L'hostie, dans les rites liturgiques chrétiens, est du pain sans levain que l'officiant consacre pendant la célébration de l'Eucharistie pour le partager avec les fidèles au cours de la communion.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'hostie, dans les rites liturgiques chrétiens, est du pain sans levain que l'officiant consacre pendant la célébration de l'Eucharistie pour le partager avec les fidèles au cours de la communion.
 • La hostia (latín: 'hostia', y que significaba en la religión romana 'ser que se sacrifica en honor de los dioses') es en la religión cristiana un trozo de pan ácimo (sin levadura), de harina de trigo con forma circular que se ofrece en la Eucaristía o Misa cristiana y católica como ofrenda o sacrificio incruento. Jesucristo es el Cordero, la hostia que se ofrece a Dios Padre, para alcanzar la salvación de los hombres y mujeres. Su origen estaría en la matzá, pan sin levadura que en el judaísmo se elabora y consume para la festividad de Pésaj (Pascua).
 • 제병(祭餅, 라틴어: Hostia)은 기독교 교회에서 성직자가 신자들에게 떼어 나누어주는 성찬례에 사용하는 빵을 일컫는 말이다. 면병(麺餅)이라고도 한다. 성찬례 의식을 거행 할 때 포도주와 같이 사용되며, 사제가 사용하는 대제병과 교우들에게 주는 소제병은 크기에서 차이가 있다.로마 가톨릭 교회, 성공회, 루터교회 등 서방 교회에서 사용하는 제병은 대개 얇고 둥근 모양에 흰색을 띄고 있다. 아르메니아 가톨릭교회와 시리아 말라바르 교회와 마로니트 교회등의 기독교 교회는 동방 교회에 속하지만 누룩이 들어가지 않은 빵을 제병으로 사용한다. 옛날부터 동방 교회는 대개 발효시킨 빵을 사용하고 서방 교회는 11세기 이래 발효시키지 않은 빵을 사용해왔다. 비잔틴 전례 동방 가톨릭교회는 동방 정교회와 마찬가지로 프로스포라(동방 정교회의 제대용 빵)라는 누룩이 들어간 빵을 제병으로 사용한다. 서방 교회가 누룩이 들어있지 않은 빵을 제병으로 사용하는 이유는 최후의 만찬에서 누룩 없는 빵이 쓰였던 전통에 따른 것이다. 로마 가톨릭 교회 교회법 924조에 의하면, 제병으로 사용하는 “빵은 순수한 밀을 재료로 하여, 부패의 위험이 없도록 최근에 제조된 것이어야 한다.”라고 명시하고 있다. 또 제병은 대제병과 소제병으로 구분된다. 대제병은 주례 사제용이고, 소제병은 신자용이다. 대제병은 성반 위에, 소제병은 성합 안에 넣어진다.로마 가톨릭 교회의 로마 미사 전례 총지침 321항에서는 다음과 같이 권장하고 있다. “성찬례에 쓰이는 빵은 … 백성과 함께 미사를 봉헌하는 사제가 미사 중에 실제로 제병을 여러 조각으로 떼어 나눌 수 있고 나눈 조각들을 적어도 몇 신자들에게 나누어 줄 수 있을 만큼의 크기로 만드는 것이 바람직하다. 그러나 영성체하는 사람의 수가 많거나 다른 사목적 이유가 있다면 작은 제병을 사용해도 좋다. 사도 시대에 성찬례의 단순한 이름이었던 빵을 나누는 동작은 일치와 사랑의 표지로서 그 힘과 중요성을 더욱 밝히 드러낼 것이다. 곧 형제자매들은 하나의 빵을 서로 나누어 먹으며 하나의 빵 안에서 한 가족을 이룬다.”한국 가톨릭교회에서 사용하는 제병은 대부분 관상수도회인 가르멜 수녀회에서 만들어 전국의 각 본당의 주문량에 따라 공급한다. 제병의 재료는 우리밀이다. 우리밀살리기운동이 시작된 1990년 초부터 수입밀 대신 사용하기 시작했다.
 • Го́стия (хостия, происходит от лат. hostia — «жертва») — евхаристический хлеб в виде маленькой лепёшки в католицизме латинского обряда, а также англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется во время литургии для таинства Евхаристии. В католических храмах уже освящённые гостии, ставшие Святыми Дарами, помещаются в дарохранительницу, располагаемую либо за алтарём, либо в боковом приделе храма. Гостии — опресноки, выпекаются из пресного теста, состоящего исключительно из муки и воды. Для их изготовления с XII века используются специальные формы с рельефными изображениями распятия, агнца и других христианских символов, благодаря чему эти изображения отображаются на выпеченных гостиях. В католицизме часто, но не всегда, приготовлением гостий занимаются монахини.В восточных католических церквях, как и в православии, а также некоторых протестантских церквях для таинства Евхаристии используется квасной хлеб (см. просфора).В некоторых русскоязычных текстах (в том числе литературных) можно встретить в качестве синонима для обозначения гостии слово обла́тка (лат. oblatio — приношение, предложение, дар; в русском через средневерхненемецкий; синоним греч. προσφορα). Русские католики избегают такого словоупотребления.Также не следует путать гостии с традиционно выпекаемыми в Польше и других странах Восточной Европы рождественскими хлебцами (облатками), которые, однако, не имеют никакого богослужебного использования.
 • Een hostie is binnen de Rooms-katholieke Kerk het woord voor een ouwel na het ritueel van de consecratie tijdens de eucharistie. Ze heeft de vorm van ronde schijfjes ongedesemd tarwebrood. Het woord komt van het Latijnse hostia dat slachtoffer betekent.Volgens de rooms-katholieke opvatting worden de hostie en het eucharistisch bloed in de miskelk tijdens de mis geofferd, dit in tegenstelling tot de Oudkatholieke Kerk. In de katholieke kerk breekt de priester tijdens de mis de hostie in stukken en deelt deze aan de gelovigen uit tijdens de communie als een symbolische herhaling van het Laatste Avondmaal. Katholieken geloven dat na de epiklese en de consecratie de hostie wezenlijk is veranderd in het Lichaam van Christus en ze kan daarom, wegens die transsubstantiatie, ook aanbeden worden.In de Roomse kerk bestaan twee rituelen voor de uitreiking van de hosties: op de tong of op de hand. Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) krijgen gelovigen de communie op de tong uit handen van de priester of diaken. Een misdienaar houdt een pateen onder de kin van de gelovigen die knielen aan een communiebank. In de westerse Katholieke Kerk is het sinds 1969 in die kerkprovincies waar de bisschoppenconferentie daarom gevraagd heeft, bij wijze van indult ook toegelaten de hostie op de hand te leggen. Bij die vorm gebeurt de uitreiking staande. Beide vormen bestaan heden naast elkaar en hebben een lange traditie. De handcommunie is controversieel bij gelovigen die de postconciliaire veranderingen in het ritueel verwerpen, onder meer omdat ze aan satanisten de mogelijkheid zou geven om geconsacreerde hosties oneigenlijk te gebruiken.De Oosters-katholieke en Orthodoxe kerken geloven hetzelfde als de katholieken (van de Latijnse ritus) inzake de werkelijke tegenwoordigheid van Christus tijdens en na de eucharistieviering, maar gebruiken evenals vele protestanten gewoon gedesemd brood, dat in stukjes op een pateen gelegd wordt. In een plechtig ritueel, doopt de priester het brood in de kelk met een lepeltje, de zogenaamde intinctie, en legt het op de tong van de gelovigen.De Oudkatholieke Kerk zegt hiervan, in de Utrechtse Verklaring van 1889: "De viering der Eucharistie in de kerk is niet een voortdurende herhaling of vernieuwing van het zoenoffer, dat Christus eens voor al op het kruis opgedragen heeft, maar haar offerkarakter bestaat daarin, dat zij de blijvende gedachtenis daarvan is en een op aarde plaats hebbende wezenlijke vertegenwoordiging van die ene offerande van Christus voor het heil der verloste mensheid, welke (volgens Hebr. 9: 11,12) voortdurend door Christus opgedragen wordt, terwijl hij nu voor ons verschijnt voor het aanschijn Gods (Hebr. 9:24). Terwijl dit het karakter der Eucharistie is ten opzichte van het offer van Christus, is zij tegelijk een geheiligd offermaal waarin de gelovigen, het Lichaam en Bloed des Heren ontvangende, gemeenschap met elkander hebben (1 Kor. 10:17)."De meeste protestanten nemen de idee van transsubstantiatie niet aan. Ze gebruiken doorgaans gewoon brood tijdens het avondmaal. Zij ontvangen het avondmaalsbrood op de hand en gebruiken de term hostie niet. Lutheranen en anglicanen gebruiken veelal ongedesemd avondmaalsbrood.
 • Az ostya (konszekrálás után: szentostya; neve az engesztelő áldozat jelentésű latin hostia szóból származik) a katolikus egyház gyakorlatában az a búzalisztből készített kovásztalan, lapos, kerek kenyér, amit a misében az átváltoztatáshoz használnak. A katolikus tanítás szerint a konszekrált ostya Krisztus testévé változott át. Régente nagyobb, ujjnyi vastagságú bevágásokkal ellátva használták, hogy könnyebben törhető legyen. Jelenlegi alakját a 12. században alapították meg. A megszentelt ostyát a pap a misében veszi magához, a hívek áldozása előtt. Megőrzésére, a misén kívül való használatra szolgál a szentségtartó (cibórium), a szentségmutató (monstrancia) és a szentségház (tabernaculum).
 • Hosti adalah sejenis wafer bundar, dibuat dari adonan roti dan digunakan untuk Komuni Suci oleh banyak Gereja Kristen. Berasal dari kata Latin, "hostia", artinya "korban" atau "hewan korban". Istilah ini digunakan untuk menyebut roti tersebut baik sebelum maupun sesudah konsekrasi, akan tetapi lebih tepat digunakan untuk menyebut roti yang sudah dikonsekrasi. Roti yang belum dikonsekrasi lebih tepat disebut "roti altar."
 • Una hòstia, també dit santíssim sagrament, és un tros prim i rodó de pa àzim (pa sense llevat) que, al catolicisme, el sacerdot consagra en la missa, junt amb el vi negre. En aquesta religió l'hòstia (pa) consagrada, pa supersubstancial o pa de la vida, representa el cos de Crist i el vi consagrat la seva sang. L'eucaristia, comunió o santíssim sagrament és un sagrament que els catòlics practicants fan cada diumenge. A la part central de la missa hi ha una pregària eucarística que serveix de consagració, i a la fi el sacerdot ofereix a cada un dels feligresos una hòstia. Segons les normes catòliques, se l'han de posar sencera a la boca i no la poden mastegar. Per a poder menjar-la, a més, la persona ha d'haver fet la primera comunió i, abans de la missa, hauria d'haver confessat els seus pecats en privat a un capellà o sacerdot.Algunes estan decorades amb relleus o fins i tot amb taques de color vermell. A l'edat mitjana eren força més grans del que són actualment. Sembla que les neules van ser creades per monges a partir de les hòsties. Actualment a alguns llocs es fan hòsties sense gluten perquè els celíacs no es vegin exclosos de la menja d'aquest pa.
 • Hostie (z lat. hostia oběť, obětní zvíře) označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Většina liturgií pak označuje hostii po proměnění jako „tělo Kristovo“, mezi jednotlivými křesťanskými církvemi nepanuje shoda ohledně způsobu přítomnosti Krista při slavení eucharistie.Původně se ke slavení eucharistie, původně označovanému jako „lámání chleba“, užíval obyčejný chléb, který sebou věřící přinesli. Avšak již záhy dostává tento chléb ustálenou a symbolickou formu. Příprava chleba k eucharistii je v římské církvi svěřena jáhnům. Ve středověku se pak zřejmě z obavy, aby se neztratila jediná částečka proměněného chleba, vyvinula forma současné hostie, kterou lze jednoduše lámat a rozdělovat, i přes toto bezpečnostní opatření se stále pod hostie dávají pateny, aby případný padající kousíček byl zachycen; tuto práci vykonávají nejčastěji ministranti.Označení chleba pro eucharistii jako hostie má teologický význam – má zdůraznit, že podle nauky církví, které uznávají Ježíšovu reálnou přítomnost v eucharistii, je slavení eucharistie památkou jediné oběti, v níž Ježíš Kristus přinesl Bohu Otci na kříži svůj život a zemřel za spásu světa.Ve východní církvi se užívá chleba kvašeného, v západní církvi se zřejmě již od 7. století užívá chleba nekvašeného, čímž se symbolicky navázala souvislost s židovským slavením pesachové hostiny, z níž se křesťanské slavení eucharistie vyvinulo. Těsto na výrobu hostií se tedy vyrábí z pšeničné mouky a vody. Užívání nekvašeného chleba bylo jednou ze zvyklostí, které východní církev vytýkala církvi západní. Z nekvašeného chleba došlo k dalšímu vývoji k prosté, často bílé oplatce. Hostie má kruhový tvar, který je často vyzdoben křesťanskými symboly (chíró, beránek, kříž, nika). Tradičně se hostie připravovaly na speciální formě, dnes je výroba hostií více mechanizovaná (jediná výrobna hostií v Česku se nachází v Bílé Vodě).Po skončení bohoslužby se hostie proměněné nevyhazují, ale ukládají se do tzv. svatostánku, který slouží k uchovávání proměněných hostií – ty se pak donášejí nemocným anebo se z nich podává svaté přijímání při některé z následujících bohoslužeb (např. obřady Velkého pátku). Proměněný chléb uctívají katoličtí křesťané jako tělo Kristovo a nakládají s ním proto patřičně. Podobnou úctu v přítomnost Krista v proměněném chlebě i po skončení slavení eucharistie sdílejí i pravoslavní.V protestantismu a v některých alternativních katolických společenstvích se při slavení eucharistie nepoužívají hostie, ale skutečný chléb, vzhledem k tomu, že vnější podoba hostií příliš neukazuje na symbol chleba.
 • Hostia (łac. hostia: ofiara) – niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej.Zgodnie z dogmatami wiary katolickiej od momentu konsekracji hostia staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.Zwyczaj używania chleba przaśnego w liturgii Kościoła Zachodniego sięga przełomu IX i X wieku. W pierwszym tysiącleciu w całym Kościele praktykowano sprawowanie Eucharystii na chlebie kwaszonym, używanym na co dzień. Użycie chleba niekwaszonego miało na celu wyraźniejsze przypomnienie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Chrystus użył właśnie żydowskiej macy. Ponadto chleb niekwaszony wydawał się bardziej godny z racji swojego białego koloru. Kościoły Wschodnie po dziś dzień używają w liturgii chleba kwaszonego − prosfory.
 • Na etimologia significa hostiam, que significa vítima. Jesus, a vítima de nós mesmos, seres humanos, para a remissão dos nossos pecados.A hóstia é o termo usado para o pão consagrado pelo sacerdote ordenado, o presbítero ou bispo.O pão mais litíurgico para o rito eucarístico é o pão ázimo. A produção do pão ázimo ainda é feito de forma artesanal em algumas localidades, mas já existem máquinas para facilitar o processo.A fabricação artesanal é realizada principalmente por religiosos em geral em mosteiros, onde o corte pode ser feito com tesoura, uma a uma.No processo industrial, realizado por empresas privadas ou organizações religiosas, são produzidas hóstias de dois tamanhos: 3 centímetros de diâmetro, pesando 0,6 gramas, para os fiéis, e 7,8 centímetros, para os sacerdotes.Vale lembrar que quando o pão está na condição de não-consagrado, é denominado de partícula.
 • L'ostia è una cialda di pane esclusivamente di frumento e preparato di recente, solitamente di forma circolare. Si tratta di pane azzimo, secondo le prescrizioni contenute nel capitolo 12 del libro dell'Esodo, prescrizioni tuttora seguite dagli Ebrei nella settimana di Pasqua. La parola deriva dal latino hostia, che già nel latino classico designava la materia di un sacrificio fatto in onore di una divinità.
 • Der Ausdruck Hostie (lateinisch hostia ‚Opfer‘, ‚Opfertier‘ oder ‚Opfergabe‘) bezeichnet in den Kirchen der katholischen Tradition des Westens, der Neuapostolischen Kirche und der armenisch-orthodoxen Kirche sowie in einigen evangelischen Kirchen das zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl verwendete ungesäuerte Brot.Die in der Wandlung der Heilgen Messe konsekrierte Hostie ist nach dem Glauben der römisch-katholischen Kirche der Leib Christi. In den meisten anderen Liturgien wird bei der Austeilung des Heiligen Mahles die Hostie ebenfalls als „Leib Christi“ gereicht, wobei zwischen den Konfessionen Uneinigkeit über Art und Dauer der Realpräsenz besteht.Ursprünglich handelte es sich dabei um Alltagsbrot, das von den Gläubigen zur Feier des Herrenmahls mitgebracht wurde. Am verbreitetsten war ein mit Kreuzkerbe teilbares rundliches Brot (panis quadratus, panis decussatus). Die Kreuzkerbe deutete man bald als christliches Symbol und forderte diese Verzierung.Der Brauch, bei der Eucharistiefeier Oblaten aus Weizenmehl und Wasser zu verwenden, entwickelte sich in der westlichen Kirche seit karolingischer Zeit (8./9. Jahrhundert) und wurde mit dem ungesäuerten Brot (der Matze) des jüdischen Seders begründet, ferner aus Sorge vor Verunehrung der Eucharistie bei der Verwendung des leichter bröselnden gesäuerten Brotes, von dem während der Verteilung Partikel verloren gehen könnten.. Dies löste wegen des biblischen Gleichnisses vom Sauerteig (Mt 13,33-35 ) den Azymenstreit mit der gesäuertes Brot verwendenden byzantinischen Kirche aus, der zu einem der Vorwände für das große morgenländische Schisma von 1054 wurde.Allmählich begann man in der Lateinischen Kirche mit dem Backen von dünnen Oblaten (von lat. oblata „Opfergaben“) zum Austeilen an die Gläubigen, um das vielfache Brechen des Brotes zu vermeiden. Diese wurden in einer Metallform, dem Hostieneisen, gebacken. Auf den etwas größeren Hostien für den Priester brachte man eine schmückende Prägung an, vorzugsweise eine Darstellung Christi oder des Gekreuzigten und zunehmend andere Darstellungen, auch In- und Umschriften (imago Domini cum litteris, „Bildnis des Herrn mit Text“). Auch Franz von Assisi sorgte sich um schöne Hostieneisen in den Kirchen.Das Backen der Hostien unterlag strengen Vorschriften. Zeitweise durften sie nur von Klerikern gebacken werden, die liturgische Gewänder trugen; das Backen hatte unter Stillschweigen oder begleitet von Psalmengesang zu erfolgen. Die Sorge für die Einhaltung der kirchlichen Vorschriften hat in der Neuzeit dazu geführt, dass Hostien in der Regel in Frauenklöstern bereitet wurden.In der katholischen Kirche werden konsekrierte Hostien streng von unkonsekrierten unterschieden und im Tabernakel aufbewahrt, vor allem für die Kommunion für Kranke und Sterbende, aber auch zur stillen Anbetung der Gläubigen. Diese Form der Aufbewahrung ist Ausdruck der Auffassung, dass der gewandelten Hostie – als dem wahren Leib Christi – höchste Ehrfurcht entgegenzubringen sei. Die besondere Verehrung kommt auch bei der Fronleichnamsprozession zum Ausdruck, bei der eine konsekrierte Hostie in einer Monstranz von einem Priester oder einem Diakon zu Außenaltären getragen wird. Die meisten Ostkirchen kennen gleichfalls eine solche Aufbewahrung, allerdings in der Regel in weniger aufwendiger Form als in den katholischen Kirchen, außerhalb des der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichs der Kirche, und ohne Anbetung. Martin Luther unterschied ebenfalls streng zwischen geweihten und ungeweihten Hostien, verwarf aber die Verwendung zu anderen Zwecken als dem unmittelbaren Verzehr. In der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche werden übrig gebliebene Hostien vom Pfarrer am Altar oder in der Sakristei sofort verzehrt.
 • 聖体(せいたい)とは、カトリック教会、正教会、東方諸教会などキリスト教諸教派において、ミサや聖体礼儀で食するためにパンを聖別し、キリストの体の実体として信じられ、食べられるもの。聖別による、パンおよびぶどう酒(赤ワイン)がキリストの体と血の実体に変化することを聖変化(transubstantiation)という。聖変化が典礼中のどの時点で行われるかについては、教派によって神学的見解が異なる。カトリックではパンとしてイースト菌(酵母)を使わない一種のウエハースを用いており、これを「ホスチア」(ラテン語で「いけにえの供え物」という意味)と呼ぶ。これに対し、東方教会ではイーストを用いた発酵パンを使用する。聖変化する前のパンを「プロスフォラ」(聖餅;せいへい)と呼ぶ(なお、聖変化に用いるパン以外にも「記憶」の祈りなどに聖餅の用途は存在する)。変化したのちのものを「聖体」と呼ぶことはカトリック教会と同様である。なおカトリック教会、正教会共に「御聖体」(ごせいたい)と呼ぶことが多い。また正教会では、変化したぶどう酒とセットに捉えて「尊体尊血」(そんたいそんけつ)と呼ぶことも多い。カトリック教会の場合、パンおよびぶどう酒の両方を指して聖体という場合がある。このためパンおよびぶどう酒の両方を信者が食することを特に「両形色(両形態)による拝領」と呼ぶ。これに対して正教会では尊体と尊血(聖変化後のパンとぶどう酒)を基本的につねにともに領聖するため、特別の用語は存在しない。カトリック教会および正教会においては、乳児や重篤な病人などで固形物(パン)を嚥下不可能な場合、尊体の領聖を行わず尊血(ぶどう酒)のみをもって聖体の領聖とみなすことがある。プロテスタントの共在説や象徴説、臨在説ではパンとぶどう酒の実体の変化を認めないので、聖体という呼び方はしない。ただし、プロテスタント教派に分類されているうちで、聖公会(アングリカン)では聖別後のパンとぶどう酒をそれぞれ聖体・聖血と呼ぶ。ラテン典礼の流れを汲む聖公会でも、カトリックのホスチアと同様のイーストを使用しない無発酵のパンを用い、ウエファーやホストと呼ぶ。また、聖公会の聖餐式(ユーカリスト)で信者はパンとぶどう酒の両方を受けるが、この形を「二種陪餐」という。
 • Sacramental bread (Hostia), sometimes called the body of Christ, altar bread, the host, the Lamb or simply Communion bread, is the bread which is used in the Christian ritual of the Eucharist.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 740806 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14705 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 122 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109389595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Hosts
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • hostie
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'hostie, dans les rites liturgiques chrétiens, est du pain sans levain que l'officiant consacre pendant la célébration de l'Eucharistie pour le partager avec les fidèles au cours de la communion.
 • Hosti adalah sejenis wafer bundar, dibuat dari adonan roti dan digunakan untuk Komuni Suci oleh banyak Gereja Kristen. Berasal dari kata Latin, "hostia", artinya "korban" atau "hewan korban". Istilah ini digunakan untuk menyebut roti tersebut baik sebelum maupun sesudah konsekrasi, akan tetapi lebih tepat digunakan untuk menyebut roti yang sudah dikonsekrasi. Roti yang belum dikonsekrasi lebih tepat disebut "roti altar."
 • L'ostia è una cialda di pane esclusivamente di frumento e preparato di recente, solitamente di forma circolare. Si tratta di pane azzimo, secondo le prescrizioni contenute nel capitolo 12 del libro dell'Esodo, prescrizioni tuttora seguite dagli Ebrei nella settimana di Pasqua. La parola deriva dal latino hostia, che già nel latino classico designava la materia di un sacrificio fatto in onore di una divinità.
 • 聖体(せいたい)とは、カトリック教会、正教会、東方諸教会などキリスト教諸教派において、ミサや聖体礼儀で食するためにパンを聖別し、キリストの体の実体として信じられ、食べられるもの。聖別による、パンおよびぶどう酒(赤ワイン)がキリストの体と血の実体に変化することを聖変化(transubstantiation)という。聖変化が典礼中のどの時点で行われるかについては、教派によって神学的見解が異なる。カトリックではパンとしてイースト菌(酵母)を使わない一種のウエハースを用いており、これを「ホスチア」(ラテン語で「いけにえの供え物」という意味)と呼ぶ。これに対し、東方教会ではイーストを用いた発酵パンを使用する。聖変化する前のパンを「プロスフォラ」(聖餅;せいへい)と呼ぶ(なお、聖変化に用いるパン以外にも「記憶」の祈りなどに聖餅の用途は存在する)。変化したのちのものを「聖体」と呼ぶことはカトリック教会と同様である。なおカトリック教会、正教会共に「御聖体」(ごせいたい)と呼ぶことが多い。また正教会では、変化したぶどう酒とセットに捉えて「尊体尊血」(そんたいそんけつ)と呼ぶことも多い。カトリック教会の場合、パンおよびぶどう酒の両方を指して聖体という場合がある。このためパンおよびぶどう酒の両方を信者が食することを特に「両形色(両形態)による拝領」と呼ぶ。これに対して正教会では尊体と尊血(聖変化後のパンとぶどう酒)を基本的につねにともに領聖するため、特別の用語は存在しない。カトリック教会および正教会においては、乳児や重篤な病人などで固形物(パン)を嚥下不可能な場合、尊体の領聖を行わず尊血(ぶどう酒)のみをもって聖体の領聖とみなすことがある。プロテスタントの共在説や象徴説、臨在説ではパンとぶどう酒の実体の変化を認めないので、聖体という呼び方はしない。ただし、プロテスタント教派に分類されているうちで、聖公会(アングリカン)では聖別後のパンとぶどう酒をそれぞれ聖体・聖血と呼ぶ。ラテン典礼の流れを汲む聖公会でも、カトリックのホスチアと同様のイーストを使用しない無発酵のパンを用い、ウエファーやホストと呼ぶ。また、聖公会の聖餐式(ユーカリスト)で信者はパンとぶどう酒の両方を受けるが、この形を「二種陪餐」という。
 • Sacramental bread (Hostia), sometimes called the body of Christ, altar bread, the host, the Lamb or simply Communion bread, is the bread which is used in the Christian ritual of the Eucharist.
 • Hostie (z lat. hostia oběť, obětní zvíře) označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Většina liturgií pak označuje hostii po proměnění jako „tělo Kristovo“, mezi jednotlivými křesťanskými církvemi nepanuje shoda ohledně způsobu přítomnosti Krista při slavení eucharistie.Původně se ke slavení eucharistie, původně označovanému jako „lámání chleba“, užíval obyčejný chléb, který sebou věřící přinesli. Avšak již záhy dostává tento chléb ustálenou a symbolickou formu.
 • Der Ausdruck Hostie (lateinisch hostia ‚Opfer‘, ‚Opfertier‘ oder ‚Opfergabe‘) bezeichnet in den Kirchen der katholischen Tradition des Westens, der Neuapostolischen Kirche und der armenisch-orthodoxen Kirche sowie in einigen evangelischen Kirchen das zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl verwendete ungesäuerte Brot.Die in der Wandlung der Heilgen Messe konsekrierte Hostie ist nach dem Glauben der römisch-katholischen Kirche der Leib Christi.
 • La hostia (latín: 'hostia', y que significaba en la religión romana 'ser que se sacrifica en honor de los dioses') es en la religión cristiana un trozo de pan ácimo (sin levadura), de harina de trigo con forma circular que se ofrece en la Eucaristía o Misa cristiana y católica como ofrenda o sacrificio incruento. Jesucristo es el Cordero, la hostia que se ofrece a Dios Padre, para alcanzar la salvación de los hombres y mujeres.
 • Na etimologia significa hostiam, que significa vítima. Jesus, a vítima de nós mesmos, seres humanos, para a remissão dos nossos pecados.A hóstia é o termo usado para o pão consagrado pelo sacerdote ordenado, o presbítero ou bispo.O pão mais litíurgico para o rito eucarístico é o pão ázimo.
 • Een hostie is binnen de Rooms-katholieke Kerk het woord voor een ouwel na het ritueel van de consecratie tijdens de eucharistie. Ze heeft de vorm van ronde schijfjes ongedesemd tarwebrood. Het woord komt van het Latijnse hostia dat slachtoffer betekent.Volgens de rooms-katholieke opvatting worden de hostie en het eucharistisch bloed in de miskelk tijdens de mis geofferd, dit in tegenstelling tot de Oudkatholieke Kerk.
 • Го́стия (хостия, происходит от лат. hostia — «жертва») — евхаристический хлеб в виде маленькой лепёшки в католицизме латинского обряда, а также англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется во время литургии для таинства Евхаристии. В католических храмах уже освящённые гостии, ставшие Святыми Дарами, помещаются в дарохранительницу, располагаемую либо за алтарём, либо в боковом приделе храма.
 • 제병(祭餅, 라틴어: Hostia)은 기독교 교회에서 성직자가 신자들에게 떼어 나누어주는 성찬례에 사용하는 빵을 일컫는 말이다. 면병(麺餅)이라고도 한다. 성찬례 의식을 거행 할 때 포도주와 같이 사용되며, 사제가 사용하는 대제병과 교우들에게 주는 소제병은 크기에서 차이가 있다.로마 가톨릭 교회, 성공회, 루터교회 등 서방 교회에서 사용하는 제병은 대개 얇고 둥근 모양에 흰색을 띄고 있다. 아르메니아 가톨릭교회와 시리아 말라바르 교회와 마로니트 교회등의 기독교 교회는 동방 교회에 속하지만 누룩이 들어가지 않은 빵을 제병으로 사용한다. 옛날부터 동방 교회는 대개 발효시킨 빵을 사용하고 서방 교회는 11세기 이래 발효시키지 않은 빵을 사용해왔다. 비잔틴 전례 동방 가톨릭교회는 동방 정교회와 마찬가지로 프로스포라(동방 정교회의 제대용 빵)라는 누룩이 들어간 빵을 제병으로 사용한다.
 • Hostia (łac. hostia: ofiara) – niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej.Zgodnie z dogmatami wiary katolickiej od momentu konsekracji hostia staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.Zwyczaj używania chleba przaśnego w liturgii Kościoła Zachodniego sięga przełomu IX i X wieku.
 • Una hòstia, també dit santíssim sagrament, és un tros prim i rodó de pa àzim (pa sense llevat) que, al catolicisme, el sacerdot consagra en la missa, junt amb el vi negre. En aquesta religió l'hòstia (pa) consagrada, pa supersubstancial o pa de la vida, representa el cos de Crist i el vi consagrat la seva sang. L'eucaristia, comunió o santíssim sagrament és un sagrament que els catòlics practicants fan cada diumenge.
 • Az ostya (konszekrálás után: szentostya; neve az engesztelő áldozat jelentésű latin hostia szóból származik) a katolikus egyház gyakorlatában az a búzalisztből készített kovásztalan, lapos, kerek kenyér, amit a misében az átváltoztatáshoz használnak. A katolikus tanítás szerint a konszekrált ostya Krisztus testévé változott át. Régente nagyobb, ujjnyi vastagságú bevágásokkal ellátva használták, hogy könnyebben törhető legyen. Jelenlegi alakját a 12. században alapították meg.
rdfs:label
 • Hostie
 • Hosti
 • Hostia
 • Hostia
 • Hostie
 • Hostie
 • Hostie
 • Hòstia
 • Hóstia
 • Ostia (liturgia)
 • Ostya (vallás)
 • Sacramental bread
 • Гостия
 • 聖体
 • 제병
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of