Transparency International (TI) est une ONGI d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée par Peter Eigen en 1993 et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Transparency International (TI) est une ONGI d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée par Peter Eigen en 1993 et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud. Elle rejette ainsi toute supériorité des premiers sur les seconds quant à la lutte contre la corruption et déplore souvent la baisse dans le classement de certains pays développés, notamment au sein de l'Union européenne.TI est surtout connue pour publier régulièrement des indices mondiaux sur la corruption : classement des États, taux de corruption par pays ou encore régularité des échanges internationaux. Elle se place également en observateur du fonctionnement démocratique des institutions nationales en émettant des avis sur les actions gouvernementales. C'est le cas par exemple en 2009 vis-à-vis de l'intention de Nicolas Sarkozy de supprimer le poste de juge d'instruction, qu'elle considère comme un risque majeur.
 • 국제투명성기구(TI:Transparency International)는 독일 베를린에 본부를 둔, 부패지수를 매년 발표하는 NGO이다.
 • Прозрачност без граници (ПбГ, на английски - Transparency International) е международна организация, която се занимава с борба с корупцията, включително политическата корупция. Основана в Германия, ПбГ сега е организирана като група от повече от 90 национални клона с общ секретариат (базиран в Берлин) и твърди, че се движи към напълно демократична организационна структура. Организацията описва себе си като "водеща световна неправителствена организация отдадена на борба с корупцията", а за мисията си твърди, че е "да причини промяна към свят без корупция".От 1995 г. ПбГ изготвя годишни „Индекс за възприятие на корупцията“ (ИВК) и „Доклад за корупцията по света“ (Global Corruption Report).Стойността на ИВК е оспорвана, тъй като той е базиран на анкети, които според критиците показват "субективно оценяване на анкетираните хора за количеството корупция в изследваните страни вместо обективна информация". Също така се твърди[кой го твърди?], че това, което е описано в законите или възприемано като корупция се различава между различните държави. Например, политическо дарение, което е легално в някои страни, може да е незаконно в други.На такива критика, ПбГ отговаря, че използва сравнителни методи развити от авторитетни институции и също, че се бори да приближава различните представи за корупция.
 • Transparència Internacional (en anglès: Transparency International) o TI és una organització no governamental que supervisa i difon la corrupció empresarial i política en el desenvolupament internacional. Originalment fundada a Alemanya al maig 1993 com una organització sense ànim de lucre, Transparència Internacional és ara una organització internacional no governamental. Publica un Índex de percepció de corrupció anual, que és un llistat comparatiu de la corrupció a tot el món. La seu es troba a Berlín, Alemanya .L'organització defineix la corrupció com l'abús del poder per a benefici privat.Transparència Internacional es compon de capítols - establerts a nivell local, com organitzacions independents - que avaluen directament la corrupció en els seus respectius països. Des de petits suborns als saquejos a gran escala, la corrupció difereix de país a país. Ja que els capítols compten amb personal amb experts locals, estan en una posició ideal per determinar les prioritats i els enfocaments més adequats per combatre la corrupció en els seus països. Aquest treball abasta des de la visita a les comunitats rurals per proporcionar assistència legal gratuïta a assessorar al seu govern sobre la reforma política. La corrupció no s'atura en les fronteres nacionals. Els capítols tenen un paper crucial en la formació del seu treball col·lectiu i la realització dels seus objectius regionals i globals, com l'Estratègia 2015. El 2013 Transparència Internacional va publicar Government Defence Anti-corruption Index amb el qual es va mesurar la corrupció en el sector de la defensa de 82 països. Alguns governs van expressar crítiques a la metodologia de l'informe. Marc Pyman va defensar l'informe en una entrevista i va destacar la importància de la transparència en el sector militar. Es preveu publicar l'índex de cada dos anys.
 • Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global.Hubungan antara kompetitifnya sebuah negara dan korupsi telah dibahas pertama kali dalam seminar TI di Praha, November 1998.
 • トランスペアレンシー・インターナショナル(Transparency International, 略称:TI)は、腐敗、特に汚職に対して取り組む国際的な非政府組織である。世界中の腐敗をリスト化した「腐敗認識指数」(Corruption Perceptions Index) を毎年発表していることで知られる。本部所在地はドイツ・ベルリン。トランスペアレンシーとは「透明性」の意。
 • Uluslararası Şeffaflık Örgütü (İng. Transperancy International) 1993 yılında Berlin'de kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. 70'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Berlin' deki küçük bir sekreterya uluslararası şeffaflık hareketini koordine etmekte ve desteklemektedir. Ayrıca Londra'da bir araştırma bölümü vardır.Yaklaşık 60 ülkede Uluslararası Şeffaflık Örgütünün temsilcileri konumunda olan ve temel amacı yolsuzluklarla mücadele ve şeffaflığın geliştirilmesi olan sivil toplum kuruluşu şeffaflık hareketinin ana çatısını oluşturmaktadır. Bu örgütler ülkelerinin özelliklerini de dikkate alarak yolsuzluklarla mücadelede yeni stratejiler geliştirmekte ve ülkelerindeki gelişmeleri gözlem altında tutmaktadırlar. Ülke bölümleri mali açıdan olsun, kurumsal açıdan olsun Berlin'deki merkezden tamamıyla müstakildir, ancak merkezin temel ilkelerini faaliyetlerinde göz önünde bulundururlar. Ülke bölümleri aynı şekilde hükümet ve iş çevrelerine karşı da bağımsızlıklarını korurular.Ülke Bölümlerinin yöneticileri seçimle işbaşına gelirler ve Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yöneticilerine de bunlar seçer.
 • A Transparency International (TI) egy társadalmi szervezet, mely nemzetközi szinten figyeli és közzéteszi a vállalati és politikai korrupció mértékét. Közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét a korrupció világszintű mértékéről és megoszlásáról. A szervezet székhelye Berlinben van, de több mint hetven országban működik nemzeti szervezete.
 • Transparency International (TI) is a non-governmental organization that monitors and publicizes corporate and political corruption in international development. Originally founded in Germany in May 1993 as a not-for-profit organization, Transparency International is now an international non-governmental organization. It publishes an annual Corruption Perceptions Index, a comparative listing of corruption worldwide. The headquarters is located in Berlin, Germany.The organization defines corruption as the abuse of entrusted power for private gain which eventually hurts everyone who depends on the integrity of people in a position of authority.Transparency International consists of chapters – locally established, independent organisations – that address corruption in their respective countries. From small bribes to large-scale looting, corruption differs from country to country. As chapters are staffed with local experts they are ideally placed to determine the priorities and approaches best suited to tackling corruption in their countries. This work ranges from visiting rural communities to provide free legal support to advising their government on policy reform. Corruption does not stop at national borders. The chapters play a crucial role in shaping its collective work and realising its regional and global goals, such as Strategy 2015. Transparency International’s multi-country research and advocacy initiatives are driven by the chapters.In 2013 Transparency International published the Government Defence Anti-corruption Index with which corruption in the defence sector of 82 countries was measured. Some governments expressed criticism towards the methodology of the report. Mark Pyman defended the report in an interview and stressed the importance of transparency in the military sector. The plan is to publish the index every two years.
 • Transparency International (TI, ang. transparency – przejrzystość) – międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym.Została założona w 1993 przez Petera Eigena. Posiada oddziały w 90 krajach. Międzynarodowy Sekretariat TI ma siedzibę w Berlinie. TI co roku publikuje Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index). CPI ukazuje percepcję korupcji w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 100 (największa przejrzystość) do 0 (największa korupcja). Ranking układany jest według liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. Najwyższa lokata w rankingu oznacza najmniejszą korupcję.CPI 2012 objął 176 państw, wśród nich Polskę (41. lokata, ex aequo z Dominikaną). Polska ze wskaźnikiem CPI równym 58 punktów zajęła wyższe miejsce w rankingu (oznaczające niższy poziom korupcji) niż większość nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także wyższe niż dwa stare kraje członkowskie UE, tj. Włochy (72. lokata) i Grecja (94. lokata). Wszystkie państwa graniczące z Polską z wyjątkiem Niemiec zajęły niższe niż Polska lokaty (oznaczające wyższy poziom korupcji: Niemcy 13., Czechy 54., Słowacja 62., Ukraina 144., Białoruś 123., Litwa 48., Rosja 133. Według rankingu z 2009 r. Polska zajmowała 49. lokatę na świecie. Podobnie jak w 2012 r., także w 2009 r. wśród państw postsocjalistycznych jedynie Estonia oraz Słowenia były na wyższej pozycji – obydwa kraje na 27. miejscu.W 1998 powstało stowarzyszenie Transparency International Polska akredytowane i działające jako oddział TI, prezesem zarządu jest Anna Urbańska. W listopadzie 2011 oddział polski zlikwidowano ze względu na brak potencjału.
 • Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Трансперенси Интернешнл была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют филиалы более чем в 100 странах мира.
 • Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La sede se encuentra en Berlín, Alemania, pero opera en más de 70 países (según el libro de Brij Kumar, Ethics in International Management)Define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad.Transparencia Internacional está formada por más de 100 delegaciones (oficinas locales y organizaciones filiales) que luchan contra la corrupción en sus respectivos países. Desde un pequeño soborno, hasta los mayores desfalcos. La corrupción difiere de un país a otro. En las delegaciones de TI cuentan con expertos locales que están en una posición ideal para determinar las prioridades y los enfoques más adecuados para combatir la corrupción en sus países. Visitan a las comunidades rurales para proporcionar asistencia legal gratuita para asesorar a su gobierno sobre la reforma política. La corrupción no se detiene en las fronteras nacionales. Dichas delegaciones tienen un papel crucial en la formación de su trabajo colectivo y la realización de sus objetivos regionales y mundiales, tales como la Estrategia 2015. Iniciativas de investigación y sensibilización llevadas a cabo en varios países, son propugnadas por Transparencia Internacional, mediante las mismas delegaciones.TI tiene también como ideal absoluto y rotundo que no se considera afín a ningún partido y defiende totalmente su independencia política. En 2013 Transparencia Internacional publicó un índice, que en inglés se denomina Government Defence Anti-corruption Index, con el que mide la corrupción en el Departamento de Defensa de 82 países. Algunos de los gobiernos expresaron que la metodología del informe criminaliza. Mark Pyman defendió el informe en una entrevista, y destacó la importancia de la transparencia en el sector militar. Además dijo que TI tiene la idea de publicar dicho índice cada dos años.Desde 2003, el presidente del Consejo de Administración es Peter Eigen.
 • Transparency International, kurz TI, ist eine weltweit agierende Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Berlin, die sich in der nationalen und internationalen volks- und betriebswirtschaftlichen Korruptionsbekämpfung engagiert.Transparency International wurde 1993 in Berlin vom ehemaligen Direktor der Weltbank für Ostafrika, Peter Eigen, und Mitstreitern aus aller Welt gegründet. Die Hauptsitze von TI und TI Deutschland befinden sich in Berlin-Moabit bzw. Berlin-Mitte. TI verfügt über mehr als 90 nationale Ableger, zu denen auch TI Deutschland gehört.
 • Transparency International is een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt, hierbij ook politieke corruptie.Transparency International bestaat uit 90 nationale afdelingen met één internationaal secretariaat. Dit was oorspronkelijk opgericht als een non-profitorganisatie. Dezer dagen is TI uitgegroeid tot een internationale niet-gouvernementele organisatie die beweert te evolueren tot een volledige democratische organisatiestructuur.De organisatie beschrijft zichzelf als volgt:Transparency International is the leading global non-governmental organisation devoted to combating corruption. Its mission is to create change towards a world free of corruption.Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Berlijn.
 • A Transparência Internacional (TI) é uma organização não-governamental que tem como principal objectivo a luta contra a corrupção. Foi fundada em março de 1993 e encontra-se sediada em Berlim. É conhecida pela produção anual de um relatório no qual se analisam os índices de percepção de corrupção dos países do mundo.
 • Transparency International (TI) je mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu. TI také podporuje změny k větší integritě v hospodářství, politice a společnosti.
 • Transparency International (TI) è un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa della corruzione, non solo politica.
dbpedia-owl:formationYear
 • 1993-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:headquarter
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:leaderFunction
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 34400 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12434 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110882081 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dirigeant
 • Huguette Labelle
 • Peter Eigen
prop-fr:langue
prop-fr:nom
 • Transparency International
prop-fr:personneClé
 • Cobus de Swardt
prop-fr:région
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:siteWeb
prop-fr:siège
prop-fr:texteBlanc
 • oui
prop-fr:titreDirigeant
 • Présidente
 • Fondateur
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Transparency International (TI) est une ONGI d'origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée par Peter Eigen en 1993 et a aujourd'hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 80 pays du Nord comme du Sud.
 • 국제투명성기구(TI:Transparency International)는 독일 베를린에 본부를 둔, 부패지수를 매년 발표하는 NGO이다.
 • Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global.Hubungan antara kompetitifnya sebuah negara dan korupsi telah dibahas pertama kali dalam seminar TI di Praha, November 1998.
 • トランスペアレンシー・インターナショナル(Transparency International, 略称:TI)は、腐敗、特に汚職に対して取り組む国際的な非政府組織である。世界中の腐敗をリスト化した「腐敗認識指数」(Corruption Perceptions Index) を毎年発表していることで知られる。本部所在地はドイツ・ベルリン。トランスペアレンシーとは「透明性」の意。
 • A Transparency International (TI) egy társadalmi szervezet, mely nemzetközi szinten figyeli és közzéteszi a vállalati és politikai korrupció mértékét. Közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét a korrupció világszintű mértékéről és megoszlásáról. A szervezet székhelye Berlinben van, de több mint hetven országban működik nemzeti szervezete.
 • Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Трансперенси Интернешнл была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют филиалы более чем в 100 странах мира.
 • A Transparência Internacional (TI) é uma organização não-governamental que tem como principal objectivo a luta contra a corrupção. Foi fundada em março de 1993 e encontra-se sediada em Berlim. É conhecida pela produção anual de um relatório no qual se analisam os índices de percepção de corrupção dos países do mundo.
 • Transparency International (TI) je mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu. TI také podporuje změny k větší integritě v hospodářství, politice a společnosti.
 • Transparency International (TI) è un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa della corruzione, non solo politica.
 • Transparency International is een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt, hierbij ook politieke corruptie.Transparency International bestaat uit 90 nationale afdelingen met één internationaal secretariaat. Dit was oorspronkelijk opgericht als een non-profitorganisatie.
 • Transparency International (TI) is a non-governmental organization that monitors and publicizes corporate and political corruption in international development. Originally founded in Germany in May 1993 as a not-for-profit organization, Transparency International is now an international non-governmental organization. It publishes an annual Corruption Perceptions Index, a comparative listing of corruption worldwide.
 • Transparency International, kurz TI, ist eine weltweit agierende Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Berlin, die sich in der nationalen und internationalen volks- und betriebswirtschaftlichen Korruptionsbekämpfung engagiert.Transparency International wurde 1993 in Berlin vom ehemaligen Direktor der Weltbank für Ostafrika, Peter Eigen, und Mitstreitern aus aller Welt gegründet. Die Hauptsitze von TI und TI Deutschland befinden sich in Berlin-Moabit bzw. Berlin-Mitte.
 • Прозрачност без граници (ПбГ, на английски - Transparency International) е международна организация, която се занимава с борба с корупцията, включително политическата корупция. Основана в Германия, ПбГ сега е организирана като група от повече от 90 национални клона с общ секретариат (базиран в Берлин) и твърди, че се движи към напълно демократична организационна структура.
 • Uluslararası Şeffaflık Örgütü (İng. Transperancy International) 1993 yılında Berlin'de kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. 70'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Berlin' deki küçük bir sekreterya uluslararası şeffaflık hareketini koordine etmekte ve desteklemektedir.
 • Transparency International (TI, ang. transparency – przejrzystość) – międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym.Została założona w 1993 przez Petera Eigena. Posiada oddziały w 90 krajach. Międzynarodowy Sekretariat TI ma siedzibę w Berlinie. TI co roku publikuje Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index).
 • Transparència Internacional (en anglès: Transparency International) o TI és una organització no governamental que supervisa i difon la corrupció empresarial i política en el desenvolupament internacional. Originalment fundada a Alemanya al maig 1993 com una organització sense ànim de lucre, Transparència Internacional és ara una organització internacional no governamental. Publica un Índex de percepció de corrupció anual, que és un llistat comparatiu de la corrupció a tot el món.
 • Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
rdfs:label
 • Transparency International
 • トランスペアレンシー・インターナショナル
 • Transparencia Internacional
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparency International
 • Transparència Internacional
 • Transparência Internacional
 • Uluslararası Şeffaflık Örgütü
 • Прозрачност без граници
 • 국제 투명성 기구
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Transparency International
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:éditeur of
is foaf:primaryTopic of