En physique et en métrologie, une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En physique et en métrologie, une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique. Les systèmes d'unités, définis en cherchant le plus large accord dans le domaine considéré, sont rendus nécessaires par la méthode scientifique dont un des fondements est la reproductibilité des expériences (donc des mesures), ainsi que par le développement des échanges d'informations commerciales ou industrielles.Différents systèmes d'unités sont basés sur des choix différents du jeu d'unités fondamentales, mais de nos jours, le système d'unités le plus utilisé est le système international d'unités (SI), dans lequel il y a sept unités de base. Toutes les autres unités rattachés au SI peuvent être dérivées de ces unités de base.
 • A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket, amivel a fizikai mennyiségeket pontosan meg tudjuk határozni. A kísérletek megismételhetősége a tudományos módszer legfontosabb jellemzője. Ehhez szabványokra van szükségünk, és ahhoz, hogy egységes mérési szabványokat hozzunk létre, szükségünk van a mértékegységek rendszerére. A tudományos mértékegységek valójában a régi súly- és térfogat-mértékek általánosításából keletkeztek, melyeket már régóta használunk a kereskedelemben.A különböző mértékegységrendszerek eltérő alapegységeket választottak.A leggyakrabban használt mértékegységrendszer az SI rendszer, vagy más néven a Mértékegységek nemzetközi rendszere, melynek mértékegységei az SI-alapegységekből származnak. Minden SI származtatott egység ezen alapegységekből levezethető.Hagyományosan más mértékegység rendszerek is használatban vannak: centiméter-gramm-másodperc mértékegységrendszer Planck-egységek USA hagyományos mértékegység rendszer Birodalmi mértékegység rendszer, (angolszász mértékegységek) Kínai mértékegység rendszer Orosz mértékegység rendszer Műszaki–technikai mértékegységrendszer
 • In fisica, una unità di misura è una quantità prestabilita di una grandezza fisica definita e adottata per convenzione o per legge e utilizzata come termine di riferimento per la misura di grandezze della stessa specie. Ogni altro valore di una grandezza fisica può essere espresso tramite multipli o sottomultipli della sua unità di misura.Un esempio di grandezza fisica è la lunghezza mentre un esempio di unità di lunghezza è il metro che rappresenta una quantità prestabilita di lunghezza: quando diciamo 10 metri (o 10 m), intendiamo dire 10 volte la quantità di lunghezza prestabilita che chiamiamo metro.In fisica e in metrologia, le unità di misura richiedono una definizione chiara e univoca per essere utili: solo così diventa possibile ottenere la riproducibilità dei risultati sperimentali che è alla base del metodo scientifico. I sistemi di misura scientifici sono la diretta conseguenza del concetto di pesi e misure sviluppato fin dai tempi remoti per scopi commerciali e che ha dato origine alla nascita degli strumenti utilizzati da venditori e acquirenti per concordare in maniera univoca sulla quantità di merce trattata. Attualmente esiste uno standard globale, il Sistema internazionale di unità di misura, che è l'evoluzione del sistema metrico.Fin dai tempi antichi la definizione delle unità di misura, la loro condivisione e il loro uso pratico hanno giocato un ruolo importantissimo al punto che sono stati sviluppati e sono diventati comuni molti sistemi di misura. Per misurare una stessa grandezza sono spesso state definite svariate unità di misura a seconda del luogo geografico, del contesto sociale o altro ancora: una massa ad esempio può essere misurata in grammi e nei suoi multipli e sottomultipli oppure in libbre. Per esprimere la misura Q di una grandezza fisica in riferimento alla sua unità di misura [Q] si può ricorrere alla formulaQ = n × [Q] = n [Q]Generalmente, come indicato dal terzo membro, si omette il segno di moltiplicazione come si è soliti fare tra variabili nelle formule scientifiche. Nelle formule, inoltre, l'unità [Q] può essere trattata come se fosse a sua volta il valore di una grandezza fisica, fatto questo che è alla base dell'analisi dimensionale.Una distinzione infine va fatta tra una unità di misura e i campioni ad essa relativi. Una unità è fissata per definizione in modo da essere indipendente dalle condizioni fisiche quale ad esempio la temperatura. Un campione, per contro, è la materializzazione fisica di una unità e dipende, per quanto si cerchi di minimizzarlo, dalle condizioni fisiche. Per fare un esempio, il metro è un'unità definita come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/299.792.458 di secondo, definizione che la svincola da ogni dipendenza mentre una barra metallica usata come campione, per quanto costruita con accuratezza, varia la sua lunghezza con la temperatura sia pure per frazioni infinitesimali.
 • Una unitat de mesura és una quantitat estandarditzada d'una determinada magnitud física. En general, una unitat de mesura pren el seu valor a partir d'un patró o d'una composició d'altres unitats definides prèviament; les primeres es coneixen com unitats bàsiques o fonamentals, mentre que les segones s'anomenen unitats derivades. Cada unitat té un símbol associat que se situa a continuació d'un factor que expressa quantes vegades aquesta quantitat es troba representada (per exemple, 50 N; "N" és el símbol del newton). És usual referir-se a un múltiple o submúltiple d'una unitat, que s'indiquen situant un prefix davant del símbol que la identifica (per exemple, el mil·límetre –prefix "mil·li-"– és un submúltiple del metre).Un conjunt consistent d'unitats de mesura en el qual cap magnitud tingui més d'una unitat associada s'anomena sistema d'unitats. N'existeixen molts, però el més utilitzat és el Sistema Internacional d'Unitats; als països anglosaxons fan servir, tanmateix, el sistema imperial.Totes les unitats denoten quantitats escalars. En el cas de les magnituds vectorials, s'interpreta que cadascuna de les components està expressada en la unitat indicada.
 • Satuan atau satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus dan data.
 • В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Использование термина единица измерения противоречит нормативным документам и рекомендациям метрологических изданий, однако он широко употребляется в научной литературе. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного значения к некоторому стандартному значению, которое и является единицей измерения. Число с указанием единицы измерения называется именованным.Различают основные и производные единицы. Основные единицы в данной системе единиц устанавливаются для тех физических величин, которые выбраны в качестве основных в соответствующей системе физических величин. Так, Международная система единиц (СИ) основана на Международной системе величин (англ. International System of Quantities, ISQ), в которой основными являются семь величин: длина, масса, время, электрический ток, термодинамическая температура, количество вещества и сила света. Соответственно, в СИ основными единицами являются единицы указанных величин.Размеры основных единиц устанавливаются по соглашению в рамках соответствующей системы единиц и фиксируются либо с помощью эталонов (прототипов), либо путём фиксации численных значений фундаментальных физических постоянных. Производные единицы определяются через основные путём использования тех связей между физическими величинами, которые установлены в системе физических величин.Существует большое количество различных систем единиц, которые различаются как системами величин, на которых они основаны, так и выбором основных единиц.Государство, как правило, законодательно устанавливает какую-либо систему единиц в качестве предпочтительной или обязательной для использования в стране. В Российской Федерации в соответствии с решением Правительства применяются единицы величин системы СИ. Метрология непрерывно работает над улучшением единиц измерения и основных единиц и эталонов.
 • Een natuurkundige eenheid of kortweg eenheid is een maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt. Het aantal eenheden heet de numerieke waarde; deze is zelf een dimensieloos getal. De waarde van de grootheid kan worden beschouwd als het product van de numerieke waarde en de eenheid. De dimensie van de grootheid is dezelfde als die van de eenheid.Bijvoorbeeld, de afstand van de aarde tot de maan is gemiddeld 384 440 kilometer, ofwel 0,000 000 040 64 lichtjaar, ofwel 1 261 300 000 voet. Kilometer, lichtjaar en voet zijn eenheden van lengte.Zie Natuurkundige grootheden en eenheden voor een overzicht van grootheden en eenheden.
 • Jednotka fyzikální veličiny představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu. Vztahy mezi veličinami vedly k nutnosti zavedení soustav jednotek.Mezinárodně se v současné době používá soustava SI. V soustavě SI existuje 7 základních jednotek (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela), odvozené jednotky (získané ze základních jednotek), násobky a díly jednotek (získané předponami, např. kilometr, pikosekunda,…) a vedlejší jednotky (např. hodina, litr, minuta, elektronvolt, …).Pro jednotky měření prostoru, objemu, hustoty apod., existují v současné době 2 široce používané systémy: metrický a americký.Metrický systém používají dnes všechny země kromě USA a jejich zámořských území a částečně i Spojené království. Tyto země používají Angloamerický metrický systém.Z důvodu zjednodušení vzorců, které popisují fyzikální zákony, používají často fyzikové (zejména teoretici) tzv. přirozenou soustavu jednotek. Je volena tak, aby často užívané konstanty měly hodnotu 1, čímž ze vzorců vymizí, aniž by se tím změnila podstata vztahu. „Nejčistější“ takovou volbou jsou Planckovy jednotky, protože jsou založeny pouze na vlastnostech prázdného prostoru.
 • Физичните величини могат да се подразделят на категории по такъв начин, че всяка такива категория да съдържа величини, които могат взаимно да се сравняват. Една такава категория съдържа например величините дължина, диаметър, разстояние, височина, дължина на вълна и т.н.Величините, които могат да се сравняват взаимно, се наричат величини от една и съща категория.За да могат величините от дадена категория да се сравняват помежду си, една конкретна величина, притежаваща постоянна стойност, се избира за величина за сравнение и се нарича единица. Така всяка друга величина от въпросната категория може да бъде изразена като функция на тази единица чрез умножаването ѝ с едно число. Това число се нарича числена стойност на величината, изразена с тази единица. Например: Дължината на вълната на Българското национално радио в средновълновия обхват е λ = 402 m Тук λ е означението на величината дължина на вълната, m е означението на единицата за дължина метър, а 402 е числената стойност на дължината на вълната, изразена в метри.
 • Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Jednostka miary jest często mylona z wymiarem danej wielkości fizycznej.
 • A unit of measurement is a definite magnitude of a physical quantity, defined and adopted by convention or by law, that is used as a standard for measurement of the same physical quantity. Any other value of the physical quantity can be expressed as a simple multiple of the unit of measurement.For example, length is a physical quantity. The metre is a unit of length that represents a definite predetermined length. When we say 10 metres (or 10 m), we actually mean 10 times the definite predetermined length called "metre".The definition, agreement, and practical use of units of measurement have played a crucial role in human endeavour from early ages up to this day. Different systems of units used to be very common. Now there is a global standard, the International System of Units (SI), the modern form of the metric system.In trade, weights and measures is often a subject of governmental regulation, to ensure fairness and transparency. The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) is tasked with ensuring worldwide uniformity of measurements and their traceability to the International System of Units (SI). Metrology is the science for developing nationally and internationally accepted units of weights and measures.In physics and metrology, units are standards for measurement of physical quantities that need clear definitions to be useful. Reproducibility of experimental results is central to the scientific method. A standard system of units facilitates this. Scientific systems of units are a refinement of the concept of weights and measures developed long ago for commercial purposes.Science, medicine, and engineering often use larger and smaller units of measurement than those used in everyday life and indicate them more precisely. The judicious selection of the units of measurement can aid researchers in problem solving (see, for example, dimensional analysis).In the social sciences, there are no standard units of measurement and the theory and practice of measurement is studied in psychometrics and the theory of conjoint measurement.
 • 物理単位(ぶつりたんい)とは、種々の物理量を表すための単位である。
 • Na ciência, unidade de medida é uma medida (ou quantidade) específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas.
 • Ölçü birimleri , fiziksel niceliğe sahip nesnelerin belirleyici bir kurala göre sayısal bir değer atanmasıdır. Örneğin; uzunluk fiziksel bir niceliktir. Metre, belli bir uzunluğu olan nesneleri tanımlamak için kullanılan uzunluk birimidir. Tanımlama insanların var olduğu çağlardan günümüze kadar etkin olarak kullanılmıştır. Birimler çok farklı şekil ve amaçlarda kullanıldı. Günümüzde evrensel standartlardadır, Uluslararası Birimler Sistemi (SI), metrik sistemin modernleşmiş halidir. Ticarette, ağırlıklar ve ölçüler adil ve şeffaflık sağlamak adına her zaman hükumet kontrolündedir. Uluslararası ölçü ve ağırlıklar bürosu (BIPM) görevi dünya çapında ölçü standartlarının (SI) doğru olarak kullanılmasından sorumludur. Metroloji diğer adıyla ölçme bilimi, ölçü ve ağırlık birimlerinin ulusal ve uluslararası gelişmesini sağlayan bilimdir. Bilim, tıp ve mühendislikte çok küçük ya da çok büyük ölçme değerlerinin net olmasına ihtiyaç duyar. Ölçü birimlerini doğru seçme problem çözme araştırmalarına yardımcı olabilir. Bu konu ile ilgili madde boyut analizidir.
 • Neurri-unitate bat magnitude bat neurtzeko tresna da. Neurri bat erbili ahal izateko, baldintza batzuk bere behar ditu: Konstantea izatea: berbera leku guztietan. Unibertsala izatea: edonork erabiltzeko modukoa. Sortzen erraza izatea: unitate horren laginak erraz lortzeko modukoak izatea.
 • Geometrische und physikalische Größen werden in Maßeinheiten (auch Größeneinheit oder physikalische Einheit) angegeben, die einen eindeutigen (in der Praxis feststehenden, wohldefinierten) Wert haben. Alle anderen Werte der jeweiligen Größe werden als Vielfache der Einheit angegeben.Bekannte Maßeinheiten sind beispielsweise Meter, Kilogramm und Sekunde.
 • Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida.En general, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. Las primeras unidades se conocen como unidades básicas o de base (fundamentales), mientras que las segundas se llaman unidades derivadas.Un conjunto de unidades de medida en el que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada es denominado sistema de unidades.Todas las unidades denotan cantidades escalares. En el caso de las magnitudes vectoriales, se interpreta que cada uno de los componentes está expresado en la unidad indicada.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 92549 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 25154 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 231 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107062917 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En physique et en métrologie, une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique.
 • Satuan atau satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus dan data.
 • 物理単位(ぶつりたんい)とは、種々の物理量を表すための単位である。
 • Na ciência, unidade de medida é uma medida (ou quantidade) específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas.
 • Neurri-unitate bat magnitude bat neurtzeko tresna da. Neurri bat erbili ahal izateko, baldintza batzuk bere behar ditu: Konstantea izatea: berbera leku guztietan. Unibertsala izatea: edonork erabiltzeko modukoa. Sortzen erraza izatea: unitate horren laginak erraz lortzeko modukoak izatea.
 • Geometrische und physikalische Größen werden in Maßeinheiten (auch Größeneinheit oder physikalische Einheit) angegeben, die einen eindeutigen (in der Praxis feststehenden, wohldefinierten) Wert haben. Alle anderen Werte der jeweiligen Größe werden als Vielfache der Einheit angegeben.Bekannte Maßeinheiten sind beispielsweise Meter, Kilogramm und Sekunde.
 • Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary.
 • Una unitat de mesura és una quantitat estandarditzada d'una determinada magnitud física. En general, una unitat de mesura pren el seu valor a partir d'un patró o d'una composició d'altres unitats definides prèviament; les primeres es coneixen com unitats bàsiques o fonamentals, mentre que les segones s'anomenen unitats derivades.
 • A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket, amivel a fizikai mennyiségeket pontosan meg tudjuk határozni. A kísérletek megismételhetősége a tudományos módszer legfontosabb jellemzője. Ehhez szabványokra van szükségünk, és ahhoz, hogy egységes mérési szabványokat hozzunk létre, szükségünk van a mértékegységek rendszerére.
 • Jednotka fyzikální veličiny představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž jsou porovnávány veličiny téhož druhu. Vztahy mezi veličinami vedly k nutnosti zavedení soustav jednotek.Mezinárodně se v současné době používá soustava SI. V soustavě SI existuje 7 základních jednotek (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela), odvozené jednotky (získané ze základních jednotek), násobky a díly jednotek (získané předponami, např. kilometr, pikosekunda,…) a vedlejší jednotky (např.
 • Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida.En general, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente.
 • In fisica, una unità di misura è una quantità prestabilita di una grandezza fisica definita e adottata per convenzione o per legge e utilizzata come termine di riferimento per la misura di grandezze della stessa specie.
 • Физичните величини могат да се подразделят на категории по такъв начин, че всяка такива категория да съдържа величини, които могат взаимно да се сравняват.
 • В физике и технике единицы измерения (единицы физических величин, единицы величин) используются для стандартизованного представления результатов измерений. Использование термина единица измерения противоречит нормативным документам и рекомендациям метрологических изданий, однако он широко употребляется в научной литературе. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного значения к некоторому стандартному значению, которое и является единицей измерения.
 • A unit of measurement is a definite magnitude of a physical quantity, defined and adopted by convention or by law, that is used as a standard for measurement of the same physical quantity. Any other value of the physical quantity can be expressed as a simple multiple of the unit of measurement.For example, length is a physical quantity. The metre is a unit of length that represents a definite predetermined length.
 • Ölçü birimleri , fiziksel niceliğe sahip nesnelerin belirleyici bir kurala göre sayısal bir değer atanmasıdır. Örneğin; uzunluk fiziksel bir niceliktir. Metre, belli bir uzunluğu olan nesneleri tanımlamak için kullanılan uzunluk birimidir. Tanımlama insanların var olduğu çağlardan günümüze kadar etkin olarak kullanılmıştır. Birimler çok farklı şekil ve amaçlarda kullanıldı. Günümüzde evrensel standartlardadır, Uluslararası Birimler Sistemi (SI), metrik sistemin modernleşmiş halidir.
 • Een natuurkundige eenheid of kortweg eenheid is een maat waarin natuurkundige grootheden numeriek kunnen worden uitgedrukt. Het aantal eenheden heet de numerieke waarde; deze is zelf een dimensieloos getal. De waarde van de grootheid kan worden beschouwd als het product van de numerieke waarde en de eenheid.
rdfs:label
 • Unité de mesure
 • Fyzikální jednotka
 • Jednostka miary
 • Maßeinheit
 • Mértékegység
 • Natuurkundige eenheid
 • Neurri-unitate
 • Satuan
 • Unidad de medida
 • Unidade de medida
 • Unitat de mesura
 • Units of measurement
 • Unità di misura
 • Ölçü birimleri
 • Единицы измерения
 • Системи единици
 • 物理単位
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of