Le transfert a d'abord été repéré par Freud dans les premières cures, notamment celle effectuée par Joseph Breuer. Le transfert était alors vu comme un simple déplacement d'affect d'une personne à l'autre, en l'occurrence le médecin. Freud a aussi utilisé le terme de "mésalliance" pour désigner ce phénomène. Plus tard, cette notion est devenue une notion centrale de la psychanalyse et des psychanalystes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le transfert a d'abord été repéré par Freud dans les premières cures, notamment celle effectuée par Joseph Breuer. Le transfert était alors vu comme un simple déplacement d'affect d'une personne à l'autre, en l'occurrence le médecin. Freud a aussi utilisé le terme de "mésalliance" pour désigner ce phénomène. Plus tard, cette notion est devenue une notion centrale de la psychanalyse et des psychanalystes. Sandor Ferenczi, Heinrich Racker et, en France, Michel Neyraut l'ont théorisé de manière beaucoup plus précise. C'est à partir de sa mise en évidence, des problèmes qu'il a posés dans le déroulement de la cure et des théorisations qui en ont découlé, que la psychanalyse s'est distinguée des autres formes de psychothérapies.
 • Přenos je psychoanalytický fenomén, který je popisován jako nevědomé přesměrování pocitů z jedné osoby na druhou. Jedna z definic přenosu je: „nevhodné opakování vztahu, který byl důležitý v dětství člověka, v jeho současném životě.“ Další definice zní: „ přesměrování pocitů a přání, zvláště těch nevědomých zachycených v dětství, směrem k novému objektu.“ Přenos je také popisován jako: „reprodukce emocí, týkajících se potlačovaných zkušeností, zejména z dětství, a jejich nahrazení jinou osobou... místo původního objektu, jenž představuje tyto potlačované podněty.“ Popsán byl Sigmundem Freudem, který potvrdil jeho důležitost pro lepší pochopení pacientových pocitů v rámci psychoanalýzy.
 • 전이(轉移, transference)란 무의식중에 과거의 경험이 타인에 대한 현재의 반응으로 넘어가는 것을 가리킨다.
 • Het begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel dat mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd.
 • Przeniesienie (niem. die Übertragung) – zjawisko występujące w terapii psychologicznej, opisane po raz pierwszy w nurcie psychoanalitycznym, a oparte na mechanizmie obronnym przemieszczenia.Carl Gustav Jung pisze:Poglądy na temat przeniesienia skrystalizowały się – w perspektywie historycznej – na tle trwającej w latach 1912-1913 dyskusji na temat kazirodztwa. O ile Freud dostrzegał w nim jedynie życzenie seksualne, o tyle Jung widział to zjawisko w znacznie bardziej rozległym kontekście, dowodząc, że w tym wypadku chodzi o psychiczną dynamikę walki tendencji egzogamicznych i endogamicznych – walki, której punkt kulminacyjny dostrzegał w hierogamicznej koniunkcji przeciwieństw (zjednoczeniu sprzeczności, coincidentia oppositorum).Zjawisko przeniesienia wyrasta na gruncie związku psychicznego – w wypadku terapii związek ten tworzą pacjent i terapeuta (choć zjawisko to występuje także poza terapią, we wszystkich stosunkach międzyludzkich). Wśród treści nieświadomych szczególną rolę odgrywa przeniesienie na jedno z rodziców płci przeciwnej, zatem – w wypadku syna – na matkę, w wypadku córki zaś na ojca. Przeniesienie w terapii polega na tym, że pacjent rzutuje na terapeutę swoje nieświadome myśli, uczucia, wyobrażenia, sprawiając, iż dochodzi do powstania tzw. "fantazji przeniesieniowej" – treścią tej fantazji może być to, że pacjent na przykład dostrzega w terapeucie swego ojca i tak też go traktuje, przenosząc nań uczucia, jakie ma względem ojca. Tym samym powstaje w trakcie terapii powiązanie odpowiadające pierwotnemu związkowi infantylnemu – zjawisko to Freud określił mianem nerwicy przeniesieniowej.Dzięki temu pacjent może ponownie i – dzięki pomocy terapeuty – w sposób świadomy przeżyć treści dotychczas wyparte, a zatem spoczywające w stanie nieświadomości. Treści te – ponieważ nieświadome – mogły się stać przyczyną i zalążkiem nerwicy. Terapeuta obserwuje, jak spostrzega go pacjent – staje się to podstawą diagnozy osobowości pacjenta i interpretacji. Dzięki temu konflikty wewnątrzpsychiczne pacjenta mają szansę ujrzeć światło dzienne, mogą być przez pacjenta zrozumiane (uświadomione) i przez to rozwiązane (zlikwidowane).Przeniesienie nie jest jednak warunkiem koniecznym powodzenia terapii; może ono zapowiadać polepszenie, może zapowiadać pogorszenie, może też wreszcie nic nie znaczyć. Przeniesienie może się w końcu wcale nie pojawić – mówimy wówczas o tzw. "przeniesieniu negatywnym".Z przeniesieniem pacjenta ściśle związane jest przeciwprzeniesienie (die Gegenübertragung) terapeuty.
 • A transferência é o deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do nosso presente. Esta transferência é executada pelo nosso inconsciente. Para a teoria freudiana, esse fenômeno é fundamental para o processo de cura.Na Psicanálise, a transferência é um fenômeno que ocorre na relação entre o paciente e o terapeuta, quando o desejo do paciente irá se apresentar atualizado, com uma repetição dos modelos infantis, as figuras parentais e seus substitutos serão transpostas para o analista, e assim sentimentos, desejos, impressões dos primeiros vínculos afetivos serão vivenciados e sentidos na atualidade. O manuseio da transferência é a parte mais importante da técnica de análise.
 • Перено́с (или Трансфе́р от англ. transference) — психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе ранее пережитых (особенно в детстве) чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо. Например, на психотерапевта в ходе психотерапии. Был замечен и описан Зигмундом Фрейдом, показавшим его первостепенную важность для понимания клиента (пациента) в процессе психоанализа. Контрпереносом в свою очередь называется перенос, возникающий у терапевта на клиента. Считается, что правильная интерпретация контрпереноса также важна для понимания происходящего в ходе психоаналитического процесса.Поскольку процесс переноса большей частью является бессознательным, пациент не воспринимает различные источники переноса и связанных с ним фантазий, установок и чувств (таких, как любовь, ненависть и гнев). Феномен переноса проявляется неожиданно для субъекта и может вызывать состояние дистресса. Исходными фигурами, с которых переносятся такие эмоциональные паттерны, чаще всего являются родители, но нередко в качестве источников переноса выступают братья и сестры, бабушки и дедушки, учителя, врачи, а также герои из детства.Перенос представляет собой форму объектных отношений и, как любые объектные отношения, он воспроизводит первые детские привязанности и имеет универсальный характер. Помимо аналитической ситуации перенос может проявляться в самых разных условиях: при других формах психотерапии, при лечении соматических заболеваний, в школе, на работе и в социальном взаимодействии. Тем не менее наиболее отчетливо и интенсивно перенос проявляется в процессе психоанализа. Перенос — понятие динамическое; в процессе анализа он меняется, а потому аналитик может репрезентировать разных людей из прошлого пациента.Не все реакции на аналитика являются переносом. Некоторые из них возникают в ответ на его установки или актуальное поведение.
 • Преносът е процес, обикновено в психоаналитичното лечение, при който се получава пренасяне на значими чувства от детството върху личността на аналитика. Това е забелязано за първи път от Зигмунд Фройд, който наблюдава как дадени пациентки се влюбват в него и в колегите му. Той разбира, че това влюбване идва в резултат на пренасяне на детски чувства върху аналитика,тоест пациента се чувства като обгрижвано дете в ръцете му и му отдава своята любов за грижите за него. Разбира се ако съществуват враждебни чувства към родителя, тогава преноса се основава на изключително отрицателни чувства към аналитика, макар реално те да не са насочени към него, а към ролята, която той изпълнява. Например, личността в психотерапията може да започне да гледа на терапевта все едно е неговата майка и да пренася собствените си чувства от реалната си майка към терапевта. Това се смята за позитивен знак в психоаналитичната терапия, показвайки че пациентът има прогрес.
 • La transferencia es un concepto complejo del psicoanálisis que designa tres aspectos muy relacionados pero diferenciables: La función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive, en sus vínculos nuevos, sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos. Específicamente, la herramienta fundamental con la que cuenta el analista (S. Freud, 1915), condición necesaria, para poder conducir el tratamiento. La neurosis de transferencia, descrita por Freud como momento princeps del tratamiento, en la que todos los elementos de la neurosis son actuados en presencia del analista.Se trata de afectos que habrán estado orientados originalmente hacia los padres, los hermanos u otras personas significativas en la infancia y que en la vida adulta mantienen su presencia y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos a escenarios actuales. Freud señala que este fenómeno ocurre de manera completamente espontánea en las relaciones entre seres humanos, pero cobran una relevancia especial en la relación terapéutica, convirtiéndose en su instrumento principal, para el cambio psíquico del analizante. Freud registró que sólo mediante la experiencia transferencial, en la actualidad del tratamiento, pueden ser vencidas las resistencias psíquicas del analizante, de manera de lograr que aquello reprimido o inconsciente, sea aceptado por el paciente, produciendo un cambio permanente en ese punto y su trama. En la técnica de tratamiento psicoanalítico la relación entre el psicoanalista y el analizado, por las particularidades del encuadre analítico, la transferencia y el análisis de la forma específica en que se presenta, ocupa, entonces, un lugar central para la cura. J. Laplanche y J. B. Pontalis lo definen así:(...) el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un modo especial, dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre, lo que los psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose ésta por la instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia.
 • Transference is a phenomenon characterized by unconscious redirection of feelings from one person to another. One definition of transference is "the inappropriate repetition in the present of a relationship that was important in a person's childhood." Another definition is "the redirection of feelings and desires and especially of those unconsciously retained from childhood toward a new object." Still another definition is "a reproduction of emotions relating to repressed experiences, especially of childhood, and the substitution of another person ... for the original object of the repressed impulses." Transference was first described by Sigmund Freud, who acknowledged its importance for psychoanalysis for better understanding of the patient's feelings. The inclusion of "inappropriate" in the first definition notwithstanding, transference is normal and does not constitute underlying pathology in itself; it is only inappropriate when patterns of transference lead to maladaptive thoughts, feelings or behaviours.
 • Der Begriff der Übertragung stammt aus der Tiefenpsychologie, insbesondere der Psychoanalyse. Freud hat ihn ursprünglich auf die Einzelpsychologie bezogen. Er bezeichnete dort den Vorgang, dass unbewusste Wünsche in das Vorbewusste übertragen werden. Der Begriff der Übertragung wurde später von der Sozialpsychologie übernommen. Hier besagt er, dass alte – oftmals verdrängte – Gefühle, Affekte, Erwartungen (insbesondere Rollenerwartungen), Wünsche und Befürchtungen aus der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen übertragen und reaktiviert werden. Ursprünglich können diese Gefühle auf die Eltern oder Geschwister bezogen gewesen sein, bleiben aber auch nach der Ablösung aus dem Elternhaus in der Psyche präsent und wirken dort weiter. Dieser Vorgang ist zunächst weitestgehend normal und weit verbreitet, kann aber, wenn die übertragenen Gefühle sich gegenüber tatsächlichen gegenwärtigen Beziehungen als nicht angemessen erweisen, zu erheblichen Problemen und Spannungen führen.
 • Aktarım, (Almanca; Übertragung, Fransızca; transfert, İngilizce; transference) olumlu ya da olumsuz bir soyut kavramın, daha doğrusu duygu yüklerinin bir insandan başka bir insana kaydırılması, taşınmasıdır.Dar anlamda, üzerinde ruhsal sağaltım (psikoterapi) uygulanan kişinin, dışavuramadığı duygu ve düşünceleri, duygu ve düşüncelerin hedefi olan nesnenin üzerinden anlatması, onun üzerinden açığa vurmasıdır.
 • Il transfert (o traslazione) è un meccanismo mentale per il quale l'individuo tende a spostare schemi di sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione significante passata a una persona coinvolta in una relazione interpersonale attuale. Il processo è largamente inconscio ovvero il soggetto non comprende completamente da dove si originino tali sentimenti, emozioni e pensieri. Il transfert è fortemente connesso alle relazioni oggettuali della nostra infanzia e le ricalca.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 250064 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 26500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 80 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110785737 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le transfert a d'abord été repéré par Freud dans les premières cures, notamment celle effectuée par Joseph Breuer. Le transfert était alors vu comme un simple déplacement d'affect d'une personne à l'autre, en l'occurrence le médecin. Freud a aussi utilisé le terme de "mésalliance" pour désigner ce phénomène. Plus tard, cette notion est devenue une notion centrale de la psychanalyse et des psychanalystes.
 • 전이(轉移, transference)란 무의식중에 과거의 경험이 타인에 대한 현재의 반응으로 넘어가는 것을 가리킨다.
 • Het begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel dat mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd.
 • Aktarım, (Almanca; Übertragung, Fransızca; transfert, İngilizce; transference) olumlu ya da olumsuz bir soyut kavramın, daha doğrusu duygu yüklerinin bir insandan başka bir insana kaydırılması, taşınmasıdır.Dar anlamda, üzerinde ruhsal sağaltım (psikoterapi) uygulanan kişinin, dışavuramadığı duygu ve düşünceleri, duygu ve düşüncelerin hedefi olan nesnenin üzerinden anlatması, onun üzerinden açığa vurmasıdır.
 • Il transfert (o traslazione) è un meccanismo mentale per il quale l'individuo tende a spostare schemi di sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione significante passata a una persona coinvolta in una relazione interpersonale attuale. Il processo è largamente inconscio ovvero il soggetto non comprende completamente da dove si originino tali sentimenti, emozioni e pensieri. Il transfert è fortemente connesso alle relazioni oggettuali della nostra infanzia e le ricalca.
 • Přenos je psychoanalytický fenomén, který je popisován jako nevědomé přesměrování pocitů z jedné osoby na druhou.
 • Преносът е процес, обикновено в психоаналитичното лечение, при който се получава пренасяне на значими чувства от детството върху личността на аналитика. Това е забелязано за първи път от Зигмунд Фройд, който наблюдава как дадени пациентки се влюбват в него и в колегите му. Той разбира, че това влюбване идва в резултат на пренасяне на детски чувства върху аналитика,тоест пациента се чувства като обгрижвано дете в ръцете му и му отдава своята любов за грижите за него.
 • A transferência é o deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do nosso presente. Esta transferência é executada pelo nosso inconsciente.
 • Перено́с (или Трансфе́р от англ. transference) — психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе ранее пережитых (особенно в детстве) чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо. Например, на психотерапевта в ходе психотерапии. Был замечен и описан Зигмундом Фрейдом, показавшим его первостепенную важность для понимания клиента (пациента) в процессе психоанализа. Контрпереносом в свою очередь называется перенос, возникающий у терапевта на клиента.
 • La transferencia es un concepto complejo del psicoanálisis que designa tres aspectos muy relacionados pero diferenciables: La función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive, en sus vínculos nuevos, sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos. Específicamente, la herramienta fundamental con la que cuenta el analista (S. Freud, 1915), condición necesaria, para poder conducir el tratamiento.
 • Transference is a phenomenon characterized by unconscious redirection of feelings from one person to another.
 • Der Begriff der Übertragung stammt aus der Tiefenpsychologie, insbesondere der Psychoanalyse. Freud hat ihn ursprünglich auf die Einzelpsychologie bezogen. Er bezeichnete dort den Vorgang, dass unbewusste Wünsche in das Vorbewusste übertragen werden. Der Begriff der Übertragung wurde später von der Sozialpsychologie übernommen.
 • Przeniesienie (niem. die Übertragung) – zjawisko występujące w terapii psychologicznej, opisane po raz pierwszy w nurcie psychoanalitycznym, a oparte na mechanizmie obronnym przemieszczenia.Carl Gustav Jung pisze:Poglądy na temat przeniesienia skrystalizowały się – w perspektywie historycznej – na tle trwającej w latach 1912-1913 dyskusji na temat kazirodztwa.
rdfs:label
 • Transfert (psychanalyse)
 • Aktarım
 • Overdracht (psychologie)
 • Przeniesienie (psychologia)
 • Přenos (psychologie)
 • Transference
 • Transferencia (psicoanálisis)
 • Transfert
 • Transferência (psicanálise)
 • Übertragung (Psychoanalyse)
 • Перенос (психология)
 • Пренос
 • 전이 (심리학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of