Dans le sens premier du terme, un arsenal est un établissement militaire, qui peut être « royal » ou « national », un lieu où l'on construit, entretient, répare et préserve les navires de guerre et où leurs équipements et avitaillements sont assurés. Dans un sens moderne datant du XVIIe siècle, en dehors de toute référence exclusive au monde maritime, l'arsenal désigne un lieu de fabrication des armes et des munitions.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans le sens premier du terme, un arsenal est un établissement militaire, qui peut être « royal » ou « national », un lieu où l'on construit, entretient, répare et préserve les navires de guerre et où leurs équipements et avitaillements sont assurés. Dans un sens moderne datant du XVIIe siècle, en dehors de toute référence exclusive au monde maritime, l'arsenal désigne un lieu de fabrication des armes et des munitions. Il indique par extension au siècle suivant un dépôt de matériel militaire et d'armes, ou, de façon triviale, une grande quantité d'armes.
 • Cizím slovem arzenál označujeme několik vzájemně souvisejících pojmů.
 • 工廠(こうしょう)は軍隊直属の軍需工場で、武器・弾薬をはじめとする軍需品を開発・製造・修理・貯蔵・支給するための施設。造兵廠とも呼ばれる。大日本帝国陸・海軍はそれぞれ直轄の軍需工場を持っていた。立地条件としては、他国からの攻撃をできるだけ避けられる安全な場所で、輸送の便のよいところが望ましい。第二次世界大戦末期、工廠は米軍の空襲目標の一つとして攻撃を受けた。当時、成人男性の多くは戦地に送られ、工廠には学生たちが学徒動員され働いており、彼らも空襲の犠牲者となった。自衛隊は工廠と呼べるものを持たず、兵器の開発・製造を民間企業に委託している。
 • Арсеналът е съоръжение за съхранение, производство, поддръжка и ремонт на оръжие и амуниции. В миналото са съществували частни и обществени арсенали, включително кралски или в по-ново време собственост на държавата. Прототипът на арсеналите в Новото време е Венецианският арсенал, чието изграждане започва в началото на 12 век.
 • Ein Arsenal (italienisch arsenale, französisch arsenal, aus dem arabischen dār as-ṣināʿa / ‏دار الصناعة‎ / ‚Werkstatt, Fabrik‘) ist eine militärische Einrichtung mit einem Betrieb, in dem Waffensysteme und andere Geräte, Maschinen und Anlagen der Streitkräfte gelagert, gewartet und repariert werden. Bis zum 17. Jahrhundert bezog sich der Begriff, ausgehend von dem namensgebenden Arsenal von Venedig, lediglich auf Marinewerkstätten.Ein reines Lager für Schusswaffen-Munition, Flugzeugbomben und Raketen wird auch Munitionsdepot genannt. Eigens als Waffenlager erbaute Gebäude wurden im deutschen Sprachraum auch als Zeughaus bezeichnet.Baulich besteht ein Arsenal aus Lagerhallen und Werkstätten. Marinearsenale können darüber hinaus Reparaturwerften mit eigenen Dockanlagen sein. In Deutschland unterstehen Arsenale dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, einer zivilen Behörde im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Die beiden Marinearsenalbetriebe befinden sich in Kiel und Wilhelmshaven. Die französische Marine betreibt ein Marinearsenal in Toulon.
 • Een arsenaal, afgeleid van het Arabische dâr-sinâ'a, 'huis waar iets gemaakt wordt' is een gebouw waar wapens en munitie geproduceerd, gerepareerd, opgeslagen en/of uitgegeven werden. Door de eeuwen heen heeft het arsenaal in vele vormen bestaan in private en publieke handen van een stadsbestuur, stadstaat of land. In vroegmoderne steden was het een belangrijk gebouw, veelal onderdeel van een vesting in garnizoenssteden.
 • Un arsenal és un edifici destinat a la construcció, reparació, emmagatzematge i distribució d'armament i munició. El terme arsenal figura sota diverses formes en les diferents llengües romàniques - de les quals l'han adoptat les llengües germàniques, en italià Arsenale , en català «arsenal» ... Així mateix els termes italians arzana i dàrsena i drassana resulten de la derivació d'aquesta expressió. El seu origen és el resultat de la transformació del terme àrab donar es-sina'ah - «casa de comerç» o «fàbrica». Altres termes alternatius són ARX navalis - «ciutadella naval» - o ARX senatus El més important dels arsenals de l'edat moderna europea va ser l'Arsenal de Venècia.Un arsenal capaç de subministrar l'equip necessari a un exèrcit de grandària considerable consta d'una fàbrica d'armes, una fàbrica de transports, un laboratori, una fàbrica d'armes de mà, una fàbrica de munició d'armes de mà, una fàbrica d'arnesos, cuirs i botigues i una fàbrica d'explosius, així mateix, ha de comptar amb nombrosos magatzems.Un altre tipus d'arsenal és aquell en el que a les fàbriques les substitueixen tallers. La ubicació de l'arsenal és resultat de consideracions de caràcter tàctic, si es tracta de l'arsenal inicialment esmentat ha d'estar situat en una base d'operacions, una zona localitzada lluny de la frontera i protegida d'atacs enemics on sigui factible extreure amb facilitat els recursos del territori . Les defenses amb què compta aquest tipus d'edifici han de ser similars a les d'una fortalesa.Aquest tipus d'arsenal es troba dividit en tres departaments: vendes, construcció i administració. Dins el departament de vendes es troben els següents subdepartaments: departament de distribució i recepció, departament de disseny, departament d'armes, munició, arnesos, cuirs, pertrets, equip de camp, eines i instruments, departament d'enginyeria, magatzem de fusta i desballestament. Dins el departament de construcció s'ubiquen la fàbrica d'armes, les fàbrica de transports, el laboratori, la fàbrica d'armes de mà, la fàbrica d'arnesos i equip de camp i la fàbrica d'explosius, en l'altre tipus de magatzem dels tallers substitueixen les fàbriques anteriorment esmentades. Al capdavant del departament d'administració es troba el director general de l'arsenal, així mateix, formen el cos administratiu funcionaris militars i civils, suboficials, artificiers militars, capatassos civils, operaris, obrers i empleats.A les factories es requereix una tasca executiva i administrativa eficient i econòmica, en els departaments de vendes es necessita un coneixement de tots els estris bèl·lics disponibles. Frederick Taylor va introduir el taylorisme en els arsenals.
 • An arsenal is a place where arms and ammunition are made, maintained and repaired, stored, issued to authorized users, or any combination of those. Over the centuries, this has included every variant of such a place, whether privately or publicly owned (with the latter in older royal and modern state-owned versions). Armories and arsenals are both places where arms or ammunition may be made, maintained and repaired, stored, or issued. The usage differences between the names is mainly a matter of historical linguistic development. It is a common principle in natural language that synonyms have subtle connotative boundaries (albeit ones that may be somewhat permeable over time and distance).
 • Un arsenale è un insediamento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni.La parola "arsenale" proviene dall'arabo daras-sina'ah ovvero "casa d'industria" da cui derivano, attraverso la mediazione del veneziano, le parole darsena e, appunto, arsenale. La diffusione del termine in altre 14 lingue la si deve poi all'enorme popolarità che l'Arsenale di Venezia (che fu di fatto la prima fabbrica al mondo) ottenne negli ultimi anni del XVI secolo (periodo di massima operosità), quando i 16.000 operai occupati entro le sue mura merlate vararono ben 100 navi in soli due mesi, impressionando tutta l'Europa.
 • Un arsenal es un edificio destinado a la construcción, reparación, almacenamiento y distribución de armamento y munición. El término arsenal figura bajo diversas formas en las distintas lenguas romances - de las cuales la han adoptado las lenguas germánicas; en italiano arsenale, en español arsenal,etc. Asimismo los términos italianos arzana y dársena y el español atarazana resultan de la derivación de esta expresión. Su origen es el resultado de la transformación del término árabe dār aṣṣinā‘ah, «casa de comercio» o «fábrica». Otros términos alternativos son arx navalis, «ciudadela naval»; o arx senatus. El más importante de los arsenales de la Edad Moderna europea fue el Arsenal de Venecia.Un arsenal capaz de suministrar el equipo necesario a un ejército de tamaño considerable consta de una fábrica de armas, una fábrica de transportes, un laboratorio, una fábrica de armas de mano, una fábrica de munición de armas de mano, una fábrica de arneses, cueros y tiendas y una fábrica de explosivos; asimismo, debe contar con numerosos almacenes.Otro tipo de arsenal es aquel en el que a las fábricas las sustituyen talleres. La ubicación del arsenal es resultado de consideraciones de carácter táctico; si se trata del arsenal inicialmente citado debe estar situado en una base de operaciones, una zona localizada lejos de la frontera y resguardada de ataques enemigos donde sea factible extraer con facilidad los recursos del territorio. Las defensas con las que cuenta este tipo de edificio deben ser similares a las de una fortaleza.Este tipo de arsenal se encuentra dividido en tres departamentos: ventas, construcción y administración. Dentro del departamento de ventas se encuentran los siguientes subdepartamentos: departamento de distribución y recepción, departamento de diseño, departamento de armas, munición, arneses, cueros, pertrechos, equipo de campo, herramientas e instrumentos, departamento de ingeniería, almacén de madera y desguace. Dentro del departamento de construcción se ubican la fábrica de armas, las fábrica de transportes, el laboratorio, la fábrica de armas de mano, la fábrica de arneses y equipo de campo y la fábrica de explosivos, en el otro tipo de almacén los talleres sustituyen a las fábricas anteriormente citadas. Al frente del departamento de administración se encuentra el director general del arsenal; asimismo, forman el cuerpo administrativo funcionarios militares y civiles, suboficiales, artificieros militares, capataces civiles, operarios, obreros y empleados.En las factorías se requiere una labor ejecutiva y administrativa eficiente y económica; en los departamentos de ventas se necesita un conocimiento de todos los utensilios bélicos disponibles. Frederick Taylor introdujo el taylorismo en los arsenales.
 • 무기고(武器庫)는 무기와 탄약, 그 외의 군수품을 개발, 제조, 수리, 저장, 취급하는 시설을 가리킨다. 입지 조건으로는 가능한 한 타국으로부터의 공격을 피할 수 있는 안전한 곳, 군수품을 수송하기에 편리한 곳이 적합하다.
 • Арсена́л (фр. arsenal, итал. arsenale, от араб. ‏دار الصناعة‎‎ dār as-sināʿa — мастерская оружия, верфь) — военное учреждение для хранения, ремонта и сборки, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним.Арсеналы могут быть морскими и сухопутными, артиллерийскими и инженерными. Важность большого арсенала такова, что его строили нередко в виде крепости или форта — для защиты содержимого арсенала от захвата противником.Наиболее важными арсеналами были: в России — Петербургский под названием «Литейный деловой и пушечный двор», Киевский и Брянский, морской Арсенал — Севастопольский и Кронштадтский; в Германии — Мюнхенский; во Франции — Лионский; в Англии — Вулиджский; в США — Франкфордский, Спрингфилдский и другие.До конца XIX века большинство арсеналов всех государств занималось производством многих видов вооружения и боеприпасов для сухопутных и морских сил. Арсеналы-заводы имели при себе склады оружия и предметов вооружения.В XX веке по мере выделения производства оружия в самостоятельную отрасль промышленности возникла необходимость разделения пунктов изготовления и хранения вооружения и боеприпасов. В связи с этим арсеналы потеряли своё прежнее значение и выполняют функции баз или складов оружия и боеприпасов. В СССР термин «арсенал» как название военного учреждения не употребляли.
 • Arsenał (wł. arsenale, fr. arsenal) – budynek lub zespół budynków o cechach obronnych, w którym przechowywano broń oraz sprzęt wojenny (zbrojownia). Arsenały posiadały także warsztaty, w których naprawiano i wytwarzano broń ręczną oraz odlewano działa (w ludwisarni).Pierwszym polskim arsenałem był wzniesiony w 1533 arsenał krakowski. W Polsce nazwa arsenał przyjęła się w XVIII wieku. Wcześniej używano nazwy cekhauz (od niem. das Zeughaus – zbrojownia). Istniały arsenały prywatne, magnackie oraz koronne. Dowódcą arsenału byli tzw. cejgwarci.Pojęcie arsenału ewoluowało z czasem, stopniowo przejmując znaczenie ogółu broni znajdującego się w dyspozycji państwa.Jednymi z najbardziej znanych polskich arsenałów są: Arsenał Królewski w Warszawie, Wielka Zbrojownia w Gdańsku, Mała Zbrojownia w Gdańsku, Arsenał Królewski w Krakowie, Arsenał Miejski we Lwowie, Arsenał Królewski we Lwowie, Stary Arsenał w Wilnie, Nowy Arsenał w Wilnie, Arsenał Miejski we Wrocławiu, Arsenał w Stargardzie Szczecińskim, Arsenał Zamojski.↑
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 105938 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10641 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104987849 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Arsenals
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • arsenal
prop-fr:wiktionaryTitre
 • arsenal
 • arsenal
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans le sens premier du terme, un arsenal est un établissement militaire, qui peut être « royal » ou « national », un lieu où l'on construit, entretient, répare et préserve les navires de guerre et où leurs équipements et avitaillements sont assurés. Dans un sens moderne datant du XVIIe siècle, en dehors de toute référence exclusive au monde maritime, l'arsenal désigne un lieu de fabrication des armes et des munitions.
 • Cizím slovem arzenál označujeme několik vzájemně souvisejících pojmů.
 • 工廠(こうしょう)は軍隊直属の軍需工場で、武器・弾薬をはじめとする軍需品を開発・製造・修理・貯蔵・支給するための施設。造兵廠とも呼ばれる。大日本帝国陸・海軍はそれぞれ直轄の軍需工場を持っていた。立地条件としては、他国からの攻撃をできるだけ避けられる安全な場所で、輸送の便のよいところが望ましい。第二次世界大戦末期、工廠は米軍の空襲目標の一つとして攻撃を受けた。当時、成人男性の多くは戦地に送られ、工廠には学生たちが学徒動員され働いており、彼らも空襲の犠牲者となった。自衛隊は工廠と呼べるものを持たず、兵器の開発・製造を民間企業に委託している。
 • Арсеналът е съоръжение за съхранение, производство, поддръжка и ремонт на оръжие и амуниции. В миналото са съществували частни и обществени арсенали, включително кралски или в по-ново време собственост на държавата. Прототипът на арсеналите в Новото време е Венецианският арсенал, чието изграждане започва в началото на 12 век.
 • Een arsenaal, afgeleid van het Arabische dâr-sinâ'a, 'huis waar iets gemaakt wordt' is een gebouw waar wapens en munitie geproduceerd, gerepareerd, opgeslagen en/of uitgegeven werden. Door de eeuwen heen heeft het arsenaal in vele vormen bestaan in private en publieke handen van een stadsbestuur, stadstaat of land. In vroegmoderne steden was het een belangrijk gebouw, veelal onderdeel van een vesting in garnizoenssteden.
 • 무기고(武器庫)는 무기와 탄약, 그 외의 군수품을 개발, 제조, 수리, 저장, 취급하는 시설을 가리킨다. 입지 조건으로는 가능한 한 타국으로부터의 공격을 피할 수 있는 안전한 곳, 군수품을 수송하기에 편리한 곳이 적합하다.
 • Арсена́л (фр. arsenal, итал. arsenale, от араб. ‏دار الصناعة‎‎ dār as-sināʿa — мастерская оружия, верфь) — военное учреждение для хранения, ремонта и сборки, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним.Арсеналы могут быть морскими и сухопутными, артиллерийскими и инженерными.
 • Ein Arsenal (italienisch arsenale, französisch arsenal, aus dem arabischen dār as-ṣināʿa / ‏دار الصناعة‎ / ‚Werkstatt, Fabrik‘) ist eine militärische Einrichtung mit einem Betrieb, in dem Waffensysteme und andere Geräte, Maschinen und Anlagen der Streitkräfte gelagert, gewartet und repariert werden. Bis zum 17.
 • Arsenał (wł. arsenale, fr. arsenal) – budynek lub zespół budynków o cechach obronnych, w którym przechowywano broń oraz sprzęt wojenny (zbrojownia). Arsenały posiadały także warsztaty, w których naprawiano i wytwarzano broń ręczną oraz odlewano działa (w ludwisarni).Pierwszym polskim arsenałem był wzniesiony w 1533 arsenał krakowski. W Polsce nazwa arsenał przyjęła się w XVIII wieku. Wcześniej używano nazwy cekhauz (od niem. das Zeughaus – zbrojownia).
 • An arsenal is a place where arms and ammunition are made, maintained and repaired, stored, issued to authorized users, or any combination of those. Over the centuries, this has included every variant of such a place, whether privately or publicly owned (with the latter in older royal and modern state-owned versions). Armories and arsenals are both places where arms or ammunition may be made, maintained and repaired, stored, or issued.
 • Un arsenal es un edificio destinado a la construcción, reparación, almacenamiento y distribución de armamento y munición. El término arsenal figura bajo diversas formas en las distintas lenguas romances - de las cuales la han adoptado las lenguas germánicas; en italiano arsenale, en español arsenal,etc. Asimismo los términos italianos arzana y dársena y el español atarazana resultan de la derivación de esta expresión.
 • Un arsenale è un insediamento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni.La parola "arsenale" proviene dall'arabo daras-sina'ah ovvero "casa d'industria" da cui derivano, attraverso la mediazione del veneziano, le parole darsena e, appunto, arsenale.
 • Un arsenal és un edifici destinat a la construcció, reparació, emmagatzematge i distribució d'armament i munició. El terme arsenal figura sota diverses formes en les diferents llengües romàniques - de les quals l'han adoptat les llengües germàniques, en italià Arsenale , en català «arsenal» ... Així mateix els termes italians arzana i dàrsena i drassana resulten de la derivació d'aquesta expressió.
rdfs:label
 • Arsenal
 • Arsenaal (algemeen)
 • Arsenal
 • Arsenal
 • Arsenal (armament)
 • Arsenal (armamento)
 • Arsenale
 • Arsenał
 • Arzenál
 • Арсенал
 • Арсенал
 • 工廠
 • 무기고
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:ancienClub of
is prop-fr:chantier of
is prop-fr:destinationInitiale of
is prop-fr:promuDébut of
is prop-fr:quartier of
is foaf:primaryTopic of