La philologie est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La philologie est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Elle vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c’est-à-dire à sélectionner le texte le plus authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou d'autres sources disponibles (citations par d’autres auteurs, voire graffiti anciens), en comparant les versions conservées de ces textes, ou à rétablir le meilleur texte en corrigeant les sources existantes.
 • Slovo filologie je řeckého původu (φίλος 'přítel', λόγος 'slovo') a znamená doslova 'přátelství se slovem', s naukou aj. Dnes tímto pojmem rozumíme nauku, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem.
 • La filologia (dal greco φιλoλογία, composto da φίλος (philos) "amante, amico" e λόγος (logos) "parola, discorso": "interesse per lo studio delle parole"), secondo l'accezione comune attuale, è un insieme di discipline che studia i testi letterari al fine della ricostruzione della loro forma originaria attraverso l'analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano, e con lo scopo di pervenire, mediante varie metodologie di indagine, ad una interpretazione che sia la più corretta possibile. In questo caso si tratta della cosiddetta critica del testo.Tuttavia il termine è attualmente utilizzato per indicare indagini anche relative ad altri ambiti, ad esempio alla musica e all'arte.Di fatto, non è facile dare una definizione univoca di ciò che è la filologia, perché è una disciplina dai molteplici aspetti in quanto ha assunto significati e scopi differenti presso i singoli studiosi dall'antichità ad oggi.La filologia è stata, e può essere, intesa anche come: gli studi letterari ed eruditi, nel loro complesso; gli studi storici, in senso lato, in contrapposizione al pensiero filosofico; l'insieme degli studi e delle ricerche che, basandosi sull'analisi dei testi, dei documenti e delle varie testimonianze, si propone di fornire una corretta interpretazione e sistemazione di un problema critico e storico; la scienza che studia l'origine e la struttura di una lingua; in questo significato viene a coincidere con alcuni settori della linguistica; in senso esteso: l'insieme delle discipline che si propongono la conoscenza, la ricostruzione e la corretta trattazione sotto ogni aspetto di una o di più civiltà antiche e meno antiche; la parte della critica artistica che, mediante questa metodologia di indagine, ha come fine la comprensione e l'attribuzione di un'opera d'arte, la sua datazione e la conoscenza della sua genesi e delle intenzioni dell'artista nel produrla; gli studi filologici fioriti in una certa epoca, in una certa cultura, presso una certa scuola filologica; l'insieme dei filologi che rappresentano una determinata scuola filologica.
 • La filologia és l'estudi dels textos i llengües antigues. El terme originalment significa amor (del grec Filo-) d'aprendre i literatura (també del grec -logia). En les tradicions acadèmiques de moltes nacions, el terme "Filologia" descriu l'estudi d'una llengua junt amb la seva literatura i els seus contextos històrics i culturals, els quals són indispensables per a una comprensió dels treballs literaris i d'altres textos culturals significatius. La filologia abraça així l'estudi de la gramàtica, la retòrica, la història o la interpretació d'autors, així com les tradicions crítiques associades a una determinada llengua.Aquesta extensa definició està arribant a ser estranya avui dia, i la filologia tendeix a referir-se als estudis acadèmics associats a un idioma, agrupant àrees com la fonètica, la morfosintaxi, la dialectologia, la lingüística històrica, etc. en la part de llengua i els diversos períodes de la literatura corresponent. Una branca de la Filologia és la lingüística històrica. Similituds entre el sànscrit i les llengües europees, foren observats primer en el segle XVIII i conduïts al descobriment del Protoindoeuropeu. L'interès de la filologia en els idiomes antics va conduir a l'estudi de quins eren en el segle XIX els idiomes "exòtics" per la llum que podrien aportar en els problemes per entendre els orígens dels textos més antics.En els EUA, l'American Journal of Philology va ser fundat el 1880 per Basil Lanneau Gildersleeve, un professor de Clàssics a la Universitat Johns Hopkins.La Filologia també inclou anàlisis de textos, l'anomenada crítica textual, que intenta reconstruir el text original perdut que serveix de model a còpies manuscrites posteriors. Per a aconseguir-ho, es basa en els errors de transmissió, en les variants locals i en l'anàlisi exhaustiva tant del text com del seu suport per establir l'arbre genealògic de l'obra. Aquesta branca és el que s'entén com a filologia als països francòfons, que prefereixen usar altres termes per a la resta de disciplines lingüístiques.
 • Filoloji; dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı.Eski Yunancada philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır ve birebir çevirisi "kelime sevgisi"dir. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırılır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır. Daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler, diller arasındaki akrabalık bağlarını , sözcük alışverişlerini araştırır.
 • La filología (del latín philologĭa y éste del griego φιλολογία, “amor o interés por las palabras”) se ocupa del estudio de los textos escritos, a través de los que intenta reconstruir, lo más fielmente posible, el sentido original de los mismos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. El filólogo se sirve, por tanto, del estudio del lenguaje, la literatura y demás manifestaciones escritas, en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural determinada. También comprende el estudio de las lenguas y la cultura de sus hablantes.
 • Филологията е учебна програма в България и подход, която/който съчетава едновременно изучаването на лингвистика и литературни науки , особено за някой език конкретно, например българска филология или немска филология, или за няколко езика - класическа филология (старогръцки и латински)Филология се използва в смисъл на изследване на текстове, главно стари, на историческа лингвистика (диахронна) или като изследване на език (езици) и на текстове, създадени на него (тях), включвайки области като езикознание, литературознание, плюс фолклористика, етнография, странознание, митология и др., тоест това е тип изучаване на езика и литературата, какъвто е бил популярен през 19 век (виж Младограматическа школа).
 • A filológia egy nyelv szövegeivel való tudományos foglalkozás megnevezése. A szó görög eredetű: a nyelv/beszéd (logosz) és a szeretet (filo-) szavak összetételéből származik.A filológia, valamint a filológusok feladata, hogy a szövegeket a lehető legjobb rendben hagyományozzák a következő korokra. Az irodalmi műveket komplex módszerrel tanulmányozza, megfelelő szövegkritikai apparátus igénybevételével. A tudományág eredményeit befolyásolja az adott kor, és az ideológiai irányzatok.A szöveg corpusát vizsgálja. Ez a feldolgozandó forrásanyag, a szövegek összessége. A filológia a szöveg hagyományrendjét elsősorban a források vizsgálatával alkotja meg. Ezen források típusai: Textológia: a szövegtudomány különböző elveire támaszkodik. Gyakorlati vonatkozású; kiterjesztő szemléletű. Dokumentumtípusok:(lehet kéziratos,vagy nyomtatott) Kódex: kézzel írott könyv (1500-ig. Utána keletkezett a köteles kézirat). Scriptoriumban készültek (kancellária, vagy kolostor). Másolásukat a scriptorok végzik. Dictator diktálja a szöveget, ha egyszerre több példány is készült. Rubricator végzi a javításokat és egyes részeket vörös színnel emel ki. Illuminátor illusztrációkat készít, majd a miniátor művészi rajzokkal egészíti ki munkáját. A kódexnek nincs címlapja és lapszámozása. Inplicittel és explicittel (kezdő-és záró sorral) azonosítják. Köteles kézirat: originalis (eredeti), autographum, ha a szerző kezétől származik.Áttörésnek számított a könyvnyomtatás megjelenése, elterjedése (Gutenberg 42 soros Bibliája, 1455-56), a 15. század közepén dolgozzák ki a szedésnyomás technikáját. Fázisai: betűkészlet kiöntése ólomból, ebből rakják ki a szöveget. A hibalehetőségek nagy száma miatt próbanyomást végeztek. Korrektúrát készítettek, kijavították a szedés során felbukkanó hibákat és elkészítették a végleges változatot. Ha a hibákat még a kötés előtt észrevették, akkor hibajegyzéket (korrigendát) fűztek a könyvhöz.Az emberi nyelv tudományos módszerekkel történő szisztematikus vizsgálata a 19. században kezdődött meg filológia néven, módszerei a legrégebbi nyelvek (szanszkrit, héber, ógörög, latin) öröksége és az európai kultúra szent szövegeinek tanulmányozásával fejlődött ki. A 20. század elejére az egységes nyelv- és irodalomtudomány egyre inkább specializálódott, önálló nyelvtudomány és irodalomtudomány lett belőle, korszakonként és nyelvenként, nyelvcsoportonként elkülönülő filológia, az ókori filológia pedig a klasszika-filológia (még később, az orientalisztikával kiegészülve az ókortudomány) nevet vette fel. A filológiai munka fókuszában a tanulmányozott mű, annak nyelve, szókincse, mondanivalója vagy üzenete áll. Munkájuk során a konkrét cél a művek elemzése, bemutatása és kommentárokkal, annotációkkal való ellátása. A szövegfordítás, szövegértelmezés és szövegkritika is része a munkának, amely kritikai szövegkiadásokban csúcsosodik ki.A filológus munka módszere mai, adatfeldolgozási szemmel nézve abból áll, hogy a lefordítandó szöveg kapcsán különböző értelmezéseket, magyarázatokat fűz az eredeti szöveghez, amelyeket igyekszik a történelmi ismereteinek összefüggésében maradéktalanul feltárni, beleértve a szövegben nem definiált (nevekre, szavakra, személyekre, eseményekre, már letűnt kulturális elemekre stb. való) esetleges hivatkozásait és célzásait, mint szövegen kívüli elemekre.A múltban a filológus a gondolatait kulcsszavakkal ellátott cédulákra írta, és azokat dobozokba, elválasztó lapok mögé (esetleg ábécé , vagy címek, témák szerinti) sorrendbe szervezve bővítette a gyűjteményét, rendezte át a fogalmazás, a terjedelem fejlődési igényei szerint. Az anyagban való nem lineáris olvasás megkönnyítésére tárgy-, név- és egyéb mutatókat (indexeket) kereszthivatkozásokat (vesd össze, lásd még, idézett mű, ugyanott stb.), valamint a lap alján szereplő apró betűs lábjegyzeteket alkalmaztak a szöveg tagolására, „manuális hipertextként” olvasható megszerkesztésére.Könyvészeti, bibliográfiai adatok(címadatok) egy adott műről,melyek segítik a régi és a mai kor filológusait a tájékozódásban:-címadatok:a szerző(auktor) neve,vagy nevei-a könyv címe(titulusa), ha egy sorozat részét képezi az adott mű, akkor a sorozat megnevezése-fordító,szerkesztő,sajtó alá rendező,-kiadó-megjelenés helye,ideje-ISBN-szám (international standard book number)-ISSN-szám(ha sorozatról van szó,például folyóiratoknál csak ilyet találunk)-impresszum adatok:nyomda neve,nyomtatástechnikai adatok,stb.Míg korábban a filológusnak el kellett mennie a tanulmányozandó szövegekért, vagy hosszadalmas úton be kellett azokat szerezni, a mai filológiai munka otthon is végezhető és az egy helyre hordás energiáját, munkáját meg lehet takarítani erre alkalmas szoftverek vagy weblapok használatával.
 • 문헌학(文獻學)은 문헌 자료를 언어학적, 역사적 측면으로 비판, 해석하고, 그에 근거하여 민족이나 시대의 문화를 연구하는 학문이다. 언어학과 문학평론이 결합된 인문주의적 역사 언어학의 한 갈레로 취급된다. 처음에 유럽 르네상스 인문주의에서 서양의 고전 문헌학이 시작되었다. 이는 그리스어, 라틴어, 산스크리트어에 대한 문학 연구를 다루었는데, 얼마 후 유럽과 비유럽의 다른 언어들에 대한 연구가 문헌학에 포함되었다.
 • 文献学(ぶんけんがく、英語: philology、ドイツ語: Philologie)は、過去の文章、言語を扱う学問である。
 • Filologia (latineko philologĭatik eratorria, eta hori grezierako φιλω, filõ, "maitatu", eta λογος, logos, "arrazonamendu" edo "hizkera" terminoetatik eratorria) testu idatziak aztertzen dituen hizkuntza ikerketa da; literatura kritika, historia eta hizkuntzalaritza konbinatzen ditu.
 • Filologia (do grego antigo Φιλολογία, "amor ao estudo, à instrução") é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, é uma combinação de estudos literários, história e linguística. É mais comumente definida como o estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original, e a determinação do seu significado. Filologia clássica é a filologia do grego e latim clássico. Filologia clássica é historicamente primária, originária de Pérgamo e Alexandria em torno do século IV a.C., continuou pelos gregos e romanos em todo o Império Romano e Bizantino, e eventualmente assumida por estudiosos europeus do Renascimento, onde foi logo acompanhado por filólogos de outras línguas tanto a nível europeu (germânico, celta, eslavos, etc) e não-europeus (em sânscrito, persa, árabe, chinês, etc.). Estudos indo-europeus envolvem a filologia comparativa de todas as línguas indo-européias.Qualquer linguagem clássica pode ser estudada filologicamente e, de facto, como uma linguagem de descrição "clássica" é que implicam a existência de uma tradição filológica associado a ele.Devido ao seu foco no desenvolvimento histórico (análise diacrônica), a filologia passou a ser usada como um termo que contrasta com a linguística. Isto é devido a um desenvolvimento do século XX desencadeada por insistência de Ferdinand de Saussure sobre a importância da análise sincrônica, e mais tarde o surgimento do estruturalismo e linguística Chomsky com sua ênfase na sintaxe.
 • Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.W potocznym ujęciu jest to określenie kierunku odpowiednich studiów humanistycznych (np. polonistyka – filologia polska, anglistyka – filologia angielska, romanistyka - filologia francuska, germanistyka – filologia niemiecka, iberystyka - filologia iberyjska).Cele nauk filologicznych były różnie określane na różnych okresach rozwoju tej dyscypliny, i tak np. niemiecki romanista z przełomu XIX i XX wieku określa filologię jako "każdą naukę, której celem i zadaniem jest poznanie duchowych właściwości danego narodu [...], o ile znalazły one lub ciągle jeszcze znajdują swój wyraz w języku i literaturze"
 • Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penetapan dari keotentikannya dan keaslian dari pembentukannya dan penentuan maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno.Sebuah teks yang termuat dalam sebuah naskah manuskrip, terutama yang berasal dari masa lampau, seringkali sulit untuk dipahami, tidak karena bahasanya yang sulit, tetapi karena naskah manuskrip disalin berulang-ulang kali. Dengan begini, naskah-naskah banyak yang memuat kesalahan-kesalahan.Tugas seorang filolog, nama untuk ahli filologi, ialah meneliti naskah-naskah ini, membuat laporan tentang keadaan naskah-naskah ini, dan menyunting teks yang ada di dalamnya. Ilmu filologi biasanya berdampingan dengan paleografi, atau ilmu tentang tulisan pada masa lampau.Salah seorang filolog Indonesia ternama adalah Prof. Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka.
 • Philologie (griech. φιλολογία philología, lat. philologia, wörtlich „Liebe zur Sprache“) ist die zusammenfassende Bezeichnung für die Sprach- und Literaturwissenschaft einer Sprache oder eines Sprachzweiges. Gelegentlich bezeichnet der Begriff ausschließlich die Sprachwissenschaft oder ausschließlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Autor und dessen literarischem Werk.
 • Filologie (van het Griekse Φιλος, philos: "liefde" en het Griekse λογος logos: "woord, rede") is een tak van taalkunde die zich vooral richt op dode talen. Het woord werd voor het eerst gebruikt door Plato in diens dialoog Phaedrus in de betekenis "voorliefde voor redevoeringen".Een filoloog bestudeert de taal- en letterkunde van volkeren door middel van beschikbare geschriften in samenhang met de cultuurgeschiedenis van een volk. Hij tracht door zorgvuldige studie van context en oorsprong van woorden zin en betekenis aan taaluitingen te geven, waarbij zijn lijfspreuk is ad fontes: "(terug) naar de bronnen". De term raakt in onbruik omdat in sommige landen het vakgebied tegenwoordig vaak ingebed is in het vakgebied van de taalwetenschappen in het algemeen. Meer dan op het Europees vasteland is in het Engelse taalgebied het begrip Philology bijna synoniem met de vakgebieden vergelijkende- en historische taalkunde.In de klassieke oudheid werd de term filologie van toepassing geacht op alle wetenschapsbeoefening. In Europa brak de filologie als volwaardige wetenschap pas in de 19e eeuw volledig door. Dit volwassen worden gebeurde tegelijkertijd met het afsplitsen van een aantal andere vakgebieden die ook zelfstandigheid (en specialisatie) nastreefden (archeologie, paleografie, etymologie, mythologie, volkenkunde etc.). In de wetenschap bestaat vaak een spanningsveld tussen filologen en systematici; de eersten verliezen zich soms in de details en hebben geen oog voor het grote geheel, de laatsten offeren de details op aan hun Weltanschauung.Binnen de filologie bestaan nog verdere specialisaties, zoals Germanistiek en Romanistiek.
 • Philology is the study of language in written historical sources; it is a combination of literary criticism, history, and linguistics. It is more commonly defined as the study of literary texts and written records, the establishment of their authenticity and their original form, and the determination of their meaning.Classical philology is the philology of Classical Sanskrit, Greek and Classical Latin. Classical philology is historically primary, originating in Pergamum and Alexandria around the 4th century BCE, continued by Greeks and Romans throughout the Roman and Byzantine Empires, and eventually taken up by European scholars of the Renaissance, where it was soon joined by philologies of other languages both European (Germanic, Celtic, Slavistics, etc.) and non-European (Sanskrit, Persian, Arabic, Chinese, etc.). Indo-European studies involves the comparative philology of all Indo-European languages.Any classical language can be studied philologically, and indeed describing a language as "classical" is to imply the existence of a philological tradition associated with it.Because of its focus on historical development (diachronic analysis), philology came to be used as a term contrasting with linguistics. This is due to a 20th-century development triggered by Ferdinand de Saussure's insistence on the importance of synchronic analysis, and the later emergence of structuralism and Chomskyan linguistics with its emphasis on syntax.
 • Филоло́гия (от др.-греч. φιλολογία, «любовь к слову») — совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Лингвистика не всегда включается в филологию: во-первых, она не обязательно исследует тексты, во-вторых, не всегда затрагивает культурологическую сторону вопроса (хотя связь языка и культуры — актуальная лингво-философская проблема); для лингвистики характерна бо́льшая близость к точным наукам, чем для других дисциплин, традиционно относимых к филологии. В России лингвистика (в том числе общее языкознание) обычно изучается на факультетах, именуемых филологическими; в западноевропейских странах и в Америке под филологией подразумевают изучение древних (классическая филология) и средневековых текстов, а изучение языков и особенно теории языка считается отдельной дисциплиной.В словаре Даля «филология» — (греч. любословие) наука или изучение древних, мертвыхязыков; изучение живых языков — лингвистика.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12579 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110673804 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Philology
prop-fr:commonsTitre
 • la philologie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • philologie
prop-fr:wiktionaryTitre
 • philologie
 • philologie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La philologie est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique.
 • Slovo filologie je řeckého původu (φίλος 'přítel', λόγος 'slovo') a znamená doslova 'přátelství se slovem', s naukou aj. Dnes tímto pojmem rozumíme nauku, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem.
 • Филологията е учебна програма в България и подход, която/който съчетава едновременно изучаването на лингвистика и литературни науки , особено за някой език конкретно, например българска филология или немска филология, или за няколко езика - класическа филология (старогръцки и латински)Филология се използва в смисъл на изследване на текстове, главно стари, на историческа лингвистика (диахронна) или като изследване на език (езици) и на текстове, създадени на него (тях), включвайки области като езикознание, литературознание, плюс фолклористика, етнография, странознание, митология и др., тоест това е тип изучаване на езика и литературата, какъвто е бил популярен през 19 век (виж Младограматическа школа).
 • 문헌학(文獻學)은 문헌 자료를 언어학적, 역사적 측면으로 비판, 해석하고, 그에 근거하여 민족이나 시대의 문화를 연구하는 학문이다. 언어학과 문학평론이 결합된 인문주의적 역사 언어학의 한 갈레로 취급된다. 처음에 유럽 르네상스 인문주의에서 서양의 고전 문헌학이 시작되었다. 이는 그리스어, 라틴어, 산스크리트어에 대한 문학 연구를 다루었는데, 얼마 후 유럽과 비유럽의 다른 언어들에 대한 연구가 문헌학에 포함되었다.
 • 文献学(ぶんけんがく、英語: philology、ドイツ語: Philologie)は、過去の文章、言語を扱う学問である。
 • Filologia (latineko philologĭatik eratorria, eta hori grezierako φιλω, filõ, "maitatu", eta λογος, logos, "arrazonamendu" edo "hizkera" terminoetatik eratorria) testu idatziak aztertzen dituen hizkuntza ikerketa da; literatura kritika, historia eta hizkuntzalaritza konbinatzen ditu.
 • Philologie (griech. φιλολογία philología, lat. philologia, wörtlich „Liebe zur Sprache“) ist die zusammenfassende Bezeichnung für die Sprach- und Literaturwissenschaft einer Sprache oder eines Sprachzweiges. Gelegentlich bezeichnet der Begriff ausschließlich die Sprachwissenschaft oder ausschließlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Autor und dessen literarischem Werk.
 • Filologia (do grego antigo Φιλολογία, "amor ao estudo, à instrução") é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, é uma combinação de estudos literários, história e linguística. É mais comumente definida como o estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original, e a determinação do seu significado. Filologia clássica é a filologia do grego e latim clássico.
 • Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.W potocznym ujęciu jest to określenie kierunku odpowiednich studiów humanistycznych (np.
 • A filológia egy nyelv szövegeivel való tudományos foglalkozás megnevezése. A szó görög eredetű: a nyelv/beszéd (logosz) és a szeretet (filo-) szavak összetételéből származik.A filológia, valamint a filológusok feladata, hogy a szövegeket a lehető legjobb rendben hagyományozzák a következő korokra. Az irodalmi műveket komplex módszerrel tanulmányozza, megfelelő szövegkritikai apparátus igénybevételével.
 • La filología (del latín philologĭa y éste del griego φιλολογία, “amor o interés por las palabras”) se ocupa del estudio de los textos escritos, a través de los que intenta reconstruir, lo más fielmente posible, el sentido original de los mismos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. El filólogo se sirve, por tanto, del estudio del lenguaje, la literatura y demás manifestaciones escritas, en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural determinada.
 • Филоло́гия (от др.-греч. φιλολογία, «любовь к слову») — совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.
 • Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penetapan dari keotentikannya dan keaslian dari pembentukannya dan penentuan maknanya.
 • Philology is the study of language in written historical sources; it is a combination of literary criticism, history, and linguistics. It is more commonly defined as the study of literary texts and written records, the establishment of their authenticity and their original form, and the determination of their meaning.Classical philology is the philology of Classical Sanskrit, Greek and Classical Latin.
 • Filologie (van het Griekse Φιλος, philos: "liefde" en het Griekse λογος logos: "woord, rede") is een tak van taalkunde die zich vooral richt op dode talen. Het woord werd voor het eerst gebruikt door Plato in diens dialoog Phaedrus in de betekenis "voorliefde voor redevoeringen".Een filoloog bestudeert de taal- en letterkunde van volkeren door middel van beschikbare geschriften in samenhang met de cultuurgeschiedenis van een volk.
 • La filologia és l'estudi dels textos i llengües antigues. El terme originalment significa amor (del grec Filo-) d'aprendre i literatura (també del grec -logia). En les tradicions acadèmiques de moltes nacions, el terme "Filologia" descriu l'estudi d'una llengua junt amb la seva literatura i els seus contextos històrics i culturals, els quals són indispensables per a una comprensió dels treballs literaris i d'altres textos culturals significatius.
 • Filoloji; dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı.Eski Yunancada philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır ve birebir çevirisi "kelime sevgisi"dir. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır.
 • La filologia (dal greco φιλoλογία, composto da φίλος (philos) "amante, amico" e λόγος (logos) "parola, discorso": "interesse per lo studio delle parole"), secondo l'accezione comune attuale, è un insieme di discipline che studia i testi letterari al fine della ricostruzione della loro forma originaria attraverso l'analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano, e con lo scopo di pervenire, mediante varie metodologie di indagine, ad una interpretazione che sia la più corretta possibile.
rdfs:label
 • Philologie
 • Filologi
 • Filologia
 • Filologia
 • Filologia
 • Filologia
 • Filologia
 • Filologie
 • Filologie
 • Filología
 • Filoloji
 • Filológia
 • Philologie
 • Philology
 • Филология
 • Филология
 • 文献学
 • 문헌학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:approach of
is dbpedia-owl:diploma of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:approche of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of