La politique de la terre brûlée est une tactique consistant à pratiquer les destructions les plus importantes possibles, et en cas de conflit militaire, à détruire ou à endommager gravement ressources, moyens de production, infrastructures, bâtiments ou nature environnante, de manière à les rendre inutilisables par l'adversaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La politique de la terre brûlée est une tactique consistant à pratiquer les destructions les plus importantes possibles, et en cas de conflit militaire, à détruire ou à endommager gravement ressources, moyens de production, infrastructures, bâtiments ou nature environnante, de manière à les rendre inutilisables par l'adversaire. Cela peut concerner une tactique offensive, consistant à ravager les territoires de l'adversaire afin de l'empêcher de reconstituer ses forces ou de trouver un refuge, ou bien une tactique défensive consistant, face à une armée d'invasion, à se déplacer ou à se retirer (retraite) en détruisant ou en brûlant tout derrière soi (habitations, récoltes, bétail, routes, ponts, moyens de communications et de production), afin d'ôter à l'ennemi toute possibilité de ravitaillement. Au sens figuré, cette expression désigne aussi l'attitude d'une personne qui, risquant de perdre face à un adversaire, saccage la place que celui-ci s'apprête à prendre afin de minimiser ses gains et de gêner toute progression ultérieure.
 • 초토화(焦土化; Scorched earth)란 전쟁에 있어 적에게 유용하게 사용될 가능성이 있는 모든 것을 파괴하는 전략이다. 식품, 교통체계, 정보통신, 산업기반, 심지어 전투 지역에 거주하는 인간까지, 적에 의해 사용되었거나 사용될 수 있는 모든 자산을 그 목표로 한다. 적의 영토에 진입한 군대가 초토화를 수행할 수도 있고, 자국 영토에 대해 초토화를 수행할 수도 있다. 작전 전략상의 이유보다는 정치 전략상의 이유로 행해지는 징벌적 파괴공작이 초토화에 수반될 수 있으나, 그 둘이 일치한다고 할 수는 없다. 초토화 작전의 유명한 사례로는 제2차 세계 대전 당시 이오시프 스탈린의 독소전쟁, 미국 내전 당시 윌리엄 테쿰세 셔먼의 대행진, 보어 전쟁에서의 키치너 장군, 나폴레옹의 러시아 원정 당시 러시아측의 대응 등이 있다.분쟁 지역의 민간인의 식량 공급을 파괴하는 전략은 1977년 제네바 조약의 제1의정서 54번 문서에서 금지되었다. 관련 구절은 다음과 같다.It is prohibited to attack, destroy, remove, or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies, and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.금지되었긴 하지만, 초토화는 군사적 관례로서 여전히 흔히 발생하고 있다. 의정서는 의정서를 비준한 국가에 대해서만 적용된다. 의정서를 비준하지 않은 주요한 국가로는 미국, 이스라엘, 이란, 파키스탄이 있다.
 • Dasar bumi hangus adalah strategi militer dengan melakukan perusakan segala yang mungkin berguna kepada musuh (seperti bangunan, barang-barang, sumber asli dan lain-lain) ketika mengundurkan diri, ketika musuh mara melalui kawasan tersebut.Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik. Terima kasih.
 • Política de terra cremada és una estratègia militar consistent en destruir tot allò que pugui ser útil per l'enemic mentre que avança o es retira per una zona. L'origen històric del terme "terra cremada" prové segurament de la pràctica de cremar els camps de cereals durant les guerres i conflictes. És una estratègia en la qual tots els actius que puguin ser emprats per l'enemic són senyalats com a objectius, tals com fonts de menjar, transport, comunicacions, recursos industrials i fins i tot la població de la zona. La pràctica és portada a terme per un exèrcit tant al territori enemic com al seu propi terreny. Pot solapar-se, tot i que no és el mateix, que la destrucció punitiva dels recursos enemics, que es fa per motius purament estratègics o polítics més que no pas per motius estratègics o operatius. Entre les més famoses trobem les realitzades per Sherman contra el Sud durant la Guerra Civil Americana, per Lord Kitchener contra els Bòers, i tant per Ióssif Stalin i per Adolf Hitler durant la Segona Guerra Mundial.L'estratègia de destruir els subministraments alimentaris de la població civil en una zona de conflicte està prohibida per l'Article 54 del I Protocol de la Convenció de Ginebra de 1977. El passatge en qüestió diu: Malgrat estar prohibida, encara és una pràctica militar habitual. El protocol només s'aplica a aquells països que l'han ratificat, encara que hi ha absències notables com els Estats Units, Israel, Iran, Iraq o Pakistan.La tàctica de terra cremada és una acció que vincula els aspectes militars amb els econòmics i fins i tot psicològics d'una estratègia militar. Aquestes accions destructives tenen l'avantatge que no requereixen avenços tecnològics ni una especialització particular per part dels combatents que l'apliquen. Quan s'empra a territori enemic es pretén destruir la voluntat de resistir del mateix mitjançant la intimidació, provocant el patiment a les poblacions locals en destruir les seves propietats i mitjans de subsistència. Si s'aplica al territori propi en retirar-se, l'objectiu és retardar i fins i tot aturat l'avanç enemic en deixar-lo sense recursos que aprofitar o entorpint el seu avanç.La terra cremada ha estat històricament molt eficaç per faccions que, d'altra forma, no haurien estat capaços de resistir l'avenç d'exèrcits millor organitzats i més poderosos, tot i que a la guerra moderna la seva utilitat és menor, car tot contingent armat acostuma a carregar amb els seus propis subministraments, en lloc de viure del terreny, com es feia abans. En aquest context, també s'ha emprat la política de terra cremada en la lluita contra moviments guerrillers, a fi de dificultar als insurgents el subministrament i l'ocultació entre la població civil.
 • Yakıp yıkma taktiği, işgal eden düşman ordusuna karşı geri çekilen ordu tarafından kullanılan ve düşmana faydalı olabilecek herşeyin tahrip edilip kullanılamaz hale getirilmesine dayanan askerî taktik. İlk başlarda işgalci düşman ordularına hasadın bırakılmaması için yakılmasını içeren terim sonradan tüm altyapı, ulaşım, iletişim ve sanayi tesislerinin imha edilmesini içerecek şekilde genişlemiştir. Taktiği gerçekleştiren ordu hem kendi topraklarında hem de yabancı topraklarda olabilir. Taktiğin en önemli uygulamaları Napolyon Savaşları sırasında Rusya İmparatorluğu’na saldıran Napolyon Bonapart’ın Rusya Seferinde Ruslar ve II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’ne Barbarossa Harekatı ile saldıran Hitlerci Nazi Almanyası saldırısı karşısında Kızılordu tarafından yapılan uygulamalardır. Özellikle sivillerin yaşadıkları bölgelerde tarlaların ve yiyecek kaynaklarının tahrip edilmesi 1977 Cenevre Sözleşmelerinde yasaklansa da taktik hala uygulanmaktadır. Ayrıca bu sözleşmeyi imza etmemiş ülkeler hükümler tarafından bağlanmamaktadır. Bu kapsamda sözleşmeyi imzalamamış ülkeler arasında ABD, İsrail, İran, Pakistan, Türkiye ve Irak bulunmaktadır.
 • La conocida como "política de tierra quemada" o de "tierra arrasada", es una táctica militar consistente en destruir cualquier cosa que pudiera ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira del mismo. El origen histórico del término tierra quemada proviene seguramente de la práctica de quemar los campos de cereales durante las guerras y conflictos en la antigüedad. Sin embargo, no se limita en absoluto a cosechas o víveres, sino que incluye cualquier cosa que pueda servir de refugio, transporte o suministro al enemigo.La táctica de la tierra quemada es una acción que vincula los aspectos militares y económicos o incluso psicológicos de una estrategia militar. Estas acciones destructivas tienen la ventaja de que no requieren adelantos tecnológicos ni una especialización particular por parte de los combatientes que la aplican. Cuando se emplea en territorio enemigo se pretende destruir la voluntad de resistir del mismo mediante la intimidación, provocando sufrimiento a las poblaciones locales al destruir sus propiedades y medios de subsistencia. Si se aplica en territorio propio al retirarse, el objetivo es retrasar o incluso detener el avance enemigo al dejarle sin recursos que aprovechar, o entorpeciendo su movimiento. La tierra quemada ha resultado históricamente muy eficaz para facciones que de otra forma no hubieran sido capaces de resistir el avance de ejércitos mejor organizados y más poderosos, aunque en la guerra moderna su utilidad es menor, ya que todo contingente armado suele cargar con sus propios suministros en lugar de vivir del terreno, como se hacía siglos atrás. En ese contexto, también se ha empleado la política de tierra quemada en la lucha contra movimientos guerrilleros con el fin de dificultar a los insurgentes el suministro y la ocultación entre la población civil.
 • A scorched earth policy is a military strategy which involves destroying anything that might be useful to the enemy while advancing through or withdrawing from an area. It is a military strategy where all of the assets that are used or can be used by the enemy are targeted, such as food sources, transportation, communications, industrial resources, and even the people in the area. The practice can be carried out by an army in enemy territory, or in its own home territory. It may overlap with, but is not the same as, punitive destruction of an enemy's resources, which is done for purely strategic/political reasons rather than strategic/operational reasons. It was most famously used by Joseph Stalin against the German Army in the Second World War, by William Tecumseh Sherman during his March to the Sea in the American Civil War, by Lord Kitchener against the Boers, and by the Russian army during the failed Napoleonic invasion of Russia.The strategy of destroying the food supply of the civilian population in an area of conflict has been banned under Article 54 of Protocol I of the 1977 Geneva Conventions. The relevant passage says:It is prohibited to attack, destroy, remove, or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies, and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.Despite being prohibited, it is still a common military practice. The protocol only applies to those countries that have ratified it; notable countries that have not ratified it are Israel, Iran, Pakistan, India and Indonesia.
 • Il termine terra bruciata indica una strategia utilizzata in guerra. Solitamente viene adoperata da eserciti in ritirata di fronte a un nemico o un invasore: l'esercito in ritirata distrugge tutte le risorse che non è in grado di portare con sé, in modo da non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento al nemico. Se condotta in territori vasti, il nemico rischia quindi di trovarsi privo di rifornimenti. Questa tattica venne utilizzata con esiti ottimi ma anche grave sofferenza da parte civile (sia per la fame che per le conseguenti rappresaglie) in Russia nel 1812 e nel 1942-43. Alcune volte il termine fu usato anche per la distruzione di risorse economiche, come ad esempio l'incendio dei pozzi petroliferi durante le guerre del Golfo.
 • Тактика «выжженной земли» — полное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.
 • Verbrannte Erde bezeichnet eine Kriegstaktik, bei der eine Armee alles zerstört, was dem Gegner in irgendeiner Weise nützen könnte, also Gleise, Straßen, Brücken, liegengebliebene Fahrzeuge, Fabriken, Wohnhäuser und manchmal bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern. Technische Werkzeuge, als Beispiele in jüngerer Geschichte, die verheerende Schäden für die Zivilbevölkerung hinterlassen, sind Schienenwolf, Flammenwerfer und Brandbomben.Die Taktik der verbrannten Erde kommt dann zur Anwendung, wenn entweder die sich zurückziehende Armee nicht damit rechnen kann, in nächster Zeit besetztes oder eigenes Gebiet zurückzuerobern, oder der Gegner Guerillataktik anwendet und auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen kann. Im zweiten Falle kalkuliert die Taktik der verbrannten Erde bewusst ein, dass dies auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung geht. In allen Fällen hat die Anwendung dieser Taktik oft Hungersnöte und andere schwerwiegende Auswirkungen zur Folge.Zu unterscheiden ist, ob die Taktik ein angegriffener Staat zur eigenen Verteidigung oder eine Kriegspartei, die ein Land überfällt, anwendet. Dementsprechend ist diese Kriegshandlung bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts für Besatzungsarmeen durch die Haager Landkriegsordnung als völkerrechtswidrig geächtet.
 • Taktika spálené země je vojenská taktika aplikovaná zejména za ústupových bojů, případně při taktice rychlých nájezdů na nepřátelské území. Spočívá v maximální likvidaci čehokoliv užitečného, co by nepřítel mohl využít v dalším boji.
 • De tactiek van de verschroeide aarde is een militaire tactiek, waarbij in gebied dat aan de vijand moet worden opgegeven, alle zaken van militaire of economische waarde, zoals bruggen, spoor- en telegraaflijnen, industrie en landbouwgebieden, vernietigd of weggehaald worden.Door de vijand deze zaken te ontzeggen worden zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast. De vijand moet zich meer inspanningen getroosten, terwijl de gebiedswinst economisch en militair gezien van geringe betekenis is. In vroegere tijden waren bovendien de bevoorradingsmogelijkheden beperkt omdat er immers nog geen vliegtuigen, auto's en goede wegen waren, en moesten invallende legers wel 'van het land' leven. Wanneer dit land vervolgens niets opbracht, kreeg een leger al snel met voedselgebrek te kampen. Vooral wanneer er voldoende achterland is, zoals in Rusland, kan een dergelijke tactiek zeer effectief zijn. De bekendste voorbeelden van het succesvol gebruik van deze tactiek zijn dan ook afkomstig van het Russische verzet tegen de Franse (1812) en Duitse (1941-45) aanvallen.De tactiek is in principe defensief. Waardevolle zaken worden vernietigd of weggehaald, waarna het gebied opgegeven wordt. Offensief gebruik van de tactiek is, hoewel minder goed denkbaar, ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld vijandelijk gebied binnenvallen met slechts het doel alle waardevolle zaken te vernietigen of te stelen, waarna men zich terugtrekt voordat de vijand versterkingen oproept.
 • Taktyka spalonej ziemi, metoda spalonej ziemi, polityka spalonej ziemi, strategia spalonej ziemi, zasada spalonej ziemi – sposób prowadzenia działań wojennych polegający na niszczeniu wszystkiego, co może być przydatne dla strony przeciwnej. Zazwyczaj ma to miejsce podczas przemarszu lub wycofywania się – także na własnym terytorium. Celem takich działań jest pozbawienie nieprzyjaciela źródeł zaopatrzenia, spowolnienie poruszania się jego wojsk, pozbawienie możliwości późniejszego wykorzystania odzyskanego lub zdobytego majątku, może być formą terroru wobec ludności cywilnej, odwetu czy szantażu itd.Metoda stosowana od starożytności. Pierwotnie polegała na niszczeniu zbiorów i zapasów żywności, co skutecznie uniemożliwiło prowadzenie wojny, z czasem rozszerzyła się na niszczenie infrastruktury społecznej, technicznej, transportowej i komunikacyjnej.
 • Uma tática de terra arrasada (português brasileiro) ou terra queimada (português europeu) envolve destruir qualquer coisa que possa ser proveitosa ao inimigo enquanto este avança ou recua em uma determinada área.
 • 焦土作戦(しょうどさくせん)とは、戦争等において、防御側が、攻撃側に奪われる地域の利用価値のある建物・施設や食料を焼き払い、その地の利用価値をなくして攻撃側に利便性を残さない、つまり自国領土に侵攻する敵軍に食料・燃料の補給・休養等の現地調達を不可能とする戦術及び戦略の一種である。なお、攻撃軍が退却に際し、追撃を遅らせるために鉄道施設や補給施設を破壊する場合も焦土作戦に含まれる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1934424 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10369 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 104 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109850241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La politique de la terre brûlée est une tactique consistant à pratiquer les destructions les plus importantes possibles, et en cas de conflit militaire, à détruire ou à endommager gravement ressources, moyens de production, infrastructures, bâtiments ou nature environnante, de manière à les rendre inutilisables par l'adversaire.
 • Dasar bumi hangus adalah strategi militer dengan melakukan perusakan segala yang mungkin berguna kepada musuh (seperti bangunan, barang-barang, sumber asli dan lain-lain) ketika mengundurkan diri, ketika musuh mara melalui kawasan tersebut.Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik. Terima kasih.
 • Тактика «выжженной земли» — полное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.
 • Taktika spálené země je vojenská taktika aplikovaná zejména za ústupových bojů, případně při taktice rychlých nájezdů na nepřátelské území. Spočívá v maximální likvidaci čehokoliv užitečného, co by nepřítel mohl využít v dalším boji.
 • Uma tática de terra arrasada (português brasileiro) ou terra queimada (português europeu) envolve destruir qualquer coisa que possa ser proveitosa ao inimigo enquanto este avança ou recua em uma determinada área.
 • 焦土作戦(しょうどさくせん)とは、戦争等において、防御側が、攻撃側に奪われる地域の利用価値のある建物・施設や食料を焼き払い、その地の利用価値をなくして攻撃側に利便性を残さない、つまり自国領土に侵攻する敵軍に食料・燃料の補給・休養等の現地調達を不可能とする戦術及び戦略の一種である。なお、攻撃軍が退却に際し、追撃を遅らせるために鉄道施設や補給施設を破壊する場合も焦土作戦に含まれる。
 • Verbrannte Erde bezeichnet eine Kriegstaktik, bei der eine Armee alles zerstört, was dem Gegner in irgendeiner Weise nützen könnte, also Gleise, Straßen, Brücken, liegengebliebene Fahrzeuge, Fabriken, Wohnhäuser und manchmal bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern.
 • Taktyka spalonej ziemi, metoda spalonej ziemi, polityka spalonej ziemi, strategia spalonej ziemi, zasada spalonej ziemi – sposób prowadzenia działań wojennych polegający na niszczeniu wszystkiego, co może być przydatne dla strony przeciwnej. Zazwyczaj ma to miejsce podczas przemarszu lub wycofywania się – także na własnym terytorium.
 • 초토화(焦土化; Scorched earth)란 전쟁에 있어 적에게 유용하게 사용될 가능성이 있는 모든 것을 파괴하는 전략이다. 식품, 교통체계, 정보통신, 산업기반, 심지어 전투 지역에 거주하는 인간까지, 적에 의해 사용되었거나 사용될 수 있는 모든 자산을 그 목표로 한다. 적의 영토에 진입한 군대가 초토화를 수행할 수도 있고, 자국 영토에 대해 초토화를 수행할 수도 있다. 작전 전략상의 이유보다는 정치 전략상의 이유로 행해지는 징벌적 파괴공작이 초토화에 수반될 수 있으나, 그 둘이 일치한다고 할 수는 없다. 초토화 작전의 유명한 사례로는 제2차 세계 대전 당시 이오시프 스탈린의 독소전쟁, 미국 내전 당시 윌리엄 테쿰세 셔먼의 대행진, 보어 전쟁에서의 키치너 장군, 나폴레옹의 러시아 원정 당시 러시아측의 대응 등이 있다.분쟁 지역의 민간인의 식량 공급을 파괴하는 전략은 1977년 제네바 조약의 제1의정서 54번 문서에서 금지되었다.
 • Política de terra cremada és una estratègia militar consistent en destruir tot allò que pugui ser útil per l'enemic mentre que avança o es retira per una zona. L'origen històric del terme "terra cremada" prové segurament de la pràctica de cremar els camps de cereals durant les guerres i conflictes.
 • Yakıp yıkma taktiği, işgal eden düşman ordusuna karşı geri çekilen ordu tarafından kullanılan ve düşmana faydalı olabilecek herşeyin tahrip edilip kullanılamaz hale getirilmesine dayanan askerî taktik. İlk başlarda işgalci düşman ordularına hasadın bırakılmaması için yakılmasını içeren terim sonradan tüm altyapı, ulaşım, iletişim ve sanayi tesislerinin imha edilmesini içerecek şekilde genişlemiştir. Taktiği gerçekleştiren ordu hem kendi topraklarında hem de yabancı topraklarda olabilir.
 • La conocida como "política de tierra quemada" o de "tierra arrasada", es una táctica militar consistente en destruir cualquier cosa que pudiera ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira del mismo. El origen histórico del término tierra quemada proviene seguramente de la práctica de quemar los campos de cereales durante las guerras y conflictos en la antigüedad.
 • A scorched earth policy is a military strategy which involves destroying anything that might be useful to the enemy while advancing through or withdrawing from an area. It is a military strategy where all of the assets that are used or can be used by the enemy are targeted, such as food sources, transportation, communications, industrial resources, and even the people in the area. The practice can be carried out by an army in enemy territory, or in its own home territory.
 • De tactiek van de verschroeide aarde is een militaire tactiek, waarbij in gebied dat aan de vijand moet worden opgegeven, alle zaken van militaire of economische waarde, zoals bruggen, spoor- en telegraaflijnen, industrie en landbouwgebieden, vernietigd of weggehaald worden.Door de vijand deze zaken te ontzeggen worden zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast.
 • Il termine terra bruciata indica una strategia utilizzata in guerra. Solitamente viene adoperata da eserciti in ritirata di fronte a un nemico o un invasore: l'esercito in ritirata distrugge tutte le risorse che non è in grado di portare con sé, in modo da non lasciare alcuna possibilità di approvvigionamento al nemico. Se condotta in territori vasti, il nemico rischia quindi di trovarsi privo di rifornimenti.
rdfs:label
 • Politique de la terre brûlée
 • Bumi hangus
 • Scorched earth
 • Tactiek van de verschroeide aarde
 • Taktika spálené země
 • Taktyka spalonej ziemi
 • Terra bruciata (guerra)
 • Terra cremada
 • Terra queimada
 • Tierra quemada
 • Verbrannte Erde
 • Yakıp yıkma taktiği
 • Тактика выжженной земли
 • 焦土作戦
 • 초토화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of