Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée mélange. Les substances mélangées sont étroitement juxtaposées dans un même espace, chacune gardant ses propriétés physiques et chimiques. Les éléments mélangés peuvent être séparés de nouveau par l’action d'un procédé physique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée mélange. Les substances mélangées sont étroitement juxtaposées dans un même espace, chacune gardant ses propriétés physiques et chimiques. Les éléments mélangés peuvent être séparés de nouveau par l’action d'un procédé physique.
 • Dalam kimia, campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi (obyek tidak menempel satu sama lain).Sementara tak ada perubahan fisik dalam suatu campuran, properti kimia suatu campuran dapat menyimpang dari komponennya seperti titik lelehnya. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen aslinya secara mekanis. Campuran dapat bersifat homogen atau heterogen.Campuran adalah hasil pencampuran mekanis atau pencampuran zat kimia seperti elemen dan senyawa, tanpa penyatuan kimia atau perubahan kimia lainnya, sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristik kimianya.
 • In chimica si intende per miscela o miscuglio l'insieme di più sostanze chimiche (composti chimici ed elementi chimici) che insieme conservano comunque inalterate le loro singole caratteristiche (come il colore, il sapore, l'odore) e lo stato fisico.Normalmente è assai improbabile che la materia si trovi sotto forma di sostanza pura; il più delle volte si presenta sotto forma di miscuglio o miscela.I componenti di un miscuglio possono essere solidi, liquidi o gassosi. Un esempio di miscuglio di sostanze gassose, liquide e solide è l'aria: i gas sono principalmente l'azoto, l'ossigeno e l'anidride carbonica, le particelle di polvere costituiscono la parte solida e le goccioline d'acqua costituiscono la parte liquida.
 • Смесь — физико-химическая система, в состав которой входят два или несколько химических соединений (компонент).В смеси исходные вещества включены неизменными. При этом нередко исходные вещества становятся неузнаваемыми, потому что смесь обнаруживает другие физические свойства по сравнению с каждым изолированным исходным веществом. При смешивании не возникает, тем не менее, никакое новое вещество.Специфические качества смеси, например, плотность, температура кипения или цвет, зависят от соотношения компонентов смеси (массовое отношение).Смесь двух металлов, полученная путём смешивания их расплавов, называется сплавом.В другой связи говорят о конгломерате.Коллоидные растворы находятся посередине между гомогенными и гетерогенными смесями. В этих жидкостях примешаны твердые частички, каждая из которых состоит из небольшого числа молекул. Поэтому такая смесь ведёт себя как раствор.Если хотят разделить смесь на чистые вещества, то используют некоторые физические качества. Из этого получается выбор соответствующего разделительного метода.
 • Смес се нарича система, състояща се от няколко вещества (компоненти), диспергирани едно в друго (многокомпонентна система). Смесите могат да бъдат хомогенни или хетерогенни. Хетерогенните системи се състоят от сравнително големи частички от съответните вещества, докато при хомогенните системи (наричани често и разтвори) веществата са диспергирани едно в друго на молекулярно ниво. Пример за хомогенни системи са въздуха (смес от азот, кислород и др.), морската вода (смес от вода, соли и др.). Хетерогенни системи са напр. млякото (емулсия), пясъка, почвата и др. Обясненията по-долу се отнасят за хомогенни системи.Свойствата на смесите (плътност, температура на кипене, парно налягане, енталпия, ентропия и др.) не са физични константи, както при чистите вещества, а се променят със състава на сместа. Тези свойства зависят от свойствата на чистите вещества, които ги съставят, и могат в редица случаи да се изчислят от последните с помощта на физични закони (закон на Хенри, закон на Раул, закон на Далтон и др.) или емпирични правила. Често използвано е понятието идеална смес, под което обикновено се разбира смес, свойствата на която могат еднозначно да се определят, по някакъв закон или правило, от свойствата на чистите компоненти (напр. идеална газова смес). Реалните смеси често показват отклонение от тези закони и правила. За пример може да послужи сместа от вода и сярна киселина: ако се смесят 100 милилитра вода със 100 милилитра сярна киселина обемът на сместа е по-малък от 200 милилитра! Отклоненията от закона на Раул водят до образуването на ацеотропи. В повечето случаи тези отклонения не могат да се предскажат по никакъв начин и могат да се определят само експериментално. В промишлеността а и в лабораторната практика често е необходимо дадена смес да се раздели на съставните вещества, или от нея да се отдели някакъв целеви компонент в чист вид. За тази цел се прилагат различни методи на разделяне: дестилация, ректификация, екстракция, сушене, кристализация, абсорбция, изпаряване, филтруване, флотация, утаяване, центрофугиране и много други, които изискват познаването на свойствата на (реалната) смес.Хетерогенните смеси се наричат още дисперсии (виж. дисперсна система).Смес от твърдо и течно вещество се нарича разтвор.
 • Směs je látka, která se skládá alespoň ze dvou chemicky čistých látek.Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky.
 • En química, una mescla o barreja és un sistema material format per dues o més substàncies no combinades químicament de tal forma que no ocorre una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat i propietats químiques. Una barreja pot ser usualment separada en els seus components originals per medis físics: destil·lació, dissolució, separació magnètica, flotació, filtració, decantació o centrifugació. Si després de barrejar algunes substàncies, no es poden recuperar per mitjans físics, és perquè s'ha produït una reacció química i les substàncies han perdut la seva identitat, han format compostos nous. Un exemple de barreja és la sorra amb llimadures de ferro, on a primera vista és fàcil veure que la sorra i el ferro mantenen les seves propietats. El ferro pot separar-se fàcilment mitjançant un imant de la resta de la mescla. Tot i que no hi ha canvis químics, en una mescla les propietats físiques, com el punt de fusió, poden diferir respecte la dels seus components. Hi ha tres tipus diferents de mescles: mescles homogènies (també anomenades solucions), mescles heterogènies i dispersions col·loïdals.
 • Unter einem Gemisch (Stoffgemisch) versteht man einen Stoff, der aus mindestens zwei Reinstoffen besteht. Ein Gemisch aus zwei Bestandteilen wird binäres Gemisch (mitunter auch binäres System) genannt, Gemische aus drei Bestandteilen ternäres Gemisch.Von einem Gemenge spricht man meist bei granulen (Haufwerk, Schüttgut) oder lebenden Komponenten (Samen), die sich nur miteinander vermengen, aber nicht homogen mischen können, ohne abzusterben oder funktionsunfähig zu werden.In manchen Zusammenhängen spricht man von einem Konglomerat.
 • 混合物(こんごうぶつ、mixture)とは、複数の種類のものが混じり合ってできたもののこと。化学的には複数の物質が混じり合ってできた物質のことであり、たとえば空気は窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素などの混合物である。化学物質の混合物であることを示す場合は、特に化学混合物 (chemical mixture) とも呼ぶ。混合物の密度・融点・沸点などの物理的性質は、各成分の量比によって変化し、一定でない。一般に、混合物の融点は純物質の融点よりも低くなるため、物質の純度を簡単に確かめる方法として用いられる。混合物を成分ごとに分離・精製し、純物質にする方法としては、ろ過・蒸留・抽出・昇華・再結晶・クロマトグラフィーなどの手法が状況に応じて用いられる。たとえば、「泥の混じった塩水」から純粋な水を得るためには、まずろ過によって泥を取り除き、蒸留によって水だけを取り出せばよい。
 • Uma mistura é constituída por duas ou mais substâncias puras, sejam elas simples ou compostas. As proporções entre os constituintes de uma mistura podem ser alterados por processos químicos, como a destilação. Todas as substâncias que compartilham um mesmo sistema, portanto, constituem uma mistura. Não se pode, entretanto, confundir misturar com dissolver. Água e óleo, por exemplo, misturam-se mas não se dissolvem. Isso torna o sistema água + óleo uma mistura, não uma solução.Existem três tipos fundamentais de misturas: as homogêneas (homo: igual), as heterogêneas (hetero: diferente) e as coloidais.
 • Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.
 • Orea hauts eginiko substantzia solido bati likido bat erantsiz eratzen den nahaste aski trinkoa da, baina moldaerraza.
 • 혼합물(混合物, mixture)은 둘 이상의 여러 물질이 화학 반응 없이 섞여 있는 것을 말한다. 크게 균일 혼합물, 콜로이드, 그리고 불균일 혼합물의 세 가지로 나뉜다: 균일 혼합물 용액 콜로이드 불균일 혼합물 현탁액 (서스펜션) 흙탕물 우유
 • Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende chemische stoffen zonder dat daarbij de moleculen hun identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden. Het is mogelijk dat in een mengsel een chemische reactie optreedt, maar daarmee verandert het mengsel; er is na een chemische reactie sprake van een ander mengsel, met een andere samenstelling.Meer algemeen is een mengsel een combinatie van twee of meer verschillende zaken die door elkaar worden gehusseld: zo is beton een mengsel van water, zand, cement en grind.
 • In chemistry, a mixture is a material system made up of two or more different substances which are mixed but are not combined chemically. A mixture refers to the physical combination of two or more substances on which the identities are retained and are mixed in the form of solutions, suspensions, and colloids.Mixtures are the one product of a mechanical blending or mixing of chemical substances like elements and compounds, without chemical bonding or other chemical change, so that each ingredient substance retains its own chemical properties and makeup. Despite that there are no chemical changes to its constituents, the physical properties of a mixture, such as its melting point, may differ from those of the components. Some mixtures can be separated into their components by physical (mechanical or thermal) means. Azeotropes can be considered as a kind of mixture which usually pose considerable difficulties regarding the separation processes required to obtain their constituents (physical or chemical processes or, even a blend of them).
 • Una mezcla es un sistema material formado por dos o más componentes mezclados, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna. Una mezcla es la combinación física de dos o más sustancias que retienen sus identidades y que se mezclan pudiendo formar según el caso aleaciones, soluciones, suspensiones y coloides.Las mezclas son el resultado del mezclado mecánico de sustancias químicas tales como elementos y compuestos, sin que existan enlaces químicos u otros cambios químicos, de forma tal que cada sustancia ingrediente mantiene sus propias propiedades químicas. A pesar de que no se producen cambios químicos de sus componentes, las propiedades físicas de una mezcla, tal como por ejemplo su punto de fusión, pueden ser distintas de las propiedades de sus componentes. Algunas mezclas se pueden separar en sus componentes mediante procesos físicos (mecánicos o térmicos), como ser destilación, disolución, separación magnética, flotación, filtración, decantación o centrifugación. Los azeótropos son un tipo de mezcla que por lo general requiere de complicados procesos de separación para obtener sus componentes.Si después de mezclar algunas sustancias, éstas reaccionan químicamente, entonces no se pueden recuperar por medios físicos, pues se han formado compuestos nuevos. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.
 • Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 413130 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1480 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101492727 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée mélange. Les substances mélangées sont étroitement juxtaposées dans un même espace, chacune gardant ses propriétés physiques et chimiques. Les éléments mélangés peuvent être séparés de nouveau par l’action d'un procédé physique.
 • Směs je látka, která se skládá alespoň ze dvou chemicky čistých látek.Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky.
 • 混合物(こんごうぶつ、mixture)とは、複数の種類のものが混じり合ってできたもののこと。化学的には複数の物質が混じり合ってできた物質のことであり、たとえば空気は窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素などの混合物である。化学物質の混合物であることを示す場合は、特に化学混合物 (chemical mixture) とも呼ぶ。混合物の密度・融点・沸点などの物理的性質は、各成分の量比によって変化し、一定でない。一般に、混合物の融点は純物質の融点よりも低くなるため、物質の純度を簡単に確かめる方法として用いられる。混合物を成分ごとに分離・精製し、純物質にする方法としては、ろ過・蒸留・抽出・昇華・再結晶・クロマトグラフィーなどの手法が状況に応じて用いられる。たとえば、「泥の混じった塩水」から純粋な水を得るためには、まずろ過によって泥を取り除き、蒸留によって水だけを取り出せばよい。
 • Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.
 • Orea hauts eginiko substantzia solido bati likido bat erantsiz eratzen den nahaste aski trinkoa da, baina moldaerraza.
 • 혼합물(混合物, mixture)은 둘 이상의 여러 물질이 화학 반응 없이 섞여 있는 것을 말한다. 크게 균일 혼합물, 콜로이드, 그리고 불균일 혼합물의 세 가지로 나뉜다: 균일 혼합물 용액 콜로이드 불균일 혼합물 현탁액 (서스펜션) 흙탕물 우유
 • Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Смесь — физико-химическая система, в состав которой входят два или несколько химических соединений (компонент).В смеси исходные вещества включены неизменными. При этом нередко исходные вещества становятся неузнаваемыми, потому что смесь обнаруживает другие физические свойства по сравнению с каждым изолированным исходным веществом.
 • Uma mistura é constituída por duas ou mais substâncias puras, sejam elas simples ou compostas. As proporções entre os constituintes de uma mistura podem ser alterados por processos químicos, como a destilação. Todas as substâncias que compartilham um mesmo sistema, portanto, constituem uma mistura. Não se pode, entretanto, confundir misturar com dissolver. Água e óleo, por exemplo, misturam-se mas não se dissolvem.
 • En química, una mescla o barreja és un sistema material format per dues o més substàncies no combinades químicament de tal forma que no ocorre una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat i propietats químiques. Una barreja pot ser usualment separada en els seus components originals per medis físics: destil·lació, dissolució, separació magnètica, flotació, filtració, decantació o centrifugació.
 • Dalam kimia, campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi (obyek tidak menempel satu sama lain).Sementara tak ada perubahan fisik dalam suatu campuran, properti kimia suatu campuran dapat menyimpang dari komponennya seperti titik lelehnya. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen aslinya secara mekanis.
 • Una mezcla es un sistema material formado por dos o más componentes mezclados, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna.
 • In chemistry, a mixture is a material system made up of two or more different substances which are mixed but are not combined chemically.
 • Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende chemische stoffen zonder dat daarbij de moleculen hun identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden.
 • In chimica si intende per miscela o miscuglio l'insieme di più sostanze chimiche (composti chimici ed elementi chimici) che insieme conservano comunque inalterate le loro singole caratteristiche (come il colore, il sapore, l'odore) e lo stato fisico.Normalmente è assai improbabile che la materia si trovi sotto forma di sostanza pura; il più delle volte si presenta sotto forma di miscuglio o miscela.I componenti di un miscuglio possono essere solidi, liquidi o gassosi.
 • Unter einem Gemisch (Stoffgemisch) versteht man einen Stoff, der aus mindestens zwei Reinstoffen besteht.
 • Смес се нарича система, състояща се от няколко вещества (компоненти), диспергирани едно в друго (многокомпонентна система). Смесите могат да бъдат хомогенни или хетерогенни. Хетерогенните системи се състоят от сравнително големи частички от съответните вещества, докато при хомогенните системи (наричани често и разтвори) веществата са диспергирани едно в друго на молекулярно ниво. Пример за хомогенни системи са въздуха (смес от азот, кислород и др.), морската вода (смес от вода, соли и др.).
rdfs:label
 • Mélange
 • Campuran
 • Gemisch
 • Karışım
 • Mengsel
 • Mescla
 • Mezcla
 • Mieszanina
 • Miscela
 • Mistura
 • Mixture
 • Ore (nahastura)
 • Směs
 • Смес
 • Смесь (химия)
 • 混合物
 • 혼합물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of