Un patrouilleur est un petit bateau de guerre, de quelques centaines de tonnes, qui équipe des forces côtières. Pendant les deux derniers conflits mondiaux, de nombreux chalutiers armés ont servi de patrouilleurs. Si le navire a un tonnage plus léger, on parle alors de « vedette rapide », autrefois « lance-torpilles » (PTL) ou « lance-missiles » (PM). S'il a un tonnage un peu plus important, certaines marines le dénomment « corvette » ou « patrouilleur hauturier ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un patrouilleur est un petit bateau de guerre, de quelques centaines de tonnes, qui équipe des forces côtières. Pendant les deux derniers conflits mondiaux, de nombreux chalutiers armés ont servi de patrouilleurs. Si le navire a un tonnage plus léger, on parle alors de « vedette rapide », autrefois « lance-torpilles » (PTL) ou « lance-missiles » (PM). S'il a un tonnage un peu plus important, certaines marines le dénomment « corvette » ou « patrouilleur hauturier ».
 • Сторожевой катер (СТК) — класс быстроходного, маломерного боевого корабля (боевого катера), предназначенного для выполнения таких задач, как: охрана государственной границы, несение дозорной (патрульной) службы в прибрежной зоне, артиллерийская борьба с торпедными, сторожевыми и артиллерийскими катерами противника. Обычно обладают артиллерийским вооружением.
 • O navio-patrulha é um tipo de navio de guerra, de pequena dimensão e com baixo poder de fogo.Conforme a dimensão e a função, os navios-patrulha podem ser designados, alternativamente, como lanchas de fiscalização, vedetas, escoltas costeiros, navios de defesa de porto ou canhoneiras'.
 • Patrouillenboote sind leicht bewaffnete, schnelle Boote oder kleine bis mittelgroße Schiffe der Marine, der Küstenwache, der Polizei oder des Zolls. Die Bezeichnung wird recht unscharf für sehr unterschiedliche Fahrzeuge verwendet. Sowohl Größe als auch Ausstattung und Bewaffnung der Patrouillenboote unterscheiden sich je nach den vielfältigen Einsatzbedingungen. Sie werden gegen Schmuggler, Terroristen, illegale Einwanderer usw. eingesetzt. Hochseepatrouillenboote (sog. off shore patrol vessels) sind für längere Fahrten ausgelegt und verfügen zum Teil auch über Hubschrauberlandeplätze.Militärische Patrouillenboote werden unter anderem zur Aufklärung, Überwachung und Sicherung im Küstenvorfeld benutzt. Um die hierfür erforderliche größere Zahl von Fahrzeugen bereitstellen zu können, sind während der Weltkriege zivile Schiffe wie Fischereifahrzeuge und Yachten requiriert und als Patrouillenboote eingesetzt worden.
 • 경비정(警備艇)은 연안, 호수, 하천에서 밀수 등을 비롯한 각종 위법행위를 단속하는 데 사용되는 소형선박이다. 경찰·해안경찰대에 소속된다. 처음부터 경비정으로 건조되는 것과 다른 용도로 쓰이던 함정을 개조한 것이 있다. 큰 것은 배수량이 300t 정도이나 일반적으로 15 - 50t이다. 추적을 위해서 속도가 빠르며, 투광기, 확성기, 구명구 등을 갖추고 있다. 나라에 따라서 기관총이나 소형포를 장착한 것도 있다.
 • A patrol boat is a relatively small naval vessel generally designed for coastal defense duties. There have been many designs for patrol boats. They may be operated by a nation's navy, coast guard, or police force, and may be intended for marine (blue water) and/or estuarine or river ("brown water") environments. They are commonly found engaged in various border protection roles, including anti-smuggling, anti-piracy, fisheries patrols, and immigration law enforcement. They are also often called upon to participate in rescue operations. Vessels of this type include the original yacht (from Dutch/Low German jacht meaning hunting or hunt), a light, fast-sailing vessel used by the Dutch navy to pursue pirates and other transgressors around and into shallow waters.
 • Un buque patrullero es una embarcación relativamente pequeña, generalmente diseñada para misiones de defensa costera.Han existido varios diseños de buques patrulleros. Estos pueden ser operados por la Armada de un país, guardacostas o fuerzas policiales, pudiendo operar en altamar («aguas azules») y/o estuarios o ríos («aguas marrones»). Usualmente están asignados a diversos papeles de protección de fronteras, inclusive operaciones anticontrabando, antipiratería, patrullaje pesquero y control de la inmigración ilegal. También pueden ser usados para participar en operaciones de rescate.
 • Een patrouillevaartuig is bij de marines de aanduiding voor een klein schip (tot ca. 200 ton Deplacement) dat gebruikt wordt voor betrekkelijk eenvoudige patrouille- en bewakingstaken in binnenwateren, kuststroken en riviermonden.Patrouillevaartuigen zijn uitgerust met lichte wapens (mitrailleurs, machinegeweren). Scandinavische marines, zoals die van Noorwegen en Denemarken, kennen ook grotere patrouilleschepen voor soortgelijke taken in zeegebieden waar de omstandigheden extremer zijn, zoals rond Spitsbergen en Groenland. Deze schepen zijn groter om een langduriger verblijf op zee mogelijk te maken en een stabieler scheepsplatform te bieden, niet omdat ze meer bewapening voeren.Sinds het belang van continentale plateaus en exclusieve economische zones (tot 200 mijl uit de kust) groter wordt ziet men dergelijke grote patrouilleschepen ook elders in de wereld verschijnen.
 • Okręt patrolowy (patrolowiec, kuter patrolowy, rzadziej dozorowiec pogranicza) to wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie. W czasie pokoju patrolowce służą zazwyczaj do ochrony granic morskich i strefy ekonomicznej państwa. Chociaż powszechnie jednostki tego rodzaju określa się jako okręty, jedynie część patrolowców jest okrętami w ścisłym sensie - jednostkami w służbie marynarki wojennej, natomiast są one powszechnie używane także przez państwowe formacje paramilitarne, jak, w zależności od państwa: straż graniczna, straż wybrzeża, policja, żandarmeria, służba celna lub inne. W czasie pokoju służą one przede wszystkim do ochrony granicy morskiej przed nielegalnym przekraczaniem i przemytem, ochrony przestrzegania prawa w strefie ekonomicznej państwa (zwłaszcza ochrony łowisk przed nielegalnym połowem), a także w ograniczonym zakresie do prowadzenia akcji ratunkowych na morzu. Podczas wojny okręty patrolowe służą natomiast przede wszystkim do wykrywania obecności okrętów przeciwnika, ochrony transportu i konwojów, głównie w strefie przybrzeżnej, a część z nich w pewnym zakresie także do zwalczania okrętów podwodnych, rzadziej do walki z lekkimi okrętami i lotnictwem. Czasami mają środki obserwacji technicznej do wykrywania zanurzonych okrętów podwodnych. W tym kierunku, z okrętów patrolowych wyewoluowała bardziej wyspecjalizowana klasa ścigaczy okrętów podwodnych.Z powodu różnych stawianych przed nimi zadań, patrolowce różnią się od siebie znacznie charakterystykami i uzbrojeniem i trudno mówić z tej racji o typowych parametrach. Przede wszystkim, mogą to być jednostki różnej wielkości - od kilkudziesięciu do aż ok. 2000 ton wyporności, aczkolwiek najczęściej wynosi ona 200-500 ton. Małe jednostki, o wyporności kilkadziesiąt lub kilkanaście ton, określane są zazwyczaj jako kutry patrolowe. Patrolowce budowane jako okręty wojenne i jako jednostki cywilne różnią się często od siebie konstrukcją, aczkolwiek, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawiła się tendencja do oferowania takich samych jednostek dla służb cywilnych i wojska, o mniejszych możliwościach bojowych, lecz bardziej ekonomicznych w budowie i eksploatacji. Już wcześniej jednak z reguły, przy konstruowaniu okrętów patrolowych kładziono nacisk na prostotę i taniość konstrukcji, a nie na właściwości bojowe, które w tej klasie okrętów są cechą drugorzędną. Z reguły patrolowce jako okręty wojenne są mało liczną klasą okrętów podczas pokoju, chyba, że marynarka wojenna wykonuje zadania ochrony granic (jak np. w Polsce przed 1991), natomiast znacznie rosła ich liczebność podczas wojen, w związku z pojawiającymi się potrzebami. Oprócz specjalnie budowanych jednostek, na patrolowce przebudowywano starsze okręty innych klas (np. torpedowce), a często statki cywilne, zwłaszcza holowniki, trawlery i kutry rybackie, w najprostszym wariancie, przez dodanie lekkiego uzbrojenia (bywały one też określane jako pomocnicze patrolowce).Patrolowce najczęściej nie dysponują wysoką prędkością, jak na okręty - od kilkunastu do poniżej 30 węzłów, rzadziej zdarzają się jednostki szybsze lub wolniejsze.Uzbrojenie patrolowców bywa różne - od jedynie karabinów maszynowych, przez działka małokalibrowe do pojedynczych armat kalibru ok. 76 mm, jest ono jednak na ogół słabe. Najczęściej wojenne okręty patrolowe uzbrojone są w kilka małokalibrowych działek przeciwlotniczych (20-40 mm), ewentualnie także bomby głębinowe. Na ogół nie stosuje się uzbrojenia rakietowego (zbliżone okręty tak uzbrojone klasyfikuje się już jako kutry rakietowe lub korwety). Uzbrojenie cywilnych patrolowców często ogranicza się do broni maszynowej, czasami nawet przenośnej. Część większych powojennych jednostek tej klasy, zarówno wojskowych, jak cywilnych, może przenosić śmigłowiec pokładowy. Częstym wyposażeniem współczesnych jednostek, zwłaszcza cywilnych, są szybkie łodzie inspekcyjne i pościgowe, przenoszone na pokładzie i spuszczane na wodę. Klasyfikacja okrętów patrolowych nie jest jednolita na świecie. W Polsce po wojnie wyróżniano kutry patrolowe oraz większe dozorowce pogranicza (wyporności rzędu od 100 do kilkuset ton, nie należy utożsamiać ich z dozorowcami), po czym w miejsce tych ostatnich pojawiła się terminologia: okręt patrolowy. W ZSRR i Rosji dozorowcami (storożewoj korabl) nazywano jednak znacznie większe okręty wojenne - korwety i fregaty. Z kolei w USA okręty patrolowe Straży Wybrzeża, nawet duże, określane są tradycyjnie jako cutter (kuter). Obecnie wyróżniana jest za współczesną terminologią anglojęzyczną klasa OPV (offshore patrol vessel) - okręt patrolowy działania pełnomorskiego i IPV (inshore patrol vessel) - przybrzeżny okręt patrolowy.
 • 哨戒艦艇(しょうかいかんてい)は、領海や沿岸、内海、内水、港湾等での防衛・警備・救難活動を目的とした軍艦。また、本項目では英語のPatrol boatに準拠し、同様の任務に当たる政府用船舶(公船・官船)についても扱う。ただし、より戦闘的な性格の強い魚雷艇、ミサイル艇に関しては高速戦闘艇(FAC)において扱う。
 • I pattugliatori sono delle unità navali specializzate, come il nome lascia intendere, in compiti di pattugliamento, adibita o concepita per compiti di sorveglianza marittima, specificamente della zona economica esclusiva. Generalmente sono unità litoranee d'attacco veloci e possono essere in dotazione alla Marina, alla guardia costiera o delle forze di polizia, per essere impiegate nel pattugliamento marittimo sia d'altura che costiero sia in quello fluviale e in vari ruoli di protezione delle frontiere marittime, comprese misure anti-droga, anti-contrabbando, anti-pirateria, di vigilanza pesca e per l'applicazione della legge in materia di immigrazione e spesso partecipano alle operazioni di ricerca in mare e di salvataggio. Anche se generalmente non sono dotati di mezzi antisommergibile,in alcune configurazioni possono venire impiegati come cacciasommergibili Normalmente vengono identificati attraverso una lettera "P" nel numerale posto sulla fiancata dell'unità.Originariamente si trattava di unità navali militari divenute obsolete a cui era stato sbarcato l'armamento bellico e le dotazioni elettroniche, ridotto l'equipaggio e migliorati gli alloggiamenti, per consentire una migliore vita di bordo e conseguentemente pattugliamenti prolungati delle aree marine di competenza.In tempi recenti si è assistito all'allestimento di navi specificamente concepite per questo tipi di servizio, che uniscono alcune caratteristiche costruttive proprie delle unità militari a quelle tipiche delle unità mercantili, allo scopo di diminuire i costi di gestione, facilitare la navigazione prolungata ed imbarcare personale meno specializzato di quello occorrente per unità più complesse originariamente concepite per il combattimento. In molti casi il pattugliamento viene svolto con unità litoranee veloci.
 • Hlídková loď či hlídkový člun je druh malé válečné lodě, kterou nejčastěji provozuje námořnictvo, pobřežní stráž či policie. Hlídkové lodě operují zejména na řekách, v jejich deltách a v blízkosti pobřeží. Nejčastěji zajišťují pobřežní obranu, záchranné operace, zabraňují pašování, kontrolují imigraci či rybolovná pásma. Přestože hlídkové lodě obvykle patří k nejmenším válečným lodím, oceánské hlídkové lodě, určené k samostatným operacím na otevřeném moři, mnohdy dosahují velikosti korvet či fregat.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 236890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7415 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 97993842 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Missile boats
prop-fr:commonsTitre
 • Vedette lance-missiles
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un patrouilleur est un petit bateau de guerre, de quelques centaines de tonnes, qui équipe des forces côtières. Pendant les deux derniers conflits mondiaux, de nombreux chalutiers armés ont servi de patrouilleurs. Si le navire a un tonnage plus léger, on parle alors de « vedette rapide », autrefois « lance-torpilles » (PTL) ou « lance-missiles » (PM). S'il a un tonnage un peu plus important, certaines marines le dénomment « corvette » ou « patrouilleur hauturier ».
 • Сторожевой катер (СТК) — класс быстроходного, маломерного боевого корабля (боевого катера), предназначенного для выполнения таких задач, как: охрана государственной границы, несение дозорной (патрульной) службы в прибрежной зоне, артиллерийская борьба с торпедными, сторожевыми и артиллерийскими катерами противника. Обычно обладают артиллерийским вооружением.
 • O navio-patrulha é um tipo de navio de guerra, de pequena dimensão e com baixo poder de fogo.Conforme a dimensão e a função, os navios-patrulha podem ser designados, alternativamente, como lanchas de fiscalização, vedetas, escoltas costeiros, navios de defesa de porto ou canhoneiras'.
 • 경비정(警備艇)은 연안, 호수, 하천에서 밀수 등을 비롯한 각종 위법행위를 단속하는 데 사용되는 소형선박이다. 경찰·해안경찰대에 소속된다. 처음부터 경비정으로 건조되는 것과 다른 용도로 쓰이던 함정을 개조한 것이 있다. 큰 것은 배수량이 300t 정도이나 일반적으로 15 - 50t이다. 추적을 위해서 속도가 빠르며, 투광기, 확성기, 구명구 등을 갖추고 있다. 나라에 따라서 기관총이나 소형포를 장착한 것도 있다.
 • 哨戒艦艇(しょうかいかんてい)は、領海や沿岸、内海、内水、港湾等での防衛・警備・救難活動を目的とした軍艦。また、本項目では英語のPatrol boatに準拠し、同様の任務に当たる政府用船舶(公船・官船)についても扱う。ただし、より戦闘的な性格の強い魚雷艇、ミサイル艇に関しては高速戦闘艇(FAC)において扱う。
 • Patrouillenboote sind leicht bewaffnete, schnelle Boote oder kleine bis mittelgroße Schiffe der Marine, der Küstenwache, der Polizei oder des Zolls. Die Bezeichnung wird recht unscharf für sehr unterschiedliche Fahrzeuge verwendet. Sowohl Größe als auch Ausstattung und Bewaffnung der Patrouillenboote unterscheiden sich je nach den vielfältigen Einsatzbedingungen. Sie werden gegen Schmuggler, Terroristen, illegale Einwanderer usw. eingesetzt. Hochseepatrouillenboote (sog.
 • A patrol boat is a relatively small naval vessel generally designed for coastal defense duties. There have been many designs for patrol boats. They may be operated by a nation's navy, coast guard, or police force, and may be intended for marine (blue water) and/or estuarine or river ("brown water") environments. They are commonly found engaged in various border protection roles, including anti-smuggling, anti-piracy, fisheries patrols, and immigration law enforcement.
 • Hlídková loď či hlídkový člun je druh malé válečné lodě, kterou nejčastěji provozuje námořnictvo, pobřežní stráž či policie. Hlídkové lodě operují zejména na řekách, v jejich deltách a v blízkosti pobřeží. Nejčastěji zajišťují pobřežní obranu, záchranné operace, zabraňují pašování, kontrolují imigraci či rybolovná pásma.
 • Un buque patrullero es una embarcación relativamente pequeña, generalmente diseñada para misiones de defensa costera.Han existido varios diseños de buques patrulleros. Estos pueden ser operados por la Armada de un país, guardacostas o fuerzas policiales, pudiendo operar en altamar («aguas azules») y/o estuarios o ríos («aguas marrones»).
 • Okręt patrolowy (patrolowiec, kuter patrolowy, rzadziej dozorowiec pogranicza) to wojskowa jednostka pływająca, której podstawowym przeznaczeniem jest pełnienie służby patrolowej lub dozorowej na wyznaczonym akwenie. W czasie pokoju patrolowce służą zazwyczaj do ochrony granic morskich i strefy ekonomicznej państwa.
 • Een patrouillevaartuig is bij de marines de aanduiding voor een klein schip (tot ca. 200 ton Deplacement) dat gebruikt wordt voor betrekkelijk eenvoudige patrouille- en bewakingstaken in binnenwateren, kuststroken en riviermonden.Patrouillevaartuigen zijn uitgerust met lichte wapens (mitrailleurs, machinegeweren).
 • I pattugliatori sono delle unità navali specializzate, come il nome lascia intendere, in compiti di pattugliamento, adibita o concepita per compiti di sorveglianza marittima, specificamente della zona economica esclusiva.
rdfs:label
 • Patrouilleur (bateau)
 • Buque patrullero
 • Hlídková loď
 • Navio-patrulha
 • Okręt patrolowy
 • Patrol boat
 • Patrouillenboot
 • Patrouillevaartuig
 • Pattugliatore
 • Сторожевой катер
 • 哨戒艦艇
 • 경비정
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:equipement of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of