent du mysticisme.
 • Ein Eremit (altgriechisch ἐρημίτης, eremítēs, aus altgriechisch ἔρημος, érēmos, das „Wüste“ und „unbewohnt“ bedeutet, daher „Wüstenbewohner“, deutsch auch „Einsiedler“) ist ein Mensch, der mehr oder weniger abgeschieden von den Menschen lebt (siehe Einsiedelei oder Eremitage).
 • Un ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad. El vocablo ermita procede del latín eremīta, que a su vez deriva del griego ἐρημίτης o de ἔρημος, que significa «del desierto». En sentido laxo, el término se extendió para significar a todo aquél que vive en soledad, apartado de los vínculos sociales.En el cristianismo, la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios que se considera más perfecta. La vida del ermitaño está por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de éste, el silencio, la oración, el trabajo y, en ocasiones, la itinerancia. Se considera que el eremitismo en el cristianismo nació a fines del siglo III y principios del siglo IV, particularmente tras la paz constantiniana, cuando los llamados «Padres del Desierto» abandonaron las ciudades del Imperio romano y zonas aledañas para ir a vivir en aislamiento y en el rigor de los desiertos de Siria y Egipto, sobresaliendo el desierto de la Tebaida.La práctica del eremitismo también se encuentra presente en la historia del hinduismo, el budismo, el sufismo y el taoísmo.En el mundo moderno suele verificarse una variante que, si bien no puede catalogarse como eremitismo propiamente dicho, mantiene algunas de sus características. En este caso, no se verifica una «fuga geográfica» del mundo, sino un aislamiento respecto del estilo o de la forma de vida que el mundo presenta. Se trata de un «eremitismo en medio del mundo», impregnado por rasgos de soledad, oración y trabajo, que huye de cualquier tipo de publicidad y que florece, en el decir del periodista Vittorio Messori, como «reacción a la borrachera comunitaria».
 • Отшелничество, анахоретство — аскетическо отречение поради различни убеждения от цивилния живот с максимално ограничение от външни връзки и усамотен живот в пустинни места.Отшелничеството като спорадично явление е съществувало в религиите на Индия, Китай, Япония и други страни от Изтока (юдаизъм, ислям, будизъм, даоизъм и др.). В разни периоди са съществували следните типове нехристиянски монашески начини на живот: отшелници на Серапис в Египет; аскети-будисти; есеи, живели подобно на монасите при Червено море примерно 150 пр.н.е.; юдейските аскети, наричани терапевти, живели недалеч от Александрия; гностици неоплатоници; аскети-привърженици на бога Митра.
 • Un eremita è una persona che vive, per sua scelta ed in una certa misura, in isolamento dalla società, spesso in un luogo remoto. Le ragioni principali che possono portare ad una scelta del genere sono di solito spirituali o religiose.La scelta di solitudine, contemplazione e ascetismo che caratterizza la vita eremitica nasce in Oriente. L'Asia ha conosciuto fin dall'antichità forme di vita ascetica assimilabili alla vita eremitica nota al mondo mediterraneo, legate all'Induismo, al Taoismo e al Buddismo (VI secolo a.C. e precedenti).Spesso, nella letteratura religiosa e in quella laica, il termine "eremita" viene usato impropriamente ad indicare chiunque viva con uno stile di vita solitario, compreso il misantropo, e, in contesti religiosi, il termine è stato talvolta reso come sinonimo di "anacoreta" (dal greco ἀναχωρέω, anachōreō, che significa "ritirarsi", "partire per la regione al di fuori della città"), recluso e solitario. Tuttavia, è importante mantenere una chiara distinzione tra la vocazione degli eremiti e quella degli anacoreti.
 • Poustevník (také anachoreta, z řeckého anachórein: ustoupit, vzdálit se, od toho anachorese – poustevnictví, nebo eremita z řec. eremos: poušť) je mnich žijící na odlehlém a opuštěném místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění, kontemplace a modliteb. Poustevnickou tradici mají různá náboženství: hinduismus, judaismus, křesťanství i islám.
 • Ankh juga dikenal dengan sebagai kunci kehidupan, kunci Nil atau crux ansata (Bahasa Latin yang berarti "Salib dengan pegangan"), adalah karakter hieroglyphic mesir kuno, yang bisa dibaca "hidup", tanda triteral untuk konsonan ꜥ-n-ḫ. Ankh melambangkan konsep dari kehidupan abadi sebagai makna umum simbolnya. Para dewa mesir seringkali dilukiskan membawa Ankh dengan memegang di lengkungannya, atau memegang di masing-masing tangan dan menyilangkan di depan dada mereka.Asal mula dari Ankh masih dalam perdebatan apakah simbol ini melambangkan sebuah oval atau tetesan air mata yang disisipkan di atas huruf T.
 • 은자(隱者)는 일반 사회와의 관계를 끊고 은둔 생활하는 사람을 말한다. 특히 기독교나 불교 등 여러 종교의 종교인 또는 종교적인 배경을 가진 은자가 다수 알려져 있다.
 • Eremita lub pustelnik (gr. ἐρημίτης herēmítēs, żyjący na pustkowiu) – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się, jak to miało np. miejsce u zarania życia pustelniczego w Egipcie i Palestynie, z jałmużny lub rzemiosła.Pierwsi pustelnicy (anachoreci) pojawili się w III wieku na terenach Egiptu i Palestyny. Niektórych pustelników otaczano niezwykłą czcią i odbywano pielgrzymki do ich pustelni. Radzono się ich w najróżniejszych sprawach duchowych. Eremici wywarli wpływ na tworzenie się zakonów o surowej regule takich jak karmelici i kartuzi oraz kameduli.Klasztor zakonników żyjących w odosobnieniu, pustelnia określana jest nazwą erem.Niektórzy eremici zostali uznani przez Kościół za błogosławionych lub świętych. Są to m.in. św. Kaloger, bł. Roland Medyceusz, św. Romuald, bł. Wiwald z San Gimignano oraz św. papież Celestyn V.
 • 隠者(いんじゃ)とは、一般社会との関係を絶ち(隠遁)、生活する人のこと。特にキリスト教や仏教など多くの宗教の宗教者、または宗教的背景をもった隠者が多数知られる。キリスト教では、この言葉は宗教的信念、特に旧約聖書(つまり、40年間シンの荒野を放浪して心境が変化したくだり)に影響された砂漠の神学から隠遁生活を送った人々に使われる。伝統的にキリスト教では隠遁生活は修道生活の先駆けとみなされている。聖ベネディクトの戒律の1は4種類の修道僧の中に隠者を数えている。カトリック修道会の隠者に加えて、カトリック教会の宗教法(カノン603)では当該管区の司教の指示に従って隠者が奉献生活を送ることを認めている。同じことが米国聖公会を含む多くの聖公会でも認められている。聖公会のカノン法では自分の管区の司教に従い、司教の要求する準備計画に耐える者は生涯独身であることを誓う。彼らは隠者というよりむしろ独居者と言われる。めいめいの隠者が自分の管区の司教よりもむしろ別の司教を選んで付加的な心のよりどころとして、さらに必要ならば仲介人とする。宗教的な文学でも世俗の文学でもしばしば「隠者」という言葉が人間不信者を含めて孤独な生活を送っているものをゆるく指して使われている。近代の口語的な用法では、「隠者(hermit)」という言葉は一般社会から離れた生活を送っているものや社会的行事に参加していないものを指して使われる。
 • Отше́льничество, анахоретство — аскетическое отречение по различным убеждениям от мирской жизни с максимальным ограничением внешних связей и удалением для жительства в пустынные места.Отшельничество как спорадическое явление существовало в религиях Индии, Китая, Японии и других стран Востока (иудаизм, ислам, буддизм, даосизм и др.). В разное время встречались следующие типы нехристианской монашеской жизни: отшельники Сераписа в Египте; аскеты-буддисты; ессеи, жившие подобно монахам у Мертвого моря примерно III века до н. э.; иудейские аскеты, называемые терапевтами, жившие неподалеку от Александрии; гностики неоплатоновского толка; аскеты-приверженцы бога Митры.Отшельничество в Китае выступало как альтернатива политической карьере, однако идеологически было во многом с нею связано.
 • Een heremiet (synoniemen: eremiet, kluizenaar, anachoreet) is een religieuze man of vrouw die in afzondering leeft in een kluis, kluizenarij of hermitage, buiten de bewoonde wereld. De aanduiding komt van het Griekse woord ἔρημος, dat "eenzaam, onbewoond, verlaten" betekent.
 • Remete (görögül: sivataglakó) magányosan, a világtól elvonultan élő személy.A világtól elvonult ember, aki vezeklés vagy vallásos elmélkedés céljából pusztai (sivatagi) vagy erdei (barlang, sziklatető) magányban él. Csendes magányában nemcsak lelkileg, hanem testileg is igyekszik Isten jelenlétébe helyezni magát (teljes önátadás). Később közösségekbe tömörültek, így jöttek létre a szerzetesrendek.Egy őszült remetét a Tihany oldalán ismertem. Sivatag sziklaüregben élt (Berzsenyi: A remete).Az első keresztény remeték, az anachoréták a III-IV. században az egyiptomi Théba körüli sivatagban éltek a szerzetesekéhez hasonló, de lazább közösségben (Remete Szent Antal, Remete Szent Pál). Az aszkézis különféle nemeit gyakorolták, szűk cellába vagy barlangba falaztatták magukat, bilincsekben jártak. Oszlopos Szent Simeon szerzetes harminc évig élt egy oszlop tetején. Más vallásokban (főleg a buddhizmusban) is találunk hasonló jelenséget. Átvitt értelemben mondjuk remetének az elvonultan élő, magányt kedvelő embert is. Rousseaut, az ermenonvillei remeteként, az idős Kossuthot turini remeteként emlegették.A remete szót több helyen alkalmazzák: vallásnál, helységneveknél, állatneveknél.
 • A hermit (adjectival form: eremitic or hermitic) is a person who lives, to some degree, in seclusion from society. In Christianity, the term was originally applied to a Christian who lives the eremitic life out of a religious conviction, namely the Desert Theology of the Old Testament (i.e., the forty years wandering in the desert that was meant to bring about a change of heart).In the Christian tradition the heremitic life is an early form of monastic living that preceded the monastic life in the cenobium. The Rule of St Benedict (ch. 1) lists hermits among four kinds of monks. In the Roman Catholic Church, in addition to hermits who are members of religious institutes, contemporary Roman Catholic Church law (canon 603) recognizes also consecrated hermits under the direction of their diocesan bishop as members of the Consecrated Life ("consecrated diocesan hermits"). The same is true in many parts of the Anglican Communion, including the Episcopal Church in the US, although in the canon law of the Episcopal Church they are referred to as "solitaries" rather than "hermits".Often, both in religious and secular literature, the term "hermit" is also used loosely for any Christian living a secluded prayer-focused life, and sometimes interchangeably with anchorite/anchoress, recluse and "solitary". Other religions, for example, Buddhism, Hinduism, Islam, (Sufism) and Taoism, also have hermits in the sense of individuals living an ascetic form of life.In modern colloquial usage, "hermit" denotes anyone living apart from the rest of society, or simply participating in fewer social events, for any reason.
 • Um eremita ou ermitão é um indivíduo que, usualmente por penitência, religiosidade, misantropia ou simples amor à natureza, vive em lugar deserto, isolado. O local de sua morada é designado eremitério. Na história da Igreja Católica há um capítulo importante sobre os eremitas e o desenvolvimento da vida monástica, com destaque para Santo Antão do Deserto.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1936326 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12196 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110947556 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Nicole Lemaître
prop-fr:commentaire
 • 0001-05-30 (xsd:date)
prop-fr:commons
 • Category:Hermits
prop-fr:commonsTitre
 • Les ermites
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Tarbes
prop-fr:pages
 • 427 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Montagnes sacrées d’Europe. Actes du colloque « Religions et montagnes »
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • ermite
prop-fr:wiktionaryTitre
 • ermite
 • ermite
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'ermite ou l'anachorète est une personne (le plus souvent un moine) qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement. Les ermites étaient à l'origine appelés anachorètes (du grec ἀναχωρέω), l'anachorétisme (ou érémitisme) étant l'opposé du cénobitisme.L'ermite partage le plus souvent sa vie entre la prière, la méditation, l'ascèse et le travail. Dans l'isolement volontaire, il est à la recherche ou à l'écoute de vérités supérieures ou de principes essentiels.
 • Ein Eremit (altgriechisch ἐρημίτης, eremítēs, aus altgriechisch ἔρημος, érēmos, das „Wüste“ und „unbewohnt“ bedeutet, daher „Wüstenbewohner“, deutsch auch „Einsiedler“) ist ein Mensch, der mehr oder weniger abgeschieden von den Menschen lebt (siehe Einsiedelei oder Eremitage).
 • Poustevník (také anachoreta, z řeckého anachórein: ustoupit, vzdálit se, od toho anachorese – poustevnictví, nebo eremita z řec. eremos: poušť) je mnich žijící na odlehlém a opuštěném místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění, kontemplace a modliteb. Poustevnickou tradici mají různá náboženství: hinduismus, judaismus, křesťanství i islám.
 • 은자(隱者)는 일반 사회와의 관계를 끊고 은둔 생활하는 사람을 말한다. 특히 기독교나 불교 등 여러 종교의 종교인 또는 종교적인 배경을 가진 은자가 다수 알려져 있다.
 • 隠者(いんじゃ)とは、一般社会との関係を絶ち(隠遁)、生活する人のこと。特にキリスト教や仏教など多くの宗教の宗教者、または宗教的背景をもった隠者が多数知られる。キリスト教では、この言葉は宗教的信念、特に旧約聖書(つまり、40年間シンの荒野を放浪して心境が変化したくだり)に影響された砂漠の神学から隠遁生活を送った人々に使われる。伝統的にキリスト教では隠遁生活は修道生活の先駆けとみなされている。聖ベネディクトの戒律の1は4種類の修道僧の中に隠者を数えている。カトリック修道会の隠者に加えて、カトリック教会の宗教法(カノン603)では当該管区の司教の指示に従って隠者が奉献生活を送ることを認めている。同じことが米国聖公会を含む多くの聖公会でも認められている。聖公会のカノン法では自分の管区の司教に従い、司教の要求する準備計画に耐える者は生涯独身であることを誓う。彼らは隠者というよりむしろ独居者と言われる。めいめいの隠者が自分の管区の司教よりもむしろ別の司教を選んで付加的な心のよりどころとして、さらに必要ならば仲介人とする。宗教的な文学でも世俗の文学でもしばしば「隠者」という言葉が人間不信者を含めて孤独な生活を送っているものをゆるく指して使われている。近代の口語的な用法では、「隠者(hermit)」という言葉は一般社会から離れた生活を送っているものや社会的行事に参加していないものを指して使われる。
 • Een heremiet (synoniemen: eremiet, kluizenaar, anachoreet) is een religieuze man of vrouw die in afzondering leeft in een kluis, kluizenarij of hermitage, buiten de bewoonde wereld. De aanduiding komt van het Griekse woord ἔρημος, dat "eenzaam, onbewoond, verlaten" betekent.
 • Um eremita ou ermitão é um indivíduo que, usualmente por penitência, religiosidade, misantropia ou simples amor à natureza, vive em lugar deserto, isolado. O local de sua morada é designado eremitério. Na história da Igreja Católica há um capítulo importante sobre os eremitas e o desenvolvimento da vida monástica, com destaque para Santo Antão do Deserto.
 • A hermit (adjectival form: eremitic or hermitic) is a person who lives, to some degree, in seclusion from society.
 • Un eremita è una persona che vive, per sua scelta ed in una certa misura, in isolamento dalla società, spesso in un luogo remoto. Le ragioni principali che possono portare ad una scelta del genere sono di solito spirituali o religiose.La scelta di solitudine, contemplazione e ascetismo che caratterizza la vita eremitica nasce in Oriente.
 • Отше́льничество, анахоретство — аскетическое отречение по различным убеждениям от мирской жизни с максимальным ограничением внешних связей и удалением для жительства в пустынные места.Отшельничество как спорадическое явление существовало в религиях Индии, Китая, Японии и других стран Востока (иудаизм, ислам, буддизм, даосизм и др.).
 • Ankh juga dikenal dengan sebagai kunci kehidupan, kunci Nil atau crux ansata (Bahasa Latin yang berarti "Salib dengan pegangan"), adalah karakter hieroglyphic mesir kuno, yang bisa dibaca "hidup", tanda triteral untuk konsonan ꜥ-n-ḫ. Ankh melambangkan konsep dari kehidupan abadi sebagai makna umum simbolnya.
 • Отшелничество, анахоретство — аскетическо отречение поради различни убеждения от цивилния живот с максимално ограничение от външни връзки и усамотен живот в пустинни места.Отшелничеството като спорадично явление е съществувало в религиите на Индия, Китай, Япония и други страни от Изтока (юдаизъм, ислям, будизъм, даоизъм и др.).
 • Eremita lub pustelnik (gr. ἐρημίτης herēmítēs, żyjący na pustkowiu) – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się, jak to miało np. miejsce u zarania życia pustelniczego w Egipcie i Palestynie, z jałmużny lub rzemiosła.Pierwsi pustelnicy (anachoreci) pojawili się w III wieku na terenach Egiptu i Palestyny.
 • Un ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad. El vocablo ermita procede del latín eremīta, que a su vez deriva del griego ἐρημίτης o de ἔρημος, que significa «del desierto». En sentido laxo, el término se extendió para significar a todo aquél que vive en soledad, apartado de los vínculos sociales.En el cristianismo, la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios que se considera más perfecta.
 • Remete (görögül: sivataglakó) magányosan, a világtól elvonultan élő személy.A világtól elvonult ember, aki vezeklés vagy vallásos elmélkedés céljából pusztai (sivatagi) vagy erdei (barlang, sziklatető) magányban él. Csendes magányában nemcsak lelkileg, hanem testileg is igyekszik Isten jelenlétébe helyezni magát (teljes önátadás). Később közösségekbe tömörültek, így jöttek létre a szerzetesrendek.Egy őszült remetét a Tihany oldalán ismertem.
rdfs:label
 • Ermite
 • Ankh
 • Eremit
 • Eremita
 • Eremita
 • Eremita
 • Ermitaño
 • Heremiet (monnik)
 • Hermit
 • Poustevník
 • Remete (vallás)
 • Отшелничество
 • Отшельничество
 • 隠者
 • 은자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:congrégation of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of