La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques et géologiques. Elle est très dépendante de la géodésie, science qui s'efforce de décrire, mesurer et rendre compte de la forme et des dimensions de la Terre. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit représentant un espace généralement tenu pour réel.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques et géologiques. Elle est très dépendante de la géodésie, science qui s'efforce de décrire, mesurer et rendre compte de la forme et des dimensions de la Terre. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit représentant un espace généralement tenu pour réel. L'objectif de la carte, c'est une représentation concise et efficace, la simplification de phénomènes complexes (politiques, économiques, sociaux, etc.) à l'œuvre sur l'espace représenté afin de permettre une compréhension rapide et pertinente.La création de carte débute avec la définition du projet cartographique. La collecte d'informations est en deux parties : 1. le relevé des contours et de l'espace support à représenter (fond de carte) ; 2. le relevé des données statistiques à représenter sur cet espace.Vient ensuite un travail de sélection des informations, de conception graphique (icônes, styles), puis d'assemblage (création de la carte), et de renseignement de la carte (légende, échelle, rose des vents). La création cartographique est également étudiée, ses méthodes commentées. Des analyses mathématiques comparent par exemple les distorsions des projections cartographiques, tandis que les théories de l'information graphique donnent des conseils quant au style nécessaire à un message graphique clair. Étant le fruit de sélections humaines, la carte peut omettre, nier, tromper. L'étude comparative des cartes est ici intéressante, puisqu'elle révèle les biais.Les acteurs principaux de la cartographie étaient traditionnellement les explorateurs et les cartographes, afin de définir l'espace des États, et les espaces des territoires explorés. Aujourd'hui, la cartographie moderne est transdisciplinaire et s'applique à quantité de sciences : la géologie pour les géologues, la biologie pour les biologistes, l'urbanisme pour les architectes, la sociologie pour les sociologues... nécessitent une collaboration entre cartographes, experts, et analystes de données. Les données numériques et satellitaires font de l'informatique et de l'informaticien de nouveaux partenaires-clefs, tandis que les netizens rejoignent depuis peu le groupe avec la cartographie 2.0 et la cartographie d'information. De nos jours, rares sont les cartographes "purs". Effectivement, la géographie et l'informatique sont couplées : cet ensemble forme la géomatique. Les géomaticiens sont des professionnels capables de réaliser de la cartographie mais aussi de gérer des systèmes d'information (données, bases de données, architectures informatiques ...), spécifiquement appelés des SIG.
 • Kartografi (atau pembuatan peta) adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya dan penyebaran komputer sudah merevolusionerkan kartografi. Banyal peta komersial yang bermutu sekarang dibuat dengan perangkat lunak pembuatan peta yang merupakan salah satu di antara tiga macam utama; CAD (desain berbatuan komputer), GIS (Sistem Informasi Geografis), dan perangkat lunak ilustrasi peta yang khusus.
 • Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir. Bu klasik tanım halen geçerli olmasına rağmen güncel bir kartografya tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir: Kartografya, mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir. Kartografya alanında çalışan kişiye de kartograf denir.Kartograflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde ettikleri bilgiler ile şekillendirdikleri konuları belirli kartografik kurallar çerçevesinde bir haritaya aktarırlar. Bu bilgilerin haritaya aktarılmasındaki amaç, haritaya aktarılan bilginin diğer insanlara ulaştırılması ve diğer bilim dalları tarafından kullanılmasına imkân vermektir.
 • 地図学(ちずがく、英語:cartography)とは、地図または地球儀を作成するための研究である。地図製作法(ちずせいさくほう)ともいう。また地図学といった場合、工学方面では、地図を使った測量、読図などの技術を研究する測量学的な研究を指す。英語の cartography はギリシア語の χάρτες(chartis、地図)と γραφειν(graphein、記述する)に由来する。地図は伝統的に、紙とペンを使って作成されたが、コンピュータの出現と広がりが地図製作に革命をもたらした。現在、大部分の商業的で高級な地図は、3つの主な種類のソフトウェアの1つを用いて作成されている。すなわち、CAD、GIS、および地図製作に特化されたソフトウェアである。地図は空間データの視覚化のための道具として機能する。空間データは測定から得られ、データベースに保存することができる。データベースから、空間データを多様な目的のために抽出することができる。この分野における現在の傾向は、アナログな地図製作方法から、デジタル的に操作することができるダイナミックで双方向的な地図作成の方向に移り変わってきている。地図作成の過程は、客観的な現実の状態があり、抽象概念のレベルを加えることによってその現実の状態を信頼できる形で表現できるという前提に基づいている。現代の高等教育では、測量学や都市工学、地理学関係の専門課程科目として研究・教育がされている。
 • Kartografia (grezieratik, chartis = mapa eta graphein = idatzi) mapa geografikoak egitearen zientzia eta praktikari deritzo. Zientzia, estetika eta teknika konbinatuz, kartografiaren oinarrizko ideia da errealitatea moldatu egin daitekeela informazio espaziala modu eraginkorragoan komunikatzeko.Kartografiak hurrengo arazoei egin behar die aurre: Mapan islatuko diren objektuen ezaugarriak zehaztu behar ditu. Elementu fisikoak izan daitezke, esaterako errepideak eta ibaiak, edo abstraktuak, esaterako toponimoak edo muga politikoak. Esferikoa den Lurreko objektuak bitarteko lau batean ordezkatzea. Arazo honi aurre egiteko mapa-proiekzioak erabiltzen dira. Maparen helburua betetzeko garrantzitsuak ez diren ezaugarriak saihestu eta ezaugarri konplexuak sinplifikatu mapa sortzean. Orokortze kartografikoa da hau. Mapako elementuak behar den moduan antolatu, mezu-hartzailearen arabera, mezua ahalik eta garbien irits dakien. Hemen maparen diseinua sartzen da jokoan.
 • Картография бывает разных видов, и изучает поверхность земли. Составление карт.Картогра́фия (от греч. χάρτης — бумага из папируса + γράφειν — рисовать) — наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и общества. В более широкой трактовке картография включает технологию и производственную деятельность.Объектами картографии являются Земля, небесные тела, звёздное небо и Вселенная. Наиболее популярными плодами картографии являются образно-знаковые модели пространства в виде: плоских карт, рельефных и объёмных карт, глобусов. Они могут быть представлены на твёрдых, плоских или объёмных материалах (бумага, пластик) или в виде изображения на видеомониторе.
 • Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.Pod pojęciem kartografii rozumie się także dziedzinę, zajmującą się przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni (głównie geograficznej) a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej.Według Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego Kartografia "to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki"[potrzebne źródło].W Polsce wraz z geodezją stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych.Kształtowała się w trzech okresach historycznych: od czasów starożytnych do renesansu od połowy XVI do połowy XX wieku od połowy XX wieku↑ 1,0 1,1
 • La cartografia è l'insieme di conoscenze scientifiche, tecniche e artistiche finalizzate alla rappresentazione simbolica ma veritiera di informazioni geografiche - o statistiche, demografiche, economiche, politiche, culturali, comunque in relazione al luogo geografico nel quale si realizzano - su supporti piani (carte geografiche) o sferici (globi).Processo cartograficoil processo cartografico viene svoltoattraverso l'individuazione della forma della terra, la scelta di una superficie di riferimento, lo studio del terreno attraverso la visione delle immagini e l'archiviazione delle informazioni ottenute.Viene utilizzato il metodo della proiezione su un piano.Processo cartografico:outputDi solito è un'illustrazione del territorio, attraverso la quale i punti della rappresentazione sono in corrispondenza biunivoca con quella della superficie fisica del territorio. Il sistema cartesiano destroso viene scelto sul piano della rappresentazione.Funzioni principaliFunzione di supporto per classificazioni, progettazioni, gestione del territorio.Presentazione del territorio, osservando ogni singolo oggetto.Aggiornamento della rappresentazione e dei dati georeferenziabili.Ortofotocarte e ortofotopianiLe Ortofotocarte e ortofotopiani provengono da foto aeree raddrizzate e si diversificano tra loro perché le prime possono avere, oltre all’indicazione di diversi elementi toponomastici, anche certi riferimenti altimetrici, come le quote e le isoipse. Le Ortofotocarte sono adoperate dagli Enti regionali per aggiornare la vecchia cartografia I.G.M. e non tanto per sostituirla. Essi sono documenti che consentono di soddisfare una molteplicità d’interessi, innanzitutto nell’approccio con le varie questioni urbanistiche. Quando si deve agire per lo studio, l’ortofotografia garantisce una moltitudine di informazioni e di dettagli che non sarebbero apprezzati solo tramite una normale cartografia. Inoltre la fotografia non rappresenta solo l’ubicazione e i perimetri degli edifici ma anche la tipologia costruttiva, la destinazione d’uso e l’eventuale copertura vegetale degli spazi liberi. Tutto ciò si associa la riduzione dei tempi richiesti per l’allestimento e la possibilità di un regolare e agevole aggiornamento.Cartografia numerica: formato vettoriale e formato rasterUna carta, per essere definita numerica, deve essere istantaneamente prodotta in un formato vettoriale: difatti, il suo primo esito non è mai cartaceo ma proprio numerico, in altre parole registrato in forme di coordinate x, y, z relative o assolute. Se la fonte primaria è di tipo grafico, deve essere riportata al formato vettoriale mediante il processo di digitalizzazione. Questa operazione viene effettuata mediante alcuni programmi di Disegno Assistito tramite Computer(chiamati programmi CAD). L’inserimento e la successiva archiviazione dei dati nella memoria elettronica del computer generalmente avvengono utilizzando 2 tipi di formati: vettoriali e raster.Il formato vettoriale: rappresenta quel formato a cui si è accennato al riguardo della Cartografia Numerica. I dati vengono geometrizzati e ad esempio:una circonferenza può essere registrata con le coordinate del centro e la misura del raggio;una retta con le coordinate dei suoi 2 punti estremi o mediante la sua direzione e la sua lunghezza. Appartengono a questa famiglia i dati derivati dalle digitalizzazione manuali di mappa e dai rilievi topografici effettuati tramite la tecnica GPS e riportati su programmi CAD.Il formato raster:Si ottiene memorizzando i dati all’interno di una griglia regolare formata da prefissato numero di celle (risoluzione). Ogni cella contiene un determinato valore che rappresenta un attributo grafico, come la tonalità di grigio o il colore. Rientrano in questa tipologia i dati provenienti dagli scanner e dai programmi d’interpretazioni d’immagini. Questo tipo di formato presenta un livello qualitativo che varia secondo la fonte grafica di provenienza. La possibilità di acquisire e sovrapporre all’interno del medesimo sistema mappe d’epoche e di tematismo disuguali comporta la costruzione di un organismo stratificato e ricchissimo d’informazione. Il sistema UTML’Italia si estende in longitudine di 12 gradi. Per questo motivo per mantenere le deformazioni entro limiti accettabili, nel sistema nazionale o Gauss-Boaga essa è suddivisa in due fusi di 6 gradi ciascuno, con una zona di sovrapposizione di 30 primi.Il globo è stato suddiviso in: 60 meridiani di 6 gradi ciascuno, 20 fasce di 8 gradi ciascuna, tra 80 gradi N (Nord) e 80 gradi S (Sud). Ognuna delle 1200 zone è suddivisa in quadrati di 100 km di lato; ogni quadrato è contraddistinto da una coppia di lettere.Cartografia italiana vecchia e nuovaCartografia IGM italiana “vecchia” :Fogli 1:100.000 20 primi x 30 primiQuadranti 1:50.000 10 primi x 15 primiTavolette 1:25.000 5 primi x 7,5 primiCartografia IGM italiana “nuova”:Fogli 1:50.000 12 primi x 20 primiSezioni 1:25.000 6 primi x 12 primiIl foglio di scala 1:100 000 si suddivide in quattro quadranti in scala 1:50 000, disposti in senso orario. Ciascun quadrante è composto da 4 tavolette in scala 1:25 000, indicate ciascuna in base alla propria posizione geografica.L’ubicazione di un punto su una carta è data da una riga alfanumerica.La Cartografia inoltre chiarisce come mettere in corrispondenza biunivoca un generico punto P della superficie elissoidica. Si viene a formare una rete di riferimento di punti P di coordinate geografiche e attraverso opportune equazioni si ottengono le coordinate cartesiane piane desiderate.Le tecniche geometriche o matematiche che trasformano i punti espressi in coordinate geografiche in punti espressi in coordinate cartesiane si chiamano proiezioni cartografiche.Gli studi cartografici e le relative applicazioni nei diversi campi applicativi sono state rivoluzionate dallo sviluppo e dalla diffusione dei sistemi informativi geografici (GIS).
 • La cartografia és la ciència que tracta de la representació Terra sobre un mapa. Com que la Terra és esfèrica ha de valer-se d'un sistema de projeccions per a passar de l'esfera al plànol. El terme projecció es refereix a qualsevol funció definida a la superfície de la Terra amb valors sobre un pla, i no necessàriament a una projecció geomètrica.Però a més de representar els contorns geogràfics dels objectes, les superfícies i els angles també s'ocupa de representar la informació que apareix sobre el mapa, segons es consideri què és rellevant i què no. Això, normalment, depèn del que es vulgui representar en el mapa així com de l'escala.
 • 지도학(地圖學)은 지도 제작 학문과 그 실제를 말한다. 과학, 미학 그리고 기술이 결합하여, 지도제작법은 실제 공간의 정보를 효율적으로 표현하는 방법에 따라 실제가 모형으로 만들어 질 수 있는 토지를 기반으로 한다.전통적인 지도 제작법의 근원적 문제는 지도의 주제와 지도화 될 대상의 특성들을 선택하는 것이다. 이것은 지도 편집과 관련된다. 특성들은 길과 땅의 크기인 물질적인 것이나 자연물 혹은 행정 구역같은 것이될 수 있을 것이다. 평평한 매체에 측량된 대상의 지형을 표현하는 것이다. 이것은 지도의 투영과 관련된다. 지도의 목적과 관련되지 않은 측량된 대상의 특성들을 삭제하는 것이다. 이것은 보편화와 관련된다. 측량될 특성들의 복잡성을 제거하는 것이다. 이것 역시 보편화와 관련된다. 지도의 요소를 보는 이들에게 그 지도의 메시지를 가장 잘 전달되도록 조정하는 것이다. 이것은 지도 디자인과 관련이 된다.현대의 지도 제작법은 지리 정보 과학과 긴밀하게 통합되었고 많은 이론적이고 실제적인 지리 정보 과학의 기초들을 구성한다.
 • Cartografie is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie met analoge en digitale middelen in kaarten en verdere media inzichtelijk en aanschouwelijk te maken. De samensteller van deze kaarten en aanverwante media wordt de cartograaf genoemd.
 • A térképészet vagy kartográfia (a görög khartisz = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek és más kartográfiai ábrázolási formák (például földgömb, panorámakép, fototérkép stb.) készítésének és használatának tudománya, technikája és művészete. (Lásd még: Vetülettan)Korábban az analóg térképeket hagyományos eszközökkel, általában papírra rajzolták vagy nyomtatták. Az 1990-es évek elején a számítástechnika térhódítása mélyreható változásokat hozott a magyarországi kartográfia terén is. Ma már a térképek szinte kivétel nélkül számítógépen készülnek. A digitális térkép a digitális tárgymodellből és a hozzá tartozó megjelenítési modellből áll, ez utóbbi teszi lehetővé a térkép megjelenítését, amely mindig analóg. A megjelenítés azonban lehet valós és virtuális is. A térképi ábrázolás a tudományos vizualizáció egyik legrégebbi és leghatékonyabb eszköze. Térképkészítésre a következő szoftvertípusok alkalmasak: CAD programok, térinformatikai programok, általános célú grafikus programok és speciális térképészeti programok.A térképek a térvonatkozású információ megjelenítésére szolgálnak. Az analóg, statikus térképek szerepe csökken, az interaktív, dinamikus térképek javára. Térbeli adatokat például terepi mérésekkel, digitalizálással állíthatunk elő, majd ezeket adatbázisban tároljuk. Attól függően, hogy kinek, milyen céllal, milyen méretarányban szeretnénk térképet készíteni, az adatbázisból dinamikusan választhatjuk ki a szükséges adatokat és alkalmazhatjuk a megfelelő megjelenítési módszereket.
 • Картографията (на гръцки: χάρτις - карта и γραφειν - пиша) е наука и приложна практика за създаване на карти и глобуси. Тя е една от основните техники, които се използват в географията и служи като основно средство за представяне на данни в много сродни науки, като демография, икономика и други.
 • Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.
 • Cartography (from Greek χάρτης khartēs, "map"; and γράφειν graphein, "write") is the study and practice of making maps. Combining science, aesthetics, and technique, cartography builds on the premise that reality can be modeled in ways that communicate spatial information effectively.The fundamental problems of traditional cartography are to:[citation needed]Set the map's agenda and select traits of the object to be mapped. This is the concern of map editing. Traits may be physical, such as roads or land masses, or may be abstract, such as toponyms or political boundaries.Represent the terrain of the mapped object on flat media. This is the concern of map projections.Eliminate characteristics of the mapped object that are not relevant to the map's purpose. This is the concern of generalization.Reduce the complexity of the characteristics that will be mapped. This is also the concern of generalization.Orchestrate the elements of the map to best convey its message to its audience. This is the concern of map design.Modern cartography is largely integrated with geographic information science (GIScience) and constitutes many theoretical and practical foundations of geographic information systems.
 • Kartografie (auch Kartographie) ist die Wissenschaft und Technik zur Darstellung von Himmelskörpern in topografischen und thematischen Karten, im einfachsten Fall Landkarten. Allgemeiner definiert, vermittelt und veranschaulicht sie raumbezogene Informationen (Geoinformation) mit analogen und digitalen Verfahren für unterschiedliche Medien. Die Hersteller dieser Medien heißen Kartografen.
 • Cartografia (do grego chartis = mapa e graphein = escrita) é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. O vocábulo foi pela primeira vez proposto pelo historiador português Manuel Francisco Carvalhosa, 2.º Visconde de Santarém, numa carta datada de 8 de Dezembro de 1839, de Paris, e endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, vindo a ser internacionalmente consagrado pelo uso. Das muitas definições usadas na literatura, colocamos aqui a atualmente adaptada pela Associação Cartográfica Internacional (ACI):Conjunto dos estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que intervêm na elaboração dos mapas a partir dos resultados das observações directas ou da exploração da documentação, bem como da sua utilização.A cartografia encontra-se no curso de uma longa e profunda revolução, iniciada em meados do século XX, e certamente a mais importante depois do seu renascimento, que ocorreu nos séculos XV e XVI. A introdução da fotografia aérea e da detecção remota, o avanço tecnológico nos métodos de gravação e impressão e, mais recentemente, o aparecimento e vulgarização dos computadores, vieram alterar profundamente a forma como os dados geográficos são adquiridos, processados e representados, bem como o modo como os interpretamos e exploramos. Cartografia matemática é o ramo da cartografia que trata dos aspectos matemáticos ligados à concepção e construção dos mapas, isto é, das projecções cartográficas. Foi desenvolvida a partir do final século XVII, após a invenção do cálculo matemático, sobretudo por Johann Heinrich Lambert e Joseph Louis Lagrange. Foram especialmente relevantes, durante o século XIX, os contributos dos matemáticos Carl Friedrich Gauss e Nicolas Auguste Tissot. Cartometria é o ramo da cartografia que trata das medições efetuadas sobre mapas, designadamente a medição de ângulos e direções, distâncias, áreas, volumes e contagem de número de objetos.
 • La cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás.[cita requerida] Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 33242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 167 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110203912 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Allan Brown
 • Claude Trudel
 • Ferland
 • M. J. Kraak
 • Ralph E Ehrenberg
prop-fr:commons
 • Category:Cartography
prop-fr:date
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008-09-04 (xsd:date)
 • 2010-08-09 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 74840869 (xsd:integer)
 • 792265254 (xsd:integer)
 • 9780748408696 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lien
 • http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/presentation
 • http://www.csf-desertification.org/index.php/bibliotheque/doc_details/139-brabant-pierre-2010-une-methode-devaluation-et-de-cartographie-de-la-degradation-des-terres-
 • http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/manipulation
prop-fr:pagesTotales
 • 213 (xsd:integer)
 • 256 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Y.
prop-fr:présentatitonEnLigne
prop-fr:périodique
 • Cybergeo : European Journal of Geography, Colloque "3O ans de sémiologie graphique", article 148
prop-fr:titre
 • Anciennes cartes géographiques
 • Mapping the World: An Illustrated History of Cartography
 • Web cartography: developments and prospects, Geographic Information Systems Workshop
 • Les défis théoriques posés à la cartographie mènent à la cognition
prop-fr:url
 • http://www.amazon.com/Mapping-World-Illustrated-History-Cartography/dp/0792265254/ref=pd_sim_b_4
 • http://cybergeo.revues.org/index499.html?lang=fr
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • Cartographie
prop-fr:éditeur
 • CRC Press
 • National Geographic
 • Smashwords
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques et géologiques. Elle est très dépendante de la géodésie, science qui s'efforce de décrire, mesurer et rendre compte de la forme et des dimensions de la Terre. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit représentant un espace généralement tenu pour réel.
 • Kartografi (atau pembuatan peta) adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya dan penyebaran komputer sudah merevolusionerkan kartografi. Banyal peta komersial yang bermutu sekarang dibuat dengan perangkat lunak pembuatan peta yang merupakan salah satu di antara tiga macam utama; CAD (desain berbatuan komputer), GIS (Sistem Informasi Geografis), dan perangkat lunak ilustrasi peta yang khusus.
 • 地図学(ちずがく、英語:cartography)とは、地図または地球儀を作成するための研究である。地図製作法(ちずせいさくほう)ともいう。また地図学といった場合、工学方面では、地図を使った測量、読図などの技術を研究する測量学的な研究を指す。英語の cartography はギリシア語の χάρτες(chartis、地図)と γραφειν(graphein、記述する)に由来する。地図は伝統的に、紙とペンを使って作成されたが、コンピュータの出現と広がりが地図製作に革命をもたらした。現在、大部分の商業的で高級な地図は、3つの主な種類のソフトウェアの1つを用いて作成されている。すなわち、CAD、GIS、および地図製作に特化されたソフトウェアである。地図は空間データの視覚化のための道具として機能する。空間データは測定から得られ、データベースに保存することができる。データベースから、空間データを多様な目的のために抽出することができる。この分野における現在の傾向は、アナログな地図製作方法から、デジタル的に操作することができるダイナミックで双方向的な地図作成の方向に移り変わってきている。地図作成の過程は、客観的な現実の状態があり、抽象概念のレベルを加えることによってその現実の状態を信頼できる形で表現できるという前提に基づいている。現代の高等教育では、測量学や都市工学、地理学関係の専門課程科目として研究・教育がされている。
 • Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.Pod pojęciem kartografii rozumie się także dziedzinę, zajmującą się przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni (głównie geograficznej) a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej.Według Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego Kartografia "to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki"[potrzebne źródło].W Polsce wraz z geodezją stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych.Kształtowała się w trzech okresach historycznych: od czasów starożytnych do renesansu od połowy XVI do połowy XX wieku od połowy XX wieku↑ 1,0 1,1
 • Cartografie is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie met analoge en digitale middelen in kaarten en verdere media inzichtelijk en aanschouwelijk te maken. De samensteller van deze kaarten en aanverwante media wordt de cartograaf genoemd.
 • Картографията (на гръцки: χάρτις - карта и γραφειν - пиша) е наука и приложна практика за създаване на карти и глобуси. Тя е една от основните техники, които се използват в географията и служи като основно средство за представяне на данни в много сродни науки, като демография, икономика и други.
 • Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.
 • Kartografie (auch Kartographie) ist die Wissenschaft und Technik zur Darstellung von Himmelskörpern in topografischen und thematischen Karten, im einfachsten Fall Landkarten. Allgemeiner definiert, vermittelt und veranschaulicht sie raumbezogene Informationen (Geoinformation) mit analogen und digitalen Verfahren für unterschiedliche Medien. Die Hersteller dieser Medien heißen Kartografen.
 • La cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás.[cita requerida] Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
 • Kartografia (grezieratik, chartis = mapa eta graphein = idatzi) mapa geografikoak egitearen zientzia eta praktikari deritzo. Zientzia, estetika eta teknika konbinatuz, kartografiaren oinarrizko ideia da errealitatea moldatu egin daitekeela informazio espaziala modu eraginkorragoan komunikatzeko.Kartografiak hurrengo arazoei egin behar die aurre: Mapan islatuko diren objektuen ezaugarriak zehaztu behar ditu.
 • La cartografia és la ciència que tracta de la representació Terra sobre un mapa. Com que la Terra és esfèrica ha de valer-se d'un sistema de projeccions per a passar de l'esfera al plànol.
 • La cartografia è l'insieme di conoscenze scientifiche, tecniche e artistiche finalizzate alla rappresentazione simbolica ma veritiera di informazioni geografiche - o statistiche, demografiche, economiche, politiche, culturali, comunque in relazione al luogo geografico nel quale si realizzano - su supporti piani (carte geografiche) o sferici (globi).Processo cartograficoil processo cartografico viene svoltoattraverso l'individuazione della forma della terra, la scelta di una superficie di riferimento, lo studio del terreno attraverso la visione delle immagini e l'archiviazione delle informazioni ottenute.Viene utilizzato il metodo della proiezione su un piano.Processo cartografico:outputDi solito è un'illustrazione del territorio, attraverso la quale i punti della rappresentazione sono in corrispondenza biunivoca con quella della superficie fisica del territorio.
 • A térképészet vagy kartográfia (a görög khartisz = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek és más kartográfiai ábrázolási formák (például földgömb, panorámakép, fototérkép stb.) készítésének és használatának tudománya, technikája és művészete. (Lásd még: Vetülettan)Korábban az analóg térképeket hagyományos eszközökkel, általában papírra rajzolták vagy nyomtatták.
 • Cartography (from Greek χάρτης khartēs, "map"; and γράφειν graphein, "write") is the study and practice of making maps. Combining science, aesthetics, and technique, cartography builds on the premise that reality can be modeled in ways that communicate spatial information effectively.The fundamental problems of traditional cartography are to:[citation needed]Set the map's agenda and select traits of the object to be mapped. This is the concern of map editing.
 • 지도학(地圖學)은 지도 제작 학문과 그 실제를 말한다. 과학, 미학 그리고 기술이 결합하여, 지도제작법은 실제 공간의 정보를 효율적으로 표현하는 방법에 따라 실제가 모형으로 만들어 질 수 있는 토지를 기반으로 한다.전통적인 지도 제작법의 근원적 문제는 지도의 주제와 지도화 될 대상의 특성들을 선택하는 것이다. 이것은 지도 편집과 관련된다. 특성들은 길과 땅의 크기인 물질적인 것이나 자연물 혹은 행정 구역같은 것이될 수 있을 것이다. 평평한 매체에 측량된 대상의 지형을 표현하는 것이다. 이것은 지도의 투영과 관련된다. 지도의 목적과 관련되지 않은 측량된 대상의 특성들을 삭제하는 것이다. 이것은 보편화와 관련된다. 측량될 특성들의 복잡성을 제거하는 것이다. 이것 역시 보편화와 관련된다. 지도의 요소를 보는 이들에게 그 지도의 메시지를 가장 잘 전달되도록 조정하는 것이다.
 • Картография бывает разных видов, и изучает поверхность земли. Составление карт.Картогра́фия (от греч. χάρτης — бумага из папируса + γράφειν — рисовать) — наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и общества. В более широкой трактовке картография включает технологию и производственную деятельность.Объектами картографии являются Земля, небесные тела, звёздное небо и Вселенная.
 • Cartografia (do grego chartis = mapa e graphein = escrita) é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. O vocábulo foi pela primeira vez proposto pelo historiador português Manuel Francisco Carvalhosa, 2.º Visconde de Santarém, numa carta datada de 8 de Dezembro de 1839, de Paris, e endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, vindo a ser internacionalmente consagrado pelo uso.
 • Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir.
rdfs:label
 • Cartographie
 • Cartografia
 • Cartografia
 • Cartografia
 • Cartografie
 • Cartografía
 • Cartography
 • Kartografi
 • Kartografia
 • Kartografia
 • Kartografie
 • Kartografie
 • Kartografya
 • Térképészet
 • Картография
 • Картография
 • 地図学
 • 지도학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:autresActivités of
is prop-fr:avionique of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:domaines of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:renomméPour of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of