En physique, l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen (dit inertiel) est sa résistance à une variation de vitesse. L'inertie est fonction de la masse du corps : plus celle-ci est grande, plus la force requise pour modifier son mouvement sera importante.La notion d'inertie est à la base du principe d'inertie, première loi de Newton. Elle est encore considérée comme la norme en physique classique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En physique, l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen (dit inertiel) est sa résistance à une variation de vitesse. L'inertie est fonction de la masse du corps : plus celle-ci est grande, plus la force requise pour modifier son mouvement sera importante.La notion d'inertie est à la base du principe d'inertie, première loi de Newton. Elle est encore considérée comme la norme en physique classique. Elle a dû être réinterprétée et augmentée afin de refléter les développements de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique.
 • Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Secara numerik, ini diwakili oleh massa benda tersebut. Prinsip inersia adalah salah satu dasar dari fisika klasik yang digunakan untuk memerikan gerakan benda dan pengaruh gaya yang dikenakan terhadap benda itu. Kata inersia berasal dari kata bahasa Latin, "iners", yang berarti lembam, atau malas. Isaac Newton mendefinisikan inersia sebagai:Dalam pemakaian umum orang juga dapat menggunakan istilah "inersia" untuk mengacu kepada "jumlah tahanan terhadap perubahan kecepatan" (yang dikuantifikasi sebagai massa), atau kadang-kadang juga terhadap momentumnya, tergantung terhadap konteks. Istilah "inersia" lebih baik dipahami sebagai istilah yang lebih pendek untuk "prinsip inersia" seperti yang dideskripsikan oleh Newton dalam hukum I Newton. Hukum ini, dinyatakan dengan singkat, mengatakan bahwa sebuah benda yang tidak dikenakan oleh gaya luar (gaya netto sama dengan nol) bergerak dengan kecepatan tetap. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, suatu benda akan terus bergerak pada kecepatannya saat ini tanpa berubah arah, hingga ada gaya yang menyebabkannya mengubah kecepatan atau arahnya. Ini juga termasuk benda yang tidak bergerak (kecepatan = nol), yang akan tetap dalam keadaan diam sampai ada gaya yang menyebabkannya bergerak.
 • In de natuurkunde is traagheid, ook inertie genoemd, de naam voor het verschijnsel dat er een kracht nodig is om een voorwerp een andere snelheid of richting te geven. Deze 'kracht die nodig is om een voorwerp een bepaalde versnelling te geven' is evenredig met de massa, net zoals de 'kracht waarmee een voorwerp door de aarde wordt aangetrokken': het gewicht. Onderzoek heeft aangetoond dat traagheid en gewicht - toch twee geheel verschillende eigenschappen - een grote mate van overeenkomst hebben. Pas in 1911 wist Albert Einstein een verklaring te geven van deze equivalentie.
 • Инертност във физиката е свойството телата да се съпротивляват при опит да се промени състоянието им на движение или покой.Физическите тела проявяват инертност, като оказват съпротивление при въздействие. Инертността количествено се определя от скаларната величина маса m, по-точно инертна маса. Тя не зависи от отправната система, т.е. тя е абсолютна. Освен инертна маса съществува и гравитационна маса. Обобщаването на опитните факти ни води до принципа за еквивалентност на тези маси.Единицата за маса в система SI е килограм. По-голяма маса означава по-голяма инертност, т.е. по-трудна промяна на състоянието на дадено тяло. Дефинираната по този начин маса се нарича "инертна маса". Инертната маса дава връзката между силата и ускорението във Втория закон на Нютон . Освен "инертна маса" се дефинира и "тежка маса".
 • Lásd még: Newton törvényeiA tehetetlenség a fizikai testek azon tulajdonsága, mely ellenállásukat fejezi ki a mozgási vagy nyugalmi állapotuk megváltoztatásával szemben, vagy a testek azon hajlamát, hogy ellenálljon a mozgásállapotában fellépő bármilyen változásnak. A tehetetlenség törvénye a klasszikus fizika egyik alaptörvénye, melynek segítségével leírható a fizikai testek mozgása és annak változása a testre ható erők függvényében. A szó eredete a latin iners kifejezésből származtatható, melynek jelentése tétlen, lusta.A tehetetlenség törvényét Isaac Newton(1643-1727) fogalmazta meg művében a Philosophiæ Naturalis Principia Mathematicaban és Newton első törvényeként ismerjük. A törvény kimondja:Minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, míg ezt az állapotot egy másik test vagy mező meg nem változtatja.A Földön a tehetetlenség gyakran nem nyilvánul meg a súrlódási, illetve a gravitációs erő hatása miatt, mivel ezek befolyásolják a testek mozgását. Ez vezethette félre az olyan klasszikus teoretikusokat, mint például az ókori görög filozófus, Arisztotelész, aki úgy vélte, hogy a mozgás csak erő hatására tartható fenn.
 • Trägheit, auch Beharrungsvermögen, ist das Bestreben von physikalischen Körpern, in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine Kräfte oder Drehmomente auf sie einwirken. Eine Bewegung, die nur unter dem Einfluss der Trägheit erfolgt, wird Trägheitsbewegung genannt. Ein Beispiel hierfür ist die Rotation der Erde. Die Alltagserfahrung, der zufolge es dennoch einer Kraft bedarf, einen Bewegungszustand aufrechtzuerhalten, hat ihre Ursache in den Reibungskräften. Das Maß für die Trägheit eines Körpers gegenüber geradlinigen Beschleunigungen ist seine Masse. In Bezug auf die Beschleunigung von Drehbewegungen ist es sein Trägheitsmoment.
 • En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero, o la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él.Podríamos decir que es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico. En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica.La primera de ellas aparece en mecánica y es una medida de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia.La inercia térmica mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la capacidad calorífica.Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de referencia no-inercial.
 • En física, la inèrcia és la dificultat o resistència amb la qual els cossos s'oposen a un canvi d'estat pel que fa al seu moviment. És a dir, un cos en repòs tendeix a romandre en repòs, i un cos que es mou amb una velocitat uniforme tendeix a seguir en moviment, segons la primera llei de Newton.La inèrcia explica per què, per exemple, una nau espacial se segueix movent indefinidament encara que se n'aturin els motors, ja que, a l'espai, el fregament que acabaria per aturar-la és zero. En canvi, un cotxe que no s'accelera s'acaba aturant degut a la resistència de l'aire i al fregament de les rodes contra la carretera.A la física, es diu que un sistema té massa inercial quan resulta més difícil aconseguir un canvi en l'estat físic del mateix. Els dos usos més freqüents en física són la inèrcia mecànica i la inèrcia tèrmica. La inèrcia mecànica és una mesura de dificultat per a canviar l'estat de moviment o repòs d'un cos. La inèrcia mecànica depèn de la quantitat de massa i tensor d'inèrcia. La inèrcia tèrmica mesura la dificultat amb la que un cos canvia la seva temperatura a l'estar en contacte amb altres cossos o ser escalfat.Les anomenades forces d'inèrcia són forces fictícies o aparents que un observador percep en un sistema de referència no-inercial...La massa inercial és una mesura de la resistència d'una massa al canvi de velocitat en relació amb un sistema de referència inercial. En física clàssica la massa inercial de partícules puntuals es defineix per mitjà de la següent equació, on la partícula es pren com la unitat (m1 =1):On mi és la massa inercial de la partícula 'i', i ai1 és l'acceleració inicial de la partícula 'i', en la direcció de la partícula 'i' cap a la partícula 1, en un volum ocupat només per partícules 'i' i 1, on les dues partícules estan inicialment en repòs i a una distància unitat. No hi ha forces externes però les partícules exerceixen força les unes amb les altres.
 • A inércia é uma propriedade física da matéria (e segundo a Relatividade, também da energia). Considere um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento em linha reta e a sua velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e, posteriormente, confirmado por Newton, é conhecido como primeiro princípio da Dinâmica (1ª lei de Newton) ou princípio da Inércia.Podemos interpretar seu enunciado da seguinte maneira: todos os corpos são "preguiçosos" e não desejam modificar seu estado de movimento: se estão em movimento, querem continuar em movimento; se estão parados, não desejam mover-se. Essa "preguiça" é chamada pelos físicos de Inércia e é característica de todos os corpos dotados de massa.O princípio da inércia pode ser observado no movimento de um ônibus (autocarro, em Portugal). Quando o ônibus "arranca" a partir do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento freia (trava em Portugal), os passageiros deslocam-se para a frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimentoVaria de corpo para corpo e depende da massa dos corpos: Corpos com massa elevada possuem uma maior inércia.Corpos com massa pequena possuem uma menor inércia.O conceito de inércia teve um importante precursor na Idade Média, com a "teoria do ímpeto" do filósofo Jean Buridan.Ou seja, é a resistência que todos os corpos materiais opoem à modificação de seu estado de movimento (ou de ausência de movimento).
 • Související informace naleznete také v článku 1. Newtonův pohybový zákon.Setrvačnost je vlastnost hmotných těles (těles s hmotností), které se snaží setrvat ve stavu před vnějším fyzikálním působením, tj. v případě, že na těleso nepůsobí žádná vnější síla.V mechanice můžeme setrvačnost popsat jako schopnost tělesa neměnit směr ani rychlost pohybu vůči vztažné soustavě. Může se jednat o klid (fyzika) nebo v rovnoměrný přímočarý pohyb. Jsou-li působící síly v rovnováze (tj. vzájemně se ruší) setrvává těleso v původním stavu. Velikost setrvačnosti je přímo závislá na hmotnosti tělesa.Příkladem jiného typu setrvačnosti je tepelná setrvačnost. Za setrvačnost můžeme, do určité míry, považovat i průchod proudu (elektron je hmotná částice) vinutím indukčnosti po odpojení/připojení elektrického zdroje. Mnozí sem zařadí i "setrvačnost lidského myšlení".
 • Inertzia materiaren ezaugarria da, gorputz batek egoeraren aldaketei kontra egitean datzana. Geldirik dagoen edo higidura uniformez higitzen ari den gorputz batek bere egoeraren aldaketei kontra egiteko materiak duen fisika ezaugarria da.Gorputz batek zenbat eta masa handiagoa izan, gero eta handiagoa izan beharko du bere abiadura aldatuko duen indarra (Newtonen legearen arabera: indarra berdin masa bider azelerazioa); beraz, gorputz baten masa inertziaren neurri kuantitatiboa dela esaten da, eta translazio mugimenduetan inertzia masaren bidez adierazten da. Inertzia bihurdura momentu batean gertatzen bada, berriz, abiadura angeluarrari erresistentzia egiten dioenean hain zuzen, inertzia momentuaz neurtzen da, eta bere baitan hartzen ditu bai gorputzaren masa eta bai forma edo itxura; ardatz baten inguruko errotazio mugimenduetan, beraz, inertzia ardatzari buruzko inertzia momentuaz adierazten da.Azken batean, inertziaren ondorioz, gorputz batek bere mugimenduaren noranzkoa edo egoera estatikoa mantentzen du, ez bada gertatzen gorputz horri eragiten dion indarrik. Newtonen lehen legeak propietate horri buruz hitz egiten du:
 • Inertia is the resistance of any physical object to any change in its state of motion, including changes to its speed and direction. In other words, it is the tendency of objects to keep moving in a straight line at constant linear velocity. The principle of inertia is one of the fundamental principles of classical physics that are used to describe the motion of objects and how they are affected by applied forces. Inertia comes from the Latin word, iners, meaning idle, sluggish. Inertia is one of the primary manifestations of mass, which is a quantitative property of physical systems. Isaac Newton defined inertia as his first law in his Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, which states:The vis insita, or innate force of matter, is a power of resisting by which every body, as much as in it lies, endeavours to preserve its present state, whether it be of rest or of moving uniformly forward in a straight line.In common usage the term "inertia" may refer to an object's "amount of resistance to change in velocity" (which is quantified by its mass), or sometimes to its momentum, depending on the context. The term "inertia" is more properly understood as shorthand for "the principle of inertia" as described by Newton in his First Law of Motion: that an object not subject to any net external force moves at a constant velocity. Thus, an object will continue moving at its current velocity until some force causes its speed or direction to change.On the surface of the Earth inertia is often masked by the effects of friction and air resistance, both of which tend to decrease the speed of moving objects (commonly to the point of rest), and gravity. This misled classical theorists such as Aristotle, who believed that objects would move only as long as force was applied to them.
 • In fisica, in particolare in meccanica, l'inerzia di un corpo è la proprietà che determina la resistenza alle variazioni dello stato di moto, ed è quantificata dalla sua massa inerziale.L'inerzia è descritta dal primo principio della dinamica, il principio di inerzia (o prima legge di Newton), che afferma che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.Il concetto di inerzia è correlato a diverse grandezze fisiche, come il momento di inerzia, che quantifica la resistenza alle accelerazioni angolari.Il termine "inerzia" viene utilizzato anche in senso più generico in contesti non meccanici, dove significa resistenza alla variazione di una qualche grandezza nel tempo; ad esempio nell'ambito di considerazioni termodinamiche qualitative è relativamente frequente parlare di "inerzia termica" intendendo con tale termine generico il calore specifico o la capacità termica di un corpo.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 44696 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8148 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104271922 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1686 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1686 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Physique aristotélicienne
prop-fr:lang
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Isaac Newton
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Newton
 • Benson
 • Signore
prop-fr:numéroD'édition
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 128 (xsd:integer)
 • 437 (xsd:integer)
 • 465 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Harris
 • Isaac
 • Robert
prop-fr:présentationEnLigne
 • http://classiques.uqac.ca/classiques/newton_isaac/principes_math_philo_naturelle/principes_philo_naturelle_t1.html
prop-fr:réimpression
 • 1749 (xsd:integer)
prop-fr:texte
 • physique aristotélicienne
prop-fr:titre
 • Principes mathématiques de la philosophie naturelle
 • Histoire de l’inertie - D'Aristote à Einstein
 • Physique 1 Mécanique
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Aristotelian physics
prop-fr:traducteur
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Dessaint & Saillant et Lambert, Imprimeurs
prop-fr:édition
 • Édition Vuibert
 • Édition du Renouveau Pédagogique
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En physique, l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen (dit inertiel) est sa résistance à une variation de vitesse. L'inertie est fonction de la masse du corps : plus celle-ci est grande, plus la force requise pour modifier son mouvement sera importante.La notion d'inertie est à la base du principe d'inertie, première loi de Newton. Elle est encore considérée comme la norme en physique classique.
 • In fisica, in particolare in meccanica, l'inerzia di un corpo è la proprietà che determina la resistenza alle variazioni dello stato di moto, ed è quantificata dalla sua massa inerziale.L'inerzia è descritta dal primo principio della dinamica, il principio di inerzia (o prima legge di Newton), che afferma che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.Il concetto di inerzia è correlato a diverse grandezze fisiche, come il momento di inerzia, che quantifica la resistenza alle accelerazioni angolari.Il termine "inerzia" viene utilizzato anche in senso più generico in contesti non meccanici, dove significa resistenza alla variazione di una qualche grandezza nel tempo; ad esempio nell'ambito di considerazioni termodinamiche qualitative è relativamente frequente parlare di "inerzia termica" intendendo con tale termine generico il calore specifico o la capacità termica di un corpo.
 • A inércia é uma propriedade física da matéria (e segundo a Relatividade, também da energia). Considere um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças de resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento em linha reta e a sua velocidade se mantém constante.
 • En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero, o la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él.Podríamos decir que es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico.
 • In de natuurkunde is traagheid, ook inertie genoemd, de naam voor het verschijnsel dat er een kracht nodig is om een voorwerp een andere snelheid of richting te geven. Deze 'kracht die nodig is om een voorwerp een bepaalde versnelling te geven' is evenredig met de massa, net zoals de 'kracht waarmee een voorwerp door de aarde wordt aangetrokken': het gewicht.
 • En física, la inèrcia és la dificultat o resistència amb la qual els cossos s'oposen a un canvi d'estat pel que fa al seu moviment. És a dir, un cos en repòs tendeix a romandre en repòs, i un cos que es mou amb una velocitat uniforme tendeix a seguir en moviment, segons la primera llei de Newton.La inèrcia explica per què, per exemple, una nau espacial se segueix movent indefinidament encara que se n'aturin els motors, ja que, a l'espai, el fregament que acabaria per aturar-la és zero.
 • Lásd még: Newton törvényeiA tehetetlenség a fizikai testek azon tulajdonsága, mely ellenállásukat fejezi ki a mozgási vagy nyugalmi állapotuk megváltoztatásával szemben, vagy a testek azon hajlamát, hogy ellenálljon a mozgásállapotában fellépő bármilyen változásnak. A tehetetlenség törvénye a klasszikus fizika egyik alaptörvénye, melynek segítségével leírható a fizikai testek mozgása és annak változása a testre ható erők függvényében.
 • Trägheit, auch Beharrungsvermögen, ist das Bestreben von physikalischen Körpern, in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine Kräfte oder Drehmomente auf sie einwirken. Eine Bewegung, die nur unter dem Einfluss der Trägheit erfolgt, wird Trägheitsbewegung genannt. Ein Beispiel hierfür ist die Rotation der Erde. Die Alltagserfahrung, der zufolge es dennoch einer Kraft bedarf, einen Bewegungszustand aufrechtzuerhalten, hat ihre Ursache in den Reibungskräften.
 • Inertia is the resistance of any physical object to any change in its state of motion, including changes to its speed and direction. In other words, it is the tendency of objects to keep moving in a straight line at constant linear velocity. The principle of inertia is one of the fundamental principles of classical physics that are used to describe the motion of objects and how they are affected by applied forces. Inertia comes from the Latin word, iners, meaning idle, sluggish.
 • Související informace naleznete také v článku 1. Newtonův pohybový zákon.Setrvačnost je vlastnost hmotných těles (těles s hmotností), které se snaží setrvat ve stavu před vnějším fyzikálním působením, tj. v případě, že na těleso nepůsobí žádná vnější síla.V mechanice můžeme setrvačnost popsat jako schopnost tělesa neměnit směr ani rychlost pohybu vůči vztažné soustavě. Může se jednat o klid (fyzika) nebo v rovnoměrný přímočarý pohyb. Jsou-li působící síly v rovnováze (tj.
 • Инертност във физиката е свойството телата да се съпротивляват при опит да се промени състоянието им на движение или покой.Физическите тела проявяват инертност, като оказват съпротивление при въздействие. Инертността количествено се определя от скаларната величина маса m, по-точно инертна маса. Тя не зависи от отправната система, т.е. тя е абсолютна. Освен инертна маса съществува и гравитационна маса.
 • Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Secara numerik, ini diwakili oleh massa benda tersebut. Prinsip inersia adalah salah satu dasar dari fisika klasik yang digunakan untuk memerikan gerakan benda dan pengaruh gaya yang dikenakan terhadap benda itu. Kata inersia berasal dari kata bahasa Latin, "iners", yang berarti lembam, atau malas.
 • Inertzia materiaren ezaugarria da, gorputz batek egoeraren aldaketei kontra egitean datzana.
rdfs:label
 • Inertie
 • Bezwładność
 • Eylemsizlik
 • Inercia
 • Inersia
 • Inertia
 • Inertzia
 • Inerzia
 • Inèrcia
 • Inércia
 • Setrvačnost
 • Tehetetlenség (mechanika)
 • Traagheid
 • Trägheit
 • Инертност
 • Инерция
 • 慣性
 • 관성
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of