Un crime de guerre est une violation des lois et coutumes de guerre d'une gravité particulière.La notion de crime de guerre est aussi ancienne que le droit de la guerre. Elle est actuellement définie par des accords internationaux et en particulier dans le Statut de Rome (les 59 alinéas de l'article 8), régissant les compétences de la Cour pénale internationale (CPI), comme des violations graves des Conventions de Genève.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un crime de guerre est une violation des lois et coutumes de guerre d'une gravité particulière.La notion de crime de guerre est aussi ancienne que le droit de la guerre. Elle est actuellement définie par des accords internationaux et en particulier dans le Statut de Rome (les 59 alinéas de l'article 8), régissant les compétences de la Cour pénale internationale (CPI), comme des violations graves des Conventions de Genève. Ceci inclut les cas où une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs (aussi bien humains que matériels) non militaires. Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés.En 1945, le procès de Nuremberg, chargé après la Seconde Guerre mondiale de juger les criminels et organisations nazis, définissait ainsi le crime de guerre, dans la Charte de Londres : Bien que cette définition ne soit ni la première, ni la meilleure, car elle est floue, a posteriori et ad hoc, elle a une importance considérable dans la mesure où c'est la dernière qu'aient reconnue les États-Unis, qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale (CPI). La plus récente définition internationale de ce qui constitue un crime de guerre est donnée à l'article 8 du Statut de Rome, entré en vigueur en 2002 et définit les attributions de la CPI.
 • Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara tahun 1976 dan 1999.
 • Kriegsverbrechen sind ausgewählte und schwere Verstöße gegen die Regeln des in internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts, deren Strafbarkeit sich unmittelbar aus dem Völkerrecht ergibt. Kriegsverbrechen zählen zu den Kernverbrechen des Völkerstrafrechts und unterfallen dem Weltrechtsprinzip.
 • Zbrodnie wojenne – według traktatu wersalskiego, wszelkie działania, które naruszają prawa i zwyczaje wojenne (artykuł 228), a także bulwersujące międzynarodową moralność i powagę traktatów (artykuł 227).Od starożytności zbrodnie wojenne określano jako "barbarzyństwo wojenne". Ograniczało je tylko prawo zwyczajowe, którego nie miał kto egzekwować. Pierwszymi pisanymi normami prawa międzynarodowego były: deklaracja paryska w 1856 roku konwencja genewska w 1864 roku deklaracja petersburska w 1868 konwencja genewska w 1906 roku konwencje haskie w 1907. Ww. konwencje nie ustanowiły konsekwencji karnych za popełnione zbrodnie, tylko nakładały na sygnatariuszy obowiązek regulacji tych kwestii w ustawodawstwie swojego kraju.W roku 1919 Komitet dla Spraw Odpowiedzialności (ścigał zbrodnie I wojny światowej) ustalił katalog zbrodni wojennych. W roku 1925 zakazano używania broni chemicznej i biologicznej w protokole genewskim.Podczas II wojny światowej sprecyzowano zasady odpowiedzialności. Dokonała tego Komisja Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych. Zatwierdzono je 8 sierpnia 1945 roku w Londynie, gdzie porozumiały się cztery mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej. Te same kraje uchwaliły Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. W listopadzie 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wprowadzenie artykułu 6 Statutu do kodeksów krajowych. Polska ratyfikowała je rok później.
 • Un crim de guerra és una violació de les lleis i costums de la guerra. Són definits per acords internacionals i en particular per l'Estatut de Roma (els 59 apartats de l'article 8), regint les competències del Cort Penal Internacional (CPI), com violacions greus de la Convenció de Ginebra. Inclou els casos on una de les parts en conflicte emprèn voluntàriament objectius (tant humans com materials) no militars. Un objectiu no militar comprèn els civils, els presoners de guerra i els ferits.El 1945, el procés de Nuremberg, encarregat després de la Segona Guerra Mundial de jutjar els criminals i les organitzacions nazis, definia així el crim de guerra:Assassinat, mals tractaments o deportació per a treballs forçats, o per a tot altre objectiu, de les poblacions civils als territoris ocupats, assassinat o mals tractaments dels presoners de guerra, execució dels ostatges, pillatges de béns públics o privats, destrucció sense motiu de les ciutats i dels pobles, o devastacions no justificades per les exigències militars.Encara que aquesta definició no sigui ni la primera, ni la millor (és poc clara, a posteriori i ad hoc), té una importància considerable en la mesura que és l'última que han reconegut els Estats Units (que no reconeixen la Cort Penal Internacional).Inclou els crims de guerra establert violacions de la protecció de les lleis de la guerra, però també els fracassos que s'adhereixin a les normes de procediment i normes de la batalla, com atacar els que mostra una bandera blanca, o que utilitzen el mateix pavelló com un Ardid de guerra per muntar un atac. Atacar enemic mentre les tropes es despleguen per mitjà d'un paracaigudes no és un crim de guerra. Tanmateix, el Protocol I, article 42 dels Convenis de Ginebra prohibeix explícitament que els paracaigudistes atacant a expulsar dels avions danyats, i el lliurament de paracaigudistes, una vegada desembarcat. Els crims de guerra inclouen actes com ara el maltractament dels presoners de guerra o civils. Els crims de guerra són de vegades part dels casos d'assassinat en massa i genocidi, encara que aquests delictes són més àmpliament cobertes pel dret internacional humanitari es descriu com a crims de lesa humanitat. Els crims de guerra són importants en el dret internacional humanitari perquè és una zona en què els tribunals internacionals, com ara els judicis de Nuremberg i Tokio, els assaigs s'han convocat. Exemples recents són el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia i el Tribunal Penal Internacional per a Rwanda, que van ser establerts pel Consell de Seguretat de l'ONU que actuï de conformitat amb el Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides. En virtut dels Principis de Nuremberg, els crims de guerra són diferents de crims contra la pau que és la planificació, preparar, iniciar, o fer la guerra d'agressió o una guerra a violació dels tractats internacionals, acords o garanties.
 • Gerra krimen gerra garaian egiten den lege haustea da. Gerra krimenak militarrek nahiz zibilek borondatez egiten dituztenak dira (lapurretak, bortxaketak, hilketak, etab.), baita nagusien aginduei jarraituz ere (arma debekatuak erabiltzea, zuzenbidearen aurkako mendekuak, etab.)
 • Военные преступления — это термин, определение которого дано в части 2 статьи 8 Римского статута (Устава) Международного уголовного суда, согласно которому к военным преступлениям относятся:a) серьёзные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции: 1) умышленное убийство;2) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; 3) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; 4) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; 5) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы; 6) умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; 7) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; 8) взятие заложников; b) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний: 1) умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; 2) умышленные нападения на гражданские объекты, т.е. объекты, которые не являются военными целями; 3) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские Лица или гражданские объекты по международному праву вооруженных конфликтов; 4) умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоизмеримые конкретными непосредственно ожидаемым общим военным превосходством; 5) нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств.Кроме того, ч. 3 Женевской Конвенции предусматривает, что её действие распространяется и на те конфликты, которые не носят международного характера. Подписавшие Конвенцию государства приняли на себя обязательство в случае вооруженного конфликта возникшего на своей территории, и не носящего международного характера, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,b) взятие заложников,с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.2. Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.Совершение любого из выше перечисленных деяний является военным преступлением, а лица их совершившие являются военными преступниками.Следует отличать военные преступления от воинских, то есть преступления против воинской службы, совершённых военнослужащими, непосредственно не связанные с войной.
 • 전쟁범죄{戰爭犯罪, 영어: war crime(s))는 국제법에 따라 처벌할 수 있는 위법행위로서, 민간인, 군대, 정부 등 누구든지 전쟁법을 어기는 것을 말한다. 국가 간 분쟁에서 전쟁법을 어기는 것이 전쟁범죄이고 국내 분쟁에서의 전쟁법 위반은 그곳 사법당국의 심판에 맡겨 있다. 핵심을 말하자면 ‘전쟁범죄’는 정부가 기능을 하지 못하거나 국가 혼란에 빠져 있는 곳에서 일어난 가장 심한 범죄에 적용할 수 있는 국제사법의 개념을 나타낸다.전쟁범죄목록에는 헤이그 조약이래 이어난 전쟁범죄를 요약해 놓았다.2002년 발효된 로마규정 제7조는 전쟁범죄를 규정하고 있는데, 조문은 하나지만, 그 분량은 매우 방대하다. 극동국제군사재판에서 일본의 전범은 A급 전범(평화에 반한 죄), B급 전범(전쟁 범죄), C급 전범(인도에 반한 죄)로 분류되어 처벌되었다.
 • Oorlogsmisdaden of oorlogsmisdrijven zijn schendingen van internationale verdragen, zoals de Geneefse verdragen. In het gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse verdragen inzake het humanitaire oorlogsrecht, uit 1949, staan daden opgesomd die altijd verboden zijn, ook als het om een niet-internationaal conflict gaat. Die daden zijn onder meer: marteling, verminking, lijfstraffen, het nemen van gijzelaars, daden van terrorisme, genocide, deportatie, 'schendingen van de menselijke waardigheid' waaronder verkrachting en gedwongen prostitutie, plundering en terechtstellingen zonder proces, mits ten tijde van oorlog, en bovendien tegen de Conventies van Genève. Niet elk misdrijf in oorlogsverband is een oorlogsmisdrijf. Desertie, partij kiezen voor de vijand of met hem samenwerken kunnen misdrijven zijn tegen de veiligheid van de staat. De vijand zal ze niet als misdrijven beschouwen - integendeel. In de crisissituatie die de oorlog is, worden zij vaak ook zwaar strafbaar gesteld, maar in normale omstandigheden worden zij nadien snel vergeten. Dit in tegenstelling tot oorlogsmisdaden die in het internationaal recht en in vele landen niet verjaren en die door beide partijen in de oorlog afgekeurd moeten worden. Tientallen jaren later kunnen zij nog steeds vervolgd worden. Een oorlogsmisdadiger is, in de officiële betekenis, iemand die tijdens een oorlog of ander gewapend conflict de wetten en gebruiken van de oorlog heeft overtreden. Die wetten en gebruiken staan omschreven in internationale verdragen, zoals de Conventies van Genève. Mensen die in het kader van een oorlog op grote schaal of op zeer ernstige wijze anderen leed hebben aangedaan, worden ook wel oorlogsmisdadigers genoemd, ook al voldoen hun misdaden strikt genomen niet aan de definitie van oorlogsmisdaden. Oorlogsmisdadigers zullen zelf hun daden meestal niet als misdaad beschouwen. In Nederland is sinds 1952 de Wet Oorlogsstrafrecht van kracht en sinds 2003 de Wet Internationale Misdrijven. Belangrijk kenmerk hiervan is het universaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat voor vervolging en strafbaarheid niet relevant is wat de nationaliteit van dader of slachtoffer was en op het grondgebied van welke staat het delict gepleegd werd.In de recente Nederlandse geschiedenis zijn niet alleen oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog veroordeeld. Op 23 december 2005 werd de Nederlandse zakenman Frans van Anraat veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, de maximale straf, wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Iran en Irak waar door gifgasaanvallen duizenden mensen zijn omgekomen. Toch heeft Nederland ook ongestrafte zaken, zoals het bloedbad van Rawagede in Indonesië in 1947, dat door velen als een oorlogsmisdaad wordt gezien.Op 8 juli 2008 verwierp de Hoge Raad de cassatieverzoeken van Hesamuddin Hesam en Habibullah Jalalzoy, twee hoge officieren van de voormalige Afghaanse staatsveiligheidsdienst die in de jaren '90 in Nederland asiel hadden aangevraagd. In 2005 had de rechtbank van Den Haag beiden veroordeeld wegens het martelen van gevangenen in Afghanistan in de jaren '80 en '90 tot gevangenisstraffen van respectievelijk 12 en 9 jaar. Op 29 januari 2007 had het Gerechtshof te Den Haag de straffen bevestigd. Volgens de door de Hoge Raad in beide zaken gewezen arresten hebben op grond van de Wet Oorlogsstrafrecht 1952 Nederlandse rechtbanken de bevoegdheid recht te spreken inzake schendingen van wetten en gebruiken inzake de oorlogvoering. Daarbij is niet van belang of het daarbij gedragingen in een al dan niet internationaal conflict betrof.Eind december 2008 beschuldigde de Nederlandse oud-premier Van Agt de staat Israël van oorlogsmisdaden bij de militaire aanval op Gaza.
 • Válečný zločin je provinění proti válečnému právu postižitelné podle mezinárodního trestního práva. Prakticky každé provinění proti válečnému právu v mezinárodním konfliktu je válečným zločinem, naproti tomu v případě vnitrostátního konfliktu (např. občanská válka) definici válečného zločinu naplňovat nemusí. Hlavními typy válečných zločinů jsou přečiny proti válečnému a mezinárodnímu právu ohledně zacházení se zajatci a porobenými civilisty (mučení, genocida…), způsobu vedení bojů (např. použití zakázaných zbraní, jako jsou nášlapné miny) a zločiny proti míru (např. příprava útočné války).Od roku 2002 existuje v Haagu Mezinárodní trestní soud (ICC), který má právo soudit pachatele válečných zločinů, které byly spáchány po datu jeho založení. Jeho působnost však není celosvětová, protože řada států proti němu vyslovila výhrady a odmítla mu podřídit své občany (např. USA, Čína, Izrael…) V minulosti byly z popudu OSN zřizovány soudy pro trestání válečných zločinů spáchaných v konkrétních konfliktech (Norimberský tribunál, Tokijský tribunál, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu).
 • Savaş suçu, askeri veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabilir.Savaş kanunları sınırları içinde, yerleşmiş güvenliğinin ihlâli, çatışma esnasında kabul edilmiş prosedürlerin ve kuralların çiğnenmesi, örneğin ateşkes bayrağını kaldıranlara saldırmak veya ateşkes bayrağını yanıltıcı şekilde kullanıp saldırmak, savaş suçu sayılır.Savaş esirlerine ve sivillere karşı kötü davranmakta savaş suçu oluşturan davranışlar arasında yer alır. Savaş suçları toplu katliam ve soykırım olaylarının bir parçası olmasına rağmen, bu tip suçlar genel olarak uluslararası insani hukuk çerçevesinde insanlığa karşı suçlar kapsamına girer.Savaş suçlarının uluslararası insani hukuk alanında önemli bir yeri vardır ve bu alanda Nurnberg Mahkemeleri gibi uluslararası mahkelemer düzenlenmiştir. BM Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Rwanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi yakın tarihten örneklerdir.Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra işlenmiş savaş suçları davalarının görüşülmesi için Lahey'de kuruldu. Bazı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsrail, mahkemeye karşı eleştirilerde bulunup, katılmayı reddetmişlerdir ve mahkemenin vatandaşları üzerinde yargılama yetkisine sahip olmasına izin vermemişlerdir.
 • Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.El 1 de julio de 2002, empezó a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha. Este tribunal, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra. Dentro de la definición que el mismo Estatuto contempla, en su artículo 8, se señalan entre ellos: Violación de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; Violación de las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como internacionales; y Violación de las costumbres de la guerra aplicables.Más detalladamente son los siguientes: El asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados El asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o de náufragos La toma y ejecución de rehenes El pillaje de bienes públicos o privados La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos La desvastación que no se justifique por la necesidad militarLos primeros jefes de Estado o gobierno acusados de crímenes de guerra fueron el ex primer ministro japonés Hideki Tōjō (en 1946, dentro de los Juicios de Tokio) y el ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević (en 2002 por orden del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia).
 • Um crime de guerra é uma violação do direito internacional ocorrida em guerras, principalmente com violação dos direitos humanos. Os crimes de guerra são definidos por acordos internacionais, incluindo as Convenções de Genebra e, de maneira particular, o Estatuto de Roma (no artigo 8), gerindo as competências da Corte Penal Internacional (CPI).De uma maneira geral, um ato é definido como um crime de guerra a partir do momento em que uma das partes em conflito ataca voluntariamente objetivos (tanto humanos como materiais) não-militares. Um objetivo não-militar compreende civis, prisioneiros de guerra e feridos.O desrespeito dos tratados internacionais, como as Convenções de Genebra, é igualmente considerado como crime de guerra. No Brasil, esse tipo de crime é um dos que pode receber uma pena de morte, mas mesmo assim, apenas em caso de guerra.
 • Un crimine di guerra è una violazione punibile, a norma delle leggi e dei trattati internazionali, relativa al diritto bellico da parte di una o più persone, militari o civili. Ogni singola violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.
 • Военните престъпления са престъпления по време на война, които са наказуеми, според международното право. Те включват нарушения на законите за водене на война, извършени както от военни, така и от цивилни лица. Всички нарушения на законите за водене на война в междудържавни конфликти са военни престъпления, докато нарушенията при вътрешни конфликти обикновено попадат под местната юрисдикция. Военните престъпления са дефинирани първоначално с Хагската конвенция от 1899.Член 8 от Римския статут дефинира военните престъпления като тежки нарушения на Женевските конвенции (Женевска конвенция за отношението към военнопленниците, Женевска конвенция за защита на гражданските лица по време на война) от 12 август 1949 г. Според Статута военните престъпления включват, но без да се ограничават до: “преднамерено убийство“ (член 8)(2)(а)(i) “мъчение“ (член 8)(2)(а)(ii-1) “нечовешко отношение“ (член 8)(2)(а)(ii-2) “включване в биологични експерименти“ (член 8)(2)(а)(ii-3) “умишлено причиняване на големи страдания“ (член 8)(2)(а)(iii) “разрушаване и присвояване на имущество“ (член 8)(2)(а)(iv) “отказ на честен съдебен процес“ (член 8)(2)(а)(vi ) “незаконна депортация и преместване“ (член 8)(2)(а)(vii ) -1) “незаконно затваряне“ (член 8)(2)(а)(viii )-2) “вземане на заложници“ (член 8)(2)(а)(viii ) “нападение на цивилни“ (член 8)(2)(b)(i) “нападение на цивилни обекти“ (член 8)(2)(b)(ii) “прекомерни смърт, нараняване и щети при инциденти“ (член 8)(2)(b)(iv) “нападение срещу незащитени места“ (член 8)(2)(b)(v) “убийство или нараняване на лице извън боя“ (член 8)(2)(b)(vi) “осакатяване“ (член 8)(2)(b)(x)-1) “унищожаване или завладяване на собственост на противника“ (член 8)(2)(b)(xiii) “лишаване от права на хора от националността на противника“ (член 8)(2)(b)(xiv) “използване на отрови и отровни оръжия“ (член 8)(2)(b)(xvii) “използване на забранени куршуми“ (член 8)(2)(b)(xix) “оскърбяване на личното достойнство“ (член 8)(2)(b)(xxi) “използване на глад като метод за война“ (член 8)(2)(b)(xxv) “убийство“ (член 8)(2)(c)(i) ?1) “жестоко отношение“ (член 8)(2)(c)(i)-3)
 • A war crime is a serious violation of the laws and customs of war (also known as international humanitarian law) giving rise to individual criminal responsibility. Examples of war crimes include "murder, the ill-treatment or deportation of civilian residents of an occupied territory to slave labor camps," "the murder or ill-treatment of prisoners of war," "the killing of hostages," "the wanton destruction of cities, towns and villages, and any devastation not justified by military necessity."Similar concepts, such as perfidy, have existed for many centuries as customs between civilized countries, but these customs were first codified as international law in the Hague Conventions of 1899 and 1907. The modern concept of a war crime was further developed under the auspices of the Nuremberg Trials based on the definition in the London Charter that was published on August 8, 1945. (Also see Nuremberg Principles.) Along with war crimes, the charter also defined crimes against peace and crimes against humanity, which are often committed during wartime and in concert with war crimes.Article 22 of The Hague IV ("Laws of War: Laws and Customs of War on Land (Hague IV); October 18, 1907") states that: "The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited." Over the last century, many other treaties have introduced positive laws that place constraints on belligerents (see International treaties on the laws of war). Some of the provisions, such as those in The Hague, the Geneva, and Genocide Conventions, are considered to be part of customary international law, and are binding on all. Others are only binding on individuals if the belligerent power to which they belong is a party to the treaty which introduced the constraint.
 • 戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 24810 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110674898 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un crime de guerre est une violation des lois et coutumes de guerre d'une gravité particulière.La notion de crime de guerre est aussi ancienne que le droit de la guerre. Elle est actuellement définie par des accords internationaux et en particulier dans le Statut de Rome (les 59 alinéas de l'article 8), régissant les compétences de la Cour pénale internationale (CPI), comme des violations graves des Conventions de Genève.
 • Kriegsverbrechen sind ausgewählte und schwere Verstöße gegen die Regeln des in internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts, deren Strafbarkeit sich unmittelbar aus dem Völkerrecht ergibt. Kriegsverbrechen zählen zu den Kernverbrechen des Völkerstrafrechts und unterfallen dem Weltrechtsprinzip.
 • Gerra krimen gerra garaian egiten den lege haustea da. Gerra krimenak militarrek nahiz zibilek borondatez egiten dituztenak dira (lapurretak, bortxaketak, hilketak, etab.), baita nagusien aginduei jarraituz ere (arma debekatuak erabiltzea, zuzenbidearen aurkako mendekuak, etab.)
 • 전쟁범죄{戰爭犯罪, 영어: war crime(s))는 국제법에 따라 처벌할 수 있는 위법행위로서, 민간인, 군대, 정부 등 누구든지 전쟁법을 어기는 것을 말한다. 국가 간 분쟁에서 전쟁법을 어기는 것이 전쟁범죄이고 국내 분쟁에서의 전쟁법 위반은 그곳 사법당국의 심판에 맡겨 있다. 핵심을 말하자면 ‘전쟁범죄’는 정부가 기능을 하지 못하거나 국가 혼란에 빠져 있는 곳에서 일어난 가장 심한 범죄에 적용할 수 있는 국제사법의 개념을 나타낸다.전쟁범죄목록에는 헤이그 조약이래 이어난 전쟁범죄를 요약해 놓았다.2002년 발효된 로마규정 제7조는 전쟁범죄를 규정하고 있는데, 조문은 하나지만, 그 분량은 매우 방대하다. 극동국제군사재판에서 일본의 전범은 A급 전범(평화에 반한 죄), B급 전범(전쟁 범죄), C급 전범(인도에 반한 죄)로 분류되어 처벌되었다.
 • Un crimine di guerra è una violazione punibile, a norma delle leggi e dei trattati internazionali, relativa al diritto bellico da parte di una o più persone, militari o civili. Ogni singola violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.
 • 戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。
 • Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang.
 • Savaş suçu, askeri veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur.
 • Военните престъпления са престъпления по време на война, които са наказуеми, според международното право. Те включват нарушения на законите за водене на война, извършени както от военни, така и от цивилни лица. Всички нарушения на законите за водене на война в междудържавни конфликти са военни престъпления, докато нарушенията при вътрешни конфликти обикновено попадат под местната юрисдикция.
 • Zbrodnie wojenne – według traktatu wersalskiego, wszelkie działania, które naruszają prawa i zwyczaje wojenne (artykuł 228), a także bulwersujące międzynarodową moralność i powagę traktatów (artykuł 227).Od starożytności zbrodnie wojenne określano jako "barbarzyństwo wojenne". Ograniczało je tylko prawo zwyczajowe, którego nie miał kto egzekwować.
 • Oorlogsmisdaden of oorlogsmisdrijven zijn schendingen van internationale verdragen, zoals de Geneefse verdragen. In het gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse verdragen inzake het humanitaire oorlogsrecht, uit 1949, staan daden opgesomd die altijd verboden zijn, ook als het om een niet-internationaal conflict gaat.
 • Um crime de guerra é uma violação do direito internacional ocorrida em guerras, principalmente com violação dos direitos humanos.
 • Un crim de guerra és una violació de les lleis i costums de la guerra. Són definits per acords internacionals i en particular per l'Estatut de Roma (els 59 apartats de l'article 8), regint les competències del Cort Penal Internacional (CPI), com violacions greus de la Convenció de Ginebra. Inclou els casos on una de les parts en conflicte emprèn voluntàriament objectius (tant humans com materials) no militars.
 • Военные преступления — это термин, определение которого дано в части 2 статьи 8 Римского статута (Устава) Международного уголовного суда, согласно которому к военным преступлениям относятся:a) серьёзные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции: 1) умышленное убийство;2) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; 3) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; 4) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; 5) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы; 6) умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; 7) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; 8) взятие заложников; b) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое из следующих деяний: 1) умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; 2) умышленные нападения на гражданские объекты, т.е.
 • Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra.
 • A war crime is a serious violation of the laws and customs of war (also known as international humanitarian law) giving rise to individual criminal responsibility.
 • Válečný zločin je provinění proti válečnému právu postižitelné podle mezinárodního trestního práva. Prakticky každé provinění proti válečnému právu v mezinárodním konfliktu je válečným zločinem, naproti tomu v případě vnitrostátního konfliktu (např. občanská válka) definici válečného zločinu naplňovat nemusí. Hlavními typy válečných zločinů jsou přečiny proti válečnému a mezinárodnímu právu ohledně zacházení se zajatci a porobenými civilisty (mučení, genocida…), způsobu vedení bojů (např.
rdfs:label
 • Crime de guerre
 • Crim de guerra
 • Crime de guerra
 • Crimen de guerra
 • Crimine di guerra
 • Gerra krimen
 • Kejahatan perang
 • Kriegsverbrechen
 • Oorlogsmisdaad
 • Savaş suçu
 • Válečný zločin
 • War crime
 • Zbrodnia wojenna
 • Военно престъпление
 • Военное преступление
 • 戦争犯罪
 • 전쟁 범죄
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of