PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une banque d'investissement est une banque, ou une division de la banque, qui rassemble l'ensemble des activités de conseil, d'intermédiation et d'exécution ayant trait aux opérations dites de haut de bilan (introduction en Bourse, émission de dette, fusion/acquisition) de grands clients corporate (entreprises, investisseurs, mais aussi États…). Ces activités sont généralement scindées en entités distinctes, habituellement désignées par des anglicismes : les opérations de Corporate Finance (finance d'entreprise), de Global Capital Markets (marchés financiers), et de Structured Finance (opérations de financement).On différencie parfois la banque d'investissement (investment banking en anglais) de la banque d'affaires (corporate banking) en attribuant à la première les activités de marchés et à la seconde celles de finance d'entreprise. Toutefois le terme de banque de financement et d'investissement (BFI), ou son équivalent anglais (corporate & investment bank ou CIB), qui inclut les deux activités, tend à se généraliser. En France, la BFI de la Société générale s'appelle SGCIB, et celle du Crédit agricole se nomme Crédit agricole CIB depuis février 2010.
 • Die Geschäftstätigkeit von Investmentbanken besteht im Kern aus der Vermögensverwaltung ihrer Kunden, dem Handel mit Wertpapieren sowie der Unterstützung von Unternehmen bei Kapitalaufnahmen, etwa durch einen Börsengang. Investmentbanken dienen der Unterstützung des Handels an Finanzmärkten durch sogenannte Investmentgeschäfte. Investmentbanken entstanden ursprünglich im US-Trennbankensystem als Gegenstück zu den Geschäftsbanken (commercial banks), denen das Aufnehmen von Kundeneinlagen gestattet war, die aber einer schärferen Aufsicht unterlagen. Im Zuge der US-Bankenkrise 2008 haben die noch verbleibenden großen Investmentbanken im September 2008 jedoch auf ihren rechtlichen Sonderstatus verzichtet. In Staaten mit einem Universalbankensystem, wie Deutschland, gibt es meist keinen gesonderten Status für das Investmentbankinggeschäft.
 • 투자은행(投資銀行, 영어: investment bank)은 고객 기업의 유가증권 발행에 의한 자본 시장에서 자금을 지원하고 인수합병 등 재무 전략에 대한 조언을 해주는 금융기관이다. 상업 은행이나 소매 은행과는 달리 개인을 대상으로 하는 예금 업무는 하지 않는다.
 • 投資銀行(とうしぎんこう;investment bank)とは、証券取引免許をもつ金融機関の通称。基本的には米国のinvestment bankが正式な由来であり、日本の銀行法をふくむ金融法関連法群では投資銀行という名称は認可されていない。
 • Bank inwestycyjny – to bank specjalizujący się w transakcjach inwestycyjnych. Zajmuje się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami.W porównaniu do banków depozytowo-kredytowych, bank inwestycyjny: Nie zbiera depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych, ale pożycza środki na rynku międzybankowym. Nawet jeśli posiada sieć oddziałów, to wśród produktów bankowych nie ma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokat terminowych. Charakteryzuje się wysoką stopą zwrotu inwestycji, ale i również wyższym ryzykiem.Bankowość inwestycyjna (ang. investment banking) to działalność, która mimo nazwy ma mało wspólnego z bankowością, wydzielona lub prowadzona w ramach banku uniwersalnego, polegająca przede wszystkim na gwarantowaniu papierów wartościowych i ich sprzedaży na rynkach finansowych. Klientem banku inwestycyjnego jest firma, samorząd, fundusz lub rząd, który chce pozyskać kapitał z rynku publicznego i potrzebuje do tego pośrednika, będącego jednocześnie gwarantem i doradcą. Do tego dochodzi szereg usług, takich jak pomoc w fuzjach i przejęciach, restrukturyzacja, obrona przed wrogim przejęciem, a także bardzo często cały zakres usług maklerskich i zarządzania aktywami, analityka i doradztwo strategiczne.Sygnałem do rozwoju bankowości inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych było wprowadzenie w 1933 r. ustawy Banking Act, zwanej także Glass-Steagall Act, która zakazywała łączenia działalności depozytowo-kredytowej z usługami bankowości inwestycyjnej. Dzięki temu system bankowy został rozdzielony na banki inwestycyjne koncentrujące się na obrocie papierami wartościowymi oraz gwarancjach emisji i doradztwie oraz na tradycyjną bankowość depozytowo-kredytową.Podział ten występował do końca lat 80. Wówczas czynniki takie jak, wzrost fuzji i przejęć, boom na rynku obligacji hipotecznych, szybki rozwój rynków kapitałowych, krach na Wall Street z 1987 r. oraz nowa strategia największych banków niemieckich, ukazały bardzo słabe strony takiego podziału.Ostatecznie podział usunięto w 1999 r., za pomocą ustawy Gramm-Leach-Billey Act, która zniosła obowiązywanie poprzedniej ustawy Banking Act. Od tej pory banki komercyjne i inwestycyjne konkurują ze sobą na prawie każdym polu i ww. podział już w zasadzie nie istnieje, a występują raczej wyłącznie banki uniwersalne. Od końca lat 80. XX wieku można zaobserwować przejmowanie banków inwestycyjnych przez większe banki uniwersalne.Na kontynencie europejskim podział ten nie występował w zasadzie nigdy, funkcjonują tu w większości banki uniwersalne.Najbardziej znane banki inwestycyjne to Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank i Morgan Stanley. Z racji swojej innowacyjności i dobrych wyników przyciągają one coraz więcej kapitału, dlatego rośnie ich rola w globalnym systemie finansowym. To one są zarazem krytykowane za zbyt dużą tolerancję na ryzyko w pogoni za zyskiem, oraz praktyki ocierające się o kreatywną księgowość. A przede wszystkim za zbyt duże prowizje.== Przypisy ==
 • Инвестиционните банки помагат на компаниите и правителствата и техните агенции да набират средства чрез издаване и продажба на ценни книжа на първичния пазар. Те помагат на публични (които се търгуват на фондова борса) и частни корпорации да набират средства на капиталовите пазари (чрез дълг или ценни книжа), както и предлагайки стратегически консултантски услуги относно сливания и придобивания и други видове финансови транзакции.Инвестиционните банки също действат като посредник в търгуването за клиенти. Инвестиционните банки се отличават от търговските банки, които събират депозити и отдават корпоративни и търговски заеми. В последните години, обаче, разликата между двата вида банки е намаляла значително, особено след като много търговски банки започнаха да предлагат услуги, които са били винаги част от инвестиционното банкиране, за да могат да задържат повече клиенти чрез по-голяма гама услуги. В САЩ, законът Глас-Стийгъл (Glass-Steagall Act), въведен заради сриването на пазара през 1929 г. (Голямата депресия), забранява на банките да вземат депозити и да издават ценни книжа за свои клиенти (underwriting securities); законът Глас-Стийгъл беше отменен от закона Грам-Лийч-Блилей (Gramm-Leach-Bliley Act) от 1999. Инвестиционните банки могат също да се различават от брокерските компании, които по принцип помагат при покупките и продажбите на акции (stocks), облигации (bonds) и взаимни фондове (mutual funds) на вторичния пазар. Все пак, някои фирми действат като брокерски компании и инвестиционни банки и това включва някои от най-известните компании за финансови услуги в света. По дефиниция, инвестиционното банкиране е набиране на средства, чрез ценни книжа или дълг, и отделът, който се занимава с това в една инвестиционна банка обикновено е наричан Отдел Инвестиционно Банкиране (Investment Banking Division, IBD). Все пак, само няколко по-малки фирми предлагат само тези услуги. Почти всички инвестиционни банки предлагат допълнителни услуги на своите клиенти - търгуването на деривати (derivatives), книжа с фиксиран доход (fixed income), форекс пазара (foreign exchange), ценни книжа свързани със стоки (commodity and equity securities) и т.н. Точно за това, приемливо е да се наричат „инвестиционно банкиране“ и други фронт офис отдели, а хората, които работят там, да се наричат като инвестиционни банкери. Също така, ако някой се занимава с такава дейност, но не точно в инвестиционна банка (например във финансова-консултантска къща), той също може да се нарича инвестиционен банкер, понеже дейността му по същество е абсолютно същата.
 • Yatırım bankası, anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman sağlamak amacıyla oluşturulan mali kurum.Yatırım bankaları sağladıkları kredileri özkaynak sermayelerinden ya da uzun süreli tahvil çıkarmak ve uzun vadeli mevduat kabul etmek yollarıyla dış kaynaklardan sağlarlar. Özellikle anonim şirketlere verdikleri uzun süreli krediler için gerekli fonları ise bu şirketlerin tahvil ve hisse senetlerini yatırımcılara pazarlamak yoluyla karşılarlar. Bu şirketlerce çıkarılan menkul kıymetleri toplu olarak aldıktan sonra bunları yatırımcılara küçük birimler halinde satan yatırım bankaları bu etkinliklerini piyasadaki gelişmeleri, cari faiz hadlerinin durumunu ve menkul kıymetlere olası taleple ilgili verileri değerlendirerek karlı biçimde yürütmeye çalışırlar.Çeşitli yatırım bankaları garanti ettikleri menkul kıymetlerin satışını sırasında çoğunlukla aralarında bir konsorsiyum oluştururlar. Bu, satışı öngörülen menkul kıymetler miktarının tek bir yatırım bankasının riskini üstlenemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda, mali sorumluluğun çeşitli bankalarca üstlenilmesini sağlar. Oluşturulan konsorsiyum menkul kıymetlerin daha geniş biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, seçeceği aracı kuruluşlardan da yararlamabilir.
 • Una banca d'investimento comprende l'intera offerta di servizi finanziari rivolti ad aziende, istituzioni pubbliche ed istituzioni finanziarie. L'attività di una banca d'investimento è organizzata "a ombrello" in due macroaree: Finanziamento alle imprese; Servizi bancari d'impresa e investimento, che comprende a sua volta sei aree d'attività.Una prima distinzione è che nella prima macroarea la banca utilizza le proprie risorse per offrire servizi, al contrario delle attività contenute nella seconda. Una singola istituzione può offrire servizi riferiti a entrambe le aree.L'attività di investment banking si basa generalmente su servizi di consulenza legale, fiscale e finanziaria e di operazioni finanziarie di maggiore entità, come fusioni e acquisizioni, caratterizzate da alti costi fissi.
 • La banca de inversión o banca de negocios asiste a clientes individuales, empresas privadas y gobiernos a obtener capital, mediante underwriting y/o erigiéndose en agente del cliente para la emisión y venta de valores en los mercados de capitales. Un banco de inversión puede asimismo ofrecer servicios consultivos a compañías interesadas en fusiones y adquisiciones, y otros servicios financieros a clientes como actuar de agente intermediario para market making, operación de derivados financieros, renta fija, divisas, commodities y acciones.La banca de inversión generalmente tiene dos grandes segmentos de negocios. La operación, comercio o intercambio de valores por efectivo u otros valores (es decir, facilitar las operaciones, el market making) o la promoción de valores (underwriting, investigación) se considera el lado de la venta, i.e., sell-side. Por otro lado, el trato y servicios con los fondos de pensiones, fondos mutuos, hedge funds, etc, constituye el lado de la compra, i.e., buy-side. En algunos países los bancos de inversión operan tanto del lado de la compra, como de la venta. Generalmente los países exigen licencias especiales para los bancos de inversión y no permiten que operen simultáneamente como bancos comerciales, es decir captando depósitos.
 • Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal.Bank investasi ini berperan dalam memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya.Bank investasi ini juga berperan sebagai pialang bisnis dalam mewakili nasabahnya melakukan transaksi perdagangan. Namun dalam beberapa tahun garis pemisah antara kedua jenis struktur ini telah kabur terutama karena bank komersial juga menawarkan jasa bank investasi. Di Amerika, Undang-undang Glass-Steagall Act diciptakan pada awal kebangkitan pasar modal dari kejatuhannya pada tahun 1929 yang melarang bank untuk merangkap menjadi penerima deposito serta menjadi penjamin emisi saham dan obligasi ; undang-undang ini akhirnya dibatalkan pada tahun 1999 oleh undang-undang Gramm-Leach-Bliley Act.Bank investasi ini juga harus dibedakan dengan pialang saham yang melakukan kegiatan usaha dalam transaksi penjualan dan pembelian saham, obligasi, reksadana. Namun beberapa perusahaan melakukan kegiatan usaha rangkap dengan menjadi pialang dan bank investasi, ini dilakukan juga termasuk oleh perusahaan keuangan besar yang terkenal diseluruh dunia.Kebanyakan bank investasi terlibat sangat jauh dalam penyediaan jasa keuangan tambahan bagi nasabahnya, seperti misalnya melakukan transaksi-transaksi perdagangan derivatif, obligasi, valuta asing, komoditi, dan saham.Karakteristik yang digunakan pada bank investasi hingga hari ini kebanyakan adalah hanya dari "sisi penjual" nya saja yaitu perdagangan surat berharga atau saham ( misalnya memfasilitasi transaksi, pencipta pasar), atau mempromosikan saham ( misalnya sebagai penjamin emisi, analis, dll)."sisi beli" nya diwakili oleh dana pensiun, reksadana, dana lindung nilai dan investor publik yang menjadi pengguna jasa mereka guna memperoleh keuntungan maksimal dari investasinya. Namun banyak perusahaan juga yang memiliki kedua komponen ini.
 • Een investeringsbank ofwel zakenbank is een bank die bedrijven en overheden helpt in het aantrekken van geld door middel van het uitgeven en verkopen van securities in de kapitaalmarkten, zowel aandelen (bezit) als obligaties (schuld). Bovendien geven investeringsbanken veel advies over transacties zoals fusies en overnames en handelen ze in derivaten, obligaties, buitenlandse valuta, commodities en aandelen.
 • Инвестиционный банк (англ. Investment bank) — финансовый институт, который организует для крупных компаний и правительств привлечение капитала на мировых финансовых рынках, а также оказывает консультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги, являясь ведущим посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами и сырьевыми товарами, а также выпускает аналитические отчеты по всем рынкам, на которых он оперирует.Банки США были разделены на коммерческие и инвестиционные в 1930-е годы из-за великой депрессии. Однако в 1999 году Закон Гласса-Стиголла был отменен, и коммерческие банки вновь получили право заниматься инвестиционными банковскими услугами.В настоящее время, однако, ситуация начала меняться в связи с кризисом 2007—2009 годов и многие страны, в том числе Великобритания и США, обсуждают вопросы отделения инвестиционно-банковской деятельности от коммерческого банкинга.
 • Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima e adotar, obrigatoriamente, em sua denominação social, a expressão "Banco de Investimento". Possuem contas correntes, desde que essas não sejam remunaradas e não movimentáveis por cheque, e captam recursos via depósitos a prazo, repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles administrados. As principais operações ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos (Resolução CMN 2.624, de 1999).Um banco de investimento é uma instituição que auxilia pessoas físicas ou jurídicas a alocar seu capital nos mais diversos tipos de investimento, como por exemplo no mercado financeiro ou na BMF.
 • An investment bank is a financial institution that assists individuals, corporations, and governments in raising capital by underwriting or acting as the client's agent in the issuance of securities (or both). An investment bank may also assist companies involved in mergers and acquisitions and provide ancillary services such as market making, trading of derivatives and equity securities, and FICC services (fixed income instruments, currencies, and commodities).Unlike commercial banks and retail banks, investment banks do not take deposits. From 1933 (Glass–Steagall Act) until 1999 (Gramm–Leach–Bliley Act), the United States maintained a separation between investment banking and commercial banks. Other industrialized countries, including G8 countries, have historically not maintained such a separation. As part of the Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (Dodd-Frank Act of 2010), Volcker Rule asserts full institutional separation of investment banking services from commercial banking.There are two main lines of business in investment banking. The "sell side" involves trading securities for cash or for other securities (e.g. facilitating transactions, market-making), or the promotion of securities (e.g. underwriting, research, etc.). The "buy side" involves the provision of advice to institutions concerned with buying investment services. Private equity funds, mutual funds, life insurance companies, unit trusts, and hedge funds are the most common types of buy side entities.An investment bank can also be split into private and public functions with an information barrier which separates the two to prevent information from crossing. The private areas of the bank deal with private insider information that may not be publicly disclosed, while the public areas such as stock analysis deal with public information.An advisor who provides investment banking services in the United States must be a licensed broker-dealer and subject to Securities & Exchange Commission (SEC) and Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) regulation.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 90853 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6534 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104245056 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une banque d'investissement est une banque, ou une division de la banque, qui rassemble l'ensemble des activités de conseil, d'intermédiation et d'exécution ayant trait aux opérations dites de haut de bilan (introduction en Bourse, émission de dette, fusion/acquisition) de grands clients corporate (entreprises, investisseurs, mais aussi États…).
 • 투자은행(投資銀行, 영어: investment bank)은 고객 기업의 유가증권 발행에 의한 자본 시장에서 자금을 지원하고 인수합병 등 재무 전략에 대한 조언을 해주는 금융기관이다. 상업 은행이나 소매 은행과는 달리 개인을 대상으로 하는 예금 업무는 하지 않는다.
 • 投資銀行(とうしぎんこう;investment bank)とは、証券取引免許をもつ金融機関の通称。基本的には米国のinvestment bankが正式な由来であり、日本の銀行法をふくむ金融法関連法群では投資銀行という名称は認可されていない。
 • Een investeringsbank ofwel zakenbank is een bank die bedrijven en overheden helpt in het aantrekken van geld door middel van het uitgeven en verkopen van securities in de kapitaalmarkten, zowel aandelen (bezit) als obligaties (schuld). Bovendien geven investeringsbanken veel advies over transacties zoals fusies en overnames en handelen ze in derivaten, obligaties, buitenlandse valuta, commodities en aandelen.
 • Bank inwestycyjny – to bank specjalizujący się w transakcjach inwestycyjnych. Zajmuje się przede wszystkim emisją i handlem papierami wartościowymi dla swoich klientów. Może zajmować się również przejęciami oraz fuzjami.W porównaniu do banków depozytowo-kredytowych, bank inwestycyjny: Nie zbiera depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych, ale pożycza środki na rynku międzybankowym.
 • Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima e adotar, obrigatoriamente, em sua denominação social, a expressão "Banco de Investimento".
 • Die Geschäftstätigkeit von Investmentbanken besteht im Kern aus der Vermögensverwaltung ihrer Kunden, dem Handel mit Wertpapieren sowie der Unterstützung von Unternehmen bei Kapitalaufnahmen, etwa durch einen Börsengang. Investmentbanken dienen der Unterstützung des Handels an Finanzmärkten durch sogenannte Investmentgeschäfte.
 • Una banca d'investimento comprende l'intera offerta di servizi finanziari rivolti ad aziende, istituzioni pubbliche ed istituzioni finanziarie.
 • Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal.Bank investasi ini berperan dalam memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya.Bank investasi ini juga berperan sebagai pialang bisnis dalam mewakili nasabahnya melakukan transaksi perdagangan.
 • An investment bank is a financial institution that assists individuals, corporations, and governments in raising capital by underwriting or acting as the client's agent in the issuance of securities (or both).
 • Yatırım bankası, anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman sağlamak amacıyla oluşturulan mali kurum.Yatırım bankaları sağladıkları kredileri özkaynak sermayelerinden ya da uzun süreli tahvil çıkarmak ve uzun vadeli mevduat kabul etmek yollarıyla dış kaynaklardan sağlarlar.
 • Инвестиционный банк (англ.
 • La banca de inversión o banca de negocios asiste a clientes individuales, empresas privadas y gobiernos a obtener capital, mediante underwriting y/o erigiéndose en agente del cliente para la emisión y venta de valores en los mercados de capitales.
 • Инвестиционните банки помагат на компаниите и правителствата и техните агенции да набират средства чрез издаване и продажба на ценни книжа на първичния пазар.
rdfs:label
 • Banque d'investissement
 • Banca d'investimento
 • Banca de inversión
 • Banco de investimento
 • Bank inwestycyjny
 • Investeringsbank
 • Investment banking
 • Investmentbank
 • Perbankan investasi
 • Yatırım bankacılığı
 • Инвестиционно банкиране
 • Инвестиционный банк
 • 投資銀行
 • 투자은행
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of