Le stalinisme désigne l’idéologie et la pratique politique de Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, puis, par extension, de ses partisans ou de ses émules, qualifiés de staliniens.Le stalinisme est caractérisé par le centralisme et l'emploi de la force, voire de la terreur, comme mode de gouvernement, accompagnés d'un culte de la personnalité organisé autour du principal dirigeant. Les régimes staliniens se caractérisent par une économie planifiée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le stalinisme désigne l’idéologie et la pratique politique de Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, puis, par extension, de ses partisans ou de ses émules, qualifiés de staliniens.Le stalinisme est caractérisé par le centralisme et l'emploi de la force, voire de la terreur, comme mode de gouvernement, accompagnés d'un culte de la personnalité organisé autour du principal dirigeant. Les régimes staliniens se caractérisent par une économie planifiée. Par extension, le terme de stalinisme et les adjectifs stalinien ou, plus rarement, staliniste sont parfois utilisés pour qualifier l'ensemble des régimes basés sur le modèle de l'URSS, ainsi que les partis politiques les soutenant.Après la déstalinisation (1956), l'Union soviétique cesse de se réclamer de Staline, mais le terme stalinisme et l'adjectif stalinien continuent d'être utilisés, dans le cadre de discours critiques ou polémiques, pour qualifier l'URSS, l'ensemble des pays du bloc de l'Est et plus largement l'ensemble des régimes dictatoriaux se revendiquant du communisme. En Europe, seule la République populaire socialiste d'Albanie s'est réclamée de la continuité stalinienne après 1956.
 • Сталини́зм — тоталитарная политическая система в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. Сталинизм характеризовался господством авторитарно-бюрократических методов управления (командно-административной системы), усилением карательных функций государства, сращиванием государственных органов и господствовавшей Коммунистической партии, жёстким идеологическим контролем за всеми сторонами жизни общества. Ряд исследователей считают сталинизм одной из форм тоталитаризма.
 • A sztálinizmus kifejezéssel Joszif Visszarionovics Sztálin ideológiáját, politikai praxisát jelölik. Sztálinistának nevezik még azokat a politikai rendszereket is, amelyek a sztálinizmuson alapulnak.Sztálin önmagát nem nevezte sztálinistának, hanem marxista–leninistának. Ez a helyzet a sztálinistákkal is, akik szintén marxista–leninistának tartják magukat, és nem sztálinistának. A sztálinisták és sokan mások szerint a sztálinizmus nem is létezik, mert szerintük Sztálin marxista–leninista és Lenin hű követője volt, és nem tért le a lenini útról soha.Sztálin főbb újítása Leninhez képest az osztályharc folytatódásának elve a kommunista hatalomátvétel után. E szerint a proletárdiktatúra bevezetése után nem csökkennek, hanem nőnek az osztályellentétek, mivel a volt kapitalisták egyre agresszívabban lépnek fel a kapitalizmus visszaállítása érdekében, csak most már ezek az erők nem antikommunista szervezetekben, hanem a kommunista párton belül jelennek meg. Ez az elv volt Sztálin idejében a tömeges terror növelésének ideológiai alapja. Jelenleg egyetlen országban működik a sztálini kommunista ideológián alapuló rendszer: Észak-Koreában.A sztálinizmus ugyanakkor egy korszak, amely Sztálin uralomra jutásától egészen haláláig tartott. Magyarországnak a második világháború végétől, s a kommunista hatalomátvételtől (1948), egészen az 1956-os forradalomig tartó időszakban volt része a sztálinizmusban. Ez csaknem három évtizednyi korszak több tízmillió halálát okozta nemcsak a Szovjetunióban, hanem más kommunista országokban is. Tömeges letartóztatások, statáriális eljárások, bebörtönzések és kivégzések zajlottak. Tömegeket taszítottak nyomorba, tartottak rendszeres terror alatt, illetve kínoztak meg. Feljegyzések vannak egyebek között arról, hogy kommunista vezetők és beosztottak merő szórakozásnak tartották, ha egyszerűen ok nélkül agyonlőtték beosztottjaikat. Alekszandr Szolzsenyicin úgy fogalmazott, hogy a Szovjetunióban negyven éven át hivatalos szinten „állami terrorizmus” működött. A faji megkülönböztetés is éppúgy helyet kapott a likvidálásra kijelölt személyek, vagy tömegek kiválasztásánál. Így a második világháború után a kollektív bűnősség elve szerint németek, magyarokat, tatárokat, erdélyi szászokat és lengyeleket hurcoltak el, vagy öltek meg, akik vélt kollaboránsok voltak. A katyńi vérengzés során lengyel katonatisztek tízezreit gyilkolták meg hideg vérrel, ahol elsődleges szempont nemzetiségük volt.
 • Stalinisme adalah sistem ideologi politik di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Josef Stalin antara tahun 1929-1953. Ideologi ini berkaitan erat dengan pemerintahan yang menggunakan sistem spionase secara ekstensif, peniadaan pengadilan, dan penghapusan lawan-lawan politik melalui pembunuhan langsung, pembuangan, atau pembunuhan karakter. Selain itu, disebarkan pula propaganda untuk mengkultuskan Stalin berupa kediktatoran mutlak untuk mempertahankan supremasinya dengan kontrol politik melalui Partai Komunis Uni Soviet.
 • Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.Podstawowymi cechami stalinizmu były:nieograniczona władza Stalina prowadząca w późniejszym okresie do tzw. kultu jednostki.kontrola wszelkich dziedzin życia przez nomenklaturę partyjną.aparat terroru ukierunkowany na zwalczanie realnych i domniemanych przeciwników władzy sowieckiej oraz zastraszenie społeczeństwa.zakrojona na szeroką skalę militaryzacja kraju.ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu inwestycji i centralnej dystrybucji dóbr.kolektywizacja rolnictwa i położenie nacisku na przemysł ciężki i produkcję zbrojeniową.wspieranie ruchów komunistycznych w innych krajach.polityka imperialna zmierzająca do podporządkowywania innych państw władzy ZSRR.Zazwyczaj przyjmuje się, że pełna wersja stalinizmu trwała od roku 1929 (pozbycie się z kierownictwa WKP(b) głównych oponentów Stalina) do roku 1953 (śmierć Stalina). Po 1953 system ten zaczął powoli ewoluować do socjalizmu nomenklaturowego, w którym pod koniec istnienia ZSRR władzę sprawowała kilkusettysięczna grupa najważniejszych działaczy partii i podporządkowane tej grupie aparat biurokratyczny i aparat przymusu i kontroli. Stalinizm do roku 1945 funkcjonował wyłącznie w Związku Radzieckim. Po II wojnie światowej został jednak eksportowany do państw, które w wyniku tej wojny dostały się pod kontrolę ZSRR. W Chinach, przekształcił się szybko w maoizm.W teorii politycznej trockizmu ZSRR w okresie stalinizmu i później określany jest mianem "zdegenerowanego państwa robotniczego"; według Lwa Trockiego mimo nacjonalizacji środków produkcji nie istniała tam demokratyczna kontrola polityczna, lecz rządy pasożytniczej kasty biurokratycznej.
 • Stalinizm, 1928-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği’ni yöneten Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin’in uyguladığı siyasi sistemde kullanılan marksist leninist ideolojinin teori ve pratiğini anlatır.
 • スターリニズムまたはスターリン主義(英: Stalinism)は、1924年から1953年までソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)指導者を務めたヨシフ・スターリンの発想と実践の総体で、党官僚とその権益を防衛する秘密警察の支配を背景に恐怖政治や大規模な粛清などを特徴とする全体主義を指す。また、それに通じる思想・体制である。
 • Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Teorie stalinismu se vyznačovala především koncepcí budování socialismu v jedné zemi. Během 30. let proběhla kolektivizace zemědělství a industrializace. Dále Stalin a jeho spolupracovníci vytvořili systém, ve kterém byla veškerá moc soustředěna v rukou vedení Komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie. Zastánci odlišných politických koncepcí v komunistické straně (např. Lev Davidovič Trockij, Nikolaj Bucharin, Lev Kameněv, Grigorij Zinovjev) byli fyzicky zlikvidováni. Mimostranická opozice byla zcela eliminována (její členové popraveni nebo umístěni do gulagů).Po druhé světové válce se stalinismus rozšířil i do dalších zemí za tzv. železnou oponou, měl velký vliv i v komunistických stranách některých západoevropských zemí.Stalinismus mnozí historici nazývají jako „rudý fašismus“, důvodem byla sympatie Stalina s nacistickým Německem, především v letech 1939-41, kdy byl podepsán pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem. Po Barbarosse sice Stalin vedl válku s Hitlerem, ale ačkoliv Hitler odsuzoval komunismus, podporoval Stalina s tím, že bolševismus převádí do fašismu. Anti-stalinistická levice je označení levicových směrů, které odsuzovaly Stalinův režim, patří sem převážně liberálně-levicoví intelektuálové, trockisté, demokratičtí socialisté, eurokomunisté a neomarxisté.Po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a odsouzením kultu osobnosti začal proces destalinizace. V roce 1964 byl však zastaven, protože Chruščova vystřídal Brežněv, který nastolil tzv. neostalinismus. Stalinský model socialismu pak v SSSR přežíval v trochu liberálnější formě (perestrojka) až do rozpadu SSSR v roce 1991.
 • 스탈린주의(Stalinism)는 스탈린 통치하 소련의 정치체제 및 마르크스 레닌주의의 일파로 여겨지나 일부 역사가들은 마르크스주의의 심각한 왜곡 또는 변형이라보고 있다. 스탈린주의적 정책들은 빠른 공업화, 일국사회주의, 중앙집권적 국가조직, 애국주의, 집단농업, 소비에트 당에 대한 여타 공산주의 정당들에 대한 절대우위등의 개념을 포함한다.
 • Als Stalinismus bezeichnet man die Herrschaft Josef Stalins (1927–1953) in der Sowjetunion und in der Komintern, die von Stalin geschaffene theoretische und praktische Ausprägung des Marxismus-Leninismus, die darauf aufbauende Form des Totalitarismus, einen mithilfe marxistischer Argumente begründeten kritischen Begriff.Die Bezeichnung wurde bereits vor Stalins Tod geprägt.Nach der Kritik der Stalinschen Ära auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 gab es einen Prozess der Entstalinisierung, der jedoch nach 1964 unter Leonid Breschnew teilweise wieder zurückgenommen wurde.Von vielen Analytikern wird der Stalinismus als Teil des Marxismus-Leninismus verstanden. Dies wird mit Verweis auf die Stalin-Kritik nach 1956 in den kommunistischen und Arbeiterparteien und den damaligen sozialistischen Staaten angezweifelt, da diese sich auch nach der Abkehr von Stalin zum Marxismus-Leninismus bekannten.Auch Formen des Personenkults und der politischen Machtausübung in der Volksrepublik China (Maoismus) oder in Nordkorea (Juche-Ideologie) werden häufig als stalinistisch beschrieben.
 • Estalinisme és un terme utilitzat per a referir-se al sistema polític aplicat per Ióssif Stalin en la Unió Soviètica, així com per la resta dels corrents i dirigents polítics que van adoptar models afins en altres Estats satèl·lits.En resum, alguns dels aspectes més significatius de l'estalinisme van ser una economia col·lectivista i dirigida per l'estat, la consolidació de la indústria pesant, el culte al dictador i la repressió total de tota la població.En un principi, el terme ha sigut utilitzat per opositors polítics i pensadors crítics amb la figura de Stalin (lligats en gran manera, encara que no necessàriament, a la tradició marxista i comunista), en referència a un tipus de govern o règim de característiques hiperpresidencialistes, sovint identificat amb el bonapartisme. Així mateix i per extensió, amb ell se solen referir al conjunt de sistemes polítics amb elements comuns o afins als desenvolupats o implementats durant el mandat de Stalin, associats per aquests a Estats obrers degradats, és a dir, que van experimentar una sèrie de transformacions o deformacions burocràtiques que van reproduir en el seu si noves situacions de dominació i contradicció de classes, la qual cosa els converteix en radicalment oposats a la filosofia autogestionaria i democràtica del socialisme i les propostes o pràctiques dutes a terme per referents com Lenin i el partit bolxevic. Aquests sistemes es caracteritzarien per certs procediments de control o repressió (sovint arbitrària) cap a la població, l'estatizació o col·lectivització forçada i controlada de l'economia, amb un fort monopoli o predomini de l'administració de l'Estat, la instauració i consolidació en les diferents esferes de poder i institucions d'una classe burocràtica, pertanyent o fortament vinculada a la jerarquia d'un únic partit identificat amb el marxisme-leninisme, la indústrializació accelerada (a vegades referida a no tenir en compte el cost humà i l'impacte mediambiental), les mobilitzacions i deportacions en massa, persecució i desaparició d'opositors polítics del mateix partit o grup, i de qualsevol possible oposició fora del mateix. Amb aquestes premisses, altres comunistes i socialistes, així com els capitalistes, per semblança, analogia o implantació d'aquest sistema, qualifiquen d'estalinistes a altres règims, com els de Corea del Nord (amb Kim Il-sung), Albània (amb Enver Hoxha) i Romania (amb Nicolae Ceausescu).Durant el seu govern, Stalin va convertir, la retardada Unió Soviètica en una autèntica potència mundial amb un creixement vertiginós que mai van aconseguir els caps d'estats soviètics posteriors, els que van cridar a la desestalinització,. Durant el govern de Stalin van augmentar les competències del control per part del Comité Central del Partit Comunista de la Unió Soviètica, quelcom considerat necessari pel partit per afrontar la industrialització i la posterior Segona Guerra Mundial. És per aquest motiu que hi ha qui considera a l'extinta Unió Soviètica un Estat obrer amb deformacions burocràtiques i no un Estat socialista. Hi ha els que van més enllà al catalogar-ho, en especial en cercles trotskistes, com una forma de Estatització o de Capitalisme d'Estat (Tony Cliff).
 • Сталинизмът е версия на марксизма-ленинизма и негово практическо приложение в Съветския съюз след смъртта на Ленин през 1924 г. Той е наложен от съветския лидер Йосиф Сталин през периода от 20-те години на ХХ в. до смъртта му през 1953 г.
 • Stalinismo (português brasileiro) ou estalinismo (português europeu) designa o período em que o poder político na antiga União Soviética foi exercido por Josef Stalin. O stalinismo não chega a ser uma "teoria", uma vez que sequer articula de forma sistemática ou original determinados conceitos ou princípios. O termo "stalinismo", na maioria das vezes, designa essencialmente o domínio absoluto de uma dada liderança, a qual dispõe de meios por intermédio dos quais estabelece como "verdade" a sua interpretação particular do Marxismo, do qual se arvora a condição de único e legítimo intérprete. Neste sentido, o stalinismo reproduz e alimenta uma estrutura de pensamento único, como o que foi constituído pela Igreja Católica Romana após a declaração da infalibilidade papal em 1870.Críticos trotskistas do stalinismo afirmam que tal corrente é anti-marxista: alguns afirmam que é totalitária e mesmo fascista (ver: divergências entre Stalin e Trotsky). Entre os académicos marxistas, tal corrente (junto com outras) é chamada de marxismo vulgar, por ter incorporado à sua base ideológica pensamentos não originários de Karl Marx.Por outro lado, existem os que afirmam que o regime de Stalin foi capaz de salvar o povo soviético da invasão promovida pelo nazi-fascismo e ao mesmo tempo promoveu um progresso econômico, científico, social, militar e político nunca visto na Rússia e União Soviética.Algumas correntes, principalmente anti-trotskistas acreditam que o termo foi criado pelo crítico Leon Trotski, para dividir o movimento comunista, e desta forma, derrubá-lo, através de temas que atacavam as dificuldades da sociedade soviética e os primeiros anos de implantação do socialismo naquele país, usando-se também das mínimas divergências entre Lênin e outros partidários para lançar os adeptos contra Stálin, por isso, os adversários do trotskismo não aceitam a denominação stalinismo, e afirmam serem marxistas-leninistas.
 • Het stalinisme dankt zijn naam aan de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin. Het kan zowel de staatsvorm betekenen die onder hem ontstond, als de politieke stroming waar hij leider van was, als de persoonlijkheidscultus rond de man. De onderwerpen die onder stalinisme vallen worden soms ook met andere termen aangeduid. Zo noemen aanhangers van Stalins politiek zichzelf liever communist (marxist-leninist), en wordt de staatsvorm door sommige tegenstanders ook wel 'staatskapitalisme' genoemd.Sjabloon:Bron?
 • Stalinism is a policy on how to construct socialism and develop a communist society, conceived and implemented by Joseph Stalin. Stalinist policies in the Soviet Union included: state terror, authoritarianism, rapid industrialization, the theory of socialism in one country, a centralized state, collectivization of agriculture, and subordination of interests of foreign communist parties to those of the Communist Party of the Soviet Union—deemed to be the most forefront vanguard party of communist revolution at the time.Stalinist industrialization was officially designed to accelerate the development towards communism, stressing that such rapid industrialization was needed because the country was previously economically backward in comparison with other countries; and that it was needed in order to face the challenges posed by internal and external enemies of communism. Rapid industrialization was accompanied with mass collectivization of agriculture and rapid urbanization. Rapid urbanization converted many small villages into industrial cities. To accelerate the development of industrialization, Stalin pragmatically created joint venture contracts with major American private enterprises, such as Ford Motor Company, that under state supervision assisted in developing the basis of industry of the Soviet economy from the late 1920s to 1930s. After the American private enterprises completed their tasks, Soviet state enterprises took over.Stalinism took an aggressive stance on class conflict, utilizing state violence to forcibly purge society of the bourgeoisie. Stalin identified the affluent farmer Kulaks as the inciters of reactionary violence against Communists during the implementation of agricultural collectivisation. In response, the state under Stalin's leadership initiated a violent campaign against the Kulaks, which detractors label as "classicide."The term "Stalinism" is almost always used in a negative or pejorative sense due to the repressive political actions undertaken by Stalin. The reasons for Stalin's repressive actions have been debated. One perspective claims that Stalin's repressive actions were calculated. Another perspective claims that Stalin's repressive political actions were the result of him having mental illness. This claim states that Stalin likely had the mental disorder of psychopathy and that its traits such as paranoia and manipulative behaviour influenced his political decisions. A third perspective claims that Stalinism's repressive actions were an extension of the prevailing authoritarian political culture that originated in Tsarist Russia.
 • Il termine stalinismo, in senso stretto, indica la politica di Stalin nel periodo in cui fu a capo dell'URSS, dal 1924 al 1953. In parte questo termine è stato usato impropriamente come sinonimo di comunismo ma di fatto ebbe alcune profonde peculiarità che lo distinguono dalla linea politica di altri teorici comunisti (ad esempio Lev Trockij e Rosa Luxemburg), sia dal leninismo concepito da Lenin.Prendendo in considerazione l'analisi della storia proposta da molti teorici del Marxismo-Leninismo, il termine "stalinismo" risulta storicamente inesatto, ritenuto un sinonimo semplicistico di derivazione anti-sovietica del più corretto marxismo-leninismo teorizzato da Lenin. Questo perché Stalin, a differenza di Lenin, non ha mai fatto riferimento, nei suoi saggi, ad una presunta nuova via personale al Marxismo, non ha mai utilizzato il termine "stalinismo", ma ha sempre fatto riferimento, almeno a parole, al marxismo di matrice leninista, del quale si riteneva il legittimo successore.Stalinisti furono anche definiti alcuni regimi di paesi socialisti che si opposero alla destalinizzazione, quali la Cina di Mao Tse-tung, la Corea del Nord, l'Albania, che modificarono (raffreddandoli) i loro rapporti con l'URSS a seguito della destalinizzazione.
 • Stalinismoa Stalinen eta bere jarraitzaileen joera eta doktrina politikoa, leninismoan oinarritzen dena, baina haren desbideratzea dena. Stalinismoaren oinarri nagusiak hauek dira: herri bakarreko sozialismoaren teoria, ekonomia-plangintza zentralizatua, industrializazioari lehentasuna ematen diona, eta alderdi bakarreko estatu burokratikoa. Herri bakarreko sozialismoaren teoriaren arabera, Sobietar Batasuna da munduko sozialismoaren ardatza eta hortik zabaldu behar du komunismoak beste herrialdeetara; beraz, munduko alderdi komunistak Moskuko politika jarraitzera behartuak daude. Stalinismoak, bestalde, ekonomia-plangintza zentralizatua ezartzen du; industrializazioari ematen dio lehentasuna eta nekazaritza kolektibizatzearen aldekoa da. Stalinismoarentzat aginpideak alderdi bakar baten esku egon behar du; hala, estatuko aparatuen eta alderdi komunistaren betekizunak ildo beretik doazela, uztarturik gelditzen dira biak. Aginte guztia alderdi eta pertsona bakarraren esku geratzean, ordea, burokrazia neurriz gain handitzen da, eta ustelkeriari eta diktadurari bidea ematen zaie.
 • Estalinismo o stalinismo es un término utilizado para referirse a la teoría y práctica asociada al gobierno de Iósif Stalin en la Unión Soviética. El término ha sido utilizado por opositores políticos y pensadores críticos con la figura de Stalin (ligados en gran medida, aunque no necesariamente, al trotskismo), en referencia a un tipo de gobierno o régimen de características totalitarias.Simpatizantes de Stalin se llaman a sí mismos antirrevisionistas y defienden sus políticas como la real aplicación del marxismo-leninismo, dadas las circunstancias históricas de la Unión Soviética de los años 30-40.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 46128 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36069 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 218 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109801816 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1972 (xsd:integer)
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1945 (xsd:integer)
 • 1971 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Combats
prop-fr:id
 • 2851840800 (xsd:double)
 • Dreyfus 2000
 • RM1972
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 2851840800 (xsd:double)
 • 9782070375165 (xsd:double)
 • 9782851840998 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lien
 • http://books.google.fr/books?id=SzUUNUTAn1MC&printsec=frontcover#PPA1,M1
prop-fr:lienAuteur
 • Bernard Pudal
 • George Orwell
 • Michel Dreyfus
 • Roy Medvedev
 • Ante Ciliga
 • Bruno Groppo
 • Claude Pennetier
 • Claudio Ingerflom
 • Roland Lew
 • Serge Wolikow
prop-fr:lienTitre
 • La Ferme des animaux
prop-fr:lienÉditeur
 • Champ libre
 • Éditions du Seuil
 • Éditions de l'Atelier
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Dreyfus
 • Orwell
 • Pudal
 • Wolikow
 • Medvedev
 • Lew
 • Anton Ciliga
 • Groppo
 • Ingerflom
 • Krivitsky
 • Pennetier
prop-fr:oclc
 • 301430675 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 542 (xsd:integer)
 • 638 (xsd:integer)
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:préface
 • Georges Haupt
prop-fr:prénom
 • Bernard
 • Bruno
 • Claude
 • George
 • Michel
 • Roland
 • Roy
 • Serge
 • Claudio
 • Général Walter G.
prop-fr:responsabilité
 • éditeur
prop-fr:sousTitre
 • origines, histoire, conséquences
prop-fr:texte
 • lire en ligne
prop-fr:titre
 • La Ferme des animaux
 • Dix ans au pays du mensonge déconcertant
 • J'étais un agent de staline
 • Le Stalinisme
 • Le siècle des communismes
prop-fr:titreOriginal
 • Let History Judge
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Champ Libre
 • Gallimard
 • Le Seuil
 • Éditions de l'Atelier
 • Éd. Champ Libre
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le stalinisme désigne l’idéologie et la pratique politique de Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, puis, par extension, de ses partisans ou de ses émules, qualifiés de staliniens.Le stalinisme est caractérisé par le centralisme et l'emploi de la force, voire de la terreur, comme mode de gouvernement, accompagnés d'un culte de la personnalité organisé autour du principal dirigeant. Les régimes staliniens se caractérisent par une économie planifiée.
 • Stalinizm, 1928-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği’ni yöneten Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin’in uyguladığı siyasi sistemde kullanılan marksist leninist ideolojinin teori ve pratiğini anlatır.
 • スターリニズムまたはスターリン主義(英: Stalinism)は、1924年から1953年までソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)指導者を務めたヨシフ・スターリンの発想と実践の総体で、党官僚とその権益を防衛する秘密警察の支配を背景に恐怖政治や大規模な粛清などを特徴とする全体主義を指す。また、それに通じる思想・体制である。
 • 스탈린주의(Stalinism)는 스탈린 통치하 소련의 정치체제 및 마르크스 레닌주의의 일파로 여겨지나 일부 역사가들은 마르크스주의의 심각한 왜곡 또는 변형이라보고 있다. 스탈린주의적 정책들은 빠른 공업화, 일국사회주의, 중앙집권적 국가조직, 애국주의, 집단농업, 소비에트 당에 대한 여타 공산주의 정당들에 대한 절대우위등의 개념을 포함한다.
 • Сталинизмът е версия на марксизма-ленинизма и негово практическо приложение в Съветския съюз след смъртта на Ленин през 1924 г. Той е наложен от съветския лидер Йосиф Сталин през периода от 20-те години на ХХ в. до смъртта му през 1953 г.
 • Als Stalinismus bezeichnet man die Herrschaft Josef Stalins (1927–1953) in der Sowjetunion und in der Komintern, die von Stalin geschaffene theoretische und praktische Ausprägung des Marxismus-Leninismus, die darauf aufbauende Form des Totalitarismus, einen mithilfe marxistischer Argumente begründeten kritischen Begriff.Die Bezeichnung wurde bereits vor Stalins Tod geprägt.Nach der Kritik der Stalinschen Ära auf dem XX.
 • A sztálinizmus kifejezéssel Joszif Visszarionovics Sztálin ideológiáját, politikai praxisát jelölik. Sztálinistának nevezik még azokat a politikai rendszereket is, amelyek a sztálinizmuson alapulnak.Sztálin önmagát nem nevezte sztálinistának, hanem marxista–leninistának. Ez a helyzet a sztálinistákkal is, akik szintén marxista–leninistának tartják magukat, és nem sztálinistának.
 • Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.Podstawowymi cechami stalinizmu były:nieograniczona władza Stalina prowadząca w późniejszym okresie do tzw.
 • Estalinisme és un terme utilitzat per a referir-se al sistema polític aplicat per Ióssif Stalin en la Unió Soviètica, així com per la resta dels corrents i dirigents polítics que van adoptar models afins en altres Estats satèl·lits.En resum, alguns dels aspectes més significatius de l'estalinisme van ser una economia col·lectivista i dirigida per l'estat, la consolidació de la indústria pesant, el culte al dictador i la repressió total de tota la població.En un principi, el terme ha sigut utilitzat per opositors polítics i pensadors crítics amb la figura de Stalin (lligats en gran manera, encara que no necessàriament, a la tradició marxista i comunista), en referència a un tipus de govern o règim de característiques hiperpresidencialistes, sovint identificat amb el bonapartisme.
 • Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Teorie stalinismu se vyznačovala především koncepcí budování socialismu v jedné zemi. Během 30. let proběhla kolektivizace zemědělství a industrializace. Dále Stalin a jeho spolupracovníci vytvořili systém, ve kterém byla veškerá moc soustředěna v rukou vedení Komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie. Zastánci odlišných politických koncepcí v komunistické straně (např.
 • Сталини́зм — тоталитарная политическая система в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х годов и лежавшая в её основе идеология. Сталинизм характеризовался господством авторитарно-бюрократических методов управления (командно-административной системы), усилением карательных функций государства, сращиванием государственных органов и господствовавшей Коммунистической партии, жёстким идеологическим контролем за всеми сторонами жизни общества.
 • Estalinismo o stalinismo es un término utilizado para referirse a la teoría y práctica asociada al gobierno de Iósif Stalin en la Unión Soviética.
 • Stalinismoa Stalinen eta bere jarraitzaileen joera eta doktrina politikoa, leninismoan oinarritzen dena, baina haren desbideratzea dena. Stalinismoaren oinarri nagusiak hauek dira: herri bakarreko sozialismoaren teoria, ekonomia-plangintza zentralizatua, industrializazioari lehentasuna ematen diona, eta alderdi bakarreko estatu burokratikoa.
 • Stalinismo (português brasileiro) ou estalinismo (português europeu) designa o período em que o poder político na antiga União Soviética foi exercido por Josef Stalin. O stalinismo não chega a ser uma "teoria", uma vez que sequer articula de forma sistemática ou original determinados conceitos ou princípios.
 • Il termine stalinismo, in senso stretto, indica la politica di Stalin nel periodo in cui fu a capo dell'URSS, dal 1924 al 1953.
 • Stalinisme adalah sistem ideologi politik di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Josef Stalin antara tahun 1929-1953. Ideologi ini berkaitan erat dengan pemerintahan yang menggunakan sistem spionase secara ekstensif, peniadaan pengadilan, dan penghapusan lawan-lawan politik melalui pembunuhan langsung, pembuangan, atau pembunuhan karakter.
 • Het stalinisme dankt zijn naam aan de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin. Het kan zowel de staatsvorm betekenen die onder hem ontstond, als de politieke stroming waar hij leider van was, als de persoonlijkheidscultus rond de man. De onderwerpen die onder stalinisme vallen worden soms ook met andere termen aangeduid.
 • Stalinism is a policy on how to construct socialism and develop a communist society, conceived and implemented by Joseph Stalin.
rdfs:label
 • Stalinisme
 • Estalinisme
 • Estalinismo
 • Stalinism
 • Stalinisme
 • Stalinisme
 • Stalinismo
 • Stalinismo
 • Stalinismo
 • Stalinismus
 • Stalinismus
 • Stalinizm
 • Stalinizm
 • Sztálinizmus
 • Сталинизм
 • Сталинизъм
 • スターリニズム
 • 스탈린주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:movement of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:mouvement of
is foaf:primaryTopic of