La date est, au sens usuel, une indication de temps visant à définir un jour unique, généralement du calendrier grégorien. On l’utilise notamment pour repérer, avec l’heure, un évènement temporel donné. Le calendrier grégorien, utilisé aujourd’hui par la plupart des pays européens, se base sur une année terrestre, c’est-à-dire une révolution de la Terre autour de son Soleil.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La date est, au sens usuel, une indication de temps visant à définir un jour unique, généralement du calendrier grégorien. On l’utilise notamment pour repérer, avec l’heure, un évènement temporel donné. Le calendrier grégorien, utilisé aujourd’hui par la plupart des pays européens, se base sur une année terrestre, c’est-à-dire une révolution de la Terre autour de son Soleil. Il découpe l’année en douze mois, pour un total de 365 jours (à l’exception des années bissextiles qui en comportent 366), soit 28 (29 pour les années bissextiles), 30 ou 31 jours par mois.
 • 날짜(문화어: 날자)는 역법계에서 표현하는 특정한 날을 가리키는 날이다. 일자(日字)라고도 한다. 두 날짜 간의 날 수를 세기도 한다. 이를테면 그레고리력에서 2011년 1월 14일에서 열흘 뒤가 2011년 1월 24일인 셈이다.특정한 날은 그레고리력과 율리우스력으로 말미암아 각기 다른 날짜로 표현할 수도 있다. 대부분의 역법계에서 날짜는 년, 월, 일, 이렇게 세 가지로 나뉘며 요일과 같은 부가 요소가 포함되기도 한다.가장 널리 쓰이는 기준점은 전통적인 예수의 탄신일이다. (디오니시우스 엑시구스가 16세기에 결성)
 • La fecha es, en el sentido usual, una indicación de tiempo orientada a definir un día único, en general en referencia al calendario gregoriano. La fecha se la utiliza para señalar, junto a la indicación de hora, la existencia o el comienzo o la finalización de un determinado evento temporal.El calendario gregoriano utilizado en nuestros días en la mayor parte de los países europeos y del mundo, se basa en el llamado año terrestre, es decir, el tiempo que tarda el planeta Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. El año se divide generalmente en 12 meses, con un total de 365 días (a excepción de los años bisiestos que tienen cada uno 366 días). Los distintos meses tienen cada uno 30 o 31 días, con la excepción de febrero que según sea bisiesto o no, tiene 28 (en el que caso de que no sea bisiesto) o 29 días (en el caso de que lo sea).
 • Datum znamená obvykle kalendářní datum, označení dne.
 • Data é o modo pelo qual se define um certo momento no tempo. Normalmente dá-se esse nome a uma forma de designar o número ou o nome de um Dia, Mês ou Ano, muitas vezes de forma conjunta.Existem vários modos de se escrever uma data que variam de acordo com o sistema adotado em cada país. As variações ocorrem no posicionamento de cada indicador, dia, mês ou ano e na maneira como esses indicadores são descritos. Assim, uma única data pode ser expressa de diferentes formas em diferentes locais: domingo, 3 de agosto de 2014, 3/08/2014 (dia/mês/ano, modelo comum no Brasil), 08/3/2014 (mês/dia/ano, modelo comum nos Estados Unidos) ou 2014/08/3 (ano/mês/dia, Modelo comum no Japão).Exemplos de datas 1 - 23 julho de 2013 2 - 23/07/20133 - Terça Feira, 23 de julho de 2013
 • Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.W języku polskim poszczególne składniki daty podaje się w kolejności od najwyższego do najniższego rzędu, tj. najpierw dzień miesiąca, następnie miesiąc i jako ostatni – rok. Rok lub miesiąc i rok można pominąć, jeśli wynikają z kontekstu lub nie są istotne. Dni (w miesiącu) i lata numeruje się liczbami; miesiące można również numerować (w piśmie) lub posługiwać się ich nazwami (w mowie i piśmie). Nazwa miesiąca w dacie występuje zawsze w dopełniaczu (np. 29 maja, nie: 29 maj), podobnie jak liczebnik numerujący rok. W zapisie słownym roku człony określające tysiące i setki nie odmieniają się (np. w dwa tysiące drugim, nie: w dwutysięcznym drugim, ale: w dwutysięcznym, jeśli chodzi o rok 2000). Po numerze roku następuje zwykle słowo roku; w piśmie, jeśli rok zapisany jest cyframi, można zastosować skrót r. lub w ogóle je pominąć. Do zapisu cyfrowego liczebników porządkowych oznaczających dzień i rok używa się wyłącznie cyfr arabskich; miesiące można numerować cyframi arabskimi lub rzymskimi. Numer miesiąca niższy niż 10, wyrażony cyframi arabskimi należy zapisać jako dwucyfrowy (z zerem na początku); można w ten sposób zapisać również numer dnia. Nie stawia się kropek ani żadnych innych znaków przestankowych, z wyjątkiem przypadku gdy wszystkie składniki daty wyrażone są za pomocą cyfr arabskich – wówczas rozdziela się je kropką bez spacji. Zapis mieszany cyfrowo-literowy z końcówką fleksyjną doklejoną do cyfr (np. 29-ty maja) jest niepoprawny ortograficznie. Nie zaleca się skracania oznaczenia roku do dwóch cyfr (dziesiątek i jedności). Należy unikać łamania wierszy na datach.Akceptowany jest zapis daty w formie skróconej: miesiąc-rok (np. 07.2009). Ten sposób zapisu znalazł powszechne zastosowanie w różnego rodzaju pismach obiegowych, czy dokumentacji (np. w dokumentacji geodezyjnej).Przykładowe sposoby zapisu daty: dwudziesty dziewiąty maja dwa tysiące trzeciego roku (nie: dwutysięcznego trzeciego) 29 maja 2003 r. 29 V 2003 r. 29.05.2003 r. 29.05.2003 05.2003W różnych językach i krajach przyjęte są odmienne sposoby zapisu dat. Amerykanie na przykład wymieniają miesiąc na początku, przed numerem dnia. Inna jest u nich również interpunkcja w datach. Dla potrzeb międzynarodowej komunikacji urzędowej opracowano standard zapisu dat ISO 8601. Obowiązuje w nim kolejność składników od najniższego do najwyższego rzędu (rok, miesiąc, dzień), ze wszystkimi składnikami wyrażonymi cyframi arabskimi (dzień i miesiąc dwucyfrowe), rozdzielonymi dywizem: 2003-05-29Zaletą takiego zapisu jest to, że posortowanie leksykograficzne jest tożsame z posortowaniem chronologicznym.
 • 日付(ひづけ、date)は、暦の中の特定の日(暦日)を指定したものである。世界標準規格として、ISO 8601の"YYYY-MM-DD"方式(年・月・日の順番で、紀年法による西暦(CE)で年を数字4桁、月と日とを各々数字2桁で表す方式)が1988年以来確立されている。日本国内では、特に紙媒体においてYYYY(元号yy)-M-D(月や日が1桁の場合は1桁)のような方式が依然衰えていないものの、同じ日本語圏内でも既にインターネットやデータ管理の世界では、ウェッブページの url における年月日部分をはじめ、日付そのものについても合理的に横幅が揃うYYYY-MM-DD方式が極めて一般的となっている。世界的にも、特にウェブページ制作者やエンジニアたちにとって、ユーザー・インターフェースやファイル・フォーマットやコミュニケーション・プロトコル等のためにISO 8601方式(日付に関しては"YYYYMMDD"方式、あるいは、より視認性の高い"YYYY-MM-DD"方式のいずれか)を共通仕様としなければならない事情があるため、"YYYY-MM-DD"方式が事実上の世界標準となっている。
 • Датата е точно определен ден от календара. Календарната дата позволява даден ден да бъде идентифициран.Датите обикновено се базират на циклите в движението на астрономически обекти, като Слънцето или Луната.Даден ден може да бъде представен от различна дата в друг календар, като например в Григорианския и Юлианския календар, които са били използвани едновременно на различни места. В повечето календарни системи, датата се състои от три части: ден, месец и година. Също така може да има и допълнителни части, като ден от седмицата.Сега е 13:10 (UTC), 29/07/2014. Това означава, че днес е 29 ден от месец юли на 2014 година, или днешната дата е 29 юли 2014 г. От календара се вижда, че тази дата отговаря на следния ден от седмицата: вторник.
 • De datum of dagtekening is de aanduiding van de betrokken dag in een bepaalde kalender. De datum bestaat in de meeste kalenders uit het jaar, de maand en het nummer van de dag. Er is geen algemene overeenstemming over de schrijfwijze.Op een contract geeft de datum aan op welke dag het document ondertekend is. Meestal wordt hij voorafgegaan door de plaatsnaam en gevolgd door een handtekening. Gedrieën geven zij aan wanneer het document gegeven, overhandigd is, met andere woorden een feit geworden is.Bij een brief schrijft men de datum bovenaan, ook voorafgegaan door de plaatsnaam, en de ondertekening onderaan.
 • Tanggal di dalam kalender adalah sebuah referensi kepada hari tertentu di dalam sistem kalender tersebut. Penanggalan memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasikan hari tertentu. Jarak antara dua hari dapat dihitung, misalnya "30 Agustus 2014" adalah 29 hari setelah "1 Agustus 2014" di dalam kalender Gregorian
 • Das Kalenderdatum, meist kurz Datum genannt, ist die Benennung eines Tages im jeweiligen Kalenderjahr im Rahmen eines Kalenders. Beginn und Ende eines solchen Tages sind abhängig von der Zeitzone auf die sich die Angabe bezieht.
 • Il formato della data è la convenzione per indicare un preciso giorno secondo un certo calendario e permette l'individuazione di uno specifico giorno nel passato o nel futuro.Nella maggior parte delle convenzioni, la data viene rappresentata in un formato che raccoglie tre informazioni: il giorno del mese, il mese dell'anno e l'anno in oggetto.In base all'utilizzo che se ne fa, in alcune rappresentazioni della data si aggiunge il giorno della settimana, in altre invece non si indica il giorno oppure l'anno.Un particolare giorno della storia può essere rappresentato in differenti date in calendari diversi, ad esempio nel Calendario gregoriano e nel Calendario giuliano che sono entrambi utilizzati in modo ufficiale contemporaneamente in Paesi diversi. Gli anni sono generalmente contati in modo progressivo a partire da un particolare anno convenzionale che riveste notevole importanza storico-religiosa o geologica. L'anno di partenza più comune (l'anno 1) è l'anno della nascita di Gesù come individuato da Dionigi il Piccolo . Intorno al 523 il monaco Dionigi il Piccolo calcolò che l'anno 1 dell'era cristiana iniziava la settimana nell'anno 753 dalla fondazione di Roma (aUc: ab Urbe condita).
 • Egutegi batean, data egun zehatz bat adierazten duen erreferentzia bat da, 1997ko ekainaren 13 esaterako. Gertaera baten data finkatzeko, erabiltzen den egutegia eta ordu-zona zehaztu behar dira. Adibidez, Pearl Harbor-eko erasoa 1941eko abenduaren 7 gertatu zen Hawaiin, baina abenduaren 8an Japoniako orduaren arabera, gregoriotar egutegia erabiliz bietan.
 • Датата е точно определен ден от календара. Календарната дата позволява даден ден да бъде идентифициран.Датите обикновено се базират на циклите в движението на астрономически обекти, като Слънцето или Луната.Даден ден може да бъде представен от различна дата в друг календар, като например в Григорианския и Юлианския календар, които са били използвани едновременно на различни места. В повечето календарни системи, датата се състои от три части: ден, месец и година. Също така може да има и допълнителни части, като ден от седмицата.Сега е 01:25 (UTC), 20/08/2014. Това означава, че днес е 20 ден от месец август на 2014 година, или днешната дата е 20 август 2014 г. От календара се вижда, че тази дата отговаря на следния ден от седмицата: сряда.
 • A calendar date is a reference to a particular day represented within a calendar system. The calendar date allows the specific day to be identified. The number of days between two dates may be calculated. For example, "24 July 2014" is ten days after "14 July 2014" in the Gregorian calendar. The date of a particular event depends on the observed time zone. For example the air attack on Pearl Harbor that began at 7:48 a.m. Hawaiian time on December 7, 1941 took place at 3:18 a.m. December 8 in Japan (Japan Standard Time).A particular day may be represented by a different date in another calendar as in the Gregorian calendar and the Julian calendar, which have been used simultaneously in different places. In most calendar systems, the date consists of three parts: the day of month, month, and the year. There may also be additional parts, such as the day of week. Years are usually counted from a particular starting point, usually called the epoch, with era referring to the particular period of time (Note the different use of the terms in geology).The most widely used epoch is a conventional birthdate of Jesus (which was established by Dionysius Exiguus in the sixth century). A date without the year part may also be referred to as a date or calendar date (such as "30 July" rather than "30 July 2014"). As such, it defines the day of an annual event, such as a birthday or Christmas on 24/25 December.Many computer systems internally store points in time in Unix time format or some other system time format.The date (Unix) command—internally using the C date and time functions—can be used to convert that internal representation of a point in timeto most of the date representations shown here.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 348941 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8693 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 148 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110339590 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Japonais/Vocabulaire/Les_dates
prop-fr:wikiversityTitre
 • Vocabulaire japonais : Les dates
prop-fr:wiktionary
 • date
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Date
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La date est, au sens usuel, une indication de temps visant à définir un jour unique, généralement du calendrier grégorien. On l’utilise notamment pour repérer, avec l’heure, un évènement temporel donné. Le calendrier grégorien, utilisé aujourd’hui par la plupart des pays européens, se base sur une année terrestre, c’est-à-dire une révolution de la Terre autour de son Soleil.
 • 날짜(문화어: 날자)는 역법계에서 표현하는 특정한 날을 가리키는 날이다. 일자(日字)라고도 한다. 두 날짜 간의 날 수를 세기도 한다. 이를테면 그레고리력에서 2011년 1월 14일에서 열흘 뒤가 2011년 1월 24일인 셈이다.특정한 날은 그레고리력과 율리우스력으로 말미암아 각기 다른 날짜로 표현할 수도 있다. 대부분의 역법계에서 날짜는 년, 월, 일, 이렇게 세 가지로 나뉘며 요일과 같은 부가 요소가 포함되기도 한다.가장 널리 쓰이는 기준점은 전통적인 예수의 탄신일이다. (디오니시우스 엑시구스가 16세기에 결성)
 • Datum znamená obvykle kalendářní datum, označení dne.
 • 日付(ひづけ、date)は、暦の中の特定の日(暦日)を指定したものである。世界標準規格として、ISO 8601の"YYYY-MM-DD"方式(年・月・日の順番で、紀年法による西暦(CE)で年を数字4桁、月と日とを各々数字2桁で表す方式)が1988年以来確立されている。日本国内では、特に紙媒体においてYYYY(元号yy)-M-D(月や日が1桁の場合は1桁)のような方式が依然衰えていないものの、同じ日本語圏内でも既にインターネットやデータ管理の世界では、ウェッブページの url における年月日部分をはじめ、日付そのものについても合理的に横幅が揃うYYYY-MM-DD方式が極めて一般的となっている。世界的にも、特にウェブページ制作者やエンジニアたちにとって、ユーザー・インターフェースやファイル・フォーマットやコミュニケーション・プロトコル等のためにISO 8601方式(日付に関しては"YYYYMMDD"方式、あるいは、より視認性の高い"YYYY-MM-DD"方式のいずれか)を共通仕様としなければならない事情があるため、"YYYY-MM-DD"方式が事実上の世界標準となっている。
 • Tanggal di dalam kalender adalah sebuah referensi kepada hari tertentu di dalam sistem kalender tersebut. Penanggalan memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasikan hari tertentu. Jarak antara dua hari dapat dihitung, misalnya "30 Agustus 2014" adalah 29 hari setelah "1 Agustus 2014" di dalam kalender Gregorian
 • Das Kalenderdatum, meist kurz Datum genannt, ist die Benennung eines Tages im jeweiligen Kalenderjahr im Rahmen eines Kalenders. Beginn und Ende eines solchen Tages sind abhängig von der Zeitzone auf die sich die Angabe bezieht.
 • Egutegi batean, data egun zehatz bat adierazten duen erreferentzia bat da, 1997ko ekainaren 13 esaterako. Gertaera baten data finkatzeko, erabiltzen den egutegia eta ordu-zona zehaztu behar dira. Adibidez, Pearl Harbor-eko erasoa 1941eko abenduaren 7 gertatu zen Hawaiin, baina abenduaren 8an Japoniako orduaren arabera, gregoriotar egutegia erabiliz bietan.
 • De datum of dagtekening is de aanduiding van de betrokken dag in een bepaalde kalender. De datum bestaat in de meeste kalenders uit het jaar, de maand en het nummer van de dag. Er is geen algemene overeenstemming over de schrijfwijze.Op een contract geeft de datum aan op welke dag het document ondertekend is. Meestal wordt hij voorafgegaan door de plaatsnaam en gevolgd door een handtekening.
 • Датата е точно определен ден от календара. Календарната дата позволява даден ден да бъде идентифициран.Датите обикновено се базират на циклите в движението на астрономически обекти, като Слънцето или Луната.Даден ден може да бъде представен от различна дата в друг календар, като например в Григорианския и Юлианския календар, които са били използвани едновременно на различни места. В повечето календарни системи, датата се състои от три части: ден, месец и година.
 • La fecha es, en el sentido usual, una indicación de tiempo orientada a definir un día único, en general en referencia al calendario gregoriano.
 • Il formato della data è la convenzione per indicare un preciso giorno secondo un certo calendario e permette l'individuazione di uno specifico giorno nel passato o nel futuro.Nella maggior parte delle convenzioni, la data viene rappresentata in un formato che raccoglie tre informazioni: il giorno del mese, il mese dell'anno e l'anno in oggetto.In base all'utilizzo che se ne fa, in alcune rappresentazioni della data si aggiunge il giorno della settimana, in altre invece non si indica il giorno oppure l'anno.Un particolare giorno della storia può essere rappresentato in differenti date in calendari diversi, ad esempio nel Calendario gregoriano e nel Calendario giuliano che sono entrambi utilizzati in modo ufficiale contemporaneamente in Paesi diversi.
 • Data é o modo pelo qual se define um certo momento no tempo. Normalmente dá-se esse nome a uma forma de designar o número ou o nome de um Dia, Mês ou Ano, muitas vezes de forma conjunta.Existem vários modos de se escrever uma data que variam de acordo com o sistema adotado em cada país. As variações ocorrem no posicionamento de cada indicador, dia, mês ou ano e na maneira como esses indicadores são descritos.
 • Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.W języku polskim poszczególne składniki daty podaje się w kolejności od najwyższego do najniższego rzędu, tj. najpierw dzień miesiąca, następnie miesiąc i jako ostatni – rok. Rok lub miesiąc i rok można pominąć, jeśli wynikają z kontekstu lub nie są istotne.
 • A calendar date is a reference to a particular day represented within a calendar system. The calendar date allows the specific day to be identified. The number of days between two dates may be calculated. For example, "24 July 2014" is ten days after "14 July 2014" in the Gregorian calendar. The date of a particular event depends on the observed time zone. For example the air attack on Pearl Harbor that began at 7:48 a.m. Hawaiian time on December 7, 1941 took place at 3:18 a.m.
rdfs:label
 • Date
 • Calendar date
 • Data
 • Data
 • Data
 • Datum
 • Datum (dagtekening)
 • Fecha
 • Formato della data
 • Kalenderdatum
 • Tanggal
 • Дата
 • Календарная дата
 • 日付
 • 날짜
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:lastAppearance of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:création of
is prop-fr:date of
is prop-fr:dateDeMiseÀJour of
is prop-fr:dateouverture of
is prop-fr:dernièreDiffusion of
is prop-fr:début of
is prop-fr:fin of
is prop-fr:jusqu'auFonction of
is prop-fr:premièreDiffusion of
is prop-fr:sorti of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of