« Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. » Lorsque le concepteur est un laboratoire de recherche, c'est une activité de valorisation de la recherche.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • « Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. » Lorsque le concepteur est un laboratoire de recherche, c'est une activité de valorisation de la recherche. Le transfert peut donner lieu à une transaction financière, et se matérialiser de différentes façons (achat de brevet, coopération, recrutement ou méthodes « hostiles »).Les deux partenaires principaux sont généralement des organismes, sociétés commerciales ou organisations publiques. Mais l'on peut également considérer que ce sont deux domaines d'application distincts ; dans ce cas le transfert de technologie s'apparente à la transposition d'un concept, d'une idée, depuis son application typique vers un domaine comportant des similitudes, mais pour lequel cette mise en œuvre constitue une nouveauté.Dans tous les cas la technologie constitue une innovation pour l'acquéreur, le propriétaire la maîtrisant déjà.Pour des raisons normatives et politiques, ce sont encore souvent et uniquement les nouvelles technologies qui sont transférées. En effet, sachant que le transfert technologique s'est largement institutionnalisé pendant les années 1980-1990, il faut comprendre cette sphère d'activité dans le cadre des politiques d'innovation et du Manuel d'Oslo de l'OCDE permettant de mesurer cette dernière. Dans ce cadre, l'accent est fortement mis sur l'importance de la technologie et de l'entreprise comme unique moteur de l'économie et donc de la compétitivité. Benoît Godin a énormément travaillé sur ce sujet, notamment sur le lien existant entre ces politiques et leur impact au niveau des relations tissées entre université et industrie. On ne considère généralement pas que l'enseignement ou l'apprentissage d'un métier consiste en un transfert de technologie. On parle alors de formation. « La diffusion et le transfert des technologies est un pilier majeur qui soutient la raison d’être du système des brevets ». Cette citation tirée d'un texte de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), précise l'importance que revêt le lien entre brevets et transferts de technologie. Les expressions de licence de technologie, de licensing, de contrat de transfert, expriment les diverses formes que peut revêtir le transfert de technologie, plus spécialement dans le domaine des affaires, du commerce et de l'industrie marchande. Si l'on prend en considération les significations du mot « technologie », il est très simplificateur de ne comprendre par transfert de technologie qu'accord commercial entre le propriétaire d'un brevet (ou de tout autre source de propriété de droit commercial) et un acquéreur de tout ou partie de ce brevet (ou de droits d'usage).
 • Трансфе́р технологий — основная форма продвижения инноваций. Это процесс продажи технологии и «ноу хау», как с технической, так и с коммерческой точки зрения.Включает в себя: передачу патентов на изобретения патентное лицензирование торговлю беспатентными изобретениями передачу технологической документации передачу «ноу-хау» передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению или аренде (лизингу) оборудования и машин информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах, выставках и т.п. инжиниринг научные исследования и разработки при обмене учёными и экспертами проведение различными фирмами совместных разработок и исследований организацию совместного производства организацию совместного предприятияВо многих компаниях, университетах и государственных организациях существуют центры трансферта технологий, предназначенные для определения исследований, которые имеют коммерческий потенциал по его использованию. К примеру, результат исследования может быть научно и коммерчески интересным, но патенты обычно даются только на практическое применение, и поэтому кто-то (необязательно ученые) должны прийти с практическим применением данного результата.Коммерческое внедрение результатов исследования может различаться. Оно может включать лицензионные соглашения или создание совместных предприятий и партнерства для разделения рисков и выгод от привнесения технологий на рынок.Также если организация владелец не заинтересована в разработке новой технологии, другая компания может предоставить поддержку в виде инвестиций в саму организацию или становясь их первым крупным клиентом.
 • Трансфер на технологии или технологичен трансфер е процес на споделяне на умения, знания, технологии, методи на производство, образци от производството и съоръжения между правителствата и други институции, за да се гарантира, че научното и технологичното развитие са достъпни за широк кръг от потребители, които могат да доразвият и експлоатират технологията в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги. Това е тясно свързано с (и може би може да се разглежда като раздел на) Трансфера на знания. Докато концептуално практиката е била използвана в продължение на много години (още в древността Архимед бил известен за прилагането на научни открития в практически проблеми), в наши дни обемът на научните изследвания е довел до извеждането на трансфера на технологии като индивидуална подобласт на различните дисциплини.
 • La transferència de tecnologia és el procés de transferència de competències, coneixements, tecnologies, mètodes de fabricació, mostres de fabricació i instal·lacions entre governs o universitats i altres institucions per tal d'assegurar que els avenços científics i tecnològics siguin accessibles a un major nombre d'usuaris, que poden llavors desenvolupar i explotar la tecnologia en nous productes, processos, aplicacions, materials o serveis. Està estretament relacionada (i possiblement se'n pot considerar com un subconjunt) amb la transferència de coneixement.Alguns també consideren la transferència de tecnologia com un procés de trasllat dels temes d'investigació prometedors a un nivell de maduresa preparada per a fabricació o producció a granel.Els agents tecnològics són persones que van descobrir la forma de vincular els diferents mons i aplicar conceptes científics o processos a noves situacions o circumstàncies. Un terme relacionat, utilitzat gairebé com a sinònim, és «valorització de la tecnologia». Encara que aquesta pràctica s'ha utilitzat durant molts anys (en l'antiguitat, Arquimedes era notable per aplicar la ciència als problemes pràctics), el volum actual de recerca ha conduït a un enfocament en el procés en si.
 • Transferência de tecnologia (tecnologia: grego: τεχνολογία; transferência: latim: transferre = transferir) é a transferência de conhecimento técnico ou cientifico (por exemplo: resultados de pesquisas e investigações científicas) em combinação com fatores de produção.Pode ser entendido como processo de tornar disponível para indivíduos, empresas ou governos habilidades, conhecimentos, tecnologias, métodos de manufatura, tipos de manufatura e outras facilidades. Esse processo tem como objetivo assegurar que o desenvolvimento científico e tecnológico seja acessível para uma gama maior de usuários que podem desenvolver e explorar a tecnologia em novos produtos, processos aplicações, materiais e serviços.
 • Transfer teknologi, disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas, antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk jasa baru. Transfer teknologi sangat erat kaitannya dengan transfer pengetahuan. Beberapa perusahaan, universitas, dan organisasi pemerintah memiliki kantor, bagian, atau seksi transfer teknologi yang difungsikan untuk mengidentifikasi materi penelitian yang memiliki potensi komersialisasi dan strategi untuk mendayagunakannya. Sebuah hasil penelitian tentu saja memiliki potensi untuk didayagunakan untuk tujuan ilmiah maupun tujuan komersial. Namun tidak semua memiliki nilai komersial. Misal proses fusi nuklir, meski ada banyak cara untuk menghasilkan energi dengan menggunakan metode ini, namun yang bernilai komersial adalah yang menghasilkan efisiensi tertinggi. Waktu dan keterlibatan hasil penelitian lain juga mempengaruhi nilai transfer teknologi. Seperti contoh, elektromagnetik, yang ketika ditemukan tidak diketahui nilai komersialnya. Namun sekarang elektromagnetik banyak dijumpai di berbagai peralatan elektronik. Selain fungsi secara komersial, hasil penelitian juga bisa ditransfer berdasarkan fungsinya di bidang lain, seperti sosial, lingkungan, dan militer. Pihak yang membantu "menjembatani" dunia sekarang dan hasil penelitian, baik untuk diaplikasikan secara komersial maupun tidak, disebut dengan "pialang teknologi" (Bahasa Inggris: Technology broker). Sedangkan perusahaan yang didirikan oleh lembagai pengembangan ilmu pengetahuan (universitas dan sebagainya), sahamnya dimiliki oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan lisensi penggunaan teknologi dari lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau mendirikan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan untuk tujuan transfer teknologi disebut dengan Research spin-off
 • Il trasferimento tecnologico è il processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi.
 • 기술이전(技術移轉)은 자본의 이전에 대비되는 것으로 생산의 기초가 되는 기술을 개발도상국으로 수출하는 것이다.
 • La transferencia de tecnología es un mecanismo de propagación de capacidades, normalmente entre países con diferente nivel de desarrollo. La transferencia puede ser de objetos técnicos y artefactos, tanto como de conocimientos e información. Las nuevas tecnologías de la información, y en especial Internet, sobresalen en la transferencia tecnológica: tanto como contenidos a divulgar hasta su papel como vía para crear contactos de colaboración entre centros de investigación, empresas y entidades financieras con un coste relativamente reducido, buscando una gestión eficiente del proceso de transferencia de conocimiento. La Transferencia tecnológica se documenta habitualmente a través de convenios de colaboración entre empresas, universidades u ONGs.El objetivo de las colaboraciones para transferencia tecnológica es el impulsar el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.Los objetivos específicos son: Transferir conocimiento y habilidades a los sectores educativo, público y privado. Impulsar el desarrollo, formación y capacitación de excelencia de los integrantes de las diversas organizaciones e instituciones. Incrementar el interés por las actividades de investigación y formación académica en el sector productivo de la región. Generar productos y actividades explotables desde el punto de vista comercial, derivados de la innovación tecnológica. Generar nuevos espacios de inversión para el sector privado en las áreas de innovación tecnológica, basados en activos de propiedad industrial tales como patentes. Crear espacios de colaboración y licencia tecnológica entre los diferentes sectores involucrados.Los proyectos de transferencia tecnológica impulsan la competencia y los beneficios económicos de las instituciones y organizaciones.El diseño y desarrollo de metodologías y plataformas tecnológicas educativas es un ejemplo típico de Transferencia Tecnológica, Pueden verse como ejemplo las propuestas desde la Universidad UNAM o el Modelo de Transferencia Elerning que realiza la fundación Iwith.org.
 • Technologietransfer ist ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre, der die externe Verwertung technologischen Wissens beschreibt. Durch den Austausch wird die Nutzbarmachung dieses Wissens für Dritte ermöglicht.Als Technologietransfer wird zum einen die Weitergabe industrieller Methoden an Entwicklungs- oder Schwellenländer einschließlich der finanziell unterstützten Weiterbildung von Ingenieuren und Wissenschaftern an westlichen Hochschulen und Forschungsstätten, zum anderen die Übertragung und wirtschaftliche Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Wirtschaft bezeichnet.
 • Technology Transfer, also called Transfer of Technology (TOT), is the process of transferring skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments or universities and other institutions to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, applications, materials or services. It is closely related to (and may arguably be considered a subset of) knowledge transfer. Horizontal Transfer is the movement of technologies from one area to another. At present Transfer of Technology (TOT) is primarily horizontal. Vertical Transfer is when technologies are moved from applied research centers to research and development departments. Some also consider technology transfer as a process of moving promising research topics into a level of maturity ready for bulk manufacturing or production.[citation needed]Technology brokers are people who discovered how to bridge the emergent worlds and apply scientific concepts or processes to new situations or circumstances. A related term, used almost synonymously, is "technology valorisation". While conceptually the practice has been utilized for many years (in ancient times, Archimedes was notable for applying science to practical problems), the present-day volume of research, combined with high-profile failures at Xerox PARC and elsewhere[citation needed], has led to a focus on the process itself.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 794212 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21765 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 78 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107917895 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • « Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. » Lorsque le concepteur est un laboratoire de recherche, c'est une activité de valorisation de la recherche.
 • Il trasferimento tecnologico è il processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi.
 • 기술이전(技術移轉)은 자본의 이전에 대비되는 것으로 생산의 기초가 되는 기술을 개발도상국으로 수출하는 것이다.
 • Трансфе́р технологий — основная форма продвижения инноваций.
 • Technology Transfer, also called Transfer of Technology (TOT), is the process of transferring skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments or universities and other institutions to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, applications, materials or services.
 • Transferência de tecnologia (tecnologia: grego: τεχνολογία; transferência: latim: transferre = transferir) é a transferência de conhecimento técnico ou cientifico (por exemplo: resultados de pesquisas e investigações científicas) em combinação com fatores de produção.Pode ser entendido como processo de tornar disponível para indivíduos, empresas ou governos habilidades, conhecimentos, tecnologias, métodos de manufatura, tipos de manufatura e outras facilidades.
 • Трансфер на технологии или технологичен трансфер е процес на споделяне на умения, знания, технологии, методи на производство, образци от производството и съоръжения между правителствата и други институции, за да се гарантира, че научното и технологичното развитие са достъпни за широк кръг от потребители, които могат да доразвият и експлоатират технологията в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги.
 • Transfer teknologi, disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas, antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk jasa baru.
 • La transferencia de tecnología es un mecanismo de propagación de capacidades, normalmente entre países con diferente nivel de desarrollo. La transferencia puede ser de objetos técnicos y artefactos, tanto como de conocimientos e información.
 • Technologietransfer ist ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre, der die externe Verwertung technologischen Wissens beschreibt.
 • La transferència de tecnologia és el procés de transferència de competències, coneixements, tecnologies, mètodes de fabricació, mostres de fabricació i instal·lacions entre governs o universitats i altres institucions per tal d'assegurar que els avenços científics i tecnològics siguin accessibles a un major nombre d'usuaris, que poden llavors desenvolupar i explotar la tecnologia en nous productes, processos, aplicacions, materials o serveis.
rdfs:label
 • Transfert de technologie
 • Technologietransfer
 • Technology transfer
 • Transfer teknologi
 • Transferencia tecnológica
 • Transferència de tecnologia
 • Transferência de tecnologia
 • Trasferimento tecnologico
 • Трансфер на технологии
 • Трансфер технологий
 • 기술이전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of