Le conclave (mot dérivé du latin cum et clave, littéralement « avec clé » et désignant en latin classique une « pièce fermée à clef »), désigne pour l'Église catholique romaine le lieu où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période dite Sede vacante. Par extension, il désigne aussi l'assemblée elle-même et son travail.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le conclave (mot dérivé du latin cum et clave, littéralement « avec clé » et désignant en latin classique une « pièce fermée à clef »), désigne pour l'Église catholique romaine le lieu où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période dite Sede vacante. Par extension, il désigne aussi l'assemblée elle-même et son travail. On affirme dans la tradition catholique que le conclave se déroule sous la direction du Saint-Esprit, cela doit être relativisé en prenant en compte la liberté d'action effective des cardinaux, comme l'a rappelé le futur Benoît XVI en 1997.
 • Папски конклав (на латински: conclave - затворена стая, от латински cum clave - под ключ) е събрание на кардиналите-избиратели след смъртта на папата за избиране на нов папа и епископ на Рим. Папата се смята от римокатолиците за приемник на Свети Петър и и глава на Католическата църква и неин върховен йерарх. Конклав е процедурата за избор на нов папа от 1274 г. до наши дни и е най-старият съществуващ начин за избор на лидер на една институция. Политическата намеса на светските власти, разногласията между кардиналите и продължилите 2 години и 9 месеца папски избори през 1268-1271 г. принуждават папа Григорий X на 16 юли 1274 г., по време на Втория лионски събор, да издаде апостолическата конституция Ubi periculum, в която се постановява, че кардиналите трябва да бъдат затворени в уединение cum clave (под ключ) и не могат да напуснат конклава, докато не изберат нов римски епископ. . През 1492 г. конклавът се провежда за първи път в Сикстинската капела на Апостолическия дворец; от 1878 г. до сега там са проведени всички папски конклави. Изборите се провеждат с тайно гласуване, като за избирането на нов папа е необходимо мнозинство не по малко от 2/3 от гласовете на участващите в конклава кардинали. Помещението се отваря едва след избирането на новия папа. За избирането на новия понтифик се известява с бял дим от комин над Сикстинската капела. Димът се образува чрез изгарянето на бюлетините за гласуване с добавка на специални вещества. Ако димът е черен, гласуването е неуспешно и папа не е избран. От времето на създаване на Църквата, епископът на Рим, както и другите епископи, са избрани чрез постигане на съгласие на духовенството и миряните на епархията. Това продължава до средата на ХІ век, когато папа Николай II издава булата In nomine Domini (13 април 1059 г.), с която определя кардиналите-епископи като единствени избиратели на папата. Оттогава до наши дни процедурата на конклава претърпява множество промени. На 21 ноември 1970 г. папа Павел VI издава апостолическо писмо във форма на motu proprio наречено Ingravescentem Aetatem, с което се установява пределна 80-годишна възраст за кардиналите-избиратели. Сега действащата процедура за провеждане на конклава е установена с апостолическата конституция Universi Dominici Gregis на папа Йоан Павел II от 22 февруари 1996 г., допълнена и изменена на два пъти от папа Бенедикт ХVІ : на 11 юни 2007 г. с писмо motu proprio, озаглавено De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis и на 22 февруари 2013 г. с писмо motu proprio - Normas Nonnullas . За папа може да бъде избран всеки мъж-католик, даже мирянин без духовен сан. Фактически от 1378 г. досега за папи са избирани само кардинали.
 • El conclave o conclau és la reunió que celebra el Col·legi Cardenalici de l'Església Catòlica per a escollir un nou Bisbe de Roma, càrrec que duu aparellats el de Papa (Summe Pontífex i Pastor Suprem de l'Església Catòlica) i el de Cap d'estat de la Ciutat del Vaticà. El terme conclave procedeix del llatí "cum clave" ("sota clau"), per les condicions de reclusió i de màxim aïllament del món exterior que ha de desenvolupar-se durant l'elecció, amb la finalitat d'evitar intromissions de qualsevol tipus. Aquest rigorós sistema de tancar als electors del Papa, vigent almenys des del Concili de Lió II (1274), va ser mitigat per Joan Pau II en la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis (UDG), sobre la Seu Vacant i l'elecció del nou Pontífex (22 de febrer de 1996). S'establix en ella que els electors poden residir, mentre dura el conclave, a la Casa de Santa Marta, una residència construïda per a aquest efecte en el propi Vaticà, però mantenint la rigorosa prohibició de qualsevol classe de contacte amb el món exterior. Des del segle XV els conclaves es fan a la Capella Sixtina, dintre del complex Vaticà.
 • A konklávé a római katolikus egyház által 1274-ben létrehozott alkalmi intézmény, melynek feladata a mindenkori új pápa megválasztása. A szó jelentése arra utal, hogy a pápát választó testületet befogadó helyiséget kulcsra zárják (a latin cum [-val, -vel] és clavis [kulcs] szavakból). A helyiséget egy időben be is falazták – a bentiek csak élelmet kaphattak –, hogy a döntés ne húzódjon el és azt mások ne befolyásolják. VI. Pál döntései (Ingravescentem aetatem, 1970, illetve Romano Pontifici eligendo, 1975) alapján csak a 80 évnél fiatalabb bíborosok vehettek részt mind a választás folyamatában, mind a megfigyelésben, a testület maximális létszáma pedig 120 fő. II. János Pál is változtatott a szabályokon (Universi Dominici gregis, 1996): a lényeges szabályok megtartása mellett kizárt két évszázadok óta nem alkalmazott döntési módot – a konklávé közfelkiáltással és megegyezéssel nem, csak szavazással dönthet –, a bíborosok szállásául a szintén a Vatikánban levő Domus Sanctae Marthae kényelmesebb épületét jelölte ki, valamint újra lehetővé tette a nyolcvan évnél idősebb bíborosok részvételét az előkészületi fázisban, rájuk bízta a közös imák vezetését, de a szavazásból továbbra is kizárta őket. A szabályozást a jelenlegi formában XVI. Benedek pontosította (Motu Proprio de Aliquibus Mutationibus, 2007), aki a 2013. február 28-i lemondása előtt még módosított néhány szabályt.
 • コンクラーヴェ(ラテン語: Conclave)とは「教皇選挙」を意味する言葉で、カトリック教会においてローマの司教たるローマ教皇を選出する選挙システムのこと。Conclave とはラテン語で "cum clavi" (「鍵がかかった」)の意である。このシステムは、カトリック教会の歴史の中で何世紀もかけて、他国の干渉を防止し秘密を保持するため練り上げられてきたものである。
 • Конкла́в (лат. conclave — запертая комната, от лат. cum clave — с ключом, под ключом) — собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку папы римского для избрания нового папы, а также само это помещение. Проходит в изолированном от внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее ⅔ голосов плюс один. Помещение открывают лишь после избрания папы. Об избрании нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой (иначе дым чёрный). Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего оттенок дыму. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе (1274).Папой может быть выбран любой мужчина-католик, даже мирянин без сана. Фактически с 1378 года папами избираются только кардиналы. В настоящее время помещение для конклава занимает значительную часть Ватиканского дворца, изолированную от прочих и разделенную на комнаты. Единственная дверь запирается снаружи и изнутри не раньше чем на 15-й день и не позже чем на 18-й день после смерти (ухода в отставку) папы. После того как дверь заперта, она открывается только в случае прибытия задержавшегося кардинала, в случае ухода кардинала по болезни или его возвращения, а также для возвещения результата выборов. Слово конклав впервые использовал папа Григорий X на II Лионском соборе 1274 года, в выпущенной им апостольской конституции Ubi periculum («Где опасность») после 2 лет и 9 месяцев обсуждения в Витербо перед его избранием. Когда рассерженные жители сорвали крышу, оставив зал открытым, кардиналам пришлось разбить палатки, следы от центральных столбов которых сохранились до сегодняшнего дня.Иоанн Павел II внёс некоторые изменения в правила проведения конклавов.
 • Das Konklave ist die Versammlung der Kardinäle der römisch-katholischen Kirche, die den Papst und Bischof von Rom wählt. Eine Wahl wird notwendig, wenn das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gestorben ist oder auf sein Amt als Papst verzichtet hat und der Stuhl des heiligen Petrus somit vakant ist.Die Institution des Konklaves ist ab dem 12. Jahrhundert in italienischen Stadtkommunen entstanden, als diese neue Verfahrensweisen etablierten, um von äußeren Einflüssen und innerem Parteienstreit unabhängig Ämter zu besetzen. Vor allem die misslichen Vorgänge während des Investiturstreits führten zu Forderungen nach „freien“ Wahlen, die hier aber nicht im Sinne des modernen Verständnisses zu denken sind. Mittels unterschiedlicher und oft miteinander kombinierter Verfahren (1292 berieten die Gilden in Florenz über 24 verschiedenartige Methoden der Vorstandswahlen) (Akklamation, Ernennung durch Amtsvorgänger oder neutrale Dritte, abgestufte Votation, Losverfahren) wurden Wahlmänner bestimmt, die dann – mitunter schon die Kandidaten, unter denen die Elektoren ausgewählt wurden – von äußeren Einflüssen abgeschlossen die eigentliche Wahl vollzogen. Früheste Beispiele sind aus Genua (1157), Pisa (1162/64) und Pistoia überliefert: „Die Wahlmänner (electores consulum) wurden wiederum von Elektoren (electores electorum consulum) gewählt, die zur besseren Verständigung … als ‚Vorwähler’ bezeichnet seien. Auch in Venedig bestimmten 1178 vier Vorwähler die 40 Wahlmänner für die Benennung des nächsten Dogen … Normalerweise vollziehen die Wahlmänner rechtsgültig und für alle bindend die Wahl; mit ihrer Einsetzung ist ursprünglich die durch Eid gesicherte Verpflichtung der Gesamtheit verbunden, die Entscheidung anzunehmen.“ Die Elektoren ihrerseits mussten schwören, von allen äußeren Einflüssen und Interessen frei nach bestem Wissen und Gewissen mit Gottes Hilfe den Besten, Geeignetsten zu wählen. Oft war auch Einmütigkeit der Elektorenentscheidung vorgeschrieben.
 • El cónclave es la reunión que celebra el Colegio cardenalicio de la Iglesia católica romana para elegir a un nuevo obispo de Roma, cargo que lleva aparejados el de papa (Sumo Pontífice y Pastor Supremo de la Iglesia católica) y el de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.El término cónclave procede del latín “cum clavis" ("bajo llave"), por las condiciones de reclusión y máximo aislamiento del mundo exterior en que debe desarrollarse la elección, con el fin de evitar intromisiones de cualquier tipo. Este sistema de encerrar a los electores del papa, vigente al menos desde el II Concilio de Lyon (1274), fue mitigado por Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis (UDG), sobre la Vacante Apostólica y la elección del nuevo Pontífice (22 de febrero de 1996). Se establece en ella que los electores pueden residir, mientras dura el cónclave, en la recién construida Casa de Santa Marta, una residencia al efecto en el propio Vaticano, pero manteniendo la rigurosa prohibición de cualquier clase de contacto con el mundo exterior.Desde hace siglos, los cónclaves tienen lugar en la Capilla Sixtina, dentro del complejo del Vaticano.A los primeros obispos los designaban los apóstoles o fundadores de sus iglesias. Posteriormente, se fue introduciendo el sistema de elección por los miembros de las comunidades, clérigos y laicos, así como por los obispos de las diócesis próximas. En Roma, la elección corría principalmente a cargo de los clérigos que, bajo la supervisión de los obispos, escogían un candidato por consenso o por aclamación, presentándolo después ante el pueblo para que éste lo confirmara. Los frecuentes tumultos que este sistema provocaba fueron causa de que en ocasiones se eligiera a uno o más candidatos rivales, llamados antipapas.El año 769 el Sínodo Laterano abolió el teórico derecho de elección papal que había tenido el pueblo de Roma. El Sínodo de Roma (862) se lo devolvió, pero limitado a la nobleza de la ciudad. El cambio más trascendente lo introdujo en 1059 el papa Nicolás II, quien decretó que serían los cardenales quienes eligiesen un candidato, que sólo podría tomar plena posesión tras haber recibido la aprobación de los clérigos y del pueblo. Finalmente, un nuevo Sínodo Laterano, en 1139, eliminó el requisito de la aprobación del bajo clero y de los laicos. La elección papal era ya, como hoy, competencia exclusiva de los cardenales, sólo cuestionada durante el Cisma de Occidente (1378 – 1418).Junto al propósito de evitar influencias foráneas de los poderes civiles, el enclaustramiento de los electores tuvo su origen en las prolongadas situaciones de bloqueo que a veces se daban en las elecciones papales. Las autoridades recurrieron en ocasiones a la reclusión forzada de los cardenales electores, por ejemplo, en 1216 en Perusa, y en 1241 en Roma. Es célebre también el caso de la ciudad de Viterbo donde, tras la muerte del papa Clemente IV (1268) hubo que encerrar a los cardenales en el palacio episcopal. Después de casi tres años de Sede Vacante sin que se llegase a ningún acuerdo sobre el nuevo Pontífice, los desesperados habitantes decidieron no suministrar alimento alguno a los electores, excepto pan y agua. Los cardenales debieron captar la indirecta, porque se apresuraron a elegir a Gregorio X.Este mismo papa, quizá por la experiencia vivida en su elección, aprobó normas que –mediante la presión de las incomodidades materiales- buscaban reducir al mínimo las demoras en el cónclave. A partir de entonces los cardenales debían quedar siempre recluidos en un recinto cerrado; no se les permitían las habitaciones individuales, ni disponer de más de un sirviente que les atendiera, salvo caso de enfermedad; la comida se les debía suministrar por un ventanuco y, a partir del tercer día de cónclave, el suministro quedaba reducido a una sola comida al día. A los cinco días el régimen se reducía a pan y agua. Además, mientras durase el cónclave los cardenales dejaban de percibir sus rentas eclesiásticas. Adriano V abolió estas normas en 1276, pero Celestino V las reintrodujo en 1294, después de que su propia elección se produjese tras un periodo de sede vacante de dos años.Gregorio XV publicó dos bulas pontificias (1621 y 1622) que regulaban todos los aspectos de la celebración del cónclave. En 1904 San Pío X recogió y unificó casi todas las dispersas normas de los papas anteriores a él en una Constitución, introduciendo ciertos cambios. Pío XII añadió nuevas aportaciones en 1945, Juan XXIII lo hizo en 1962 y Pablo VI en 1975. La reciente Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II (1996) es la última reordenación en profundidad de la normativa sobre el cónclave.El lugar de celebración del cónclave no se estipuló oficialmente hasta el siglo XIV. A partir del Cisma de Occidente los cónclaves siempre han tenido lugar en Roma, salvo el de 1800, cuando la ocupación de la ciudad por tropas del Reino de Nápoles obligó a celebrarlo en Venecia. El último cónclave celebrado fuera de la Capilla Sixtina fue el de 1846, que tuvo lugar en el Palacio del Quirinal.
 • Konkláve (z lat. cum clave – (uzamčen) na klíč) je shromáždění kardinálů volící papeže, popřípadě místo konání tohoto shromáždění.
 • Conclave è un termine che deriva dal latino cum clave, cioè "(chiuso) con la chiave". Usualmente indica sia la sala in cui si riuniscono i cardinali per eleggere un nuovo papa, sia la riunione vera e propria. Viene spesso riferito allegoricamente anche a riunioni generiche (es. conclave di medici, conclave di giuristi).L'evento storico che diede il nome di Conclave all'elezione dei Pontefici risale al 1270, quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, stanchi di anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del palazzo papale e ne scoperchiarono parte del tetto, in modo da metterli nelle condizioni di decidere al più presto chi eleggere come nuovo pontefice, che fu papa Gregorio X.Tuttavia il primo Pontefice eletto cum clave fu papa Gelasio II, eletto il 24 gennaio 1118 all'unanimità dei cardinali riuniti nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino, luogo segreto e chiuso al pubblico scelto appositamente per evitare interferenze esterne sulla scelta del successore di Pietro (si era in piena lotta per le investiture).
 • 콘클라베(라틴어: Conclave)는 ‘열쇠가 있어야 들어갈 수 있는 방’, ‘걸쇠로 문을 잠근 방’을 의미하는 단어로, 가톨릭교회에서 교황을 선출하는 선거 시스템이다. 이 시스템은 가톨릭교회의 역사에서 몇 세기에 걸쳐 개최되었으며, 외부의 간섭을 미리 일체 방지하여 비밀을 보관, 유지하도록 만들어진 것이다.
 • Konklabea kardinalek aita santua aukeratzeko egiten duten bilera da. Konklabea egiteko lehenengo arauak Gregorio X.ak ezarri zituen Lyongo II. Kontzilioan (1274). Haren aurreko aita santua —Klemente IV.a— hil ondoren, kardinalak Viterbon bildurik, ez ziren ados jartzen erabaki bat hartzeko, eta eztabaidak 1268ko azaroaren 29tik 1271ko irailaren 1era iraun zuen. Hiriko agintariek jauregi batean giltzaperatu zituzten, harik eta aita santu berria aukeratu zuten arte. Gaur egun hauek dira konklabearen arau nagusiak: Aita santua hil eta handik gehienez hemezortzi egunera hasi behar du konklabeak. Kardinalek bakarrik har dezakete parte bozketan. Konklabea hasten den egunean kardinalak giltzapetuta geratzen dira, haiekin batera idazkaritza lanak egingo dituzten apaizak eta kardinal bakoitzeko bi zerbitzari dituztela. Bilkura Vatikanoko jauregian egiten da. Antzinako legeei jarraituz, kardinalen jatekoa egunak pasa ahala gero eta urriagoa zen. Hautaketa egiteko, kardinalak egunean bi aldiz biltzen dira Kapera Sixtinoan. Pio XII.aren garaiaz geroztik, botoen bi herenak gehi bat behar dira aita santua hautatzeko. Bozketa bakoitza bukatutakoan, botoak erre egiten dira; aita santu berria aukeratu baldin badute, ke zuria ateratzen da, bestela beltza.
 • Conclave (do latim cum clave, que significa com chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos cardeais aquanto da eleição do Papa. Os cardeais permanecem incomunicáveis com o exterior até haver um Papa escolhido.
 • A papal conclave is a meeting of the College of Cardinals convened to elect a new Bishop of Rome, also known as the Pope. The pope is considered by Roman Catholics to be the apostolic successor of Saint Peter and earthly head of the Roman Catholic Church. The conclave has been the procedure for choosing the pope for more than half of the time the church has been in existence, and is the oldest ongoing method for choosing the leader of an institution.A history of political interference in papal selection and consequently long vacancies between popes, culminating in the interregnum of 1268–1271, prompted Pope Gregory X to decree during the Second Council of Lyons in 1274 that the cardinal electors should be locked in seclusion cum clave (Latin for "with a key") and not permitted to leave until a new Bishop of Rome had been elected. Conclaves are now held in the Sistine Chapel of the Apostolic Palace.Since the Apostolic Age, the Bishop of Rome, like other bishops, was chosen by the consensus of the clergy and laity of the diocese. The body of electors was more precisely defined when, in 1059, the College of Cardinals was designated the sole body of electors. Since then, other details of the process have developed. In 1970, Pope Paul VI limited the electors to cardinals under 80 years of age. The current procedures were established by Pope John Paul II in his apostolic constitution Universi Dominici Gregis as amended by motu proprios of Pope Benedict XVI dated 11 June 2007 and 25 February 2013. A two-thirds supermajority vote is required to elect the new pope, which also requires acceptance from the person elected.
 • Kata Konklaf dapat berarti: Pertemuan para kardinal gereja Katolik yang diadakan untuk memilih Paus yang baru. Ruang tempat para kardinal bersidang untuk memilih Paus baru.Kata "konklaf" (conclave) berasal dari kata Latin 'cum' (artinya bersama atau dengan) ditambah dengan kata 'clavis' (kunci).Kata itu digunakan pertama kali oleh Paus Gregorius X pada Juli 1274 saat mengumumkan peraturan prosedur pemilihan Paus, yang dilakukan di dalam sebuah lokasi pertemuan yang ditutup rapat.Konklaf biasanya diadakan di Kapel Sistina
 • Een conclaaf of conclave (Latijn: cum clave, met sleutel, dat wil zeggen achter gesloten deuren of achter slot en grendel) is de plaats waar de kardinalen van de Katholieke Kerk bijeenkomen om de paus te kiezen. Met het nodige dienstpersoneel en hun gevolg (conclavisten) zijn zij van elk contact met de buitenwereld afgesloten om zo iedere beïnvloeding te vermijden. Ook de vergadering zelf van de kardinalen en de tijdsruimte eraan besteed wordt conclaaf genoemd. Deze conclaven vinden tegenwoordig altijd plaats in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad.
 • Konklawe (łac. conclave, zamknięte pomieszczenie w budynku, pokój) – ogólne zgromadzenie kardynałów, zwoływane po 15, maksymalnie po 20 dniach od śmierci lub rezygnacji papieża (tyle czasu mają nieobecni kardynałowie na przybycie na spotkanie), poprzedzone okresem Sede vacante. Okres poprzedzający rozpoczęcie konklawe po śmierci papieża reguluje konstytucja Universi Dominici Gregis. Jednak w przypadku rezygnacji, papież może wydać dekret, w którym skróci obowiązek zwołania konklawe po upływie minimum 15 dni.Wyraz conclave jest niekiedy fałszywie objaśniany jako zniekształcenie słów cum clave (co jakoby ma znaczyć „pod kluczem”). W rzeczywistości jest to pospolity rzeczownik łaciński oznaczający pomieszczenie, w którym przebywają kardynałowie podczas wyboru papieża.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 60239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 25089 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 142 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108051974 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:alt
 • Fumée blanche
 • Fumée noire
prop-fr:armoiries
 • Sede vacante.svg
prop-fr:commons
 • Category:Papal conclave
prop-fr:commonsTitre
 • Le conclave
prop-fr:début
 • et l'article 37 du motu proprio
 • fixé par le n°75 de la Constitution apostolique
prop-fr:footer
 • Fumée noire et fumée blanche s’échappant de la cheminée de la Chapelle Sixtine.
prop-fr:fr
 • Ingravescentem aetatem
prop-fr:image
 • Fumo branco.jpg
 • Fumo negro.jpg
prop-fr:lang
 • it
prop-fr:lieu
prop-fr:nom
prop-fr:titre
 • Conclave
prop-fr:trad
 • Ingravescentem aetatem
prop-fr:width
 • 120 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • conclave
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le conclave (mot dérivé du latin cum et clave, littéralement « avec clé » et désignant en latin classique une « pièce fermée à clef »), désigne pour l'Église catholique romaine le lieu où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période dite Sede vacante. Par extension, il désigne aussi l'assemblée elle-même et son travail.
 • コンクラーヴェ(ラテン語: Conclave)とは「教皇選挙」を意味する言葉で、カトリック教会においてローマの司教たるローマ教皇を選出する選挙システムのこと。Conclave とはラテン語で "cum clavi" (「鍵がかかった」)の意である。このシステムは、カトリック教会の歴史の中で何世紀もかけて、他国の干渉を防止し秘密を保持するため練り上げられてきたものである。
 • Konkláve (z lat. cum clave – (uzamčen) na klíč) je shromáždění kardinálů volící papeže, popřípadě místo konání tohoto shromáždění.
 • 콘클라베(라틴어: Conclave)는 ‘열쇠가 있어야 들어갈 수 있는 방’, ‘걸쇠로 문을 잠근 방’을 의미하는 단어로, 가톨릭교회에서 교황을 선출하는 선거 시스템이다. 이 시스템은 가톨릭교회의 역사에서 몇 세기에 걸쳐 개최되었으며, 외부의 간섭을 미리 일체 방지하여 비밀을 보관, 유지하도록 만들어진 것이다.
 • Conclave (do latim cum clave, que significa com chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos cardeais aquanto da eleição do Papa. Os cardeais permanecem incomunicáveis com o exterior até haver um Papa escolhido.
 • El cónclave es la reunión que celebra el Colegio cardenalicio de la Iglesia católica romana para elegir a un nuevo obispo de Roma, cargo que lleva aparejados el de papa (Sumo Pontífice y Pastor Supremo de la Iglesia católica) y el de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.El término cónclave procede del latín “cum clavis" ("bajo llave"), por las condiciones de reclusión y máximo aislamiento del mundo exterior en que debe desarrollarse la elección, con el fin de evitar intromisiones de cualquier tipo.
 • El conclave o conclau és la reunió que celebra el Col·legi Cardenalici de l'Església Catòlica per a escollir un nou Bisbe de Roma, càrrec que duu aparellats el de Papa (Summe Pontífex i Pastor Suprem de l'Església Catòlica) i el de Cap d'estat de la Ciutat del Vaticà.
 • Conclave è un termine che deriva dal latino cum clave, cioè "(chiuso) con la chiave". Usualmente indica sia la sala in cui si riuniscono i cardinali per eleggere un nuovo papa, sia la riunione vera e propria. Viene spesso riferito allegoricamente anche a riunioni generiche (es.
 • Een conclaaf of conclave (Latijn: cum clave, met sleutel, dat wil zeggen achter gesloten deuren of achter slot en grendel) is de plaats waar de kardinalen van de Katholieke Kerk bijeenkomen om de paus te kiezen. Met het nodige dienstpersoneel en hun gevolg (conclavisten) zijn zij van elk contact met de buitenwereld afgesloten om zo iedere beïnvloeding te vermijden. Ook de vergadering zelf van de kardinalen en de tijdsruimte eraan besteed wordt conclaaf genoemd.
 • A papal conclave is a meeting of the College of Cardinals convened to elect a new Bishop of Rome, also known as the Pope. The pope is considered by Roman Catholics to be the apostolic successor of Saint Peter and earthly head of the Roman Catholic Church.
 • Konklabea kardinalek aita santua aukeratzeko egiten duten bilera da. Konklabea egiteko lehenengo arauak Gregorio X.ak ezarri zituen Lyongo II. Kontzilioan (1274). Haren aurreko aita santua —Klemente IV.a— hil ondoren, kardinalak Viterbon bildurik, ez ziren ados jartzen erabaki bat hartzeko, eta eztabaidak 1268ko azaroaren 29tik 1271ko irailaren 1era iraun zuen. Hiriko agintariek jauregi batean giltzaperatu zituzten, harik eta aita santu berria aukeratu zuten arte.
 • Kata Konklaf dapat berarti: Pertemuan para kardinal gereja Katolik yang diadakan untuk memilih Paus yang baru.
 • A konklávé a római katolikus egyház által 1274-ben létrehozott alkalmi intézmény, melynek feladata a mindenkori új pápa megválasztása. A szó jelentése arra utal, hogy a pápát választó testületet befogadó helyiséget kulcsra zárják (a latin cum [-val, -vel] és clavis [kulcs] szavakból). A helyiséget egy időben be is falazták – a bentiek csak élelmet kaphattak –, hogy a döntés ne húzódjon el és azt mások ne befolyásolják. VI.
 • Das Konklave ist die Versammlung der Kardinäle der römisch-katholischen Kirche, die den Papst und Bischof von Rom wählt. Eine Wahl wird notwendig, wenn das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gestorben ist oder auf sein Amt als Papst verzichtet hat und der Stuhl des heiligen Petrus somit vakant ist.Die Institution des Konklaves ist ab dem 12.
 • Конкла́в (лат. conclave — запертая комната, от лат. cum clave — с ключом, под ключом) — собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку папы римского для избрания нового папы, а также само это помещение. Проходит в изолированном от внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее ⅔ голосов плюс один. Помещение открывают лишь после избрания папы.
 • Konklawe (łac. conclave, zamknięte pomieszczenie w budynku, pokój) – ogólne zgromadzenie kardynałów, zwoływane po 15, maksymalnie po 20 dniach od śmierci lub rezygnacji papieża (tyle czasu mają nieobecni kardynałowie na przybycie na spotkanie), poprzedzone okresem Sede vacante. Okres poprzedzający rozpoczęcie konklawe po śmierci papieża reguluje konstytucja Universi Dominici Gregis.
 • Папски конклав (на латински: conclave - затворена стая, от латински cum clave - под ключ) е събрание на кардиналите-избиратели след смъртта на папата за избиране на нов папа и епископ на Рим. Папата се смята от римокатолиците за приемник на Свети Петър и и глава на Католическата църква и неин върховен йерарх. Конклав е процедурата за избор на нов папа от 1274 г. до наши дни и е най-старият съществуващ начин за избор на лидер на една институция.
rdfs:label
 • Conclave
 • Conclaaf
 • Conclave
 • Conclave
 • Conclave
 • Cónclave
 • Konklabe
 • Konklaf
 • Konklave
 • Konklawe
 • Konkláve
 • Konklávé
 • Papal conclave
 • Конклав
 • Конклав
 • コンクラーヴェ
 • 콘클라베
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:mandant of
is foaf:primaryTopic of