Sultan (nom masculin, de l'سلطان (sulṭān) : domination, autorité ou souveraineté) est un titre porté par des monarques musulmans depuis l'an 1000 environ. Un territoire gouverné par un sultan est un sultanat (سلطنة (salṭana)).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sultan (nom masculin, de l'سلطان (sulṭān) : domination, autorité ou souveraineté) est un titre porté par des monarques musulmans depuis l'an 1000 environ. Un territoire gouverné par un sultan est un sultanat (سلطنة (salṭana)). L'épouse ou concubine d'un sultan, ou un sultan féminin, est appelée une « sultane » (سلطانة (sulṭāna)).Dans l'ancien Empire ottoman, la mère du sultan régnant est appelée « sultane validé ».Ce mot correspond à l’hébreu biblique שלטון (šilṭōn), qui signifie lui aussi « puissance ». Sultan et, plus rarement, son féminin Sultana se retrouvent comme prénoms dans le monde arabo-musulman ; ainsi, le vrai nom de la chanteuse Reinette l'Oranaise était Sultana Daoud.
 • Sultán je panovnický titul používaný v muslimských zemích.V arabštině to bylo původně abstraktní podstatné jméno s významem vládnutí, panovnická moc. Postupně se stalo obecným označením pro vládní hodnostáře, ministry či panovníky, až od 12. století se stalo panovnickým titulem, ekvivalentem evropského krále. Seldžukové v 11. století význam tohoto titulu opět posunuli. Nyní měl označovat svrchovaného panovníka celého islámského světa - tedy pozici, o kterou Seldžukové a později Osmanští Turci trvale usilovali. Stalo se tak ekvivalentem perského titulu pádišáh (kníže věřících) a evropského císaře. Sultán se někdy zaměňuje s titulem chalífa, což však není přesné. Chalífa byl později pouze titul nejvyšší náboženské autority v islámu, tedy ne světský panovník. (Po smrti proroka Muhammada se vládce všech věřících označoval chalífa (což znamená následovník, v tomto případě právě proroka Muhammada). Chalífa byl jak náboženský tak politický hodnostář.). Se zánikem chalifátu došlo k rozdělení funkcí. V Osmanské říši si však od 16. století sultán nárokoval i titul chalífa, čímž oba pojmy fakticky splynuly.
 • Султан (араб. سلطان‎‎) — титул правителя в исламских государствах, с несколькими историческими значениями. Если государством правит султан, то вместо слова государство употребляется слово султанат.
 • Sultão (em árabe: سلطان; transl.: Sulṭān) é um título islâmico com diversos significados históricos. Veio a ser usado como título de certos governantes muçulmanos que na prática reivindicavam quase total soberania (isto é, não dependiam de nenhum outro governante superior) mas que não chegavam a considerar-se califas; o título também era usado para referir-se a um governador provincial poderoso dentro do califado.Originalmente, era um substantivo abstrato árabe que significava "força", "autoridade", "domínio", do termo árabe em árabe: سلطة; transl.: sulṭah , "autoridade", "poder".O primeiro a levar oficialmente o título foi Mahmud de Ghazni, da dinastia dos gaznávidas (998—1030), que governou desde a atual cidade afegã de Ghazni uns domínios que iam do Ganges até a Mesopotâmia. Depois se tornou título dos turcos das dinastias seljúcida e otomana, assim como da dinastia dos aiúbidas —a de Saladino— e a dos mamelucos, que governaram o Egito. Também foram sultões os monarcas do Magrebe: almorávidas, almóadas e outras dinastias, assim como os monarcas das taifas do al-Andalus. Marrocos foi um sultanato até 1955, momento em que o sultão Mohammed V) mudou o título para o termo mais moderno de rei (malik).Atualmente os monarcas de Omã e Brunei portam este título, e, honorificamente, alguns governantes locais das Filipinas, Java ou Malásia.
 • Sultan (arabieratik ﺳﻠﻂﺎﻥ ,sultān, eta hau ﺳﻠﻂﺔ,sulta: "botere"). Herri islamiar batzuetan erabilitako titulua, erregearen parekoa dena. Berez botereduna esan nahi du. Hasieran, teorian kalifa baten menpe zegoen lurraldea gobernatzen zuten turkiar buruzagi militarrak izendatzeko modua izan zen. Ghazniko Mahmud, Ghaznavidar Inperioko agintaria (998-1030) izan zen sultan titulua ofizialki erabili zuen aurrenekoa.Sultan baten agindupean dagoen lurraldeari sultanerri esaten zaio.
 • スルターン(アラビア語: سلطان‎ sultān)は、イスラム世界における君主号(君主の称号)のひとつ。アラビア語で「権力(者)」、「権威(者)」を意味する。マレー語・トルコ語などの発音に準じてスルタンと書かれることも多く、「国王」、「皇帝」などとも訳される。古くは英語における発音の音訳によってサルタンとも書かれたが、近年では稀である。
 • Sultan (arabisch ‏سلطان‎ Sulṭān ‚Herrschaft‘, ‚Herrscher‘) ist ein islamischer Herrschertitel (auch Personenname), der ab dem 10. Jahrhundert bürgerlicher Zeitrechnung in verschiedenen Epochen und Gegenden der Welt benutzt wurde, beispielsweise in Indien und im Osmanischen Reich.
 • Sultan (Arapça: سلطان), tarihte pek çok farklı anlamda kullanılmış olan İslamî bir sıfattır. Sözcük olarak "güç", "otorite", "yönetici" anlamlarına gelir. Genelde bağımsızlığını ilan eden İslam hükümdarları tarafından kullanılmıştır.İslâm devletlerinde, hükümdara verilen unvan. “Padişah, hakan, han, hükümdar” anlamlarındadır. Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî kısmına ait bir unvandır. Sözcük, Arapça'dan alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Daha sonraları, hakimiyet, delil ve bürhan manâsına da alınmıştır. Sultan unvanını ilk defa 2. asrın ilk yıllarında, Gazne’de hükümdar bulunan Mahmud İbn-il Emir Sebüktekin kullandı. Hilâfet, Emevî ve Abbasî sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslâm devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denildi. Sultanlık, Gazneliler'den, Selçuklular'a ve onlardan da Osmanlılar'a geçti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e, Abbasî hilâfet merkezini, Şiî Büveyhoğullarının baskısından kurtardığından Abbasi halifesi tarafından "Karaların ve Denizlerin Sultanı" unvanı verilmişti. Haçlılar'a karşı kahramanca savunmasıyla ünlenen Kılıç Arslan, Sultan-ı İklim-i Rum lâkabıyla ünlüdür. Osmanlı Sultanları, Orhan Gazi'den başlayarak, kitabelerinde hep sultan tabirini kullandılar. Sikke üzerinde ilk defa sultan ne yaptıgını bilmedi sıfatını kullanansa I. Murad Han'dır. Emir Süleyman’ın sikkelerinde yalnız “Emir Süleyman” ibaresi görülür. Çelebi Sultan Mehmed, Sultan ve Sultan-ı Âzam, Es-Sultan-ül Melik-ül Âzam ibaresi bulunan ve Akçe-i Osmanî denilen gümüş sikkeleri kestirdi. II. Murad Han'ın bazı sikkelerinde Sultan unvanı bulunduğu gibi, halefleri de paralarında bu tabiri bol miktarda kullanmışlardır. Sultan Çelebi Mehmed’e kadar Osmanlı padişahları için resmî kayıtlarda Sultan yerine “Bey” unvanı kullanılmıştır. Sultan sözcüğü Sultan-üs-Selâtin, Sultan-ül-Mücâhidin, Sultan-ül-Guzât, Emir-ül-Kebir unvanları saygı amaçlı ya da genel olarak, padişahlar hakkında kitaplara ve kitabelere yazılmıştır. Abbasî Halifesi, Sofya’nın fethi üzerine Murad Hüdâvendigâr’a yazdığı mektupta “Sultan-ül-Guzât, El-Mücâhidin” diye hitap ediyordu. Batı dillerinde mutlak anlamda Sultan sözcüğü, yalnız İstanbul’da oturan padişah anlamına gelir. Türkler ise kendi hükümdarlarına yalnız kullanırken, Sultan değil, Padişah derler. Sultan sözcüğünü, ancak isimle beraber, Sultan Osman, Sultan Abdülaziz şeklinde kullanır veya Murad Han, Abdülmecid Han derler. Yalın sözcük olarak “Padişah” kullanırlardı. Padişah, Türk imparatoru sıfatıyla hakan, İslâm imparatoru sıfatıyla sultandı. Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları, erkek ve kız kardeşleri için de adından sonra veya önce, Hatice Turhan Sultan’da olduğu gibi, sultan unvanı kullanılırdı; fakat anca ve anca adları ile Sultan denmesi gerekmiyordu.Ünvanları ile de söylenebilirdi. Kız çoçuğa Hanım Sultan, Erkek çoçuğa (II. Mehmed'e kadar) Çelebi Sultan, Annelere Valide Sultan, Padişaha çoçuk doğurmuşlara Haseki Sultan, Erkek kardeşe Mihraç Sultan, Kız kardeşe Mihrace Sultan ünvanı verilmiştir.Osmanlılar tarafından da, hem Padişahlar, hem de hanedanın kadın üyeleri için kullanılmıştır; örneğin Kanuni Sultan Süleyman ve Esma Sultan.
 • Sultano (arabo: سلطان, sulṭān, dal vocabolo sulṭa, "forza", "autorità") è il titolo sovrano impiegato da numerose dinastie arabe (ad esempio in Marocco e nell'Arabia, e più esattamente nel Najd) e non arabe che ressero territori più o meno ampi del Vicino e Medio Oriente islamico.Si discute molto su chi abbia per la prima volta usato questo vocabolo, preferendolo ai termini arabi Malik (re), Amīr (comandante) o Qāʾid (capo). Di certo furono chiamati sultani gli Ayyubidi di Siria, Egitto, Arabia e Yemen, di etnia curda, quindi iranici e linguisticamente indoeuropei. Sultani furono anche i loro successori Mamelucchi (Turchi e Circassi), i Turchi selgiuchidi e, più noti forse fra tutti nell'Europa cristiana, gli Ottomani. Il titolo è, a tutto il XXI secolo, preferito da una sequela abbastanza ampia di governanti minori musulmani che mostrano di seguitare a preferire questa titolatura di carattere puramente temporale, che non implica quindi alcuna valenza spirituale o religiosa. Nel Marocco, il sultano ha cambiato il suo titolo in quello di Re nell'anno 1957.Esisteva anche la forma femminile del titolo: Sultane, riservato alle mogli legittime e alle figlie dei Sultani. Nella forma originale, Sultan, è anche un nome proprio di persona maschile diffuso nella cultura araba, mentre Zoltán lo è in ambito ungherese.
 • Sultán (del árabe سلطان sulṭān, y éste de سلطة sulṭa: «poder») es un título utilizado en algunos países islámicos equivalente al de rey o monarca (aunque no se traduce, ya que un rey propiamente dicho es en árabe un malik). Literalmente vendría a significar «el que ejerce el poder», y en su origen fue un modo de referirse a los jefes militares, generalmente turcos, que ejercían el poder de facto en territorios nominalmente gobernados por el califa. Más adelante se convirtió en título real (del soberano). El primero en llevar oficialmente el título fue Mahmud de Gazni, de la dinastía de los gaznauíes, gaznavíes o gaznávidas (998 - 1030), que gobernó desde la actual ciudad afgana de Gazni unos dominios que iban desde el Ganges a Mesopotamia. Después se convirtió en el título de los turcos selyuquíes y otomanos, así como de la dinastía de los ayyubíes —la de Saladino— y la de los mamelucos que gobernaron Egipto. También fueron sultanes los monarcas magrebíes: almorávides, almohades y otras dinastías, así como los reyes de taifas de Al-Ándalus. Marruecos fue un sultanato hasta 1955, momento en que el sultán Mohammed Ben Yúsef (Mohammed V) hizo difundir el término más moderno de rey (malik). En el Imperio Otomano no sólo el soberano sino también su madre (Valide Sultán) e hijas llevaban este título. En el caso de las mujeres, el título venía después del nombre de la persona (p.e. Hürrem Sultán, y no antes como en el caso del soberano.En la actualidad el título lo llevan los monarcas de Omán y Brunéi, y de modo honorífico algunos gobernantes locales de Filipinas, Java o Malasia.El gobierno de un sultán puede recibir el nombre de sultanato.
 • Султан (арабски: سلطان) е арабска дума, която има много различни значения. Превежда се като мощност, авторитет, управител или ръководител. Използва се от мюсюлмански независими владетели като монаршеска титла със значение на владетел. Още от 998 година Халифатите са употребявали титлата султан. Първи нарекъл се с титлата е Махмуд Газни (998 - 1030), по-късно се използва от владетелите на Османската империя и от мамелюците в Египет.Днес султан е монаршеска титла на владетелите на Оман и Бруней, а също и на владетелите в Малайската федерация.
 • 술탄(아랍어: سُلْطَان)은 이슬람 세계에서 세습 군주제로 통치하는 국가 또는 지역의 군주를 부르는 말이다. 술탄은 아랍어로 "권위", "권력"을 뜻한다. 아랍 제국의 경우에는 왕으로 취급되었고, 오스만 제국의 경우에는 황제로 취급되지만 실은 술탄은 황족을 지칭하는 칭호이다.쿠란에서는 술탄을 "알라에서 유래된 권위"를 의미하는 말로 정의하였으며 11세기에 아바스 왕조의 칼리파의 비호자로서 세력을 늘린 셀주크 왕조의 투그릴은 칼리파로부터 술탄의 칭호를 받았다. 셀주크 왕조가 쇠퇴한 후에는 룸술탄국이나 호라즘 왕국 등 셀주크 왕조로부터 자립한 이슬람 왕조들이 군주의 칭호로서 채용하여 이슬람 세계에서 일반적인 칭호로 정착한다. 이후, 아이유브 왕조, 맘루크 왕조 등의 나라들은 아바스 왕조의 칼리프의 승인 아래에서 군주를 술탄이라고 칭해, 스스로의 권위 부여에 이용하였지만, 자주 비교되는 신성로마제국의 황제가 로마 교황에 의해 즉위하는 것처럼 반드시 칼리파의 임명을 필요로 한 것은 아니다.오스만 왕조에 술탄의 칭호를 최초로 자칭한 것은 2대째인 오르한이다. 1453년에 콘스탄티노플에 입성하기 전까지는 서양의 프린스(Prince)에 해당하는 술탄으로 지칭되었고, 메흐메트 2세 이후로는 황제라는 의미의 파디샤(Padishah), 샤한샤(Shahanshah), 술탄 에스 셀라틴{Sultan-es-selatin(술탄 중의 술탄)} 및 로마 황제 등의 칭호를 사용했다. 제정(帝政)이 된 메흐메트 2세 이후 기존 술탄, 여술탄의 칭호는 황자, 황녀를 지칭하는 칭호로 사용되었다. 따라서, 오스만 제국의 역대 군주를 가리켜 술탄이라고 지칭하는 것은 관용적으로 용납되고는 있으나 엄밀히 말하면 잘못된 것이다. 19세기에 술탄-칼리파제가 등장하면서 오스만 제국의 군주는 세속적 권력인 왕권과 종교적 권위인 칼리파권을 겸비하게 되었다.
 • Un soldà o sultà (de l'àrab سلطان, sulṭān) és un monarca islàmic que governa sota els termes de la xaria (llei islàmica). El títol aporta autoritat moral i religiosa tal com està definit a l'Alcorà. El primer a portar el títol de soldà va ser Mahmud el Gaznèvida (998 - 1030), que a partir de la ciutat de Gazni, a l'actual Afganistan, va governar uns dominis que anaven des del Ganges fins a Mesopotàmia. Posteriorment "soldà" esdevingué el títol dels governants dels turcs seljúcides, dels turcs otomans, de la dinastia aiúbida i dels mamelucs que governaren Egipte. Actualment fan servir aquest títol el soldà d'Oman, el soldà de Brunei i alguns soldans honorífics a les Filipines, Java o Malàisia.
 • Sultan (Arabic: سلطان‎ Sulṭān, pronounced [sʊlˈtˤɑːn, solˈtˤɑːn]) is a noble title with several historical meanings. Originally, it was an Arabic language abstract noun meaning "strength", "authority", "rulership" derived from the verbal noun سلطة sulṭah, meaning "authority" or "power". Later, it came to be used as the title of certain rulers who claimed almost full sovereignty in practical terms (i.e., the lack of dependence on any higher ruler), without claiming the overall caliphate, or to refer to a powerful governor of a province within the caliphate. The dynasty and lands ruled by a sultan are referred to as a sultanate (Arabic: سلطنة‎ ṣalṭanah).A feminine form, used by Westerners, is sultana or sultanah; though the very styling misconstrues the roles of wives of sultans. In a similar usage, the wife of a German Field-Marshal might be styled Feldmarschallin (in French, similar constructions of the type madame la maréchale are quite common). The rare female leaders in Muslim history are correctly known as "sultanas". However, in the Sultanate of Sulu, the wife of the sultan is styled as the "panguian".Among those modern hereditary rulers who wish to emphasize their secular authority under the rule of law, the term is gradually being replaced by king (i.e. malik in Arabic) Datu in Meranaw (Maranao people).
 • Sułtan (tur. "władca", arab. as-sulṭān – "ten, który ma władzę") – tytuł władcy islamskiego, używany w wielu krajach muzułmańskich, m.in. w Turcji osmańskiej do 1922. Państwo rządzone przez sułtana to sułtanat.Termin "sułtan" powstał w czasach kalifatu bagdadzkiego. Początkowo kalif był jednocześnie władcą świeckim i religijnym tego państwa, a jego władza wynikała z bezpośrednich, rodzinnych związków z Mahometem. Później jednak jego władza wojskowa i cywilna została przekazana innym osobom, a sam kalif stał się tylko władcą w sensie religijnym. Początkowo tytuł sułtana przysługiwał tylko głównodowodzącemu całego wojska kalifatu, a emirami byli nazywani dowódcy poszczególnych armii. Na skutek feudalizacji kalifatu i jego rozdrobnienia poszczególni emirowie zaczęli się uniezależniać i tworzyć swoje własne państwa. W końcu jeśli któremuś z tych feudałów udawało się skupić w swoich rękach odpowiednio duży obszar i armię otrzymywał z rąk kalifa tytuł sułtana, a jego państwo zaczynano nazywać sułtanatem.W Chanacie Krymskim tytuł "sułtan" był określeniem syna lub brata chana (aktualnego lub poprzednich).
 • Sultan (bahasa Arab: سلطان, sulthaanun, wanita: Sultanah) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "raja", "penguasa", "keterangan" atau "dalil". Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin Muslim, yang memiliki suatu wilayah kedaulatan penuh yang disebut Kesultanan (bahasa Arab: سلطنة, sulthanatun). Dalam bahasa Ibrani, shilton atau shaltan (bahasa Ibrani: שלטן) berarti "wilayah kekuasaan" atau "rezim". Sultan berbeda dengan Khalifah yang dianggap sebagai pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Gelar Sultan biasanya dipakai sebagai pemimpin kaum Muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja, atau sebagai raja bawahan atau gubernur bagi Khalifah atas suatu wilayah tertentu. Namun dalam sejarah Islam pernah terjadi dinasti Sultan Turki berhasil mengalahkan penguasa kekhalifahan Abassiyah, sehingga Kesultanan Turki Utsmaniyyah dianggap sebagai kekhalifahan terakhir Dunia Islam.
 • Sultan is een hoge rang binnen de moslimadel (een kalief staat nog hoger op de ladder) en komt overeen met prins, koning of keizer, al wordt de titel gewoonlijk niet vertaald. Een sultan staat aan het hoofd van een sultanaat. De vrouw of moeder van een sultan wordt sultane genoemd.Sultan is een uit het Arabisch, ontleend aan het Syrisch, afkomstig woord. Het had oorspronkelijk de betekenis macht, regering, heerschappij, autoriteit. Het werd later een vorstelijke titel. Mahmud van Ghazni (Ghazni in het huidige Afghanistan; 969-1030), een Perzische vorst, stamvader der Ghaznawiden, is waarschijnlijk de eerste drager van de titel sultan geweest.In Brunei en Oman heeft men heden ten dage nog steeds een sultan. In Maleisië, dat een federatie is van vele sultanaten, wordt de koning uit de sultans gekozen voor een periode van 5 jaar.Ook in Indonesië zijn nog sultans: de sultan van Jogjakarta, die tevens gouverneur is, de sultan van Surakarta (Solo), en sultans in Cirebon, in Kutai, Pontianak, Ternate en Tidore.De bekendste sultans waren die van het Ottomaanse Rijk. Zij behoorden tot de Ottomaanse dynastie. De vorsten van Marokko droegen van 1664 tot 1957 eveneens de titel van sultan. In 1957 nam Mohammed V de titel van koning aan.Sultan is in Arabische en islamitische landen ook een jongensnaam, waardoor verwarring mogelijk is. In het enkele eeuwen door het Osmaanse Rijk overheerste Hongarije is daarvan de Magyaarse jongensnaam Zoltan afgeleid."Hami" was de titel van de vorsten van Zanzibar. De titel werd in het midden van de 19e eeuw verdrongen door die van Sultan.
 • A szultán arab eredetű uralkodói méltóságnév. Az eredetileg „hatalom” jelentéssel bíró szót az első ezredforduló táján kezdték uralkodói címként használni török eredetű dinasztiák, és a 11. században terjedt el szerte az iszlám világában. Női családtagjaikat szultánának, anyját pedig Valide szultánának hívják. Tudomásunk szerint elsőként a mai Afganisztán területére eső központtal Kelet-Iránban uralkodó Mahmúd al-Gazní (uralkodott 998–1030 között) volt az első, aki magát szultánnak titulálta. Nem sokkal ezt követően a szultáni címmel kapcsolatban a szeldzsukok alakították ki azt a koncepciót, miszerint a kalifa – aki 1055-től szeldzsuk felügyelet alatt állt – a vallási, a szultán a világi kérdésekben gyakorol főhatalmat. Ez a tézis a Nagyszeldzsuk Birodalom rövidesen bekövetkező széthullása miatt nem sokáig volt igaz, és rövidesen több, párhuzamosan létező szultánság is kialakult (például a szeldzsukok Ikóniumi Szultánsága és a Szaladin által alapított Ajjúbida Szultánság, vagy az egyiptomi Mamlúk és az anatóliai-balkáni Oszmán Szultánság). A későbbiekben kisebb jelentőségű dinasztiák – kalifai jóváhagyás nélkül – is alkalmazták az eredetileg valóban nagyhatalmak által használt titulust.Manapság csak Omán, Brunei és néhány kisebb kelet-ázsiai monarchia vezetője használja ezt a címet. A szultán által kormányzott országot szultánságnak vagy szultanátusnak hívjuk.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 47620 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9385 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 139 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108500616 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Sultans
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • sultan
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sultan (nom masculin, de l'سلطان (sulṭān) : domination, autorité ou souveraineté) est un titre porté par des monarques musulmans depuis l'an 1000 environ. Un territoire gouverné par un sultan est un sultanat (سلطنة (salṭana)).
 • Султан (араб. سلطان‎‎) — титул правителя в исламских государствах, с несколькими историческими значениями. Если государством правит султан, то вместо слова государство употребляется слово султанат.
 • Sultan (arabieratik ﺳﻠﻂﺎﻥ ,sultān, eta hau ﺳﻠﻂﺔ,sulta: "botere"). Herri islamiar batzuetan erabilitako titulua, erregearen parekoa dena. Berez botereduna esan nahi du. Hasieran, teorian kalifa baten menpe zegoen lurraldea gobernatzen zuten turkiar buruzagi militarrak izendatzeko modua izan zen. Ghazniko Mahmud, Ghaznavidar Inperioko agintaria (998-1030) izan zen sultan titulua ofizialki erabili zuen aurrenekoa.Sultan baten agindupean dagoen lurraldeari sultanerri esaten zaio.
 • スルターン(アラビア語: سلطان‎ sultān)は、イスラム世界における君主号(君主の称号)のひとつ。アラビア語で「権力(者)」、「権威(者)」を意味する。マレー語・トルコ語などの発音に準じてスルタンと書かれることも多く、「国王」、「皇帝」などとも訳される。古くは英語における発音の音訳によってサルタンとも書かれたが、近年では稀である。
 • Sultan (arabisch ‏سلطان‎ Sulṭān ‚Herrschaft‘, ‚Herrscher‘) ist ein islamischer Herrschertitel (auch Personenname), der ab dem 10. Jahrhundert bürgerlicher Zeitrechnung in verschiedenen Epochen und Gegenden der Welt benutzt wurde, beispielsweise in Indien und im Osmanischen Reich.
 • Sultan (Arabic: سلطان‎ Sulṭān, pronounced [sʊlˈtˤɑːn, solˈtˤɑːn]) is a noble title with several historical meanings. Originally, it was an Arabic language abstract noun meaning "strength", "authority", "rulership" derived from the verbal noun سلطة sulṭah, meaning "authority" or "power".
 • A szultán arab eredetű uralkodói méltóságnév. Az eredetileg „hatalom” jelentéssel bíró szót az első ezredforduló táján kezdték uralkodói címként használni török eredetű dinasztiák, és a 11. században terjedt el szerte az iszlám világában. Női családtagjaikat szultánának, anyját pedig Valide szultánának hívják. Tudomásunk szerint elsőként a mai Afganisztán területére eső központtal Kelet-Iránban uralkodó Mahmúd al-Gazní (uralkodott 998–1030 között) volt az első, aki magát szultánnak titulálta.
 • Sultan (Arapça: سلطان), tarihte pek çok farklı anlamda kullanılmış olan İslamî bir sıfattır. Sözcük olarak "güç", "otorite", "yönetici" anlamlarına gelir. Genelde bağımsızlığını ilan eden İslam hükümdarları tarafından kullanılmıştır.İslâm devletlerinde, hükümdara verilen unvan. “Padişah, hakan, han, hükümdar” anlamlarındadır. Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının özellikle Sünnî kısmına ait bir unvandır. Sözcük, Arapça'dan alınmış olup, iktidar sahibi demektir.
 • Sultan is een hoge rang binnen de moslimadel (een kalief staat nog hoger op de ladder) en komt overeen met prins, koning of keizer, al wordt de titel gewoonlijk niet vertaald. Een sultan staat aan het hoofd van een sultanaat. De vrouw of moeder van een sultan wordt sultane genoemd.Sultan is een uit het Arabisch, ontleend aan het Syrisch, afkomstig woord. Het had oorspronkelijk de betekenis macht, regering, heerschappij, autoriteit. Het werd later een vorstelijke titel.
 • Султан (арабски: سلطان) е арабска дума, която има много различни значения. Превежда се като мощност, авторитет, управител или ръководител. Използва се от мюсюлмански независими владетели като монаршеска титла със значение на владетел. Още от 998 година Халифатите са употребявали титлата султан.
 • Sułtan (tur. "władca", arab. as-sulṭān – "ten, który ma władzę") – tytuł władcy islamskiego, używany w wielu krajach muzułmańskich, m.in. w Turcji osmańskiej do 1922. Państwo rządzone przez sułtana to sułtanat.Termin "sułtan" powstał w czasach kalifatu bagdadzkiego. Początkowo kalif był jednocześnie władcą świeckim i religijnym tego państwa, a jego władza wynikała z bezpośrednich, rodzinnych związków z Mahometem.
 • 술탄(아랍어: سُلْطَان)은 이슬람 세계에서 세습 군주제로 통치하는 국가 또는 지역의 군주를 부르는 말이다. 술탄은 아랍어로 "권위", "권력"을 뜻한다. 아랍 제국의 경우에는 왕으로 취급되었고, 오스만 제국의 경우에는 황제로 취급되지만 실은 술탄은 황족을 지칭하는 칭호이다.쿠란에서는 술탄을 "알라에서 유래된 권위"를 의미하는 말로 정의하였으며 11세기에 아바스 왕조의 칼리파의 비호자로서 세력을 늘린 셀주크 왕조의 투그릴은 칼리파로부터 술탄의 칭호를 받았다. 셀주크 왕조가 쇠퇴한 후에는 룸술탄국이나 호라즘 왕국 등 셀주크 왕조로부터 자립한 이슬람 왕조들이 군주의 칭호로서 채용하여 이슬람 세계에서 일반적인 칭호로 정착한다.
 • Sultán je panovnický titul používaný v muslimských zemích.V arabštině to bylo původně abstraktní podstatné jméno s významem vládnutí, panovnická moc. Postupně se stalo obecným označením pro vládní hodnostáře, ministry či panovníky, až od 12. století se stalo panovnickým titulem, ekvivalentem evropského krále. Seldžukové v 11. století význam tohoto titulu opět posunuli.
 • Un soldà o sultà (de l'àrab سلطان, sulṭān) és un monarca islàmic que governa sota els termes de la xaria (llei islàmica). El títol aporta autoritat moral i religiosa tal com està definit a l'Alcorà. El primer a portar el títol de soldà va ser Mahmud el Gaznèvida (998 - 1030), que a partir de la ciutat de Gazni, a l'actual Afganistan, va governar uns dominis que anaven des del Ganges fins a Mesopotàmia.
 • Sultano (arabo: سلطان, sulṭān, dal vocabolo sulṭa, "forza", "autorità") è il titolo sovrano impiegato da numerose dinastie arabe (ad esempio in Marocco e nell'Arabia, e più esattamente nel Najd) e non arabe che ressero territori più o meno ampi del Vicino e Medio Oriente islamico.Si discute molto su chi abbia per la prima volta usato questo vocabolo, preferendolo ai termini arabi Malik (re), Amīr (comandante) o Qāʾid (capo).
 • Sultán (del árabe سلطان sulṭān, y éste de سلطة sulṭa: «poder») es un título utilizado en algunos países islámicos equivalente al de rey o monarca (aunque no se traduce, ya que un rey propiamente dicho es en árabe un malik). Literalmente vendría a significar «el que ejerce el poder», y en su origen fue un modo de referirse a los jefes militares, generalmente turcos, que ejercían el poder de facto en territorios nominalmente gobernados por el califa.
 • Sultan (bahasa Arab: سلطان, sulthaanun, wanita: Sultanah) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "raja", "penguasa", "keterangan" atau "dalil". Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin Muslim, yang memiliki suatu wilayah kedaulatan penuh yang disebut Kesultanan (bahasa Arab: سلطنة, sulthanatun). Dalam bahasa Ibrani, shilton atau shaltan (bahasa Ibrani: שלטן) berarti "wilayah kekuasaan" atau "rezim".
 • Sultão (em árabe: سلطان; transl.: Sulṭān) é um título islâmico com diversos significados históricos.
rdfs:label
 • Sultan
 • Sultan
 • Sultan
 • Sultan
 • Sultan
 • Sultan
 • Sultan (rang)
 • Sultano
 • Sultà
 • Sultán
 • Sultán
 • Sultão
 • Sułtan
 • Szultán
 • Султан
 • Султан
 • スルターン
 • 술탄
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:governmentType of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:gouvernement of
is prop-fr:titreLeadera of
is prop-fr:titres of
is foaf:primaryTopic of